Sisällysluettelo

YmVM 2/2019 vp HE 72/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta ( HE 72/2019 vp ): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn - ympäristöministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen - oikeusministeriö
  • oikeusneuvos Kari Tornikoski - korkein hallinto-oikeus
  • erityisasiantuntija Tapani Veistola - Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 29 ympäristöministeriön toimialan lakia, jotta lakien muutoksenhakusäännökset erityisesti valitusluvan osalta olisivat yhdenmukaiset vuoden 2020 alussa voimaantulevan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa. Jo nykyisinkin valtaosa ympäristöministeriön toimialalla tehtävistä hallintopäätöksistä kuuluu valitusluvan piiriin haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mistä on nimenomaisesti säädetty kussakin erityislaissa. Koska edellä mainitussa yleislaissa valituslupamenettelystä tulee pääsääntö, muutettaisiin erityislakien valituslupasäännökset yleisiksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

Lakimuutosten johdosta valitusluvan piiriin tulisi eräitä uusia asiaryhmiä kuten asumisen tukia koskevien lakien mukaiset, tuen takaisinperintään liittyvät ja sanktioluonteiset päätökset sekä eräät luonnonsuojelulain ja jätelain mukaiset päätökset. 

Maastoliikennelakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että kunnalla olisi mahdollisuus periä maksu kilpailuja ja harjoituksia koskevissa lupa-asioissa. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esitykseen sisältyvillä muutoksilla pääasiassa yhtenäistetään muutoksenhakua koskevia säännöksiä eri laeissa, mutta myös laajennetaan valituslupamenettelyn käyttöä valitettaessa ympäristöministeriön toimialan lainsäädäntöön kuuluvissa asioissa hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksilla jatketaan hallintolainkäyttöä koskevaa kehitystä valitusluvan käyttöönotosta, ja siitä poikkeava vapaa valitusoikeus rajoittuu vain asioihin, joiden osalta siihen on erityiset perusteet. Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutettuina seuraavin huomautuksin. 

Valiokunta toteaa, että pääosa hallintolainkäytön yleisen linjan mukaisesta valitusluvan edellyttämästä sääntelystä on ympäristöministeriön hallinnonalalla toteutettu jo aikaisemmin. Nyt valituslupamenettelyä lisätään tai sen käyttöä laajennetaan koskemaan kattavammin valtion ja kuntien viranomaisten valituskelpoisia hallintopäätöksiä.  

Valiokunta toteaa, että muutokset vastaavat yleistä tavoitetta kehittää osaltaan korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ja tehtäviä hallintolainkäyttöä ohjaavana ylimpänä tuomioistuimena. Valituslupajärjestelmän käyttöalan laajentamisen ei arvioida heikentävän oikeusturvaa, sillä kysymys on toisen asteen muutoksenhausta ja valituslupa on myönnettävä, jos 1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Valiokunta painottaa, että kysymys on laillisuusharkinnasta ja valituslupa on myönnettävä aina, kun joku perusteista täyttyy. Valiokunta korostaa vielä, että muutoksenhakujärjestelmän tarkoituksena on ratkaisun lainmukaisuuden varmistaminen, ei keinojen antaminen laillisen päätöksen mukaisen hankkeen vastustamiseen. 

Valituslupajärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa korkeimman hallinto-oikeuden keskittyminen nykyistä paremmin vaativiin oikeuskysymyksiin ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseen. Kokonaisuutena tarkastellen ehdotettujen muutosten arvioidaan parantavan asianosaisten oikeusturvaa, koska ehdotetut muutokset mahdollistavat korkeimman hallinto-oikeuden resurssien kohdentamisen lain soveltamisen ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta merkittäviin asioihin ja nopeuttavat lainvoimaisen ratkaisun saamista.  

Ehdotetuilla muutoksilla ei hallituksen esityksen perustelujen mukaan arvioida olevan välittömiä ympäristövaikutuksia. Valiokunta viitaten aikaisempaan mietintöönsä valituslupajärjestelmän laajentamisesta (YmVM 14/2017 vp — HE 43/2017 vp) pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkossa arvioidaan ympäristölainsäädännön osallistumismenettelyihin tehtyjen muutosten yhteisvaikutukset sen varmistamiseksi, ettei yksittäisillä lainmuutoksilla, oikeudenkäyntimaksujen korotukset mukaan lukien, ole myöskään kokonaisuutena arvioiden merkittävää haitallista vaikutusta asianosaisten oikeusturvaan, osallistumisoikeuteen tai ympäristöön. Valiokunta toteaa lopuksi, että hallitusohjelmakirjauksen mukaan luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös valitusoikeuksien kattavuutta. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Laki maastoliikennelain muuttamisesta. 31 §. Muutoksenhaku.

Valiokunta on korjannut pykäläehdotukseen sisältyvän lakiteknisen virheen. 

Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain (38/2015) 8 §:n muuttamisesta.

Ympäristöministeriö on vastineessaan esittänyt hallituksen esityksessä muutettavaksi myös uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annettuun lakiin sisältyvän muutoksenhakusäännöksen samalla tavoin kuin hallituksen esityksessä on muutoin tehty. Valiokunta ehdottaa siten mainitun uuden lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna vastaavilla tarkistuksilla, joita on tehty muihin lakiehdotuksiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 72/2019 vp sisältyvät 1—9. ja 11—29. lakiehdotuksen. 

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 72/2019 vp sisältyvän 10. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Eduskunta hyväksyy uuden, 30. lakiehdotuksen. (Valiokunnan uusi lakiehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1.  Laki  ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 190 §:n 1 ja 4 momentti, 195 §, 196:n §:n 2 momentti, 199 §:n 2 momentti, 207 § ja 208 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 190 §:n 1 momentti laissa 823/2019, 190 §:n 4 momentti ja 195 § laissa 974/2017 ja 207 § laissa 802/2015, seuraavasti: 

190 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 


Kunnan ympäristönsuojelumääräysten hyväksymistä sekä käsittelymaksua tarkoittavaa taksaa koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään. Valtion valvontaviranomaisella on oikeus hakea muutosta kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä koskevaan päätökseen. 

195 § 

Muutoksenhaku eräissä tapauksissa 

Tyyppihyväksyntää koskevasta viranomaisen päätöksestä sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 162 §:n nojalla tekemästä päätöksestä antaa pätevyystodistus tai peruuttaa se valitetaan siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Asianosainen saa vaatia oikaisua 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen tai muun vastaavan laitoksen päätökseen siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätökseen, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, saa hakea muutosta hallintotuomioistuimelta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Ammatillisessa tutkinnossa 159 §:n 2 momentin mukaan osoitetun pätevyyden arviointiin saa hakea muutosta siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään. 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tai Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän asiantuntevan tahon 159 §:n nojalla tekemään päätökseen todistuksen antamisesta pätevyyden arvioinnin kohteena oleva saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätökseen, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, saa hakea muutosta hallintotuomioistuimelta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

196 § 

Kuuleminen ympäristölupapäätöstä koskevan valituksen johdosta 


Vaasan hallinto-oikeuden on lisäksi varattava luvan hakijan valituksen johdosta tilaisuus vastineen antamiseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä yleistä etua valvoville viranomaisille, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Muutoin valituksista on kuultava siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Tieto valituksesta vastineen antamista varten annetaan siten kuin hallintolaissa säädetään. Samalla on ilmoitettava, missä valitusasiakirjat ovat nähtävillä, sekä minne vastinekirjelmät voidaan vastineen antamista varten varatussa ajassa toimittaa. 


199 § 

Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 


Lupaviranomainen voi myöntää oikeuden aloittaa toiminta 1 momentissa säädetyin edellytyksin myös enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen muutosta hakeneita. Päätös on tämän jälkeen tehtävä viivytyksettä. Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Päätös, jolla on myönnetty 1 momentissa tarkoitettu oikeus, on välittömästi toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle sekä muutosta hakeneille. 

207 § 

Todistajan kuuleminen 

Valtion ympäristölupaviranomainen voi, jos se erityisestä syystä on tarpeen, kuulla todistajaa vakuutuksen nojalla sekä suullisesti asianosaista. Asianosaisille on varattava tilaisuus olla läsnä kuultaessa todistajaa tai asianosaista, ja heillä on oikeus esittää kysymyksiä sekä lausua käsityksensä todistajan tai asianosaisen kertomuksesta. Todistajalle maksettavaan korvaukseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

208 § 

Kulujen korvaaminen korvausasiassa 

Asianosaiselle aiheutuneiden kulujen korvaamiseen 13 luvussa tarkoitettua korvausta koskevassa asiassa sovelletaan, mitä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


2.  Laki  jätelain 137 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan jätelain (646/2011) 137 §, sellaisena kuin se on laissa 1062/2015, seuraavasti: 

137 § 

Muutoksenhaku 

Viranomaisen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

Valitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen muusta kuin 96, 97 ja 99 §:n nojalla tekemästä päätöksestä sekä mainituissa pykälissä säädettyjen velvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä koskevasta 126 ja 133 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosaa kysymyksessä olevasta toiminnasta harjoitetaan. Valitus, joka koskee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 103, 106, 107, 126, 128 tai 133 §:n nojalla tekemää päätöstä, tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä sijaitsee sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön kotipaikka, jota päätös pääosin koskee. Valitus aluehallintoviraston 7 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle. 

Kunnan jätehuoltomääräysten hyväksymistä ja jätetaksaa koskevaan päätökseen sekä 37 §:n ja 43 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn kunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Kunnan viranhaltijan tämän lain 126 §:n 3 momentin nojalla antamaan määräykseen ei saa hakea erikseen muutosta. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


3.  Laki  vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013) 28 § seuraavasti: 

28 § 

Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen 

Tämän lain nojalla annettuun valvontaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valvontaviranomaisen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


4.  Laki  eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain (170/2018) 17 § seuraavasti: 

17 § 

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 

Energiaviraston tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 

Energiaviraston tekemää päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Päätöstä, jossa määrätään 15 §:n mukainen laiminlyöntimaksu tai 16 §:n mukainen seuraamusmaksu, tai päätöstä, joka koskee uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista, ei kuitenkaan saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


5.  Laki  vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (121/2011) 13 §, sellaisena kuin se on laissa 1064/2015, seuraavasti: 

13 § 

Muutoksenhaku 

Suomen ympäristökeskuksen ja FINAS-akkreditointipalvelun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


6.  Laki  pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain (246/2019) 13 § seuraavasti: 

13 § 

Muutoksenhaku 

Alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen järjestämistä koskevaan päätökseen voi vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


7.  Laki  hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain (416/2012) 7 §:n 1 ja 4 momentti, 8 ja 9 §, 12 §:n 3 momentti sekä 16 §, sellaisena kuin niistä on 16 § laissa 127/2013, seuraavasti: 

7 § 

Toisen hallitseman siirtoverkon käyttäminen 

Jos siirtoverkon haltija ja hiilidioksidin talteenottaja eivät pääse sopimukseen hiilidioksidin siirtoverkon käyttöoikeudesta, Energiavirasto voi hakemuksesta myöntää hiilidioksidin talteenottajalle oikeuden liittyä siirtoverkkoon ja käyttää sitä hiilidioksidin siirtämiseen. 


Energiaviraston päätöksessä on oltava verkkoon liittymistä ja hiilidioksidin verkkoon syöttämistä koskevat tarpeelliset määräykset. Päätöksessä on samalla määrättävä korvaus siirtoverkkoon liittymisestä verkon haltijalle aiheutuvista kustannuksista ja määrättävä hiilidioksidin siirtopalvelusta suoritettavan korvauksen perusteista. Korvauksen tulee sisältää tuotto pääomalle. Hiilidioksidin siirtopalvelusta suoritettavan korvauksen, mukaan lukien tuotto pääomalle, tulee olla kohtuullinen. 

8 § 

Siirtoverkon muuttaminen 

Energiavirasto voi hiilidioksidin talteenottajan hakemuksesta velvoittaa siirtoverkon haltijan tekemään siirtoverkkoon muutokset, jotka aiheutuvat hiilidioksidin talteenottajan liittymisestä siirtoverkkoon tai lisääntyneestä hiilidioksidin siirtotarpeesta. Edellytyksenä on, että hiilidioksidin talteenottaja sitoutuu vastaamaan muutostöistä aiheutuvista kustannuksista. Muutokset eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Hakemukseen sovelletaan, mitä 7 §:n 2 momentissa säädetään hakemuksesta. Energiaviraston päätökseen sovelletaan, mitä 7 §:n 4 momentissa säädetään päätöksestä. 

9 § 

Siirtoverkkoa koskevan päätöksen muuttaminen 

Energiavirasto voi muuttaa 7 ja 8 §:ssä tarkoitettua päätöstä, jos olosuhteet tai hiilidioksidin siirtämistarpeet ovat olennaisesti muuttuneet. Käyttöoikeus voidaan peruuttaa, jos siirtoverkon käyttöoikeuden saanut ei ryhdy käyttämään siirtoverkkoa kohtuullisen ajan kuluessa tai laiminlyö hänelle kuuluvia verkon käyttöä koskevia velvollisuuksia. 

12 § 

Viranomaisten tehtävät 


Energiavirasto vastaa siirtoverkon käyttöoikeutta koskevien määräysten noudattamisen valvonnasta. 

16 § 

Muutoksenhaku 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Energiaviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 

Energiaviraston 7–9 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Asian käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013). Markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


8.  Laki  luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 61 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 62 §, sellaisina kuin ne ovat, 61 §:n 1, 2 ja 4 momentti laissa 1059/2015 sekä 62 § laeissa 1059/2015 ja 978/2017, seuraavasti: 

61 § 

Valitus 

Ympäristöministeriön 50 §:n 3 momentin tai 52 §:n 2 momentin nojalla tekemään päätökseen sekä valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 

Ympäristöministeriön muuhun päätökseen sekä Metsähallituksen, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen ja kunnan viranomaisen 26 tai 28 §:n nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Valitettaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä, toimivaltainen hallinto-oikeus on kuitenkin se, jonka tuomiopiirissä pääosa kysymyksessä olevasta alueesta sijaitsee. 


Muuten muutoksenhaussa noudatetaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.  

62 § 

Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Valitusoikeudesta on voimassa, mitä 61 §:n 3 momentissa säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


9.  Laki  ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 37 § seuraavasti: 

37 § 

Muutoksenhaku arviointimenettelyn soveltamista koskevaan päätökseen 

Hankkeesta vastaava saa hakea muutosta 13 §:ssä tarkoitettuun päätökseen sekä 36 §:n nojalla tehtyyn päätökseen, jolla hankkeesta vastaavan esitys on hylätty, valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitettaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä pääosa kysymyksessä olevasta hankkeesta sijaitsee. 

Edellä 13 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Se, jolla on oikeus hakea muutosta hanketta koskevaan lupapäätökseen, saa kuitenkin hakea muutosta päätökseen, jolla on katsottu, ettei ympäristövaikutusten arviointimenettely ole tarpeen, samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta lupapäätöksestä valitetaan. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


10.  Laki  maastoliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 26 §:n 1 momentti sekä 31 §, sellaisena kuin niistä on 31 § laissa 1060/2015, sekä 

lisätään 30 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1018/1996 ja 550/2014, uusi 4 momentti seuraavasti: 

26 § 

Ajoneuvon luvaton pysäyttäminen ja pysäköiminen 

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta moottorikäyttöisen ajoneuvon luvattomasta pysäyttämisestä tai pysäköimisestä toisen maalla voidaan määrätä suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu siten kuin siitä pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa (727/2011) säädetään. 


30 § 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin 


Kunta voi periä maksun 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta luvasta. Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa. 

31 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain 30 §:ssä tarkoitettuun kunnan viranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 

Kunnan viranomaisen muuhun kuin 30 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


11.  Laki  ulkoilulain 30 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan ulkoilulain (606/1973) 30 a §, sellaisena kuin se on laissa 1343/1994, seuraavasti: 

30 a § 

Kunnan leirintäalueviranomaisen 3 luvun nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


12.  Laki  etuostolain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan etuostolain (608/1977) 22 §, sellaisena kuin se on laissa 1067/2015, seuraavasti: 

22 § 

Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin kuntalaissa säädetään. 

Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


13.  Laki  kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 18 §, sellaisena kuin se on laissa 1065/2015, seuraavasti: 

18 § 

Tämän lain 14 §:n nojalla tehtyyn kunnan päätökseen, 15 §:n nojalla tehtyyn päätökseen, joka koskee valvontaviranomaisen määräämistä tai sen tehtävien siirtämistä sekä 14 b §:n nojalla tehtyyn taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin kuntalaissa säädetään. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 

Ennen muutoksen hakemista 14 b §:n 1–3 momentin mukaisten maksujen määräämiseen maksuvelvollisen on tehtävä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta muistutus maksun perimisestä päättävälle kunnan viranomaiselle. Muistutuksen johdosta on tehtävä uusi päätös, ja maksuvelvolliselle on lähetettävä uusi maksulippu. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


14.  Laki  eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 36 §, sellaisena kuin se on laissa 1262/2014, seuraavasti: 

36 § 

Muutoksenhaku 

Hakemuksesta annettuun toimielimen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen ja valmistuksen laadunvalvonnasta annetun sertifikaatin peruuttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


15.  Laki  rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) 26 §, sellaisena kuin se on laissa 1066/2015, seuraavasti: 

26 § 

Muutoksenhaku 

Pätevyyden toteajan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


16.  Laki  rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 21 § seuraavasti: 

21 § 

Muutoksenhaku 

Muutosta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennuksen suojelua koskevaan päätökseen haetaan ympäristöministeriöltä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaarantamiskieltoa koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä rakennus sijaitsee. 

Muilta osin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


17.  Laki  aravalain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan aravalain (1189/1993) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 1061/2016, seuraavasti: 

39 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Valtiokonttorin ja kunnan taikka kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua vaaditaan kuitenkin kunnanhallitukselta tai asianomaiselta lautakunnalta. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 

Valittamalla ei kuitenkaan saa hakea muutosta oikaisuvaatimukseen annettuun: 

1) kunnan viranomaisen päätökseen, joka koskee kunnan 8, 12 tai 16 §:n, 17 §:n 4 momentin, 20 tai 26 §:n nojalla tekemää päätöstä; 

2) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätökseen, joka koskee sen 5, 8, 16, 26 tai 32 §:n nojalla tekemää päätöstä; 

3) Valtiokonttorin päätökseen, joka koskee Valtiokonttorin 12 §:n, 17 §:n 4 momentin, 20, 26, 31 tai 38 §:n nojalla tekemää päätöstä. 

Kunnan 3 §:n 2 momentin nojalla tekemään päätökseen lainoitettavista kohteista ei erikseen saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


18.  Laki  aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (1023/2002) 12 §, sellaisena kuin se on laissa 1046/2015, seuraavasti: 

12 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia Valtiokonttorin päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


19.  Laki  aravarajoituslain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan aravarajoituslain (1190/1993) 21 §, sellaisena kuin se on laissa 1714/2015, seuraavasti: 

21 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Valtiokonttorin ja kunnan sekä kunnanhallituksen ja kunnan lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua vaaditaan kuitenkin kunnanhallitukselta tai asianomaiselta lautakunnalta. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen vuokralaisen valintaa tai hyväksymistä koskevassa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


20.  Laki  asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 54 §, sellaisena kuin se on laissa 1047/2015, seuraavasti: 

54 § 

Valitus 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 

Asumisoikeuden saajaksi tai luovutuksensaajaksi hyväksymistä koskevaan päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla vain, jos valittajan hakemus on hylätty sen vuoksi, ettei hän täytä asumisoikeuden saajalle tai luovutuksensaajalle asetettuja edellytyksiä tai että virheellinen menettely on vaikuttanut valittajan vahingoksi. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


21.  Laki  eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain (511/2005) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 1049/2015, seuraavasti: 

6 § 

Muutoksenhaku 

Ilmoituksen tekijä saa vaatia oikaisua Valtiokonttorin päätökseen siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


22.  Laki  oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/1982) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 1050/2015, seuraavasti: 

11 a § 

Hakija saa vaatia oikaisua 11 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettuun päätökseen siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


23.  Laki  omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 1051/2015, seuraavasti: 

14 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia kunnan ja Valtiokonttorin päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua vaaditaan kuitenkin kunnanhallitukselta tai asianomaiselta lautakunnalta. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen tämän lain 8 §:ssä tarkoitetussa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


24.  Laki  omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain (204/1996) 16 §, sellaisena kuin se on laissa 1052/2015, seuraavasti: 

16 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia Valtiokonttorin päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


25.  Laki  valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain (868/2008) 16 §, sellaisena kuin se on laissa 1053/2015, seuraavasti: 

16 § 

Muutoksenhaku 

Valtiokonttorin päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen tämän lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


26.  Laki  vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain (291/2005) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 1055/2015, seuraavasti: 

6 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


27.  Laki  vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain (856/2008) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 1056/2015, seuraavasti: 

17 § 

Muutoksenhaku 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen tämän lain 4 §:ssä tarkoitetussa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


28.  Laki  vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 41 §, sellaisena kuin se on laissa 470/2018, seuraavasti: 

41 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Valtiokonttorin ja kunnan sekä kunnanhallituksen ja kunnan lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua vaaditaan kuitenkin kunnanhallitukselta tai asianomaiselta lautakunnalta. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen vuokralaisen valintaa tai hyväksymistä koskevassa asiassa ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätökseen 8 ja 10 a §:ssä tarkoitetussa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


29.  Laki  vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain (574/2016) 30 § seuraavasti: 

30 § 

Muutoksenhaku 

Hakija saa vaatia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Valtiokonttorin, kunnan sekä kunnanhallituksen tai kunnan lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunnanhallituksen tai kunnan lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua vaaditaan kuitenkin kunnanhallitukselta tai asianomaiselta lautakunnalta. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen asukkaan valintaa tai hyväksymistä koskevassa asiassa sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätökseen 8 §:ssä, 13 §:n 1 ja 2 momentissa, 14 §:ssä tai 17 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


30.  Laki  tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hy-väksymisestä annetun lain (38/2015) 8 §:n muuttamisesta (uusi) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain (38/2015) 8 § seuraavasti: 

8 § 

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin oikeu-denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.  

Hallinto-oikeuden päätökseen kouluttajan hyväksymisen peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen kouluttajan hyväksymistä koskevassa asiassa saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20


Helsingissä 22.11.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Hannu Hoskonen /kesk

varapuheenjohtaja Tiina Elo /vihr

jäsen Mai Kivelä /vas

jäsen Johan Kvarnström /sd

jäsen Niina Malm /sd

jäsen Sari Multala /kok

jäsen Saara-Sofia Sirén /kok

jäsen Hussein al-Taee /sd

jäsen Mari-Leena Talvitie /kok

varajäsen Hanna Huttunen /kesk

varajäsen Jouni Kotiaho /ps

varajäsen Pirkka-Pekka Petelius /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos