Sisällysluettelo

TaVM 34/2014 vp HE 254/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

TaVM 34/2014 vp - HE 254/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja ‐talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ( HE 254/2014 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • työministeri Lauri Ihalainen
 • hallitusneuvos Antti Riivari , hallitussihteeri Sari Koivisto , työ- ja elinkeinoministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen , oikeusministeriö
 • neuvotteleva virkamies Armi Taipale , valtiovarainministeriö
 • ylituomari Marjatta Mäenpää , Helsingin hallinto-oikeus
 • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen , Finanssivalvonta
 • ylijohtaja Eero Mantere , Patentti- ja rekisterihallitus
 • puheenjohtaja, budjettineuvos Petri Syrjänen , Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta)
 • puheenjohtaja Jukka Mähönen , valtion tilintarkastuslautakunta
 • erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo , Suomen Kuntaliitto
 • johtaja Hannu Rautiainen , Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • lainopillinen asiamies Anja Tuomola , Suomen Yrittäjät
 • puheenjohtaja Pasi Leppänen , Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry
 • hallituksen puheenjohtaja Eija Niemi-Nikkola , toiminnanjohtaja Sanna Alakare , KHT-yhdistys ry
 • varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa , Keskuskauppakamari
 • tilintarkastuslautakunnan sihteeri Pasi Horsmanheimo , Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettaviksi uusi tilintarkastuslaki ja uusi laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Useita lakeja muutettaisiin niitä vastaaviksi.

Esityksessä ehdotettujen uudistusten valmistelu alkoi voimassa olevan tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä annetun eduskunnan lausuman seurauksena. Eduskunta edellytti tuolloin, että hallitus valmistelee tilintarkastajien tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen. Lausuman perusteella käynnistettiin tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus. Tämä esitys sisältää ehdotuksen uudeksi tilintarkastajajärjestelmäksi tarkoittaen tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmän uudistamista sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamista.

Esityksessä ehdotetaan, että yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastajien erilliset järjestelmät lakkautetaan ja siirrytään tilintarkastuslaissa säänneltyyn uuteen järjestelmään. Uudessa järjestelmässä tilintarkastajatutkinto olisi toimialan perustutkinto. Sitä tilintarkastaja voisi täydentää suorittamalla yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan erikoistumistutkinnon ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinnon sekä säädettyjen hyväksymisedellytysten täyttyessä saada erikoistumista osoittavan erikoispätevyyden.

Kaikkien tilintarkastajien valvonta ehdotetaan keskitettäväksi Patentti- ja rekisterihallituksessa toimivalle Tilintarkastusvalvonnalle. Tilintarkastusvalvonnassa toimisi ehdotuksen mukaan valtioneuvoston nimittämä tilintarkastuslautakunta.

Ehdotuksen mukaan nykyiset valvontalautakunnat eli Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta lakkaisivat. Myös valtion tilintarkastuslautakunta lakkaisi, koska muutoksenhaussa noudatettaisiin hallinto-oikeudellista valitustietä.

Tilintarkastajajärjestelmää koskeva sääntely ehdotetaan keskitettäväksi uuteen tilintarkastuslakiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä valtaosin muuttamattomina, eräiden lakiehdotusten hyväksymistä lähinnä teknisin muutosesityksin, kolmen lakiehdotuksen hylkäämistä ja yhden uuden lain hyväksymistä.

Tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuus.

Talousvaliokunta esittää, että tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuus pidetään ennallaan voimassa olevan sääntelyn mukaisena, koska tilintarkasta­jien ilmoitusvelvollisuuteen on tulossa lähi­aikoina muutoksia jo EU-sääntelystä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista; 2014/537/EU) johtuen. Asetuksen 7 artiklassa on säädetty nimenomainen ilmoitusvelvollisuus sääntöjenvastaisuuksista jäsenvaltion määrittelemille toimivaltaisille viranomaisille. Talousvaliokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena säätää kansallisia, asetuksesta poikkeavia normeja vain hieman ennen kuin asetuksen soveltaminen jäsenvaltioissa alkaa (17.6.2016). Tämän johdosta esityksen 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 § esitetään poistettavaksi.

Tilintarkastajien valvonnan keskittäminen Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Uudistuksen myötä tilintarkastajien valvonta keskitetään Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnasta ja paikallisista lautakunnista Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Talousvaliokunta pitää valvontatehtävien keskittämistä hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla tarkoituksenmukaisena; PRH:n tehtäviin jo nykyisinkin kuuluvien valvontatehtävien myötä virastolle kertynyttä tietotaitoa voidaan käyttää hyödyksi tilintarkastusvalvontaa koskevien tehtävien hoitamisessa. Keskittämisellä arvioidaan saatavan synergiaetuja myös sikäli, että tilintarkastajia koskevia tietoja rekisteröidään jo nykyisinkin PRH:n ylläpitämiin kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin. Keskittäminen mahdollistaa toimintatapojen edelleen kehittämisen siten, että tavoitteena on valvontapäätösten siirtyminen rekistereihin ilman erillistä ilmoitusmenettelyä. Lisäksi tilintarkastusvalvonta vastaa luonteeltaan PRH:n jo nykyisinkin hoitamia, julkisen vallan käyttöä sisältäviä viranomaistehtäviä, joihin kohdistuu yhtä lailla vaatimus toiminnan riippumattomuudesta.Valvonnan järjestäminen hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla ei tuo nettokustannuksia valtion talousarvioon ja siirtymäajan jälkeen myös nykyiset budjettirahoitteiset erät katetaan valvottavilta perittävillä maksuilla. Koska PRH toimii muunkin toimintansa osalta kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti, tilintarkastusvalvonta soveltuu hyvin sen yhteyteen myös tämän suhteen.

Tilintarkastajien rooli tilintarkastuslautakunnassa.

Tilintarkastuslautakunnan käytössä olevan asiantuntemuksen riittävyys on pyritty turvaamaan muun muassa esittämällä lautakunnan kokoonpanoon sisällytettäväksi kaksi asiantuntijajäsentä, joiden tulee olla tilintarkastajia. Näillä asiantuntijajäsenillä ei ole äänioikeutta, mikä merkitsee, etteivät he osallistu päätöksentekoon. Ratkaisua on pidetty tarpeellisena, jotta voidaan varmistaa lautakunnan objektiivisuuden säilyminen erityisesti tilanteissa, joissa on kysymys tilintarkastajajäseneen kilpailutilanteessa olevan tilintarkastusyhteisön tilintarkastajan valvonnasta. Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksessä ehdotettua mallia.

Finanssivalvonnan tutkintavaltuudet.

Valvonnan yhtenäisyyteen, yhdenmukaisuuteen ja selkeyteen kohdistuvat vaatimukset puoltavat yhtä varsinaista valvojatahoa. Myös tilintarkastusdirektiivin lähtökohta on, että valvonta tulee olla yhden päävastuullisen viranomaisen toimivallassa. Hallituksen esityksessä Finanssivalvonnalle on ehdotettu mahdollisuutta tutkia tilintarkastajan toimia määrätyissä tilanteissa. Esityksellä ei ole tarkoitettu luoda pysyvää tilintarkastajien valvontatoimintoa Finanssivalvontaan, vaan annettu mahdollisuus yksittäisten, Finanssivalvonnan muun valvonnan yhteydessä mahdollisesti ilmenevien, tilintarkastukseen liitty­vien epäselvyyksien tutkimiseen ja tuomiseen suoraan tilintarkastuslautakunnan ratkaistaviksi. Kysymys ei siten ole rinnakkaisista tutkintavaltuuksista. Talousvaliokunta katsoo hallituksen esityksen olevan tältä osin yhdensuuntainen direktiivin kanssa.

Valvonnan rahoitus.

Tilintarkastajien valvonnan vuosikustannusten arvioidaan säilyvän likimain ennallaan. Kustannukset katetaan tällä hetkellä pääosin valvottavilta perittävillä maksuilla. Tilintarkastajien valvontamaksuilla ei tulla kattamaan Finanssivalvonnan kustannuksia tilintarkastuslakiehdotuksen 9 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun, Finanssivalvonnalle ehdotetun tutkintaoikeuden johdosta, koska ehdotettu valtuus rajautuu ainoastaan tilanteisiin, joissa tilintarkastajan toiminnan tutkinta on Finanssivalvonnan valvottavan kannalta tarpeen. Valvontaintressi liittyy tällöin Finanssivalvonnan varsinaisten valvottavien toimintaan, jolloin on perusteltua, että valvonnan rahoitus hoidetaan Finanssivalvonnan omasta rahoituksesta. Käsillä olevan esityksen johdosta Finanssivalvonnalle ei tule muita velvoitteita kuin viranomaisyhteistyö tilintarkastusvalvonnan kanssa, jonka kustannukset jäävät kunkin viranomaisen itsensä kannettaviksi.

Oikaisuvaatimuksen käyttöala ja valitustien keskittäminen.

Ehdotuksen mukaan muutoksenhakutieksi otettaisiin käyttöön voimassa olevan JHTT-lain mukainen valitustie, joka pitää sisällään oikaisuvaatimusmenettelyn. Eräiden asiaryhmien suhteen (sanktiot) säädetään muutoksenhakutieksi valittaminen suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen ja sieltä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Talousvaliokunta toteaa, että keskittämislinjaus on päinvastainen parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä eräiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta ( HE 230/2014 vp ) omaksutun linjauksen kanssa. Kyseisen esityksen mukaan hallintolainkäytön kehittämisessä on lähtökohtana, että kaikki hallinto-oikeudet ovat toimialaltaan yleisiä hallintotuomioistuimia niin, että niissä käsitellään kaikkia hallinto-oikeuksiin ohjautuvia asiaryhmiä. Asioiden keskittämiseen yhteen hallinto-oikeuteen tulisi olla erittäin painavat perusteet.

Tilintarkastusasiat edellyttävät erityisosaamista erityisesti hyvään tilintarkastustapaan, ammattistandardeihin, tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmiin sekä ammattieettisiin periaatteisiin liittyen. Kysymysten arviointi edellyttää toimialan, ammattitoiminnan ja siihen kohdistuvien vaatimusten ymmärtämistä sekä ymmärrystä tarkastuksen kohteiden taloudellisesta raportoinnista ja hallinnosta sekä näiden vaikutuksesta tilintarkastajan toimintaan. Näiden kysymysten yhdenmukaiselle arvioinnille luotaisiin parhaat edellytykset keskittämällä asioiden käsittely muutoksenhaussa. Harvalukuisten asioiden hajautuminen eri hallinto-­oikeuksiin yhdistettynä niiden toimialaspesifisyyteen ei turvaisi parhaalla mahdollisella tavalla ratkaisutoiminnan yhtenäisyyttä. Samassa asiassa saattaa myös olla kyse useamman tilintarkastajan toimintaan liittyvän kokonaisuuden arvioinnista.

Tiettyä ammattiryhmää koskevien valvonta-asioiden käsittelyä on usein pidetty muutoksenhaun keskittämisen perusteena olevana painavana syynä. Myös esimerkiksi teollis­oikeusasiamiehiä koskevissa valvonta-asioissa valitetaan keskitetysti markkinaoikeuteen sekä asianajajien ja oikeudenkäyntiavustajien valvonta-asioissa Helsingin hovioikeuteen. Asioiden keskittämistä hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla puoltaa myös se, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä yleissäännökseen perustuva valitustie on keskitetty Helsingin hallinto-oikeuteen, kuten myös voimassa olevan JHTT-lain mukaan. Keskittämistä puoltaa myös se, että joka tapauksessa suuri osa valituksista päätyisi Helsinkiin, sillä noin 44 prosenttia tilintarkastajista toimii pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueella.

Hallituksen esityksessä HE 230/2014 vp on ehdotettu muutettavaksi lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 22 §:n muuttamisesta. Esitystä on muutettu eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä (LaVM 26/2014 vp ) siten, että se on yhdenmukainen nyt ehdotetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslain ja tilintarkastuslain kanssa. Erityisesti Helsingin hallinto-oikeuden viimeaikaisten käsittelyaikatilastojen valossa talousvaliokunta toteaa, että muutoksenhakuaikojen kestoa on tarpeen tarkoin seurata ja tarvittaessa on harkittava uudelleenjärjestelyjä.

JHTT-tilintarkastajien siirtymäsääntely.

Esityksen mukaan ne JHTT-tilintarkastajat, jotka on hyväksytty myös tilintarkastuslain mukaan HTM- tai KHT-tilintarkastajiksi, siirtyvät suoraan uuteen järjestelmään. Muiden JHTT-tilintarkastajien osalta on lähtökohdaksi otettu ke­vyen siirtymäkokeen suorittamisvelvollisuus. JHTT-tilintarkastaja voi siten joko päättää olla siirtymättä uuteen järjestelmään ja jatkaa toimintaansa JHTT-tilintarkastajana myös uusien lakien voimaan tulon jälkeen tai valita siirtyä uuteen järjestelmään siirtymäkokeen suorittamalla. Talousvaliokunta toteaa, että JHTT-tilintarkastajien kelpoisuus toimia erilaisissa tilintarkastustehtävissä laajentuu merkittävästi uuteen järjestelmään siirtymisen myötä.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Tilintarkastuslaki
3 luvun 4 §.
Ilmoitusvelvollisuus säännösten tai määräysten vastaisesta menettelystä.

Talousvaliokunta esittää, että tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuus pidetään ennallaan voimassa olevan sääntelyn mukaisena, koska tilintarkasta­jien ilmoitusvelvollisuuteen on tulossa lähi­aikoina muutoksia jo EU-sääntelystä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista; 2014/537/EU) johtuen. Asetuksen 7 artiklassa on säädetty nimenomainen ilmoitusvelvollisuus sääntöjenvastaisuuksista jäsenvaltion määrittelemille toimivaltaisille viranomaisille. Talousvaliokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena säätää kansallisia, asetuksesta poikkeavia normeja vain hieman ennen kuin asetuksen soveltaminen jäsenvaltioissa alkaa 17.6.2016. Tämän johdosta esityksen 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 § esitetään poistettavaksi. Poistamisen johdosta ehdotetun tilintarkastuslain 3 luvun 4 pykälää seuraavien pykälien numerointi muuttuu vastaavasti.

10 luvun 4 §. Rangaistussäännökset.

Pykälässä säädetään sanktioista. Edellä kuvattu 3 luvun 4 §:n poistaminen vaikuttaa pykälän 1 momentin sisältämään viittaukseen tilintarkastuslain 3 luvun 6 §:ään. 6 § muuttuu 4 §:n poistamisen johdosta 5 §:ksi.

4. Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2 §. Tehtävät. Pykälässä luetellaan Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävät. Pykälässä viitataan säätiölakiin, joka on kumottu nyt käsillä olevan tilintarkastuksen kokonaisuudistusta koskevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana. Säädösviittaus muutetaan vastaamaan säätiölain kokonaisuudistuksen myötä muuttunutta säätiölain numeroa.

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Johtolause.

Lain johtolauseeseen muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain muutoslain numero ja lain 3 §:ään lisättävän uuden kohdan numeroksi 7 b.

3 §. Tehtävät.

Pykälässä säädetään Finanssivalvonnan tehtävistä. Pykälän 2 momenttiin lisättävän uuden, tilintarkastajien valvontaa koskevan kohdan numeroksi muutetaan 7 b, koska lainkohta on muuttunut ( HE 175/2014 vp — TaVM 20/2014 vp) käsillä olevan tilintarkastuksen kokonaisuudistusta koskevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana.

31 §.
Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus.

Pykälässä säädetään toimilupavalvottavan tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudesta niissä tilanteissa, joissa tilintarkastaja on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan sellaisen seikan, jonka voidaan katsoa johtavan tilintarkastuskertomuksessa muun kuin vakiomuotoisen lausunnon tai huomautuksen esittämiseen. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

6. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Johtolause.

Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

18 §. Verohallinnon oikeus tietojen oma-aloitteiseen antamiseen.

Pykälässä säädetään niistä edellytyksistä, joiden toteutuessa Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa oma-aloitteisesti verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen. Pykälän 1 momenttiin lisättävän uuden, tilintarkastajaa, tilintarkastajan toimintaa tai muuta verovelvolliseen liittyvää seikkaa, jolla saattaa olla merkitystä tilintarkastajan valvonnan kannalta, koskevan lainkohdan numeroksi muutetaan 10, koska lainkohta on muuttunut ( HE 166/2014 vpLaVM 20/2014 vp) nyt käsillä olevan tilintarkastuksen kokonaisuudistusta koskevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana.

7. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
7 luvun 8 §. Erityinen tarkastaja.

Pykälässä säädetään erityisestä tarkastajasta ja viitataan muun muassa tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan lainkohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

8. Laki osuuskuntalain muuttamisesta
16 §. Erityinen tarkastaja.

Pykälässä säädetään erityisestä tarkastajasta ja viitataan muun muassa tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan lainkohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

10. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
48 §. Valvoja.

Pykälässä säädetään valvojaan sovellettavista säännöksistä. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

17. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
32 §.

Pykälässä säädetään eläkesäätiön tilintarkastajan toimikauden määrittämisestä. Pykälässä viitataan tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan kohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

20. Laki kuntalain 72 §:n muuttamisesta

Ehdotettu muutos kohdistuu lakiin, joka tullaan kumoamaan ennen käsillä olevan tilintarkastuslain voimaantuloa. Ehdotuksen tavoitteena oleva asiantila toteutuu muuttamalla kumottavan lain sijaan tulevan uuden kuntalain vastaavaa säännöstä, minkä vuoksi ehdotetaan hylättäväksi laki vanhan kuntalain 72 §:n muuttamisesta ja hyväksyttäväksi uusi 100. lakiehdotus laiksi ­uuden kuntalain 122 §:n muuttamisesta.

37. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta
Johtolause.

Lain johtolausetta muutetaan siten, että 18 c §:n osalta muutetaan hallituksen esityksen mukaisen 2 momentin lisäksi myös 1 ja 3 momentit, mikä merkitsee koko pykälän muuttamista.

18 c §. Tilintarkastajat.

Pykälässä säädetään saamelaiskäräjien tilintarkastajien valinnasta. Säännös on sovitettu eduskunnassa samanaikaisesti vireillä olevan saamelaiskäräjälain laajempaan muutokseen, jota koskevasta hallituksen esityksestä ( HE 167/2014 vp — PeVM / ) tässä puheena oleva lainkohta poistetaan päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi.

45. Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain 17 ja 25 §:n muuttamisesta

Ehdotettu muutos kohdistuu lakiin, joka tullaan kumoamaan ennen käsillä olevan tilintarkastuslain voimaantuloa. Ehdotetun muutoksen tavoitteena oleva tilintarkastuslakiviittauksen ajantasaistaminen huomioidaan kyseisen kumottavan lain sijaan tulevan uuden ulkorajayhteistyön hallintolain vahvistamisen yhteydessä, minkä vuoksi lakiehdotus ehdotetaan hylättäväksi.

60. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Valiokunta esittää, että lain ruotsinkielisen version johtolause korjataan vastaamaan suomenkielistä versiota.

61. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
108 a §.

Pykälässä säädetään sulautuvaa tai vastaanottavaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön tilintarkastajasta. Lainkohdassa viitataan tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan kohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

64. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
69 §.

Pykälässä säädetään erityisen tarkastuksen toimittamisesta vakuutuskassan hallinnosta ja kirjanpidosta. Lainkohdassa viitataan tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan kohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

65. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Johtolause.

Johtolauseesta poistetaan muutettavien pykälien luettelosta 3 §, jonka talousvaliokunta esittää poistettavaksi tästä hallituksen esityksestä.

9 luvun 3 §.

Pykälä ehdotetaan poistettavaksi. Samaan lainkohtaan on tehty nyt käsillä olevan hallituksen esityksen antamisen jälkeen muutos ( HE 344/2014 vp — TaVM 30/2014 vp ), joka tekee tässä ehdotetun muutoksen tarpeettomaksi.

66. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
7 luvun 10 §.

Pykälässä säädetään erityisestä tarkastajasta ja viitataan muun muassa tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan lainkohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

71. Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta
3 luvun 12 §. Tilintarkastusta koskevat tiedot.

Pykälässä säädetään tilintarkastusta koskevista tiedoista. Ensimmäisessä momentissa säädetään velvollisuudesta liittää tilintarkastuskertomukseen tilinpäätös. Toisessa momentissa säädetään poikkeuksena edellisen momentin tarkoittamaan pääsääntöön, missä olosuhteissa jäljennös tilintarkastuskertomuksesta voidaan kuitenkin jättää liittämättä. Tässä lainkohdassa viitataan tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan kohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

72. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
9 luvun 14 §. Erityinen tarkastaja.

Pykälässä säädetään erityisestä tarkastajasta ja viitataan muun muassa tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan lainkohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

73. Laki yhdistyslain muuttamisesta
38 a §. Toiminnantarkastus.

Pykälässä säädetään toiminnantarkastuksesta. Pykälän viidennessä momentissa viitataan tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan kohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

74. Laki rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta
30 luvun 10 a §. Tilintarkastusrikos.

Pykälässä säädetään tilintarkastusrikoksesta ja siitä säädetystä sanktiosta. Lainkohdassa viitataan tilintarkastuslain tilintarkastuskertomusta koskevaan kohtaan. Talousvaliokunta on korjannut säännösviittauksen vastaamaan edellä 1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n osalta esitettyä muutosta.

86. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta
26 b §. Lunastussuorituksiin käytettävissä olevat varat ja vastuu virheellisestä lunastussuorituksesta.

Pykälässä säädetään lunastussuoritukseen käytettävissä olevista varoista ja lunastuksiin liittyvistä vastuukysymyksistä. Neljännessä momentissa viitataan säätiölakiin, joka tullaan kumoamaan ( HE 166/2014 vpLaVM 20/2014 vp) ennen käsillä olevan tilintarkastuslain kokonaisuudistuksen voimaantuloa. Säädösviittaus muutetaan vastaamaan säätiölain kokonaisuudistuksen myötä muuttunutta säätiölain ja sen voimaanpanolain sisällöltään vastaavaa kohtaa.

90. Laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta

Ehdotettu muutos kohdistuu lakiin, joka tullaan kumoamaan ennen käsillä olevan tilintarkastuslain voimaantuloa. Ehdotetun muutoksen tavoitteena oleva tilintarkastuslakiviittauksen ajantasaistaminen huomioidaan kyseisen kumottavan lain sijaan tulevan uuden säätiölain vahvistamisen yhteydessä, minkä vuoksi lakiehdotus ehdotetaan hylättäväksi.

96. Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta
Johtolause.

Käsillä olevan tilintarkastuksen kokonaisuudistusta koskevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana lakiin on tehty lisäys ( HE 317/2014 vp — HaVM 43/2014 vp ), mistä syystä 42 §:n 4 momentti muutetaan johtolauseessa 5 momentiksi.

100. Laki kuntalain 122 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen 20. lakiehdotuksessa on esitetty muutettavaksi kuntalain 72 §:ää, jossa säädetään hallinnon ja talouden tarkastamista varten valtuuston valitsemasta tilintarkastajasta. Ehdotettu muutos kohdistuu lakiin, joka tullaan kumoamaan ( HE 268/2014 vpHaVM 55/2014 vp) ennen käsillä olevan tilintarkastuslain voimaantuloa. Ehdotuksen tavoitteena oleva asiantila toteutuu muuttamalla kumottavan lain sijaan tulevan uuden kuntalain vastaavaa säännöstä, minkä vuoksi ehdotetaan hylättäväksi laki vanhan kuntalain 72 §:n muuttamisesta ja hyväksyttäväksi uusi 100. lakiehdotus laiksi ­uuden kuntalain 122 §:n muuttamisesta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 2., 3., 9., 11.—16., 18., 19., 21.—36., 38.—44., 46.—60., 62., 63., 67.—70., 75.—85., 87.—89., 91.—95. ja 97.—99. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1., 4.—8., 10., 17., 37., 61., 64.—66., 71.—74., 86. ja 96. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset),

että hyväksytään uusi 100. lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus) ja

että 20., 45. ja 90. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Tilintarkastuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

2 luku

Velvollisuus toimituttaa tilintarkastus

1—10 §

(Kuten HE)

3 luku

Tilintarkastuksen sisältö

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

(Poist.)

4—10 (5—11) §

(Kuten HE)

4 luku

Tilintarkastajaa koskevat muut säännökset

1—8 §

(Kuten HE)

5 luku

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaa koskevat erityissäännökset

1—3 §

(Kuten HE)

6 luku

Hyväksyminen ja rekisteröinti

1—11 §

(Kuten HE)

7 luku

Ohjaus, kehittäminen ja valvonta

1—9 §

(Kuten HE)

8 luku

Valvontavaltuudet

1—8 §

(Kuten HE)

9 luku

Tietojen luovuttaminen ja viranomaisyhteistyö

1—3 §

(Kuten HE)

10 luku

Seuraamukset

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 3 luvun 5 §:n säännöstä tilintarkastuskertomuksen laatimisesta tai suorittaessaan 1 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua toimea antaa lausunnossaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta väärän tai harhaanjohtavan tiedon, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tilintarkastusrikkomuksesta sakkoon.

(2—4 mom. kuten HE)

11 luku

Erinäiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

12 luku

Voimaantulo

1 ja 2 §

(Kuten HE)

4.

Laki

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee patenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyllisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavaramerkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, yhdistysrekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiölaissa ( / ) tarkoitettua säätiöiden valvontaa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista, toiminimeä ja tilintarkastuslaissa ( / ) tarkoitettua tilintarkastusvalvontaa koskevat asiat sekä tarjoaa näihin tehtäviin liittyviä tietopalveluja.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

5.

Laki

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 31 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1198/2014 sekä

lisätään 3 §:n 2 momenttiin uusi 7 b kohta ja 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 752/2012 ja 1198/2014, uusi 4 momentti, seuraavasti:

3 §

Tehtävät

Laissa erikseen säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Finanssivalvonta:

7 b) valvoo tilintarkastajia siten kuin tilintarkastuslain ( / ) 9 luvun 2 §:ssä säädetään;

19 §

(Kuten HE)

31 §

Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus

Toimilupavalvottavan tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle valvottavaa koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa:

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa muun kuin tilintarkastuslaissa tarkoitetun vakiomuotoisen lausunnon tai tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun huomautuksen esittämiseen.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

6.

Laki

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 18 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 1500/2011, 988/2012 ja /2015, uusi 10 kohta seuraavasti:

18 §

Verohallinnon oikeus tietojen oma-aloitteiseen antamiseen

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen:

10) Patentti ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnalle verovalvonnassa tai muutoin havaituista tilintarkastajaan, tilintarkastajan toimintaan ja muuhun verovelvolliseen liittyvistä seikoista, joilla saattaa olla merkitystä tilintarkastajan valvonnan kannalta;

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

7.

Laki

osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 10 §, 7 luvun 3 §:n 1 momentti, 5, 6 ja 8 §, 22 luvun 4 §, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 8 §:n johdantokappale ja 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 10 §, 7 luvun 3 §:n 1 momentti, 6 ja 8 §, 22 luvun 4 §, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 8 §:n johdantokappale ja 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti laissa 461/2007 sekä 7 luvun 5 § laissa 1413/2009, seuraavasti:

5 luku

Yhtiökokous

10 §

(Kuten HE)

7 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

3, 5 ja 6 §

(Kuten HE)

8 §

Erityinen tarkastaja

Erityisen tarkastajan on oltava luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeu­dellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Mitä tilintarkastajasta säädetään 22 luvun 6—9 §:ssä ja 24 luvun 3 §:ssä sekä tilintarkastuslain 2 luvun 7 §:ssä, 3 luvun 9 ja 10 §:ssä, 4 luvun 6—8 §:ssä ja 10 luvun 3 §:ssä, sovelletaan vastaavasti erityiseen tarkastajaan.

22 luku

Vahingonkorvaus

4 ja 6—9 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

8.

Laki

osuuskuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osuuskuntalain (421/2013) 5 luvun 11 §, 7 luvun 3 §:n 1 momentti, 5, 6 ja 16 §, 25 luvun 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 8 §:n johdantokappale sekä 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti seuraavasti:

5 luku

Osuuskunnan kokous ja edustajisto

Yleiset säännökset

11 §

(Kuten HE)

7 luku

Tilintarkastus, toiminnantarkastus, jäsenen tarkastusoikeus ja erityinen tarkastus

3, 5  ja 6 §

(Kuten HE)

16 §

Erityinen tarkastaja

Erityisen tarkastajan on oltava luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeu­dellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Mitä tilintarkastajasta säädetään 25 luvun 6—9 §:ssä ja 26 luvun 3 §:ssä sekä tilintarkastuslain 2 luvun 7 §:ssä, 3 luvun 9 ja 10 §:ssä, 4 luvun 6—8 §:ssä ja 10 luvun 3 §:ssä, sovelletaan erityiseen tarkastajaan.

25 luku

Vahingonkorvaus

4 ja 6—9 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

10.

Laki

asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain (1072/1994) 48 §:n 2 momentti, 51 §:n 3 momentti, 53 §:n 2 momentti, 60 § ja 65 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 48 §:n 2 momentti ja 51 §:n 3 momentti laissa 466/2007, 53 §:n 2 momentti laissa 1402/2009 ja 60 § laissa 1607/2009, seuraavasti:

48 §

Valvoja

Valvojaan sovelletaan soveltuvin osin, mitä tilintarkastuslain ( / ) 2 luvun 1 §:ssä säädetään tilintarkastajan kelpoisuudesta, 2 luvun 9 §:ssä erottamisesta ja eroamisesta, 3 luvun 10 §:ssä läsnäolosta kokouksessa, 4 luvun 6 §:ssä riippumattomuudesta, 4 luvun 7 §:ssä esteellisyydestä ja 4 luvun 8 §:ssä salassapitovelvollisuudesta.

51, 53, 60 ja 65 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

17.

Laki

eläkesäätiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eläkesäätiölain (1774/1995) 33 §, sellaisena kuin se on laissa 471/2007, sekä

muutetaan 31, 32 ja 35 §, 112 §:n 1 momentti ja 113 §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin niistä ovat 31, 32 ja 35 § sekä 113 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 471/2007, seuraavasti:

31 §

(Kuten HE)

32 §

Tilintarkastajan toimikausi on määrättävä eläkesäätiön säännöissä. Tilintarkastajan tehtävä päättyy sen eläkesäätiön hallituksen tai hallintoneuvoston kokouksen lopussa, jossa tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus hänen toimikauteensa sisältyvältä viimeiseltä tilikaudelta käsitellään tai, jos hänet on valittu toistaiseksi, silloin kun uusi tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen.

35, 112 ja 113 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

37.

Laki

saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 18 c § (poist.), sellaisena kuin se on laissa 1725/1995, seuraavasti:

18 c §

Tilintarkastajat

Saamelaiskäräjien tilintarkastajien valintaan ja tilintarkastuksen toimittamiseen sovelletaan,  mitä  tässä  laissa  ja  tilintarkastuslaissa ( / ) säädetään.

Saamelaiskäräjillä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö valitsevat kumpikin yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla KHT- tai JHT-tilintarkastajia.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

61.

Laki

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoitusrahastolain (48/1999) 36 §:n 2 momentti, 37 §, 53 §:n 2 momentti, 108 a §:n 2 momentti, 113 §:n 1 momentin 10 kohta ja 3 momentti sekä 135 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 36 §:n 2 momentti laissa 477/2007, 37 § osaksi laeissa 648/2006 ja 477/2007, 53 §:n 2 momentti laissa 163/2014 sekä 108 a §:n 2 momentti, 113 §:n 3 momentti ja 135 §:n 2 momentti laissa 1490/2011, seuraavasti:

36, 37 ja 53 §

(Kuten HE)

108 a §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lausunto ei saa olla tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakiomuotoinen lausunto.

113 ja 135 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

64.

Laki

vakuutuskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutuskassalain (1164/1992) 56 ja 61 §, 69 §:n 3 momentti ja 157 §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat laissa 472/2007, seuraavasti:

56 ja 61 §

(Kuten HE)

69 §

Mitä tilintarkastajasta säädetään tilintarkastuslain 1 luvun 2 §:n 1—5 kohdassa, 2 luvun 1  ja 7 §:ssä, 3 luvun 7, 9 ja 10 §:ssä ja 4 luvun 6—8 §:ssä, sovelletaan vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan.

157 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

65.

Laki

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 7 luvun 3 a §, 9 luvun 1 §:n 3 momentti, (poist.), 4 §:n 1 ja 3 momentti ja 6 §:n 4 momentti, 11 luvun 5 §:n 2 momentti, 14 luvun 5 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti, 14 a luvun 4 § sekä 15 luvun 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 8 §,

sellaisina kuin ne ovat, 7 luvun 3 a §, 9 luvun 1 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 4 momentti, 15 luvun 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 8 § laissa 1231/2009, 9 luvun 3 § laissa /2015, 11 luvun 5 §:n 2 momentti, 14 luvun 5 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti sekä 14 a luvun 4 § laissa 470/2007, seuraavasti:

7 luku

Yhdistyskokous

3 a §

(Kuten HE)

9 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

1 §

(Kuten HE)

3 §

(Poist.)

4 ja 6 §

(Kuten HE)

11 luku

Voitonjako ja yhdistyksen varojen muu käyttö

5 §

(Kuten HE)

14 luku

Sulautuminen

5 ja 17 §

(Kuten HE)

14 a luku

Vakuutuskannan luovuttaminen

4 §

(Kuten HE)

15 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

5, 7 ja 8 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

66.

Laki

vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 7 luvun 1, 3, 4, 8 ja 10 § sekä 28 luvun 5 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentin johdantokappale, 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 10 §, sellaisena kuin niistä on 7 luvun 1 § osaksi laissa 893/2008, seuraavasti:

7 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

1, 3, 4 ja 8 §

(Kuten HE)

10 §

Erityinen tarkastaja

Erityisen tarkastajan on oltava luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja ­oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Mitä tilintarkastajasta säädetään 28 luvun 7—10 §:ssä, osakeyhtiölain 24 luvun 3 §:ssä sekä tilintarkastuslain 2 luvun 1 ja 7 §:ssä, 3 luvun 9 ja 10 §:ssä, 4 luvun 6—8 §:ssä ja 10 luvun 3 §:ssä, sovelletaan vastaavasti erityiseen tarkastajaan.

28 luku

Vahingonkorvaus ja vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus

5 ja 7—10 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

71.

Laki

kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 12 §, sellaisena kuin se on laissa 460/2007, seuraavasti:

3 luku

Tilinpäätös ja toimintakertomus

12 §

Tilintarkastusta koskevat tiedot

(1mom. kuten HE)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta saadaan jättää liittämättä 10 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen lyhennelmään. Jos tilintarkastaja antaa muun kuin tilintarkastuslaissa tarkoitetun vakiomuotoisen lausunnon tai esittää suorittamansa tilintarkastuksen perusteella tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun lisätiedon taikka 3 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun huomautuksen, on tästä mainittava lyhennelmässä.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

72.

Laki

asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 6 luvun 10 §, 9 luvun 5 §:n 2 momentti ja 14 §, 24 luvun 4 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale, 10 §:n 1 momentti ja 11§ seuraavasti:

6 luku

Yhtiökokous

10 §

(Kuten HE)

9 luku

Tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus

5 §

(Kuten HE)

14 §

Erityinen tarkastaja

Erityisen tarkastajan on oltava luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeu­dellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Mitä tilintarkastajasta säädetään tilintarkastuslain 2 luvun 7 §:ssä, 3 luvun 9 ja 10 §:ssä, 4 luvun 6—8 §:ssä ja 10 luvun 3 §:ssä, sovelletaan erityiseen tarkastajaan.

24 luku

Vahingonkorvaus

4 ja 8—11 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

73.

Laki

yhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhdistyslain (503/1989) 38 §, 38 a §:n 3 ja 5 momentti ja 39 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 678/2010, seuraavasti:

38 §

(Kuten HE)

38 a §

Toiminnantarkastus

(3 mom. kuten HE)

Yhdistyksen hallituksen velvollisuuteen avustaa toiminnantarkastajaa sekä toiminnantarkastajan läsnäoloon kokouksessa ja salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä tilintarkastuslain 3 luvun 9 ja 10 §:ssä sekä 4 luvun 8 §:ssä tilintarkastajan osalta säädetään.

39 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

74.

Laki

rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 30 luvun 10 a §, sellaisena kuin se on laissa 474/2007, seuraavasti:

30 luku

Elinkeinorikoksista

10 a §

Tilintarkastusrikos

Joka rikkoo tilintarkastuslain ( / ) 3 luvun 5 §:n säännöstä tilintarkastuskertomuksen laatimisesta, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tilintarkastusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

86.

Laki

asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 26 b §:n 4 momentti ja 51 f §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 26 b §:n 4 momentti laissa 1608/2009 ja 51 f §:n 1 momentti laissa 482/2007, seuraavasti:

26 b §

Lunastussuorituksiin käytettävissä olevat varat ja vastuu virheellisestä lunastussuorituksesta

Jos asumisoikeuksien lunastukseen on käytetty varoja, joita tämän lain mukaan ei saa käyttää, on omistajayhteisön hallitus ja, jos varojen jakaminen perustuu virheelliseen taseeseen, taseen vahvistamiseen taikka tarkastamiseen osallistunut tilintarkastaja tilintarkastuslain ( / ) 10 luvun 3 §:n mukaisesti velvollinen korvaamaan omistajayhteisölle näin syntyneen vahingon. Rangaistuksesta osakeyhtiörikoksesta säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 25 luvun 1 §:ssä sekä asunto-osakeyhtiörikoksesta ja rikkomuksesta asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 27 luvun 1 ja 2 §:ssä. Jos omistaja on asumis­oikeusyhdistys, sovelletaan lisäksi, mitä asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 76 §:ssä säädetään. Rangaistuksesta asumisoikeusyhdistysrikkomuksesta säädetään asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 83 §:ssä. Jos omistaja on säätiö, sovelletaan lisäksi, mitä säätiölain ( / ) 8 luvun 1 ja 3 §:ssä ja säätiölain voimaanpanolain ( / ) 9 §:ssä säädetään.

51 f §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

96.

Laki

alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 32 §:n 2 momentti (poist.) sekä

lisätään 42 §:ään uusi 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa / , seuraavasti:

32 §

(Kuten HE)

42 §

(Uusi 5 mom. kuten HE:n 4 mom.)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Valiokunnan uusi lakiehdotus

100.

Laki

kuntalain 122 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntalain ( / ) 122 §:n 1 momentti seuraavasti:

122 §

Tilintarkastus

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön (poist.). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja (poist.). Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Mauri Pekkarinen /kesk
vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
jäs. Lars Erik Gästgivars /r
Harri Jaskari /kok
Johanna Karimäki /vihr
Pia Kauma /kok
Jukka Kärnä /sd
Eero Lehti /kok
Päivi Lipponen /sd
Jari Myllykoski /vas
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Kaj Turunen /ps
Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller