LiVM 6/2019 vp HE 21/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta ( HE 21/2019 vp ): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén - liikenne- ja viestintäministeriö
  • erityisasiantuntija Aino Still - liikenne- ja viestintäministeriö
  • tieliikennejohtaja Marko Sillanpää - Liikenne- ja viestintävirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvolain muuttamisesta annettua lakia, ajokorttilain muuttamisesta annettua lakia, ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annettua lakia, arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annettua lakia, autoverolain 1 §:n muuttamisesta annettua lakia, polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettua lakia ja rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annettua lakia. Tieliikennelain muuttamisesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Mainittujen kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lait tulisivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020. Vahvistettujen lakien voimaantulosäännösten mukaan lait tulisivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. 

Vahvistettujen lakien mukaiseen voimaantuloon liittyy riski siitä, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Mikäli voimaantulon siirtämistä ei käsitellä nopeasti ja kevytautoja koskevat lait ehtivät tulla voimaan ilman täydentäviä säännöksiä ja määräyksiä, on oikeustila epäselvä ja voi johtaa vaaratilanteisiin, jos kevytautoja ryhdytään käyttämään liikenteessä pelkästään voimassa olevien lain säännösten nojalla. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää, olisiko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa sellaiseksi, että ne olisivat Euroopan unionin lainsäädännön ja erityisesti ajokorttidirektiivin mukaisia. On kuitenkin mahdollista, että vaikka voimaantuloa siirrettäisiin ehdotetun mukaisesti vuodella, voi lopputuloksena olla lakien kumoamisen esittäminen, jos komissiota tyydyttävää ajokorttidirektiivin mukaista ratkaisua ei löydy. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

Esityksen tarkoituksena on siirtää tässä vaiheessa kevytautoja koskevan sääntelyn voimaantuloaikaa, jotta asiaa voidaan vielä arvioida EU-oikeuden näkökulmasta ja käydä tarvittavat keskustelut EU:n komission kanssa. 

Valiokunta korostaa, että kevytautoja koskevien säännösten arviointi ja muut tarvittavat toimenpiteet tulee toteuttaa tehokkaasti ja viipymättä, yhteistyössä komission ja alan toimijoiden kanssa. Valiokunta pitää välttämättömänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin ratkaisujen löytämiseksi. 

Asian vaatima hallituksen esitys tulee antaa aikataulullisesti siten, että eduskunnalle jää riittävästi aikaa esityksen käsittelyyn.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 21/2019 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. 

Helsingissä 4.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Suna Kymäläinen /sd

varapuheenjohtaja Ari Torniainen /kesk

jäsen Pekka Aittakumpu /kesk

jäsen Sandra Bergqvist /r

jäsen Seppo Eskelinen /sd

jäsen Juho Kautto /vas

jäsen Jouni Kotiaho /ps

jäsen Johan Kvarnström /sd

jäsen Joonas Könttä /kesk

jäsen Sheikki Laakso /ps

jäsen Matias Marttinen /kok

jäsen Mirka Soinikoski /vihr

jäsen Kari Tolvanen /kok

jäsen Ano Turtiainen /ps

jäsen Paula Werning /sd

varajäsen Tiina Elo /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

VASTALAUSE

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1. marraskuuta 2020. Alun alkaen esityksellä ehdotettiin otettavaksi käyttöön uusi kansallinen T-ajoneuvoluokan ajoneuvoryhmä, kevytauto, johon kuuluisivat henkilöautosta muunnetut, nopeudeltaan enintään 45 kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot. Kevytauton kuljettaminen edellyttäisi mopoautoja vastaavasti AM-luokan ajo-oikeutta. Esityksen piti tulla voimaan alun perin jo 1. marraskuuta 2019. Sittemmin komissio on huomauttanut Suomea esityksestä ja siitä, että jotta kevytautot kuuluisivat EU:n traktoriluokkaan (T-luokka), niillä pitäisi olla teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla pystyisi käyttämään tiettyjä vaihdettavissa olevia laitteita, kuten vetokoukku ja mukautetut puskurit. 

Tavoitteena on kuitenkin edelleen mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille, 15—17-vuotiaille, ottamalla käyttöön uusi ajoneuvoryhmä. Nuoret liikkuvat paljon, ja liikkumiseen käytetään usein mopoa tai mopoautoa. Kevytauto toisi näiden rinnalle uuden vaihtoehdon. Esityksen alkuperäisenä tavoitteena on lisäksi parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta. 

Sinänsä eri tahojen esilletuomana nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen on kannatettava tavoite, mutta se, että jo valmiita lakipaketteja ei vietäisi käytäntöön määräajassa, ei tätä tavoitetta paranna. 

Tämä on kehitystä, jota me perussuomalaiset emme katso hyvällä, sillä tämä vaikuttaa negatiivisesti monen PK-yrittäjän arkeen myös Suomessa. Muutoinkaan emme hyväksy lainvalmistelua, missä avataan jo eduskunnan hyväksymä lakipaketti.  

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että 1.—8. lakiehdotus hylätään. 

Helsingissä 4.10.2019

Sheikki Laakso /ps

Jouni Kotiaho /ps

Ano Turtiainen /ps