YmVM 6/2018 vp HE 78/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta ( HE 78/2018 vp ): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri - ympäristöministeriö
  • neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen - sosiaali- ja terveysministeriö
  • ylitarkastaja Tuuli Valkama - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia, jätelakia, ympäristönsuojelulakia, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ja rikoslakia siten, että niissä säädettäisiin elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten valvontaviranomaisista, toimivaltaisista viranomaisista ja asetuksen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Kemikaalilakiin ja jätelakiin tehtäisiin myös teknisluonteisia tarkistuksia.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi EU:n elohopea-asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset kansalliset toimet. Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) alaisuudessa solmittu elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus on toimeenpantu EU:ssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/852 eli ns. elohopea-asetuksella. Asetus on sellaisenaan jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä, mutta tiettyjen velvoitteiden hoitamisesta ja asetuksen rikkomisesta seuraavista rangaistuksista on tarpeen säätää kansallisesti.  

Elohopea on hyvin myrkyllinen, eliöstöön kertyvä ja kaukokulkeutuva aine. Suurin osa elohopeapäästöistä aiheutuu ihmisen toiminnasta. EU:n alueelle tulevasta laskeumasta jopa 80 % on peräisin unionin ulkopuolelta, joten on tärkeää, että päästöjen vähentämiseksi tehdään kansainvälistä yhteistyötä. Minamatan yleissopimus on tärkein kansainvälinen kehys yhteistyölle ja toimenpiteille, joilla hallitaan ja rajoitetaan elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttöä sekä ihmisten toiminnasta aiheutuvia elohopean ja elohopeayhdisteiden päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esitykseen HE 78/2018 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. 

Helsingissä 14.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Satu Hassi /vihr

varapuheenjohtaja Silvia Modig /vas

jäsen Petri Honkonen /kesk

jäsen Susanna Huovinen /sd

jäsen Olli Immonen /ps

jäsen Pauli Kiuru /kok

jäsen Hanna Kosonen /kesk

jäsen Rami Lehto /ps

jäsen Eeva-Maria Maijala /kesk

jäsen Sari Multala /kok

jäsen Riitta Myller /sd

jäsen Katja Taimela /sd

jäsen Ari Torniainen /kesk

jäsen Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos