LaVM 4/2013 vp HE 2/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

LaVM 4/2013 vp - HE 2/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsitel­täväksi hallituksen esityksen eduskunnalle l­aeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täy­täntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ( HE 2/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio , oikeus­ministeriö
  • poliisitarkastaja Seppo Sivula , sisäasiain­ministeriö
  • toimialajohtaja Tauno Aalto , Oikeusrekiste­rikeskus
  • johtava hallintovouti Jorma Niinivirta , Valtakunnanvoudinvirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikos­lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.

Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevaa lukua muutettaisiin siten, että jos rikoshyöty on tuomittu valtiolle ja tuomio on pantu täytäntöön, hyötyä vastaavan tuomioistuimen vahvistaman vahingonkorvauksen suorittamista valtion varoista haettaisiin Oikeusrekisterikeskukselta tuomioistuimessa nostettavan kanteen asemesta. Asiaa koskevaa momenttia täydennet­täisiin säännöksillä niitä tilanteita varten, että hakemuksia on useita.

Rikoslain terveyttä ja turvallisuutta vaaran­tavia rikoksia koskevan luvun sääntelyä tuomioistuimen antamasta määräyksestä vaarallisen eläimen tappamisesta täydennettäisiin siten, että määräys voitaisiin panna heti täytäntöön, jollei tuomioistuin toisin määräisi. Sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin lisättäisiin säännös siitä, että määräyksen panee täytäntöön poliisi eläinlääkärin avustuksella.

Sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin ­lisättäisiin säännökset tuomioistuimen sanan­vapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain nojalla antaman määräyksen lainvastaisen verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä täytäntöönpanosta. Määräyksen panisi täytäntöön ulosottomies.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen tarkoituksena on keventää menettelyä, jolla valtiolle tuomittua rikoshyötyä voidaan käyttää hyötyä vastaavan tuomiois­tuimen vahvistaman vahingonkorvauksen suorittamiseen valtion varoista. Rikoksella loukatun on nykyään ensiksi saatava yksityisoikeudellisen vaatimuksen hyväksyvä tuomio, jonka jälkeen hän voi nostaa kanteen valtiota vastaan ja vaatia suoritusta valtion varoista valtiolle tuo­mitusta rikoksen tuottamasta hyödystä. Menet­telyä ehdotetaan kevennettäväksi siten, että kanteen nostamisen asemesta suoritusta vaadittaisiin ensisijaisesti valtion varoista Oikeusrekis­terikeskukselle tehdyllä kirjallisella hakemuksella. Uudistus vähentäisi vahingonkorvausta hakevalle aiheutuvaa vaivaa ja kustannuksia.

Asianomistajalle voidaan suorittaa korvaus valtion varoista vain siihen määrään asti, kun ri­koksen tuottamaa hyötyä koskeva menettämisseuraamus on pantu täytäntöön. Asianomistajan ei tämän vuoksi kannata tehdä hakemusta kor­vauksen saamiseksi, jos täytäntöönpano ei ole edes osittain onnistunut. Jos asianomistaja voisi saada tästä tiedon ennen hakemuksen tekemistä, häneltä säästyisi vaivaa ja kustannuksia, kun ­hänen ei tarvitsisi tehdä tuloksettomaksi jäävää hakemusta. Oikeusrekisterikeskuksen sakon täytäntöönpanosta annetun lain nojalla ylläpitämän sakkorekisterin tiedot on kuitenkin pidettävä lain 50 §:ssä tarkoitetulla tavoin salassa. Laki­valiokunta ehdottaa tämän vuoksi, että rikoslain 10 luvun 11 §:ään lisätään jäljempänä selvi­tetyin tavoin säännös asianomistajan oikeudesta saada tieto menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta.

Asiantuntijakuulemisissa on noussut esiin kysymys siitä, onko valtio velvollinen maksamaan korkoa asianomistajan saatavalle ja onko ­Oikeusrekisterikeskuksella velvollisuus korvata korvauksenhakijan kuluja korvauksen hakemisen johdosta.

Lakivaliokunta toteaa, että yleislakina rahavelalle maksettavaan korkoon sovellettava korkolaki () ei sovellu asianomistajan saatavaan, koska asianomistajan ja valtion välillä ei ole mainitussa laissa tarkoitettua velkasuhdetta. Kun koronmaksuvelvollisuudesta ei myöskään ole tällaista tapausta koskevaa erityissäännöstä, koronmaksuvelvollisuutta ei synny. Valtion varoista voidaan lisäksi suorittaa asianomistajalle korvausta vain siihen määrään asti, kun menet­tämisseuraamus on pantu täytäntöön. Koronmaksuvelvollisuudesta voisi siten seurata tarve käyttää valtion muitakin varoja saatavan kat­tamiseen, mitä ei voida pitää lain tarkoituksen mukaisena.

Korvauksenhakijan kulujen korvaamisen osalta lakivaliokunta katsoo, että kysymyksessä on omatyyppisensä (sui generis) asia. Käräjä­oikeudessa asiallisesti haetaan muutosta hallintoviranomaisen päätökseen. Asiaa ei siten voida pitää tavanomaisena riita-asiana eikä myöskään rikosasiana. Siksi näitä asioita koskevat oikeudenkäyntikulusäännökset eivät tule sovellet­taviksi. Koska oikeudenkäyntikuluista ei myöskään erikseen säädetä, osapuolet vastaisivat omista kuluistaan. Valiokunta kuitenkin huomauttaa, että korvausta hakeva voi saada valtion varoista oikeusapua asian käsittelyä Oikeus­rekisterikeskuksessa ja tuomioistuimessa varten siten kuin oikeusapulaissa () säädetään.

Rikoslain 44 luvun 15 §:n mukaan tuomio­istuin voi määrätä ihmiselle vaarallisen eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Säännöstä on nyt ehdotettu täydennettäväksi siten, että määräys voitaisiin panna heti täytäntöön, jollei tuomioistuin toisin määräisi. Sakon täytäntöönpanosta annettuun ­lakiin lisättäisiin puolestaan säännös siitä, mikä viranomainen vastaa tuomioistuimen antaman vaarallisen eläimen lopettamista koskevan määräyksen täytäntöönpanosta. Määräyksen panisi täytäntöön poliisi eläinlääkärin avustuksella. ­Samalla sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset tuomioistuimen sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain nojalla antaman määräyksen lainvastaisen verkkoviestin poistamisesta ja hävittä­misestä täytäntöönpanosta. Määräyksen panisi täytäntöön ulosottomies. Kummassakin tapauksessa täytäntöönpanoa hakisi Oikeusrekisterikeskus.

Lakivaliokunta katsoo, että hallituksen esityksessä esitetyt lainmuutokset selkeyttävät niin eläimen tappamismääräyksen kuin lainvastaisen verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä annetun määräyksen täytäntöönpanoa. Laista kävisi tämän jälkeen selkeästi ilmi paitsi se viranomainen, jolle täytäntöönpano kuuluu, myös se viranomainen, jolle täytäntöönpanon hake­minen kuuluu.

Hallituksen esityksen perusteluista ilme­nevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki rikoslain 10 ja 44 luvun muuttami­sesta
11 §. Erinäisiä säännöksiä.

Edellä yleisperusteluissa esittämäänsä viitaten lakivaliokunta ehdottaa, että pykälään otetaan säännös asianomistajan oikeudesta saada Oikeusrekisterikeskukselta tieto menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta hakemuksensa tekemistä varten sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään salassapitovelvollisuudesta. Tietojensaantioikeus ei koske menettämisseuraamuksia yleisesti vaan, vain niitä, joiden täytäntöönpanosta saatua varal­lisuutta voidaan käyttää vahingonkorvauksen kattamiseen.

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
2 §. Seuraamusten täytäntöönpanokelpoisuus.

Lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 5 momentissa käytetty termi täytäntöönpanosta kor­vataan termillä täytäntöönpanokelpoisuudesta, momentin sisäisen terminologisen yhdenmukaisuuden vuoksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

rikoslain 10 ja 44 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohta ja 11 §:n 2 momentti sekä 44 luvun 15 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 10 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohta ja 11 §:n 2 momentti laissa sekä 44 luvun 15 §:n 2 momentti laissa , seuraavasti:

10 luku

Menettämisseuraamuksista

10 §

(Kuten HE)

11 §

Erinäisiä säännöksiä

Jos korvausta taikka edunpalautusta on suo­ritettu tai tuomittu suoritettavaksi 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun ratkaisun antamisen jälkeen, menettämisseuraamus voidaan panna täytäntöön vastaavalla määrällä vähennettynä. Jos menettämisseuraamus on jo pantu täytäntöön, Oikeusrekisterikeskus voi asianomaisen henkilön kirjallisesta hakemuksesta päättää, että vastaava määrä suoritetaan valtion varoista. Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään salassapitovelvollisuudesta, asianomaisella henkilöllä on oikeus saada hakemuksen tekemistä varten Oikeusrekisterikeskukselta tietoja edellä tar­koitetun menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta.Jos samaan rikokseen perustuvia hakemuksia tehdään useampia kuin yksi, hakemukset on ratkaistava samalla kertaa, jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa hakijoille. Jollei täytäntöönpantu menettämisseuraamus riitä kaik­kien saatavien maksamiseen, maksu suoritetaan saatavien suuruuden mukaisessa suhteessa noudattaen soveltuvin osin, mitä konkurssilain () 17 ja 18 luvussa säädetään. Oikeusrekisterikeskuksen päätökseen tyytymättömällä on oikeus ajaa kannetta kantajan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne on nostet­tava kuukauden kuluessa Oikeusrekisteri­keskuksen päätöksestä. Jos samaan rikokseen ­perustuvien hakemusten johdosta nostetaan ­useampi kanne, kanteet tutkitaan siinä käräjä­oikeudessa, jossa ensimmäinen kanne tuli vireille. Muun kuin mainitun käräjäoikeuden on siirrettävä kanne asianomaisen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vastaajana asiassa on valtio, jota edustaa Oikeusrekisterikeskus.

44 luku

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista ­rikoksista

15 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

2.

Laki

sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain () 2 §:n 5 momentti ja 52 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 5 momentti laissa , ja

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa ja , uusi 3 a ja 3 b kohta sekä lakiin uusi 45 a ja 45 b § seuraavasti:

1 §

(Kuten HE)

2 §

Seuraamusten täytäntöönpanokelpoisuus

Eläinsuojelurikokseen liittyvän eläimen tuomitsemista valtiolle menetetyksi koskevan ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään rikoslain 17 luvun 23 a §:n 4 momentissa. Tuomioistuimen antaman eläimen tappamismää­räyksen täytäntöönpanokelpoisuudesta säädetään rikoslain 44 luvun 15 §:n 2 momentissa. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen antaman verkkoviestin poistamis- ja hävittämismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuuteen sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään menettämisseuraamuksen määräävän ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuudesta.

4 luku

Menettämisseuraamus

45 a, 45 b ja 52 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Anne Holmlund /kok
jäs. Arja Juvonen /ps
Suna Kymäläinen /sd
Antti Lindtman /sd
Markku Mäntymaa /kok
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Aino-Kaisa Pekonen /vas
Jaana Pelkonen /kok
Arto Pirttilahti /kesk
Kristiina Salonen /sd
Jani Toivola /vihr
Kari Tolvanen /kok
Kaj Turunen /ps
Peter Östman /kd
vjäs. Anne Louhelainen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen