LiVM 15/2013 vp HE 160/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

LiVM 15/2013 vp - HE 160/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ( HE 160/2013 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Silja Ruokola , liikenne- ja viestintäministeriö
  • lakimies Antti Nironen , Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
  • tarkastaja Santtu Hellstén , Säteilyturvakeskus STUK
  • kuljetusasiantuntija Jari Harju , Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • Poliisihallitus
  • Tullihallitus
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
  • Kemianteollisuus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla siirrettäisiin norminantovaltaa ja siihen liittyviä tehtäviä liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi turvallisuutta edistäviä vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusmääräyksiä, jotka nyt on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla. Liikenteen turvallisuusvirastolle säädettäisiin valtuudet antaa myös eräitä vaarallisten aineiden ilma- ja merikuljetuksia koskevia määräyksiä. Samalla ehdotetaan lisättäväksi markkinavalvontakeinoja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja tarkistettavaksi eräitä muita vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain säännöksiä. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia, jotka osin liittyvät perustuslain vaatimuksiin säädöstasosta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ehdotus sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut liikenne- ja viestintäministeriön asetukset jäisivät kuitenkin voimaan, kunnes ne kumotaan. Samoin voimassa olevat poikkeusluvat ja alueelliset kuljetusrajoitukset jäisivät voimaan sellaisenaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksellä ehdotetaan siirrettäväksi vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevaa norminantovaltaa ja eräitä nykyisin liikenne- ja viestintäministeriölle kuuluvia tehtäviä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Esityksellä ehdotetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin () muutoksia, joiden perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto voisi antaa esityksessä yksilöityjä tarkempia määräyksiä erityisesti vaarallisten aineiden rautatie- ja tiekuljetuksista. Jo nykyisin virasto antaa määräyksiä vaarallisten aineiden ilma- ja aluskuljetuksista. Viraston määräyksillä pyritään varmistamaan vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus. Viraston tehtävänä olisi jatkossa myös myöntää poikkeuslupia maakuljetuksissa sekä alueellisia vaarallisten aineiden kuljetusrajoituksia. Uuden lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla määrätyt alueelliset kuljetusrajoitukset ja annetut poikkeusluvat jäisivät kuitenkin voimaan. Liikenteen turvallisuusvirasto voisi lisäksi mm. myöntää postitoiminnan harjoittajalle tietyissä tilanteissa hyväksynnän vaarallisten aineiden lentopostilähetysten käsittelyyn.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää perusteltuna, että vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä varsin laajoihin teknisiin ja yksityiskohtaisiin kansainvälisiin määräyksiin perustuvista seikoista säädetään jatkossa esityksen mukaisesti viraston määräyksillä. Liikenteen turvallisuusvirastolla on jo ennestään asiaa koskevaa asiantuntemusta, ja valiokunta pitää lähtökohtaisesti hyvänä, että alan asiantuntemusta ja tehtäviä keskitetään esityksessä ehdotetulla tavalla. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös uusien tehtävien vaatimasta resurssien tarpeesta on pidetty riittävästi huolta. Valiokunta kiinnittää kuitenkin yleisenä kysymyksenä huomiota siihen, että Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviä on jatkuvasti lisätty ja viraston resurssien yleiseen riittävyyteen on siten myös jatkossa tärkeää kiinnittää huomiota. Mikäli tehtäviä siirtyy viranomaiselta toiselle lähtökohtaisesti myös tehtävän toteuttamiseen tarvittavan resurssimäärän olisi johdonmukaista siirtyä tehtävän mukana.

Valiokunta pitää hyvänä, että vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnan työtä on valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarkoitus jatkaa, vaikka esityksessä ehdotetaankin neuvottelukuntaa koskevien säännösten kumoamista. Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota esityksen 11 d §:n 3 ja 4 momenttien muotoiluun ja tuotu eräänä näkemyksenä esille, että mainitun pykälän 1 momenttiin kohdistuva viit­taus on siinä määrin epäselvä, että se saattaa väliaikaisesti aiheuttaa turvavelvoitteiden heikentymisen tiettyjen radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan näitä kuljetuksia koskeviin turvatoimiin liittyvät määräykset ovat hyvin yksityiskohtaisia ja luonteeltaan teknisiä. Muun muassa tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että lain tasolle sisällytetään vain suhteellisen yleisluonteinen säännös ja ko. säännöstä täydentäen niistä vaarallisista aineista, joihin turvatoimia koskevia säännöksiä sovelletaan, säädetään tarkemmin asetuksella ja viraston määräyksillä. Valiokunta pitää hyvin tärkeänä, että ko. alemmanasteisilla säännöksillä huolehditaan siitä, että väitettyä turvavelvoitteiden väliaikaista heikentymistä ei synny.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Kalle Jokinen /kok
vpj. Osmo Kokko /ps
jäs. Mikko Alatalo /kesk
Thomas Blomqvist /r
Markku Eestilä /kok
Ari Jalonen /ps
Merja Kuusisto /sd
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Raimo Piirainen /sd
Janne Sankelo /kok
Eila Tiainen /vas
Ari Torniainen /kesk
Reijo Tossavainen /ps
Oras Tynkkynen /vihr
Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula