LiVM 22/2014 vp HE 222/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

LiVM 22/2014 vp - HE 222/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ( HE 222/2014 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Tiina Ranne , liikenne- ja viestintäministeriö
  • ylitarkastaja Kimmo Karjalainen , Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia.

Lakiin lisättäisiin säännökset ajoneuvojen VAK-katsastuksia suorittavien ja VAK-hyväksyntöjä myöntävien henkilöiden erikoiskoulutusta antavalta jatkokouluttajalta edellytettävästä jatkokoulutusluvasta ja sen valvonnasta. Jatkokoulutusluvan myöntäisi Liikenteen turvallisuusvirasto. Lakiin lisättäisiin säännökset jatkokoulutusluvan saamisen edellytyksistä sekä luvan hakemisesta ja myöntämisestä. Sääntely vastaisi sisällöltään pitkälti uuden ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain vastaavaa sääntelyä. Lisäksi lain erikoiskoulutusta koskevia valtuutussäännöksiä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin sekä lakiin tehtäisiin eräitä teknisiä tarkistuksia ja täsmennyksiä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva sääntely perustuu hyvin pitkälle kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-sääntelyyn. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksista annettua lakia (). Kyseisen lain tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvia vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamia vahinkoja ja vaaraa.

Esityksessä ehdotetaan säännöksiä vaarallisten aineiden katsastuksia suorittavien ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä hyväksyntöjä myöntävien henkilöiden erikoiskoulutusta antavan jatkokouluttajan jatkokoulutusluvasta ja toiminnan valvonnasta. Lisäksi säädettäisiin luvan saamisen mm. henkilöstön asiantuntevuutta ja ammattitaitoa koskevista edellytyksistä, luvan hakemisesta sekä sen myöntämisestä ja tehtäisiin eräitä teknisluonteisia muutoksia mm. sääntelyn terminologian yhdenmukaistamiseksi. Luvan myöntäisi jatkossakin Liikenteen turvallisuusvirasto ja se myös valvoisi koulutusluvan haltijan toimintaa. Tällä hetkellä jatkokoulutuslupa on myönnetty kolmelle toimijalle. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan edellä mainittu sääntely vastaa pitkälti uuden ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain () mukaista katsastajien jatkokoulutukseen liittyvää sääntelyä. Esityksen mukaan ehdotetulla sääntelyllä ei ole merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

Valiokunta pitää vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvän koulutuksen laatua, koulutusta koskevaa sääntelyä ja sen noudattamisen valvontaa tärkeinä lain tavoitteiden toteutumisen kannalta. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna.

Yksityiskohtaiset perustelut

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa, että lakiin lisätään tavanmukainen voimaantulosäännös.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 7 c §, 13 c §:n 4 momentti, 13 d §:n 2 momentti, 13 f §, 20 §:n 3 momentti sekä 23 c §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 7 c §, 13 c §:n 4 momentti ja 20 §:n 3 momentti laissa 956/2013, 13 d §:n 2 momentti laissa 124/2001, 13 f § laeissa 124/2001, 215/2005 ja 1004/2011 sekä 23 c §:n 1 momentti laissa 1004/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 7 d ja 23 d § seuraavasti:

7 c, 7 d, 13 c, 13 d, 13 f, 20, 23 c ja 23 d §

(Kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . (Uusi)

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Kalle Jokinen /kok
vpj. Osmo Kokko /ps
jäs. Mikko Alatalo /kesk
Markku Eestilä /kok
Ari Jalonen /ps
Jukka Kopra /kok
Suna Kymäläinen /sd
Hanna Tainio /sd
Eila Tiainen /vas
Ari Torniainen /kesk
Reijo Tossavainen /ps
Oras Tynkkynen /vihr
Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula