TaVM 34/2022 vp HE 195/2022 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla ( HE 195/2022 vp ): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija  Aku-Petteri  Korhonen  - työ- ja elinkeinoministeriö
  • tulliylitarkastaja  Suvi  Etelämäki  - Tulli
  • ylitarkastaja  Elli  Luhtanen  - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • Erikoiskaupan liitto Etu ry
  • Kaupan liitto ry
  • Kuluttajaliitto ry
  • Päivittäistavarakauppa ry
  • Suomen Yrittäjät ry
  • Teknisen Kaupan Liitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lelujen turvallisuudesta annettua lakia, kuluttajaturvallisuuslakia, mittauslaitelakia, eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia ja kaasulaitelakia. 

Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla. Laki lelujen turvallisuudesta esitetään lisättävän eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain soveltamisalaan. Lisäksi lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin lisättäisiin uudet rangaistussäännökset. Kuluttajaturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättävän viittaus eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden markkinavalvonnan osalta. Mittauslaitelain ja kaasulaitelain rangaistussäännöksiä ehdotetaan täydennettävän markkinavalvonta-asetuksessa edellytetyllä tavalla. Lisäksi mittauslaitelaissa ehdotetaan selvennettäväksi, ettei lain valvontaa koskevia säännöksiä sovelleta markkinavalvontaan, sillä mittauslaitelaki kuuluu markkinavalvontalain soveltamisalaan. Lisäksi mittauslaitelakiin lisättäisiin säännökset eräistä valmistajan, pakkaajan ja maahantuojan velvollisuuksista, joista tällä hetkellä säädetään alemman asteisessa lainsäädännössä. 

Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon lisäksi esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kansallisella tasolla hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Sääntelyn yhdenmukaistamisen voidaan arvioida olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esitys sisältää täydentävää kansallista sääntelyä, jota tarvitaan EU:n markkinavalvonta-asetuksen 2019/1020 soveltamiseksi lelujen, kuluttajakäyttöisten koneiden, mittauslaitteiden sekä kaasulaitteiden tuotesektoreilla. Ehdotettava sääntely koskee pääasiassa markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksia ja markkinavalvonnan toimenpiteitä sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisen seuraamuksia. 

Talousvaliokunta kannattaa eri sektoreita koskevan markkinavalvonnan lainsäädännön yhtenäistämistä. Ehdotetut muutokset parantavat kuluttajaturvallisuutta, sillä markkinavalvonnalla voidaan varmistaa, että markkinoille saatettavat tuotteet ovat lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta. Yritysten näkökulmasta markkinavalvonnan entistä yhdenmukaisemmat menettelyt eri tuoteryhmille parantavat ennakoitavuutta elinkeinotoiminnassa. Tehokkaasti toimiva markkinavalvonta on tärkeää myös tasapuolisen kilpailun näkökulmasta.  

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että valvovien viranomaisten riittävät resurssit turvataan markkinavalvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Valiokunta korostaa lisäksi valvontaviranomaisten ohjaavaa ja neuvovaa roolia valvontatehtävässä.  

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja kannatettavana. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyin teknisin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

3. Laki mittauslaitelain muuttamisesta

49 §. Mittasäännösten rikkominen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 3 momentin 4 kohtaan teknistä täsmennystä.  

4. Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

1 §. Soveltamisala.

Talousvaliokunta ehdottaa pykälän 1 momentin täydentämistä eduskunnan aiemmin hyväksymien ( HE 196/2022 vpEV 158/2022 vp ja HE 41/2022 vpEV 206/2022 vp ) markkinavalvontalain muutosten johdosta. Tämän vuoksi myös lain johtolausetta ehdotetaan muutettavaksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 195/2022 vp sisältyvät 1., 2. ja 5. lakiehdotuksen. 

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 195/2022 vp sisältyvät 3. ja 4. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1.  Laki  lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

kumotaan lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) 59 ja 60 §, 

muutetaan 16 §:n 1 momentti sekä 56 ja 57 § sekä 

lisätään lakiin uusi 61 a § seuraavasti: 

16 § 

Maahantuojan velvollisuus säilyttää ja toimittaa asiakirjoja ja tehdä yhteistyötä 

Maahantuojan on pidettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös tämän lain noudattamisen valvonnasta vastaavan viranomaisen saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan perustellusta pyynnöstä antaa viranomaisen saataville kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun lelu on saatettu markkinoille. 


56 § 

Valvontaviranomaiset 

Markkinavalvontaviranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki, 4 §:n 1 momentissa. Ulkorajavalvontaviranomaisesta säädetään markkinavalvontalain 4 §:n 2 momentissa. 

Sen lisäksi, mitä markkinavalvontalain 4 §:n 1 momentissa säädetään, Tulli toimii markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, 25−28 artiklassa tarkoitettuna markkinavalvontaviranomaisena lelujen osalta. Lisäksi Tulli valvoo markkinavalvontaviranomaisena tämän lain noudattamista toimitettaessa leluja Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä. Tullin toimiessa markkinavalvontaviranomaisena sovelletaan tullilain (304/2016) lisäksi markkinavalvontalain 6 ja 7 §:ää, 3 lukua sekä 27–29 §:ää. 

57 § 

Markkinavalvonta 

Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonta-asetuksessa. 

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta ja muutoksenhausta säädetään markkinavalvontalaissa. 

Markkinavalvontalaissa tarkoitettuna talouden toimijana pidetään tämän lain 4 §:n 7 kohdassa tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa. 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

61 a § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 

1) 5 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta suunnitella ja valmistaa lelu vaatimusten mukaisesti, 

2) 8 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan tai 15 §:ssä säädettyä maahantuojan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja tiedottaa valvontaviranomaiselle, 

3) 10 §:n 1 momentissa maahantuojalle säädettyä kieltoa saattaa markkinoille muita kuin vaatimustenmukaisia leluja, 

4) 10 §:n 3 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon. 

Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 

1) 17 §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että lelu on vaatimusten mukainen, 

2) 17 §:n 4 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmistajalle tai maahantuojalle, 

3) 19 §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, tiedottaa valvontaviranomaiselle ja toimittaa valvontaviranomaiselle tarpeelliset tiedot, 

4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta. 

Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo 

1) 5 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta teknisten asiakirjojen laatimisesta, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta tai CE-merkinnän kiinnittämisestä,  

2) 5 §:n 3 momentissa säädettyä valmistajan tai 16 §:n 1 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta säilyttää tai pitää saatavilla tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan, 

3) 7 §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta liittää leluun tunnistus- ja yhteystiedot, 

4) 10 §:n 2 momentissa, 11 ja 12 §:ssä säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa yhteystietonsa ja varmistaa, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja leluun on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat, 

5) 17 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että valmistaja ja maahantuoja ovat täyttäneet velvollisuutensa ja leluun on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat, 

6) 8 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan, 16 §:n 2 momentissa säädettyä maahantuojan tai 19 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta toimittaa viranomaiselle tiedot ja asiakirjat, 

7) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 

8) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 

9) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta. 

Lelujen turvallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä. 

CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).  


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 


2.  Laki  kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

muutetaan kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 48 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1510/2015, sekä 

lisätään lakiin siitä lailla 1510/2015 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 

26 § 

Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden markkinavalvonta 

Koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluvan kulutustavaran markkinavalvontaan sovelletaan tämän lain lisäksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki, 8 §:n 2 momentissa sekä 10 a, 22 a ja 28 §:ssä säädettyjä toimivaltuuksia. Jos mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluva kulutustavara on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastainen muulla kuin 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla, markkinavalvontaan sovelletaan lisäksi markkinavalvontalain 17–22, 23–25 ja 28 §:ssä säädettyjä toimivaltuuksia. Sovellettaessa markkinavalvontalain toimivaltuuksia sovelletaan myös markkinavalvontalain 29 §:ää muutoksenhausta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa markkinavalvontalaissa tarkoitettuna markkinavalvontaviranomaisena pidetään tämän lain mukaista valvontaviranomaista ja markkinavalvontalaissa tarkoitettuna talouden toimijana pidetään tämän lain mukaista toiminnanharjoittajaa. 

Tätä lakia sekä 1 momentissa tarkoitettuja markkinavalvontalain toimivaltuuksia sovelletaan markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020 4 artiklassa säädettyjen velvoitteiden valvontaan, kun kyse on 1 momentissa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta kulutustavarasta. 

48 § 

Muutoksenhaku 


Muutoksenhausta muuhun päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 


3.  Laki  mittauslaitelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

muutetaan mittauslaitelain (707/2011) 4 §:n 4 ja 5 momentti, 6 j §:n 6 momentti, 49 §:n 2 momentti sekä 50 ja 51 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 4 ja 5 momentti, 6 j §:n 6 momentti, 50 ja 51 § laissa 1138/2016, sekä 

lisätään lakiin uusi 25 a §, 26 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi 33 a §, 34 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1138/2016, siitä lailla 1138/2016 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti ja 49 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

4 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 


Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille sekä tuotteiden CE-merkinnälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus. Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016). 


6 j § 

Maahantuojan velvollisuudet mittauslaitteen markkinoille saattamisen yhteydessä 


Maahantuojan on pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös valvontaviranomaisen saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä antaa valvontaviranomaisen saataville kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun mittauslaite on saatettu markkinoille. 

25 a § 

Pakkaajan tai maahantuojan vastuu 

Tuotteen pakkaajan tai maahantuojan on huolehdittava siitä, että pakkaus on 25 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukainen. 

26 § 

Mitta-astiapullon vaatimukset 


Mitta-astiapullon valmistajan on huolehdittava siitä, että mitta-astiapullo on tässä pykälässä säädettyjen vaatimusten mukainen. 

33 a § 

Markkinavalvonta 

Tämän lain valvontaa koskevia 34, 35 ja 37–44 §:ää ei sovelleta mittauslaitteiden markkinavalvontaan. 

34 § 

Valvontaviranomaiset 


Markkinavalvontaviranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 4 §:n 1 momentissa. 

49 § 

Mittasäännösten rikkominen 


Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mittasäännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 

1) 6 d §:n 1 momentissa ja 6 b §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa, että mittauslaite on tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettujen vaatimusten mukainen, 

2) 6 j §:n 1 momentissa maahantuojalle säädettyä kieltoa saattaa markkinoille muita kuin vaatimukset täyttäviä mittauslaitteita, 

3) 6 m §:n 1 ja 2 momentissa säädettyä valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutta ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja ilmoittaa valvontaviranomaiselle, 

4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta. 

Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mittasäännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo 

1) 6 d §:n 2–5 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta suorittaa mittauslaitteelle soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt käyttäen ilmoitettua laitosta, laatia tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä säilyttää niitä kymmenen vuoden ajan, 

2) 6 g §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta ilmoittaa yhteystietonsa ja varmistaa, että mittauslaitteessa on vaaditut merkinnät, ohjeet ja muut tiedot, 

3) 6 j §:n 2 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta varmistaa, että valmistaja on täyttänyt velvollisuutensa ja mittauslaitteeseen on liitetty vaaditut merkinnät ja asiakirjat, 

4) 6 j §:n 6 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta pitää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutu ksen jäljennös ja tekniset asiakirjat saatavilla kymmenen vuoden ajan, 

5) 6 k §:n 1 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta tarkistaa, että mittauslaitteessa on vaaditut merkinnät ja tiedot ja mittauslaitteen mukana on vaaditut asiakirjat, 

6) 6 n §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutta toimittaa valvontaviranomaiselle vaaditut tiedot, 

7) 25 a §:ssä säädettyä tuotteen pakkaajan tai maahantuojan velvollisuutta huolehtia pakkauksen vaatimustenmukaisuudesta, 

8) 26 §:n 5 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta huolehtia mitta-astiapullon vaatimustenmukaisuudesta, 

9) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 

10) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta. 

Mittasäännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä.  

50 § 

Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätöksestä 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

51 § 

Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen päätöksestä 

Ilmoitetun laitoksen tai tarkastuslaitoksen tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


4.  Laki  eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa / ,seuraavasti: 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan hissiturvallisuuslain (1134/2016), mittauslaitelain (707/2011), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), painelaitelain (1144/2016), sähköturvallisuuslain (1135/2016), räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016), kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annetun lain (218/2018), kaasulaitelain (502/2018), säteilylain (859/2018), ilmailulain (864/2014), aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (794/2020), ajoneuvolain (82/2021), jätelain (646/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014), EU-ympäristömerkistä annetun lain (832/2014), huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain (1712/2015), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014), laivavarustelain (1503/2011), tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008), vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013), kemikaalilain (599/2013), kosmeettisista valmisteista annetun lain (492/2013), tupakkalain (549/2016), jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (265/2022), lannoitelain (711/2022), terveydensuojelulain (763/1994), eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista annetun lain ( / ) sekä lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaan, jollei mainituissa laeissa toisin säädetä. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään noudattaen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 


5.  Laki  kaasulaitelain 9 ja 12 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan kaasulaitelain (502/2018) 9 § sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti sekä 

lisätään 12 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

9 § 

Muutoksenhaku 

Ilmoitetun laitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 

12 § 

Rangaistussäännökset 


Jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan rikkoo 

1) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valmistajan tai maahantuojan velvollisuutta pitää vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan ja varmistaa, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä markkinavalvontaviranomaisen saataville, 

2) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta, 

3) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa valmistajan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta,  

4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta,  

5) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa velvollisuutta. 

Kaasulaitteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien säännösten rikkomisesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä.  

CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010). 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


Helsingissä 12.1.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

jäsen  Tuula  Väätäinen  /sd (tilapäinen puheenjohtaja)   

jäsen  Atte  Harjanne  /vihr   

jäsen  Mari  Holopainen  /vihr   

jäsen  Pia  Kauma  /kok   

jäsen  Matias  Mäkynen  /sd   

jäsen  Raimo  Piirainen  /sd   

jäsen  Minna  Reijonen  /ps   

jäsen  Janne  Sankelo  /kok   

jäsen  Joakim  Strand  /r   

jäsen  Veikko  Vallin  /ps   

jäsen  Johannes  Yrttiaho  /vas   

varajäsen  Juha  Mäenpää  /ps   

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Maiju  Tuominen  /