MmVM 9/2013 vp HE 97/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

MmVM 9/2013 vp - HE 97/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta ( HE 97/2013 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen , vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale , maa- ja metsätalousministeriö
  • ylitarkastaja Juha Riippi , Maaseutuvirasto
  • tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen , Tulli
  • metsäasiantuntija Lea Jylhä , Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • johtaja Antti Heikkilä , Metsäkeskus, Etelä-Savo
  • venäjä-asoiden päällikkö Jukka Halonen , Metsäteollisuus ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • oikeusministeriö
  • valtiovarainministeriö
  • ympäristöministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta. Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia.

Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta ja sen nojalla annetut Euroopan unionin säädökset. Mainitut säädökset liittyvät laittomien hakkuiden ehkäisemiseen Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisen edellytyksenä on asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän noudattaminen.

Ehdotettavassa laissa säädettäisiin, että Maaseutuvirasto toimisi edellä mainitussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. Lakiin sisällytettäisiin myös säännökset toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävästä sekä valvontaan liittyen toimivaltaisen viranomaisen tiedonsaantioikeudesta yksityisiltä ja viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta.

Edellä mainitun asetuksen mukaan jäsenval­tioiden tulee säätää seuraamuksista. Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamista koskevassa laissa säädettäisiin puutavararikkomuksesta. Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi puutavararikosta koskeva rangaistussäännös.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jari Leppä /kesk
vpj. Lauri Heikkilä /ps
jäs. Markku Eestilä /kok
Satu Haapanen /vihr
Lasse Hautala /kesk
Reijo Hongisto /ps
Timo V. Korhonen /kesk
Pirkko Mattila /ps
Janne Sankelo /kok
Arto Satonen /kok
Katja Taimela /sd
Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Cel Selenius