UaVM 12/2016 vp HE 164/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 164/2016 vp ): Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Maria Guseff - ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Vuonna 2013 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti lakkauttaa Pohjoismaiden projektivientirahaston (Nopef) itsenäisenä laitoksena ja perustaa Nordic Project Trust Fund -nimisen uuden rahaston Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) alaisuuteen vuodesta 2014 lukien. Tämän johdosta laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta ehdotetaan kumottavaksi. Samassa yhteydessä viittaukset Nopefiin ehdotetaan poistettavaksi muusta lainsäädännöstä, mikä merkitsisi muutosta tuloverolakiin, työnantajan sairausvakuutusmaksusta annettuun lakiin, valmiuslakiin sekä Pohjoismaiden investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöjen verottamisesta annettuun lakiin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Vuonna 1982 perustettu Pohjoismaiden projektivientirahasto (Nordic Project Fund, Nopef) on tukenut pohjoismaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden kansainvälistymispyrkimyksissä. Vuonna 2013 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti Nopefin toiminnan lakkauttamisesta itsenäisenä laitoksena ja toiminnan jatkamisesta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) alaisuudessa toimivalla Nordic Project Trust Fund -rahastolla. 

Nopefin lopetettua toimintansa ulkoasiainvaliokunta pitää perusteltuna lainsäädännön saattamista ajan tasalle kumoamalla rahastoa koskeva laki sekä poistamalla muusta lainsäädännöstä siihen liittyvät viittaukset. 

Hallituksen esityksen mukaan Nopefia ei ole voitu lakkauttaa ennen vuoden 2016 loppua hallinnollisten syiden, mm. lukuisten voimassa olleiden lainasopimusten, vuoksi. Muutamat edelleen jäljellä olevat lainasopimukset päättyvät tai ne siirretään NEFCO:n hallinnoimalle Nordic Project Trust Fund -rahastolle vuoden 2016 loppuun mennessä. 

NEFCO:n ja Nopefin yhdistämisellä on hallituksen esityksen mukaan saavutettu molempia hyödyttäviä synergiaetuja, kuten yhteisten henkilöstöresurssien ja kummankin osapuolen verkostojen tehokkaampi hyödyntäminen. Yhdistämisen myötä Nordic Project Trust Fundin rahoitus keskittyy vihreän talouden ja kestävän kehityksen hankkeisiin.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ulkoasiainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 164/2016 vp sisältyvät lakiehdotukset 1.—5. 

Helsingissä 29.11.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Matti Vanhanen /kesk

varapuheenjohtaja Pertti Salolainen /kok

jäsen Sirkka-Liisa Anttila /kesk

jäsen Paavo Arhinmäki /vas

jäsen Tiina Elovaara /ps

jäsen Pekka Haavisto /vihr

jäsen Susanna Huovinen /sd

jäsen Seppo Kääriäinen /kesk

jäsen Tom Packalén /ps

jäsen Aila Paloniemi /kesk

jäsen Antti Rinne /sd

jäsen Veera Ruoho /ps

jäsen Lenita Toivakka /kok

jäsen Stefan Wallin /r

varajäsen Ilkka Kanerva /kok

varajäsen Ben Zyskowicz /kok

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Tiina Larvala