Sisällysluettelo

TaVM 11/2012 vp HE 32/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

TaVM 11/2012 vp - HE 32/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi ( HE 32/2012 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 17/2012 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • lainsäädäntöneuvos Tuija Taos , lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju , lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen , lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari , valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen , oikeusministeriö
 • johtava lakimies Olli Laurila , markkinavalvoja Ville Kajala , Finanssivalvonta
 • lakimies Paula Hannula , Kuluttajavirasto
 • varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa , Keskuskauppakamari
 • lakiasiainjohtaja Jorma Yli-Jaakkola , lakiasiainpäällikkö Kati Honkajuuri-Kokkonen , Euroclear Finland Oy
 • Associate General Counsel Jaakko Raulo , NASDAQ OMX Helsinki Oy
 • lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen , Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • lakimies Johanna Palin , Finanssialan Keskusliitto
 • puheenjohtaja Timo Rothovius , Osakesäästäjien Keskusliitto ry
 • asianajaja Tuomas Tikkanen , Suomen Asianajajaliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • professori Jukka Mähönen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalainsäädäntö kokonaisuudessaan uudistettavaksi. Ehdotetuilla laeilla parannetaan arvopaperimarkkinalainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä sekä selkeytetään lainsäädännön tavoitteita ja soveltamisalaa. Lisäksi esitettävillä muutoksilla poistetaan nykysääntelyyn liittyviä epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia sekä tarkistetaan useita EU-sääntelyn täytäntöönpanoon perustuneita säännöksiä ja kevennetään sääntelystä aiheu­tuvaa hallinnollista taakkaa.

Keskeisiä uudistuksia on sääntelyn laajuuden vuoksi useita. Merkittävä ehdotettava muutos on arvopaperimarkkinalain jakaminen useammaksi laiksi.

Arvopaperipörssistä, monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä ja osakekaupankäynnin läpinäkyvyydestä säädettäisiin uudessa rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annettavassa laissa. Arvopaperien selvitystoiminnasta säädettäisiin puolestaan uudessa laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki arvo-osuusjärjestelmästä. Sijoituspalvelutoiminnan menettelytapoja koskevat säännökset keskitettäisiin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain pohjalle säädettävään uuteen sijoituspalvelulakiin. Sijoituspalvelulakiin yhdistettäisiin myös nykyisin erillisiin lakeihin sisältyvät säännökset sijoituspalveluyrityksistä ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa, joita koskevat erillislait kumottaisiin. Kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettu laki kumottaisiin ja johdannaispörssitoimintaa koskeva sääntely yhdistettäisiin pörssin ylläpitämää säänneltyä markkinaa koskevan sääntelyn kanssa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettavaan lakiin. Johdannaiskauppojen selvitystoimintaa koskeva sääntely yhdistettäisiin arvopaperikauppojen selvitystoimintaa koskevan sääntelyn kanssa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettavaan lakiin. Laki arvopaperitileistä koskisi arvopaperien hallinnan esineoikeudellista sääntelyä. Arvo-osuustileistä ehdotetaan säädettävän edelleen arvo-osuustileistä annetussa laissa. Useamman lain mallissa erottuvat yhden kokonaisuuden muodostavat asiakokonaisuudet nykyistä selvemmin ja jako myös heijastaa sen taustalla olevaa EU-sääntelyä nykyistä selkeämmin. Uuden rakenteen on lisäksi tarkoitus varmistaa se, että voimakkaasti kehittyvä EU-sääntely voidaan tulevaisuudessa panna täytäntöön joustavasti kansallisen sääntelyn ymmärrettävyyttä heikentämättä. Erillisten lakien edut liittyvät osin myös lakien hallinnoimiseen.

Selkeyttä parannettaisiin lisäämällä lakeihin nykyistä selvemmät säännökset niiden kansainvälisestä soveltamisalasta. Lakeihin ehdotetaan useita muitakin täsmennyksiä luettavuuden parantamiseksi ja sääntelyn ajantasaistamiseksi. Lisäksi eräitä nykyisin asetustasoisia säännöksiä esitetään siirrettävän lain tasolle.

Uudessa arvopaperimarkkinalaissa säädettäisiin kolme keskeistä arvopaperimarkkinalainsäädännön yleissäännöstä, joita ovat hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen ja sopimattoman menettelyn sekä totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisen kiellot sekä riittä­vien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla. Nämä säännökset sisältyvät jo voimassa olevaan lakiin, mutta nykyistä selvempien ja kattavampien erillissäännösten avulla selkeytetään eräiltä osin epäselvää oikeustilaa.

Monia EU-sääntelyyn perustuvia, kuten esimerkiksi esitteitä ja liputusvelvollisuutta sekä julkisia ostotarjouksia koskevia, säännöksiä on kirjoitettu uudelleen siten, että säännösten rakenne ja kirjoitusasu ovat lähempänä EU-sääntelyn sanamuotoja kuin aiemmin, taikka siten, että EU-sääntelyn sallimia kansallisia valintaoikeuksia hyödynnetään laajemmin. Muutosten tarkoituksena on lisätä lain selvyyttä suhteessa EU-sääntelyyn ja pienentää sääntelystä aiheutuvia noudattamiskuluja.

Esityksessä ehdotetaan Finanssivalvonnan käytössä olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöalan merkittävää laajennusta sekä sen ankaroittamista. Muutoksilla varaudutaan osaltaan vireillä oleviin EU-lainsäädännön muutoksiin. Seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset olisivat jatkossakin Finanssivalvonnasta annetussa laissa, mutta teot, joiden vastaisesta toiminnasta seuraamuksia voitaisiin määrätä, olisi kuvattu kussakin erillislaissa. Ankarimmat hallinnolliset seuraamukset määräisi jatkossa Finanssivalvonnan esityksestä markkinaoikeus.

Uuteen arvopaperimarkkinalakiin ehdotetaan säännökset, joiden seurauksena julkisen sisäpiirirekisterin ylläpito olisi jatkossa Finanssivalvonnan tehtävä.

Lisäksi esitetään vahingonkorvausta koskevaa sääntelyä täsmennettäväksi.

Arvopaperitileistä annettavaksi ehdotetussa laissa säädettäisiin arvopaperien välillisestä säilyttämisestä ja siihen liittyvistä tilinhaltijan oikeuk­sista. Lain tarkoituksena on selkeyttää arvopapereita koskevien esineoikeudellisten kysymysten oikeustilaa. Arvopaperitileistä annettavan lain mukainen säilyttäminen säädettäisiin uudessa sijoituspalvelulaissa sijoituspalveluyrityksille luvanvaraiseksi.

Ehdotetulla arvopaperimarkkinalailla pantaisiin täytäntöön esitteitä koskevan direktiivin muutos.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta esittää, että lakiehdotukset hyväksytään monin, pääosin teknisluontoisin ja kielellisin korjauksin ja että 27. lakiehdotus hylätään jäljempänä selostettavin perustein. Merkittävimmät aineelliset muutosehdotukset perustuvat perustuslakivaliokunnan edellyttämiin muutoksiin. Valiokunta on lisäksi selventänyt arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä sääntelyä sekä tehnyt muutoksia lakiehdotusten siirtymäsäännöksiin.

Yleistä

Arvopaperimarkkinalainsäädännön soveltamista on jo pidempään haitannut sääntelyn epäyhtenäisyys, joka on syntynyt mm. EU-sääntelyn merkittävästä lisääntymisestä ja tästä koituneista useista lainsäädännön osittaisuudistuksista. Hallituksen esitys sisältää mittavan kokonais­uudistuksen, jonka avulla sääntelykokonaisuuden rakenteet uudistetaan. Säädöshankkeella on ollut useita tavoitteita, joista keskeisimmiksi talousvaliokunta nostaa lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden parantamisen sekä sääntelyn tehostamisen poistamalla ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Hallinnollista taakkaa vähentämällä pyritään mm. madaltamaan yritysten listautumiskynnystä. Kansallisen sääntelymme kilpailukykyisyys ja arvopaperimarkkinoidemme säilyminen aktiivisina edellyttävät, että kansallinen sääntelymme pysyy kansainvälisessä kehityksessä mukana. Tämän kehitystyön olennaisena osana on turvata valvonnan ja sijoittajansuojan korkean tason säilyminen.

Vaikka kokonaisuudistuksen pääpaino on rakenteellisissa uudistuksissa, se sisältää myös aineel­lisia, pääosin EU-sääntelyn toimeenpanoon liittyviä muutoksia sääntelyyn. Näistä mainittakoon Finanssivalvonnan käytössä olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöalan merkittävä laajentaminen ja ankaroittaminen korottamalla rike- ja seuraamusmaksun maksimimääriä. Muutoksilla ennakoidaan parhaillaan valmisteltavana olevan EU-sääntelyn voimaantuloa.

Ehdotettu uusi laki arvopaperitileistä lisää arvopaperien välillisen säilytyksen oikeusvarmuutta ja sijoittajansuojaa. Sijoittajansuojaa lisää myös rahoitusvälineiden säilyttämisen säätäminen luvanvaraiseksi sijoituspalveluksi.

Yksittäisistä muutoksista mainittakoon myös Keskuskauppakamarin yhteyteen perustetun yrityskauppalautakunnan erityisaseman päättyminen. Alan itsesääntelyä kehittävä lautakunta ei ole saavuttanut toivotunlaista asemaa. Uuden arvopaperimarkkinalain myötä yrityskauppalautakunnan erityisasema poistuu ja itsesääntelyyn perustuneen ostotarjousdirektiivin 9 artiklan täytäntöönpanosta sisällytetään säännökset arvopaperimarkkinalakiin. Alan itsesääntelymahdollisuuksia kuitenkin jatketaan asettamalla pörssiyhtiöille velvollisuus kuulua hyvää arvopaperimarkkinatapaa kehittävään toimielimeenArvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisten yhteydessä kokonaisuudistusta on pidetty erittäin tarpeellisena. Esille on tullut yksittäisiä kysymyksiä, kuten ryhmäkanteen käyttäminen ja uuden seuraamusjärjestelmän laajentaminen koskemaan myös muuta finanssialaa. Näiltä osin sääntelyn jatkokehittämistarpeita tulee selvittää vielä tarkemmin.

Valiokunta katsoo, että nyt tehdyt rakenteelliset uudistukset antavat hyvän pohjan niin tule­vien kansallisten kuin EU-sääntelystä aiheutu­vien muutosten tekemiselle.

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on kiinnitetty huomiota erityisesti pörssin ja arvopaperikeskuksen mutta myös monenvälisen kaupankäynnin järjestäjän ja selvitysyhteisön toimintaan perustuslain 124 §:n näkökulmasta. Lausunnossa on päädytty siihen, että edellä mainittujen markkinaelimien toimintaa on tietyiltä osin pidettävä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisena hallintotehtävänä. Tulkinta edellyttää sääntelyn muuttamista siten, että siitä käy selkeämmin ilmi asianomaisen mahdollisuus saattaa pörssin ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän tekemä päätös rahoitusvälineellä tapahtuvan kaupankäynnin lopettamisesta, kaupankäyntiosapuolen oikeuksien peruuttamisesta sekä kaupankäynnin keskeyttämisestä valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Valiokunta on tehnyt 3. lakiehdotukseen (2 ja 4 luku) perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset. Valitusoikeus pörssin ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän päätöksistä on kansainvälisesti arvioiden poikkeuksellinen. Tiedossa ei ole toista maata, jossa vastaava menettelytapa olisi käytössä. Tämän vuoksi on myös vaikea ennakoida uuden sääntelyn vaikutuksia. Talousvaliokunta pitääkin tärkeänä, että vaikutuksia seurataan tarkoin ja tarvittaessa ryhdytään toimiin sääntelyn muuttamiseksi.

Talousvaliokunta on pyrkinyt sisällyttämään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset sääntelyyn siten, että toisaalta voidaan taata asianosaisten oikeusturva ja toisaalta ottaa huomioon tarve varmistaa pörssin ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjänMitä jäljempänä todetaan pörssistä, koskee myös monenkeskistä kaupankäynnin järjestäjää. toimintamahdollisuudet näissä tilanteissa. On ilmeistä, että liian raskas menettely kuormittaisi hallintoa, lisäisi valvonnan kustannuksia ja välillisesti vähentäisi toimialan kansainvälistä kilpailukykyä. Tämä ei olisi toimialan kannalta perusteltua. Valiokunnan säännösehdotuksissa on pyritty löytämään tasapaino edellä mainitun asianosaisten oikeus­turvan takaamisen ja pörssin mahdollisimman häiriöttömien toimintapuitteiden turvaamisen välillä. Tähän liittyen valiokunta ehdottaa, että kaupankäynnin keskeyttämispäätöstä seuraa kahden vuorokauden karenssiaika ja että pörssin päätös on täytäntöönpanokelpoinen valituksesta huolimatta, ellei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.

Kaupankäynnin keskeyttäminen.

Kaupankäynnin keskeyttäminen on aina poikkeuksellinen toimenpide, jolla pyritään osaltaan turvaamaan sijoittajien tasapuolinen kohtelu. Päätökset on tarvittaessa kyettävä tekemään nopeasti, ja pörssin on voitava keskittää resurssinsa keskeytyksen taustalla olevien seikkojen tarkistamiseen ja kaupankäynnin mahdollisimman nopeaan normalisoimiseen. Oikeusturvan tarve tulee ajankohtaiseksi vasta kaupankäynnin keskeytyksen keston pidentyessä. Pörssi on arvioinut, että vuosittain kaupankäynti joudutaan keskeyttämään keskimäärin 5—10 kertaa.

Valiokunnan ehdotuksessa (pörssi: 2 luvun 31 § ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä: 4 luvun 7 §) kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla, sijoittajien etujen valvomiseksi toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä sekä sijoittajalla, joka omistaa kyseisiä arvopapereita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, olisi oikeus saattaa pörssin päätös Finanssivalvonnan tutkittavaksi.Oikeuden ulkopuolelle on rajattu johdannaissopimusten osapuolet, jos johdannaissopimus on otettu kaupankäynnin kohteeksi ulkomaisessa pörssissä. Oikeus syntyisi tilanteissa, joissa kaupankäynti on ollut keskeytyneenä vähintään kaksi vuorokautta. Mikäli määräaika ylittyy, valittajalla on oikeus saattaa pörssin päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä. Arvopaperimarkkinoiden toimivuuden, luotettavuuden ja laajan oikeussuojapiirin kannalta on tarkoituksenmukaista, että pörssin päätös pysyy lähtökohtaisesti voimassa, vaikka siihen haetaan muutosta. Tämän vuoksi valiokunta esittää, että pörssin päätös kaupankäynnin keskeyttämisestä voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, ellei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. Muutoksen hakemisesta Finanssivalvonnan päätökseen säädetään 7. lakiehdotuksen 73 §:ssä.

Valiokunta painottaa, että pörssin säännöissä, jotka valtiovarainministeriö hyväksyy, on tarpeen jo ennakolta varautua teknisiin vikoihin ja muihin pörssitoiminnan jatkuvuutta haittaaviin tilanteisiin.

Kaupankäynnin lopettaminen.

Oikeus saattaa kaupankäynnin lopettamista koskeva päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi olisi vastaavilla tahoilla kuin edellä kaupankäynnin keskeyttämispäätöksen osalta (pörssi: 3 luvun 26 § ja monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä: 4 luvun 7 §). Päätös tulisi saattaa Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä, ja se olisi keskeytyspäätöksen tapaan täytäntöönpantavissa, ellei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.

Kaupankäyntiosapuolen oikeuksien peruuttaminen.

Kaupankäyntiosapuolen oikeuksien peruuttamista koskevan päätöksen osalta menettelytavat vastaisivat edellisessä kappaleessa kuvattuja (pörssi: 2 luvun 30 § ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä: 4 luvun 5 §).

Oikeus saattaa päätös käsiteltäväksi olisi sillä, jonka oikeudet on peruutettu. Pörssin osalta sääntelyyn ei kuitenkaan ole sisällytetty erillistä mahdollisuutta hakea muutosta tilanteessa, jossa oikeudet on peruutettu 2 luvun 30 §:n 4 momentin perusteella. Pykälän 4 momentti koskee tilanteita, joissa Finanssivalvonta on päätöksellään painavasta syystä vaatinut pörssiä peruuttamaan kaupankäyntiosapuolen oikeudet. Finanssivalvonnan päätökseen voidaan näissä tilanteissa hakea muutosta 7. lakiehdotuksen 73 §:n nojalla.

Hallinnon yleislait ja rikosoikeudellinen virkavastuu.

Julkisen hallintotehtävän hoitaminen edellyttää lähtökohtaisesti, että toimintaan sovelletaan myös hallinnon yleislakeja ja rikos­oikeudellista virkavastuuta. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin pitänyt mahdollisena poiketa tässä erityistapauksessa hallinnon yleislakien ja rikosoikeudellisen virkavastuun soveltamisesta pörssin, arvopaperikeskuksen, monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän ja selvitysyhteisön toimintaan. Talousvaliokunta on tehnyt tätä koskevat muutokset 3. lakiehdotuksen 2 ja 4 lukuihin sekä 4. lakiehdotuksen 2 ja 3 lukuihin.

Muuta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on kiinnitetty huomiota hallinnollisten seuraamusten sääntelyyn. Erityisesti on nostettu esille 7. lakiehdotuksen 39 §, jonka 2 momentista on edellytetty poistettavaksi jälkimmäinen lause, jotta lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lausunnossa on lisäksi esitetty täsmennettäväksi asetuksenantovaltuuksia sekä esitetty tehtäväksi tarkennuksia mm. kolmannen maan pörssille annettavan luvan myöntöehtoihin.

Talousvaliokunta on jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa todetulla tavalla ottanut perustuslakivaliokunnan esitykset huomioon.

Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain välisen sääntelyn selkeyttäminen

Käsiteltävänä olevan kokonaisuudistuksen yh­teydessä on noussut esille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 14 §:n osalta ehdotettu sääntely, jonka on ehdotetussa muodossaan katsottu olevan osin ristiriidassa osakeyhtiölain kanssa.

Pykälässä säädetään yhtiön elinten välisestä toimivallan jaosta. Säännös liittyy ostotarjousdirektiivin 9 artiklan 2—4 kohdan nykyistä sitovampaan ja täsmällisempään täytäntöönpanoon. Säännöksen tavoitteena on myös täsmentää Finanssivalvonnan valvontavelvollisuutta ostotarjousdirektiivin 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja täydentää ostotarjousdirektiivin 3 artiklan mukaisten yleisten periaatteiden täytäntöönpanoa. Uutta säännöstä on pidetty tarpeellisena, koska itsesääntely ei ole osoittautunut toimivaksi eikä osakeyhtiölain ole katsottu riittävästi kattavan ostotarjousdirektiivin edellyttämää sääntelyä.

Sääntelyn tavoitteena on turvata yhtiön osakkeenomistajien päätösvalta tietyissä ostotarjoustilanteissa. Pykälän mukaisesti kohdeyhtiön yhtiökokous päättäisi suunnatusta annista sekä muista toimista ja järjestelyistä, jotka estävät tai saattavat estää kohdeyhtiön hallituksen tietoon tulleen julkistetun ostotarjouksen tai sen olennaisten ehtojen toteutumisen tai olennaisesti vaikuttaa siihen.

Asian käsittelyn yhteydessä on todettu, että ehdotetussa muodossaan 14 §:ssä tehdään nimenomainen poikkeus pörssiyhtiön yhtiöko­kousta koskeviin säännöksiin, joista muutoin säädetään osakeyhtiölain 5 luvussa. Säännös on tämän vuoksi periaatteellisesti merkittävä.

Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 1 momentin yleissäännöksen mukaisesti osakeyhtiön hallitukselle on määrätty kaikki ne tehtävät, joita ei ole osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty yhtiön toisen toimielimen eli toimitusjohtajan, hallintoneuvoston tai yhtiökokouksen suoritettavaksi tai jotka kuuluvat asian luonteen johdosta hallituksen toimivaltaan. Osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaisesti käsitelty tilannetta, jossa asia kuuluu muodollisesti hallituksen yleistoimivaltaan, mutta kyseessä on taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävä ja laajakantoinen asia. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat vain ne asiat, jotka on osakeyhtiölaissa erikseen säädetty yhtiökokouksen päätettäviksi, ellei yhtiöjärjestyksessä ole muuta määrätty tai elleivät yksimieliset osakkeenomistajat muuta päätä. Osakeyhtiölain 6 luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti hallitus voi kuitenkin saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi.

Edellä olevan vuoksi talousvaliokunta pitää aiheellisena selkeyttää arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä sääntelyä sisällyttämällä 1. lakiehdotuksen 11 luvun 14 §:ään viittaukset asianomaisiin osakeyhtiölain säännöksiin ja asettamalla yhtiön hallitukselle velvoitteen säädettyjen edellytysten täyttyessä siirtää asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Muilta osin pykälän keskeinen sisältö pysyisi ehdotetussa muodossaan. Lisäksi 11. lakiehdotukseen (6 luvun 7 §) esitetään lisättäväksi viittaus arvopaperimarkkinalakiin.

Valiokunnan esittämät muutokset selkeyttävät ostotarjouksiin liittyvää sääntelyä, mutta ­eivät poista tarvetta laaja-alaisemmin selvittää arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä suhdetta pörssiyhtiöiden sääntelyn osalta. Vastaavanlaiset tilanteet ovat todennäköisiä mm. uuden EU-sääntelyn myötä. Tässä yhteydessä saattavat nousta esille myös valvontaan liittyvät kysymykset. Valiokunta pitääkin aiheell­isena, että periaatteelliselta kannalta eri sidosryhmien kanssa selvitetään, olisiko Finanssivalvonnan toimivaltaa tarkoituksenmukaista laajentaa myös osakeyhtiölain aineellisten säännösten noudattamisen valvontaan.

Laki indeksiehdon käyttöönoton rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Talousvaliokunta esittää, että 27. lakiehdotus hylätään. Valtiovarainministeriön mukaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain (1195/2000) voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa, eikä lain voimassaoloa ole tarkoitus jatkaa. Koska uudet lait tullaan saattamaan voimaan 1.1.2013 lukien, ei 27. lakiehdotuksen mukaisten muutosten tekeminen ole enää tarpeen.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Arvopaperimarkkinalaki
1 luku. Yleiset säännökset
5 §. Euroopan unionin lainsäädäntö.

Pykälään on tehty teknisiä tarkennuksia.

2 luku. Määritelmät
8 §. Kohdeyhtiö.

Pykälässä määritellään kohdeyhtiö. Lakiehdotuksen 11 luvun osalta määritelmä on liian suppea, sillä viitatessaan ostotarjousdirektiiviin se kattaa ehdotetussa muodossaan vain ETA-alueen yhtiöt ja vain säännellyt markkinat. Koska 11 lukua voidaan soveltaa myös Suomessa listattuihin kolmansien maiden yhtiöihin ja säänneltyjen markkinoiden lisäksi myös omasta hakemuksestaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden liikkeeseenlaskijoihin, määritelmän katetta on laajennettu. Vastaavasti esitetään muutettavaksi myös 11 luvun 2 §:ää.

3 luku. Soveltamisala ja määritelmät
6 §. Arvopaperin liikkeeseenlaskun kotivaltio.

Pykälässä säädetään esitteisiin liittyvän kotivaltion määräytymisestä. Pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdotetuilla muutoksilla täsmennetään, että muiden kuin pykälän 3 momentissa tarkoitettujen ei-osakesidonnaisten arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on aina Suomi.

4 luku. Esitteen julkaiseminen ja sisältö
1 §. Velvollisuus julkaista esite.

Pykälän 1 momentin kirjoitusasuun on tehty korjaus.

3 §. Poikkeukset velvollisuudesta julkaista esite tarjottaessa arvopapereita yleisölle.

Pykälään on tehty kielellisiä tarkennuksia.

5 §. Finanssivalvonnan poikkeuslupa velvollisuudesta julkaista esite.

Pykälään on tehty kielellinen tarkennus.

10 §. Ohjelmaesite.

Pykälän 4 momenttia on täydennetty siten, että osana liikkeeseenlaskuohjelmaa tarjottavien arvopaperien lopulliset ehdot tulee toimittaa säännöksessä mainittujen viranomaistahojen lisäksi myös Finanssivalvonnalle.

11 §. Tietojen sisällyttäminen esitteeseen viittaamalla.

Pykälän 1 momenttiin on tehty terminologisia täsmennyksiä esitedirektiivin 11 artiklan 1 kohdan edellyttämällä tavalla.

12 §. Esitteen kieli.

Pykälän 2 momentin kieliasuun on tehty täsmennys.

14 §. Esitteen korjaaminen ja täydentäminen.

Pykälään on tehty kielellinen tarkennus.

5 luku. Finanssivalvonnan toimivalta ja menettely esitteen hyväksymisessä
1 §. Finanssivalvonnan toimivalta ottaa esite hyväksyttäväksi.

Säännöstä on täsmennetty lisäämällä siihen viittaus lain 3—5 lukuun.

2 §. Muussa ETA-valtiossa hyväksytyt esitteet.

Pykälän 1 momenttiin on tehty tekninen korjaus.

9 §. Finanssivalvonnan velvollisuus julkaista esite internetsivuillaan.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 2 momentti. EU-sääntelyn edellyttämällä tavalla (esitedirektiivin 18 artiklan 3 kohdan 2 alakohta, sellaisena kuin se on Omnibus 1 -direktiivi huomioon ottaen) Finanssivalvonnan tulee julkaista internetsivuillaan, momentissa säänneltyjen edellytysten täyttyessä, luettelo myös muun ETA-valtion viranomaisen ilmoittamista esitteistä.

11 §. Asetuksenantovaltuus.

Pykälässä on tarkennettu käytettyä terminologiaa.

6 luku. Jatkuva tiedonantovelvollisuus
1 §. Soveltamisala.

Pykälän 2 momentin 3 kohdan soveltamisalaa on täsmennetty. Vastaava täsmennys on tehty 8 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohtaan.

7 luku. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus
18 §. Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus ja oikeus myöntää poikkeuksia.

Ehdotetun 3 momentin sääntely on poistettu avoimuusdirektiiviin perustumattomana. Liikkeeseenlaskijan on julkistettava saamansa poikkeuslupa, jolloin se tulee myös säännellyn markkinan ylläpitäjän tietoon.

Valiokunta on muuttanut momenttia siten, että Finanssivalvonnalle on asetettu velvoite toimittaa tieto myöntämästään poikkeuksesta Euroo­pan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Muutos vastaa esitedirektiivin 18 artiklan 3 kohdan 2 alakohtaa, sellaisena kuin se on Omnibus 1 -direktiivi huomioon ottaen.

Vastaava muutos on tehty myös 9 luvun 13 §:ään.

8 luku. Muu tiedonantovelvollisuus
1 §. Soveltamisala.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan soveltamisalaa on täsmennetty. Vastaava muutos on tehty myös 6 luvun 1 §:ään.

9 luku. Huomattavien omistus- ja ääniosuuk­sien ilmoitusvelvollisuus
1 §. Soveltamisala.

Pykälän rakenne on muutettu vastaamaan yksityiskohtaisia perusteluja jakamalla pykälä kahdeksi momentiksi.

3 §. Kohdeyhtiö.

Pykälässä on korjattu säännösviittaus.

10 §. Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus.

Pykälän 2 ja 3 momentin säännösviittauksiin on tehty teknisluonteiset korjaukset.

11 §. Liputusilmoituksessa sekä sen julkistamisessa käytettävä kieli.

Pykälän 2 momenttiin on tehty korjaus säännösviittaukseen.

12 §. Asetuksenantovaltuus.

Sääntelyä on selkeytetty jakamalla 4 kohta alakohtiin.

13 §. Finanssivalvonnan oikeus myöntää poikkeuksia.

Pykälän 3 momenttiin on tehty edellä 7 luvun 18 §:n kohdalla selostettua vastaava muutos. Muutos perustuu esitedirektiivin 18 artiklan 3 kohdan 2 alakohtaan, sellaisena kuin se on Omnibus 1 -direktiivi huomioon ottaen.

10 luku. Säänneltyjen tietojen jakelu ja saatavilla pito
5 §. Säänneltyjen tietojen saatavilla pito internetsivuilla.

Säännösviittaukseen on tehty kor­jaus.

11 luku. Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus
2 §. Säännösten soveltaminen Euroopan talousalueella.

Pykälään on tehty terminologinen tarkennus, joka liittyy edellä 2 luvun 8 §:ssä soveltamisalaltaan laajennettavaksi ehdotettuun kohdeyhtiö-määritelmään. Muutoksella otetaan huomioon, että kohdeyhtiö-määritelmän kate on ETA-aluetta laajempi.

6 §. Osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö.

Säännösviittausta on korjattu.

9 §. Ostotarjouksen julkistaminen ja antaminen tiedoksi.

Pykälän 3 momenttiin on tehty kielellisiä täsmennyksiä julkisen ostotarjouksen tarkoittamaa arvopaperimäärää koskevaan sääntelyyn.

11 §. Tarjousasiakirja.

Pykälään on tehty kielellinen tarkennus.

14 §. Kohdeyhtiön yhtiökokouksessa päätettävät asiat.

Pykälässä säädetään yhtiön elinten toimivallan jaosta.

Säännöstä esitetään muutettavaksi edellä yleisperusteluissa selostetuista syistä. Osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain sisältämän sääntelyn yhteensovittamiseksi pykälään esitetään lisättäväksi viittaukset osakeyhtiölain 9 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun osakeantivaltuutusta koskevaan sääntelyyn, 6 luvun 2 §:n 1 momentissa säädettyyn yleistoimivaltuuteen sekä 6 luvun 7 §:n 2 momentissa säädettyyn siirto-oikeuteen.

Valiokunnan ehdottamassa muodossa osakeyhtiön hallituksen olisi pykälässä säädettyjen edellytysten täyttyessä siirrettävä asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Siirto ei kuitenkaan ole tarpeen, jos menettely on osakeyhtiölain 1 luvun ja ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleisten periaatteiden mukainen ja kohdeyhtiön hallitus julkistaa viipymättä siirtämättä jättämisen syyn.

Ostotarjousdirektiivin mukaisesti säännöksen soveltamisala rajautuu tilanteisiin, joissa yhtiökokouksen koollekutsumisvelvollisuus ei koske muiden tarjousten pyytämistä eikä osakeantia muissa tapauksissa kuin niissä, joissa osakeanti on omiaan estämään pysyvästi tai vaikeuttamaan olennaisesti tarjouksen tekijää saamasta kohdeyhtiön määräysvaltaa itselleen.

Pykälään liittyen valiokunta esittää, että 11. lakiehdotuksen 6 luvun 7 §:ään lisätään uusi 3 momentti, joka sisältää viittauksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 14 §:ään.

28 §. Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista.

Pykälään on tehty kielellisiä tarkennuksia.

30 §. Asetuksenantovaltuus.

Asetuksenantovaltuutta on täsmennetty perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

31 §. Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus.

Pykälään on tehty kielellinen tarkennus.

12 luku. Yleiset säännökset
2 §. Sisäpiirintieto.

Pykälän 3 momenttia esitetään täsmennettäväksi siten, että säännös ulotetaan koskemaan yleisesti rahoitusvälineitä.

3 §. Sisäpiiriläinen.

Pykälän 3 momentin soveltamisalaa on laajennettu korvaamalla sana "pörssi" ilmaisulla "säännellyllä markkinalla Suomessa".

13 luku. Julkinen sisäpiirirekisteri ja yrityskohtainen sisäpiirirekisteri
2 §. Ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle.

Pykälän 4 momenttiin on tehty vastaava soveltamisalan muutos kuin edellä 12 luvun 3 §:n kohdalla on selostettu.

6 §. Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri.

Pykälän 1 momenttiin on tehty vastaava soveltamisalan laajennus kuin edellä 12 luvun 3 §:ssä on selostettu.

14 luku. Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset
2 §. Sisäpiiritiedon käyttö ja ilmaiseminen.

Pykälän 5 momenttiin on tehty vastaava soveltamisalan muutos kuin edellä 12 luvun 3 §:n kohdalla on selostettu.

3 §. Markkinoiden vääristäminen.

Pykälän 4 momenttiin on tehty vastaava soveltamisalan muutos kuin edellä 12 luvun 3 §:n kohdalla on selostettu.

5 §. Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus.

Pykälän 1 momenttiin on tehty ETA-alueella toimiluvan saaneiden ulkomaisten sijoituspalvelun tarjoajien osalta luvun 7 §:ää vastaava rajaus. Sen mukaisesti säännöstä sovelletaan vain tällaisten yhteisöjen Suomessa sijaitseviin sivuliikkeisiin. Näin muutettu sääntely vastaa voimassa olevien ulkomaisten sijoituspalveluyritysten oikeudesta tarjota sijoituspalveluja Suomessa annetun lain (580/1996) 4 c §:ää, luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 166 j §:ää ja sijoitusrahastolain (48/1999) 132 b §:ää.

6 §. Rahoitusvälineitä koskevien tutkimustietojen ja sijoitussuositusten esittäminen.

Pykälän 1 momenttiin on tehty vastaava soveltamisalan muutos kuin edellä 14 luvun 5 §:n kohdalla on selostettu.

15 luku. Hallinnolliset seuraamukset
1 §. Rikemaksu.

Pykälässä säädetään niistä teois­ta, joista voidaan määrätä rikemaksu. Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaisesti Finanssivalvonnan olisi määrättävä rikemaksu sille, joka laiminlyö tai rikkoo mm. lain 9 luvun 6 §:n säännöksiä huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuudesta. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että 6 §:n sääntely ei täytä sanktioluonteiselle hallinnolliselle seuraamukselle asetettuja tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimuksia. Valiokunta esittääkin, että lainkohdasta poistetaan viittaus 6 §:ään.

Valiokunta on lisäksi täsmentänyt pykälän 1 momentin 4 kohdan ja 2 momentin kirjoitusasua.

18 luku. Muutoksenhaku ja rangaistukset
3 §. Salassapitovelvollisuuden rikkominen.

Lukuun esitetään lisättäväksi uusi 3 §, jonka mukaisesti 11 luvun 29 §:ssä säännellyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta rangaistaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaisesti, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta. Sääntely vastaa tältä osin ehdotetun kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 11 luvun 3 §:ää.

19 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
1 §. Voimaantulo.

Pykälän 6 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että se on yhdenmukainen 19 luvun 7 §:n kanssa. Finanssivalvonnan määräysten soveltamiselle ehdotettu enintään 3 vuoden määräaika esitetään poistettavaksi, koska valtiovarainministeriön asetus sisäpiirirekisterin käyttöönoton ajankohdasta on 7 §:n mukaisesti annettava viimeistään 3 vuoden kuluessa lain voimaantulosta ja sisäpiirirekisterin käyttöönotto saattaa näin ollen tapahtua yli 3 vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

7 §. Lain 12 ja 13 lukua koskevat siirtymäsäännökset.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sana "viipymättä" korvataan ilmaisulla "ryhdyttävä tarvittaviin toimiin". Koska markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat neuvottelut ovat vielä kesken, ei ole vielä varmistunut, voidaanko julkisen sisäpiirirekisterin ylläpito siirtää ehdotetulla tavalla Finanssivalvonnan tehtäväksi.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi täsmennyksiä säännösviittauksiin.

8 §. Lain 14 lukua koskevat siirtymäsäännökset.

Lukuun esitetään lisättäväksi uusi 8 §, jossa säädettäisiin kaupparaportointiin (14 luvun 7 §:n 5 momentti) liittyvän sääntelyn soveltamisajankohdasta. Koska uusi kaupparaportointia koskeva sääntely voi edellyttää sijoituspalvelun tar­joajilta mm. järjestelmäteknisiä muutoksia, tulee näiden valmistelujen tekemiseen varata kohtuulliseksi arvioitu 6 kuukauden määräaika.

2. Sijoituspalvelulaki
1 luvun 4 §. Lain soveltaminen luottolaitoksiin ja rahastoyhtiöihin.

Lain soveltamisalaa esitetään täsmennettäväksi lisäämällä pykälän 1 ja 2 momenttiin viittaus myös 7 luvun 17—19 §:ään. Sääntely ulotetaan näin voimassa olevan lain tapaan kattamaan kaikki kotimaiset sijoituspalvelua tarjoavat yritykset. Lisäksi soveltamisalaa esitetään täsmennettäväksi siten, että pykälän 1 momenttiin lisätään viittaukset 13 luvun 6 §:n 3 ja 4 momenttiin.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädetään direktiivin (2006/73/EY) edellyttämällä tavalla, että 7 luvun 8 §:n 2 momentin säännöksiä sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajasta sovelletaan myös sijoituspalvelua tarjoavien luottolaitosten ja rahastoyhtiöiden hallituksen jäseniin ja toimitusjohtajaan.

Muutoksiin liittyen on tarpeen kumota 14. lakiehdotuksen yhteydessä luottolaitoslain 163 §:n 3 momentti.

1 luvun 9 §. Sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys, ETA-valtio, kolmas maa, ulkomainen ETA-valvontaviranomainen, kolmannen maan valvontaviranomainen ja sivuliike.

Pykälää esitetään muutettavaksi poistamalla sen 2 momentista sana "ulkomaiseen". Muutoksen myötä säännös vastaa paremmin rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 32 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa.

3 luvun 5 §. Toimilupa eurooppayhtiölle.

Pykälään on tehty kielellinen tarkennus.

14 luvun 3 §. Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja sen sivuliikkeen johtajan vahingonkor­vausvelvollisuus.

Säännösviittauksia on täsmennetty.

16 luvun 1 §. Vahingonkorvausvelvollisuus.

Pykälän 2 ja 3 momentissa olevia säännösviittauksia on täsmennetty.

17 luvun 2 §. Siirtymäsäännökset.

Lakiehdotuksen mukaisesti rahoitusvälineiden säilyttäminen muuttuu pääsääntöisesti luvanvaraiseksi sijoituspalveluksi. Pykälän 3 momentissa säädetään tähän liittyen, että Finanssivalvonta merkitsee viran puolesta rekisteriin toimiluvan rahoitusvälineiden säilyttämiseen niille sijoituspalveluyrityksille, jotka uuden sääntelyn voimaan tullessa tarjoavat oheispalveluna rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluja. Momenttia esitetään täydennettäväksi siten, että Finanssivalvonnan on ennen merkinnän tekemistä kuultava asianomaista sijoituspalveluyritystä.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 5 momentti, jossa säädetään siirtymäajat lakiehdotuksen 7 luvun 18 §:n mukaisen sisäpiiri-ilmoituksen ja 7 luvun 19 §:n mukaisen sisäpiirirekisterin muuttamiselle vastaamaan uutta sääntelyä. Vastaava muutos on esitetty tehtäväksi myös 3., 4. ja 7. lakiehdotuksen siirtymäsäännöksiin.

Pykälän 5 momenttia, joka siirtyisi 6 momentiksi, esitetään täydennettäväksi laajentamalla se kattamaan sijoituspalveluyritysten lisäksi myös muut sijoituspalvelun tarjoajat.

3. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
2 luku. Pörssitoiminta
17 §. Pörssin toiminnan järjestäminen.

Edellä yleisperusteluissa todetulla tavalla pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädetään, ettei pörssin toimintaan sovelleta hallinnon yleislakeja ja rikosoikeudellista virkavastuuta.

Vastaavat muutokset esitetään jäljempänä tehtäviksi myös 3. lakiehdotuksen 4 luvun 1 §:ään sekä 4. lakiehdotuksen 2 luvun 15 §:ään.

21 §. Henkilökohtaiset liiketoimet.

Pykälän 3 momenttiin on tehty täsmennys poistamalla sanat "soveltuvin osin". Näin käy selkeämmin ilmi, mikä toiminta on sanktioitu seuraamusmaksulla.

26 §. Kaupankäynnin lopettaminen.

Pykälässä säädetään edellytyksistä, joilla pörssi voi lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetyllä tavalla pykälään esitetään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa säädetään oikeudesta saattaa pörssin kaupankäynnin lopettamista koskeva päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi. Sääntelyn sisältöä on käsitelty tarkemmin edellä yleisperusteluissa.

28 §. Arvopaperin ottaminen pörssilistalle.

Pykälän 1 momentissa säädettyä valtiovarainministeriön asetuksenantovaltuutta on täsmennetty ja rajattu se pörssilistadirektiivin mukaiseen soveltamisalaan.

Lisäksi on korjattu 4 momentissa ollut kirjoitusvirhe.

30 §. Kaupankäyntiosapuolen oikeudet.

Pykälässä säädetään kaupankäyntiosapuolen oikeuksien myöntämisestä ja peruuttamisesta. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetyllä tavalla pykälään esitetään lisättäväksi uusi 6 momentti, jossa säädetään oikeudesta saattaa pörssin kaupankäyntiosapuolen oikeuksien peruuttamista koskeva päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi. Sääntelyn sisältöä on käsitelty tarkemmin edellä yleisperusteluissa.

Lisäksi on tehty kielellinen tarkennus 1 momenttiin.

31 §. Kaupankäynnin keskeyttäminen.

Pykälässä säädetään pörssin velvollisuudesta keskeyttää kaupankäynti rahoitusvälineellä ja siinä noudatettavasta menettelystä. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetyllä tavalla pykälään esitetään lisättäväksi uusi 10 momentti, jossa säädetään oikeudesta saattaa pörssin kaupankäynnin keskeyttämistä koskeva päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi. Sääntelyn sisältöä on käsitelty tarkemmin edellä yleisperusteluissa.

42 §. Sisäpiiri-ilmoitus.

Pykälän 2 momentin 2 kohtaan on tehty korjaus säännösviittaukseen ja 3 kohdassa on korjattu kirjoitusvirhe.

3 luku. Ulkomaisen pörssin toiminta Suomessa
2 §. Kolmannen maan pörssi.

Pykälässä säädetään kolmannessa maassa toimiluvan saaneen suomalaista pörssiä vastaavan markkinoiden ylläpitäjän toiminnasta Suomessa. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, ettei sääntelystä riittävällä tavalla käy ilmi, millä edellytyksillä valtiovarainministeriö myöntää kolmannen maan pörssille pykälässä tarkoitetun luvan.

Talousvaliokunta esittää, että toimiluvan myöntämiseen liittyvää sääntelyä täsmennetään tekemällä muutokset 2 §:ään ja lisäämällä lukuun uudet 3—6 §.

Pykälän 1 momenttia esitetään edellä olevan vuoksi muutettavaksi ja 2 momentti poistettavaksi. Pykälän 1 momentti sisältäisi yleissäännöksen kolmannen maan pörssistä, ja toiminnan edellyttämästä luvasta säädettäisiin 3—6 §:ssä. Pykälän 2 momentissa säädettäväksi esitetystä säänneltäisiin uudessa 6 §:ssä.

3 §. Kolmannen maan pörssin lupahakemus.

Lakiin lisättäväksi esitetyssä uudessa 3 §:ssä säädettäisiin kolmannen maan pörssiltä edellytettävästä lupahakemuksesta. Se vastaa soveltuvin osin, mitä lakiehdotuksen 2 luvun 3 §:ssä on säädetty pörssin toimilupahakemuksesta.

4 §. Luvan myöntäminen kolmannen maan pörssille.

Uudessa 4 §:ssä esitetään säädettäväksi luvan myöntöehdoista. Valiokunta pitää tärkeänä, että lupahakemusta käsiteltäessä varmistutaan hakijan toiminnan asianmukaisuudesta ja hakijan kotivaltiossa harjoitetun toiminnan riittävästä tasosta samoin kuin siitä, että hakijan kotivaltion lainsäädäntö täyttää kansainvälisesti hyväksyttävät vaatimukset.

5 §. Luvan peruuttaminen sekä toiminnan keskeyttäminen.

Uudessa 5 §:ssä säädettäisiin kolmannen maan pörssille myönnetyn luvan peruuttamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä.

6 §. Kaupankäynnin järjestäjä, joka ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavaa kaupankäyntiä kolmannessa maassa.

Uudessa 6 §:ssä esitetään säädettäväksi, että monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavaa kaupankäyntiä kolmannessa maassa ylläpitävään sovelletaan vastaavia säännöksiä kuin kolmannen maan pörssiin.

4 luku. Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä
1 §. Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 2 momentti. Siinä viitattaisiin 2 luvun 17 §:n 3 momentissa säädettyyn, jonka mukaisesti toimintaan ei sovelleta hallinnon yleislakeja ja rikosoikeudellista virkavastuuta. Muutosesitykset perustuvat perustuslakivaliokunnan lausuntoon.

5 §. Kaupankäyntiosapuoleksi ottaminen.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 5 momentti. Li­säys liittyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jossa on edellytetty, että asianomaisella on oikeus saattaa kaupankäyntiosapuolen oikeuk­sien peruuttamista koskeva päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi. Muutoksen sisältöä on kuvattu edellä yleisperusteluissa. Vastaavaa sääntelyä on käsitelty pörssin osalta edellä 2 luvun 30 §:n uuden 6 momentin yhteydessä.

Lisäksi 1 momenttiin on tehty kielellinen täsmennys.

7 §. Kaupankäynnin keskeyttäminen ja lopettaminen.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 6 momentti. Lisäys liittyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon, jossa on edellytetty, että asianomaisella on oikeus saattaa kaupankäynnin keskeyttämistä ja lopettamista koskeva päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi. Muutoksen sisältöä on kuvattu edellä yleisperusteluissa. Vastaavaa sääntelyä on käsitelty pörssin osalta edellä 2 luvun 26 §:n uuden 4 momentin ja 2 luvun 31 §:n uuden 10 momentin yhteydessä.

7 luku. Sijoituspalvelun tarjoajan velvollisuus julkistaa tietoja
2 §. Sijoituspalvelun tarjoajan velvollisuus julkistaa tietoja osakekaupoista.

Pykälän 2 momentin 4 kohdan kirjoitusasua on korjattu.

9 luku. Muutoksenhaku
1 §. Muutoksenhaku valtiovarainministeriön päätökseen.

Säännösviittaukseen on tehty täsmennys.

2 §. Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen.

Edellä 2 luvun 26, 30 ja 31 §:ään sekä 4 luvun 5 ja 7 §:ään esitettyjen, perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyvien muutosten vuoksi on tarpeen täsmentää lainkohdan 2 momenttia, jossa säädetään oikeudesta hakea muutosta Finanssivalvonnan lain nojalla tekemään päätökseen. Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista sisällyttää momenttiin myös viittaukset edellä mainittuihin pykäliin.

Talousvaliokunta toteaa, että säännös on lähinnä informatiivinen, sillä Finanssivalvonnan päätöksiin voidaan aina hakea muutosta 7. lakiehdotuksen 73 §:n nojalla.

10 luku. Hallinnolliset seuraamukset
1 §. Rikemaksu.

Pykälän 2 momenttiin on tehty teknisiä, sääntelyä selkeyttäviä muutoksia.

12 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
2 §. Siirtymäsäännökset.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa säädetään siirtymäajoista 2 luvun 42 §:ssä tarkoitetun sisäpiiri-ilmoituksen ja 2 luvun 43 §:ssä tarkoitetun sisäpiirirekisterin osalta. Vastaava muutos on esitetty tehtäväksi myös 2., 4. ja 7. lakiehdotuksen siirtymäsäännöksiin.

Pykälässä tarkoitettuja osakkeita on kaupankäynnin kohteena Suomessa varsin rajoitetusti, joten ilmoitusten lähettämisen ja rekisterin tarkistamisen voi olettaa tapahtuvan nopeasti. Asian­omaisen luettelon tai rekisterin pitäjä voi heti lain vahvistamisen jälkeen pyytää ilmoitusvelvollisia tarkistamaan oman tilanteensa ja tarvittaessa lähettämään uuden sisäpiiri-ilmoituksen luettelon ja rekisterin pitäjälle.

4. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
2 luku. Arvopaperikeskuksen toimilupa, omistajat, hallinto ja toiminta
6 §. Toimilupa eurooppayhtiölle.

Pykälään on tehty kielellinen tarkennus.

15 §. Arvopaperikeskuksen toiminnan järjestäminen.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyen pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädetään, ettei arvopaperikeskuksen toimintaan sovelleta hallinnon yleislakeja ja rikosoikeudellista virkavastuuta.

Muutos vastaa edellä 3. lakiehdotuksen 2 luvun 17 §:n kohdalla pörssin osalta esitettyä.

16 §. Arvopaperikeskuksen tehtävät.

Pykälän 2 momentissa säädetään arvopaperikeskuksen oikeu­desta kerätä tietoja. Momenttia esitetään muutettavaksi siten, että siihen sisällytetään viittaukset myös sijoituspalveluyritysten, pörssin ja arvopaperikeskuksen sisäpiirirekisterejä koskeviin lainkohtiin. Näin mahdollistetaan arvo-osuusjärjestelmän sisältämien omistustietojen hyödyntäminen myös näiden yhteisöjen sisäpiirirekisterien ylläpidossa. Lisäksi esitetään, että momentista poistetaan sana "julkiseen", jolloin arvopaperikeskus voi kerätä tietoja myös 1. lakiehdotuksen 13 luvussa tarkoitettuun yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin.

25 §. Henkilökohtaiset liiketoimet.

Pykälän 3 momenttia esitetään muutettavaksi siten, että siitä käy täsmällisemmin ilmi seuraamusmaksun määräytymisen perusteet, joista on säädetty lakiehdotuksen 8 luvun 9 §:ssä. Muutos vastaa edellä 3. lakiehdotuksen 2 luvun 21 §:n osalta esitettyä.

27 §. Sisäpiiri-ilmoitus.

Pykälän 2 momenttiin on tehty kielellinen tarkennus.

3 luku. Selvitysyhteisön toimilupa, omistajat, hallinto ja toiminta
1 §. Selvitysyhteisön toimilupa ja arvopaperikeskusta koskevien säännösten soveltaminen selvitysyhteisöön.

Pykälässä säädetään selvitysyhteisön toimiluvasta sekä niistä arvopaperikeskusta koskevista säännöksistä, joita sovelletaan myös selvitysyhteisöön. Säännöksen 2 momenttia esitetään muutettavaksi ja pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti.

Pykälän 2 momentin säännösviittauksia esitetään täsmennettäväksi sisällyttämällä niihin viittaukset 2 luvun 20 §:ään. Muutos on yhdenmukainen 3 luvun 4 §:n 14 kohdan kanssa. Momenttiin esitetään myös lisättäväksi viittaus 2 luvun 15 §:n 3 momenttiin, jota valiokunta on edellä esittänyt muutettavaksi. Myöskään selvitysyhteisöön ei sovellettaisi hallinnon yleislakeja ja rikosoikeudellista virkavastuuta.

Uudessa 3 momentissa esitetään säädettäväksi Finanssivalvonnan valtuuksista antaa tarkempia määräyksiä. Sääntely vastaisi tältä osin, mitä 2 luvun 30 §:ssä on säädetty arvopaperikeskusten osalta.

5 luku. Selvitysosapuoli
8 §. Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus.

Pykälän 1 momentissa olevaa valtuutusta on muutettu siten, että velvoitteen sijasta Finanssivalvonta voi antaa tarkentavia määräyksiä. Muotoilu vastaa 2 luvun 30 §:n valtuutusta.

6 luku. Arvo-osuusjärjestelmä
6 §. Tilinhoitajan oikeuksien peruuttaminen.

Pykälän 2 momentin 1 kohdan kieliasuun on tehty täsmennys.

7 luku. Arvopaperin ja rahoitusvälineen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään
1 §. Osakkeet, osuudet ja sijoitusrahasto-osuudet.

Pykälän 2 momentin sääntelyä on täsmennetty.

8 luku. Erinäiset säännökset
3 §. Tiedonantovelvollisuus.

Eri pankkiryhmien ja finanssiryhmittymien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi valiokunta esittää, että pykälän 2 momenttia täydennetään siten, että momentissa tarkoitetuilla tahoilla olisi oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa pykälän 1 momentissa tarkoitettuja tietoja paitsi samaan konserniin kuuluvalle yhteisölle myös samaan konsolidointiryhmään tai samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhteisölle. Samoin esitetään täydennettäväksi, että tietoja voitaisiin antaa myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymän riskienhallintaa varten. Muutokset vastaavat luottolaitostoiminnasta annetun lain 142 §:n 1 momenttia ja 2. lakiehdotuksen 12 luvun 2 §:n 2 momenttia.

4 §. Asiakkaan tunteminen.

Pykälän 1 momentin sääntelyä on täsmennetty.

9 §. Seuraamusmaksu.

Pykälässä luetellaan ne ehdotetun lain säännökset, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrättäisiin Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n mukainen seuraamusmaksu. Edellä 3 luvun 1 §:ään esitettyjen, selvitysyhteisöä koskevien muutosten vuoksi esitetään, että 9 §:n 1 momentin soveltamisalaa muutetaan vastaavasti.

14 §. Finanssivalvonnan määräystenantovaltuudet.

Pykälässä säädetään Finanssivalvonnan oikeu­desta antaa tarkempia määräyksiä. Valiokunta esittää, että pykälän 2 kohta poistetaan, koska 5. lakiehdotuksen 3 ja 9 § sisältävät jo säännökset luotettavan sisäisen kirjanpidon järjestämisestä.

16 §. Siirtymäsäännökset.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa säädetään siirtymäajoista 2 luvun 27 §:ssä tarkoitetun sisäpiiri-ilmoituksen ja 2 luvun 28 §:ssä tarkoitetun sisäpiirirekisterin osalta. Vastaava siirtymäsäännös on ehdotettu lisättäväksi myös 2. lakiehdotuksen 17 luvun 2 §:ään, 3. lakiehdotuksen 12 luvun 2 §:ään ja 7. lakiehdotuksen voimaantulo- ja siirtymäsäännökseen.

6. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
Johtolause.

Muutettavaksi esitetty 6 § ehdotetaan poistettavaksi jäljempänä todetuin perustein.

5 a §.

Voimassa olevan lain mukaisesti ulkomaiset selvitysyhteisöt esitetään rajattavaksi sääntelyn ulkopuolelle. Esitetty muutos vastaa hallituksen esityksen linjausta, jonka mukaisesti esityksellä ei ole tarkoitus laajentaa mahdollisuutta hallintarekisteröintiin. Valiokunta on muuttanut pykälän 4 momenttia korvaamalla sanan "yhteistyötahon" sanalla "arvopaperikeskuksen".

6 §.

Pykälää on esitetty muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin säännökset panttausta, ulosmittausta ja turvaamistoimenpidettä koskevan kirjauksen kohdistamisesta koko arvo-osuustiliin. Saadun selvityksen mukaan Arvopaperikeskuksen järjestelmät eivät kuitenkaan vielä mahdollista kirjausten kohdistamista vain osaan tilillä olevista arvo-osuuksista. Tämän vuoksi valiokunta esittää, ettei voimassa olevaa pykälää muuteta.

26 §.

Pykälän 2 momentin sääntelyä on täsmennetty.

27 §.

Pykälän sääntelyä on täsmennetty.

31 a §.

Pykälässä säädetään tilinhoitajan kor­vausvelvollisuudesta. Talousvaliokunta täsmentää pykälän perusteluja asiamiesten osalta. Jos tilinhoitaja käyttää asiamiehiä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen, näiden toiminta katsotaan tilinhoitajan toiminnaksi ja tilinhoitaja myös vastaa tällaisen toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Toisaalta tilinhoitajan käyttämällä asiamiehellä ei jatkossa olisi erityistä arvo-osuustileistä annettuun lakiin perustuvaa korvausvastuuta, vaan tämän asema määräytyisi asiamiestä koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti.

7. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
16 a §. Sisäpiiri-ilmoitus.

Pykälässä säädetään velvollisuudesta tehdä sisäpiiri-ilmoitus.

Pykälän 1 momenttia esitetään muutettavaksi siten, että yhden kuukauden määräaika ilmoituksen antamiselle alkaa siitä, kun asianomainen aloittaa tehtävässään. Muutetussa muodossaan säännös vastaa 1. lakiehdotuksen 13 luvun 2 §:n mukaista liikkeeseenlaskijan sisäpiiriläistä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta.

Pykälän 5 momenttia esitetään muutettavaksi siten, että se voimassa olevan lain tapaan kattaa omistusmuutosten osalta vain 5 000 ­euroa ylittävät osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt hankinnat ja luovutukset.

38 §. Rikemaksu.

Pykälän 2 momentissa säädetään seikoista, jotka on otettava huomioon rikemaksua määrättäessä. Rangaistussääntelyn täsmällisyys- ja oikeasuhteisuusvaatimukset edellyttävät, että rikemaksun suuruuteen vaikuttavat seikat on määritelty selkeästi. Talousvaliokunta esittää, että pykälän 2 momentista poistetaan tämän vuoksi sana "ainakin".

39 §. Julkinen varoitus.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota pykälän 2 momentissa ehdotettuun sääntelyyn (s. 6) ja katsonut, ettei säännös nykymuodossaan täytä hallinnollisen seuraamusmaksun sääntelylle asetettuja täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti talousvaliokunta esittää, että pykälän 2 momentin viimeinen lause, joka mahdollistaa seuraamusmaksun määräämisen aina, jos 1 momentissa tarkoitettu teko tai laiminlyönti on erityisen moitittava, poistetaan.

41 §. Seuraamusmaksun määrääminen.

Pykälän 2 momenttiin esitetään tehtäväksi vastaavanlainen täsmennys kuin edellä 38 §:n osalta on todettu.

43 a §. Rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpano ja palauttaminen.

Pykälän 2 momenttia on täydennetty lisäämällä siihen mahdollisuus palauttaa myös jo maksettu rikemaksu. Rikemaksu voidaan määrätä maksettavaksi esimerkiksi liputusvelvollisuuden laiminlyönnistä, ja teko voi olla rangaistava myös rikoslain 51 luvun perusteella.

5 luvun otsikko.

Otsikko on muutettu vastaamaan voimassa olevaa lakia.

54 §. Kolmannen maan valvottavan ja ulkomaisen selvitysyhteisön valvonta sekä yhteistyö kolmannen maan valvontaviranomaisen kanssa.

Pykälän 1 momentissa on korjattu kirjoitusvirhe.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös.

Säännökseen esitetään lisättäväksi 3 uutta momenttia.

Uudessa 2 momentissa säädettäisiin 1 kuukauden siirtymäaika sisäpiiri-ilmoituksen tekemiselle.

Uudessa 3 momentissa säädettäisiin 2 kuukauden siirtymäaika 16 §:n 6 momentissa tarkoitetun luettelon ajantasaistamiselle.

Uudessa 4 momentissa puolestaan säädettäisiin rikosoikeudellista lievemmän lain periaatetta noudattaen, että tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty ennen uuden lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

9. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
12 §. Hakemuksen tiedoksianto kieltomenettelyssä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on lopettanut toimintansa, ja sen tilalle on tullut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (669/2008). Pykälän 1 momenttiin on tehty nimenmuutokseen liittyvä korjaus.

11. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
Johtolause.

Lain 6 luvun 7 §:ään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti.

6 luvun 7 §. Tehtävien siirtäminen.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa selkeytetään arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain välistä sääntelyä. Muutos liittyy edellä 1. lakiehdotuksen 11 luvun 14 §:ään esitettyihin muutoksiin, joita on selvennetty myös mietinnön yleisperusteluissa.

14. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Johtolause.

Edellä 2. lakiehdotuksen 1 luvun 4 §:n osalta todetun mukaisesti esitetään, että 164 §:n 3 momentti kumotaan.

20 §. Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisinmaksettavien arvopaperien vastaanottamiseen koskevat poikkeukset.

Otsikko on muutettu vastaamaan voimassa olevaa lakia muuttamalla sana "arvopaperien" sanaksi "varojen".

19. Laki maksulaitoslain muuttamisesta
13 a §. Maksulaitoksen merkittävien omistajien ja perustajien luotettavuus.

Pykälän 3 momentissa on korjattu kirjoitusvirhe.

20. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
Johtolause.

Johtolauseeseen on sisällytetty 128 b §:n muutos.

6 §.

Pykälän 5 momentissa olevia säännösviit­tauksia on täsmennetty.

100 §.

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa on täsmennetty säännösviittausta.

128 b §.

Pykälän 1 momenttia esitetään muutettavaksi siten, että se vastaa sijoitusrahastodirektiivin 91 artiklan 3 kohdan mukaista sääntelyä.

Voimaantulosäännös.

Voimaantulosäännökseen esitetään lisättäväksi vastaava siirtymäsäännös sisäpiiri-ilmoituksen ja sisäpiirirekisterin osalta kuin 2.—4. ja 7. lakiehdotukseen.

21. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
2 §.

Pykälän 2 momenttiin ehdotettua sääntelyä on täsmennetty.

27. Laki indeksiehdon käyttöönoton rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Talousvaliokunta esittää, että lakiehdotus hylätään edellä yleisperusteluissa selostetuin perustein.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 5., 8., 10., 12., 13., 15.—18., 22.—26. ja 28.—35. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 1.—4., 6., 7., 9., 11., 14. ja 19.—21. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että 27. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Arvopaperimarkkinalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISTÄ

1 luku

Yleiset säännökset

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Euroopan unionin lainsäädäntö

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) avoimuusdirektiivillä (poist.) arvopape­rien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/109/EY;

2) esitedirektiivillä (poist.) arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/71/EY;

3) markkinoiden väärinkäyttödirektiivillä (poist.) sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/6/EY;

4) ostotarjousdirektiivillä (poist.) julkisista ostotarjouksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/25/EY;

5) rahoitusvälineiden markkinat -direktiivillä (poist.) rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta annettua Euroo­pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY;

6) komission esiteasetuksella (poist.) esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 809/2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta;

7) rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksella (poist.) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1287/2006;

8) komission takaisinostoasetuksella (poist.) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 2273/2003.

6 §

(Kuten HE)

2 luku

Määritelmät

1—7 §

(Kuten HE)

8 §

Kohdeyhtiö

Kohdeyhtiöllä tarkoitetaan tämän lain 9 luvussa avoimuusdirektiivissä tarkoitettua liikkeeseenlaskijaa ja 11 luvussa sen 1 §:ssä tarkoitetun julkisen ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijaa.

9—14 §

(Kuten HE)

II OSA

ESITE

3 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Arvopaperin liikkeeseenlaskun kotivaltio

Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi, jos liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on Suomessa ja kyseessä ovat osakesidonnaiset arvopaperit tai muut kuin 3 momentissa tarkoitetut arvopaperit.

Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi myös, jos liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa ja osakesidonnaisia arvopapereita tai muita kuin 3 momentissa tarkoitettuja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella ensimmäiseksi Suomessa. Jos yleisölle tarjoamisesta tai hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle on päättänyt muu kuin liikkeeseenlaskija, liikkeeseenlaskija voi myöhemmin valita liikkeeseenlaskun kotivaltioksi toisen ETA-valtion.

(3 mom. kuten HE)

4 luku

Esitteen julkaiseminen ja sisältö

1 §

Velvollisuus julkaista esite

Yleisölle arvopapereita tarjoavan ja arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle hakevan on julkaistava arvopapereita koskeva esite ennen tarjouksen voimaantuloa tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle ja pidettävä se yleisön saatavilla tarjouksen voimassaoloajan siten kuin tässä luvussa säädetään.

(2—4 mom. kuten HE)

2 §

(Kuten HE)

3 §

Poikkeukset velvollisuudesta julkaista esite tarjottaessa arvopapereita yleisölle

Esitettä ei tarvitse julkaista, jos arvopapereita tarjotaan:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) hankittavaksi vähintään 100 000 euron arvosta kutakin sijoittajaa ja tarjousta kohden taikka nimellis- taikka vasta-arvoltaan vähintään 100 000 euron suuruisina osuuksina; (poist.)

4) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aika­na yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 1 500 000 euron suuruinen määrä laskettuna; taikka

(5 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

Esitettä ei myöskään tarvitse julkaista, jos:

(1 kohta kuten HE)

2) tarjottavat osakkeet annetaan liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajille rahana maksettavan osingon sijaan osingon tuottaneiden osakkeiden kanssa samanlajisina osakkeina edellyttäen, että tarjoaja julkaisee asiakirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien osakkeiden lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista; taikka

3) työnantajayritys tai siihen sidoksissa oleva yritys tarjoaa arvopapereita työnantajayrityksen nykyisille tai entisille johtajille tai työntekijöille edellyttäen, että tarjoajan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on ETA-valtiossa ja että tarjoaja julkaisee asiakirjan, joka sisältää tiedot tarjotta­vien arvopaperien lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista.

(4 mom. kuten HE)

4 §

(Kuten HE)

5 §

Finanssivalvonnan poikkeuslupa velvollisuudesta julkaista esite

(1 mom. kuten HE)

Finanssivalvonta voi lisäksi hakemuksesta myöntää osittain tai kokonaan poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite, jos säännellylle markkinalle kaupankäynnin kohteeksi haetaan arvopapereita, jotka on jo otettu toiselle säännellylle markkinalle kaupankäynnin kohteeksi edellyttäen, että:

(1 kohta kuten HE)

2) arvopapereista on julkaistu tässä laissa ja komission esiteasetuksessa tarkoitettu esite tai ennen lain voimaantuloa arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta annetussa Euroo­pan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/34/EY tarkoitettu listalleottoesite tai listalleottoesitettä koskeneiden vaatimusten mukaan tehty tarjousesite;

(3 ja 4 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

6—9 §

(Kuten HE)

10 §

Ohjelmaesite

(1—3 mom. kuten HE)

Lopulliset arvopaperien tarjoamisen ehdot on, jolleivät ne sisälly ohjelmaesitteeseen tai esitteen täydennykseen, toimitettava Finanssivalvonnalle, vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle samalla, kun ne julkaistaan 2 momentin mukaisesti.

11 §

Tietojen sisällyttäminen esitteeseen viittaamalla

Esitteessä voi antaa tietoja viittaamalla aiemmin julkistettuun tai esitteen kanssa samanaikaisesti julkistettavaan asiakirjaan edellyttäen, että tällainen asiakirja on Finanssivalvonnan aiemmin hyväksymä tai se on toimitettu Finanssivalvonnalle esitteen hyväksymistä koskevan hakemuksen tai 10 luvussa tarkoitetun julkistamisen yhteydessä.

(2 mom. kuten HE)

12 §

Esitteen kieli

(1 mom. kuten HE)

Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle (poist.) vain muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, esite on laadittava vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä. Esitteen tiivistelmä on käännettävä vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta sen vaatimalle yhdelle tai useammalle viralliselle kielelle. Kun esite annetaan Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi, esite on kuitenkin laadittava kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä tai Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä.

(3—5 mom. kuten HE)

13 §

(Kuten HE)

14 §

Esitteen korjaaminen ja täydentäminen

Esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä (poist.) saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin esite.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

15—17 §

(Kuten HE)

5 luku

Finanssivalvonnan toimivalta ja menettely esitteen hyväksymisessä

1 §

Finanssivalvonnan toimivalta ottaa esite hyväksyttäväksi

Finanssivalvonta on toimivaltainen ottamaan esitteen hyväksymistä koskevan hakemuksen käsiteltäväkseen, jos:

(1 kohta kuten HE)

2) toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen on pyytänyt sitä ottamaan esitteen hyväksymisen käsiteltäväkseen, ilmoittanut pyynnöstä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Finanssivalvonta on suostunut pyyntöön; taikka

(3 kohta kuten HE)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

Esite on hyväksyttävä, jos se täyttää 3—5 luvussa säädetyt edellytykset.

2 §

Muussa ETA-valtiossa hyväksytyt esitteet

Muussa ETA-valtiossa hyväksytty esite ja sen täydennykset ovat voimassa Suomessa ja ne on annettava yleisön saataville täällä, jos (poist.) arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on muu kuin Suomi ja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle Suomessa ja kyseisen muun valtion toimivaltainen viranomainen on toimittanut Finanssivalvonnalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle jäljennökset esitteestä ja sen täydennyksestä sekä todistuksen siitä, että ne on laadittu esitedirektiivin mukaisesti.

(2 mom. kuten HE)

3—8 §

(Kuten HE)

9 §

Finanssivalvonnan velvollisuus julkaista esite internetsivuillaan

(1 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnan on pidettävä saatavilla internetsivuillaan luettelo niistä hyväksytyistä esitteistä ja esitteen täydennyksistä, jotka muun ETA-valtion viranomainen on viimeisen 12 kuukauden aikana 2 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut Finanssivalvonnalle, sekä linkit niihin esitteisiin ja täydennyksiin, jotka on julkaistu kysymyksessä olevan ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijan tai säännellyn markkinan internetsivuilla. (Uusi)

10 §

(Kuten HE)

11 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) velvollisuudesta julkaista esite, kun esitedirektiiviä ei sovelleta arvopaperiin, tarjoukseen tai kaupankäynnin kohteeksi hakemiseen;

(4 kohta kuten HE)

III OSA

TIEDONANTOVELVOLLISUUS

6 luku

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

1 §

Soveltamisala

(1 mom. kuten HE)

Tämän luvun säännöksiä, lukuun ottamatta 9 §:ää, sovelletaan liikkeeseenlaskijaan:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) joka on hakenut liikkeeseen laskemansa arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi 1 tai 2 kohdan mukaisesti pörssiin tai säännellylle markkinalle.

2—9 §

(Kuten HE)

7 luku

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Yleiset säännökset

1—4 §

(Kuten HE)

Tilinpäätös ja toimintakertomus

5—9 §

(Kuten HE)

Osavuosikatsaus

10—13 §

(Kuten HE)

Johdon osavuotinen selvitys

14 ja 15 §

(Kuten HE)

Muut säännökset

16 ja 17 §

(Kuten HE)

18 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus ja oikeus myöntää poikkeuksia

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos se myöntää 2 momentissa tarkoitetun poikkeuksen liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on kolmannessa maassa.

8 luku

Muu tiedonantovelvollisuus

1 §

Soveltamisala

Tämän luvun 2—3 ja 7 §:n säännöksiä sovelletaan liikkeeseenlaskijaan:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) joka on hakenut liikkeeseen laskemansa arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi 1 tai 2 kohdan mukaisesti pörssiin tai säännellylle markkinalle.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

2—9 §

(Kuten HE)

9 luku

Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen

1 §

Soveltamisala

Tässä luvussa säädetään huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta ja julkistamisesta liikkeeseenlaskijassa, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. (poist.)

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan kohdeyhtiönä olevaan pörssiyhtiöön ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös muuhun liikkeeseenlaskijaan, jonka säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on 7 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan Suomi, ja sen osakkeenomistajaan sekä osakkeenomistajaan rinnastettavaan henkilöön. ­(Uusi)

2 §

(Kuten HE)

3 §

Kohdeyhtiö

Kohdeyhtiöllä tarkoitetaan tässä luvussa pörssiyhtiötä ja muuta 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua liikkeeseenlaskijaa, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ja johon kohdistuva omistus- ja ääni­osuus on ilmoitettava ja julkistettava tämän luvun säännösten mukaisesti.

4—9 §

(Kuten HE)

10 §

Kohdeyhtiön julkistamisvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Kohdeyhtiöllä ei ole julkistamisvelvollisuutta, ellei osakkeenomistajalla ole ilmoitusvelvollisuutta (poist.).

Kohdeyhtiön on julkistettava liputusilmoitukseen sisältyvät tiedot sen oman omistus- tai ääni­osuuden muutoksista 5—7 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

11 §

Liputusilmoituksessa sekä sen julkistamisessa käytettävä kieli

(1 mom. kuten HE)

Kohdeyhtiön julkistaessa liputusilmoituksen tiedot käytettävään kieleen sovelletaan 10 luvun 4 §:ää.

12 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:

(1—3 kohta kuten HE)

4) ilmoitusvelvollisen omistus- ja ääniosuuksien yhteenlaskemisesta sen emoyrityksen omistus- ja ääniosuuksien kanssa, kun ilmoitusvelvollinen on:

a) sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoyhtiön hallinnoima sijoitusrahasto;

b) muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa toimiluvan saanut rahastoyhtiö tai sen hallinnoima sijoitusrahasto;

c) muu yhteissijoitusyritys;

d) sijoituspalvelun tarjoaja, joka omaisuudenhoitajana hallinnoi omistus- ja ääniosuuksia.

13 §

Finanssivalvonnan oikeus myöntää poikkeuksia

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos se myöntää 2 momentissa tarkoitetun luvan.

10 luku

Säänneltyjen tietojen julkistaminen ja saatavilla pito

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Säänneltyjen tietojen saatavilla pito internetsivuilla

Liikkeeseenlaskijan on pidettävä 6—9 ja 11 luvussa tarkoitetut säännellyt tiedot sekä tieto liikkeeseenlaskijan 7 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kotivaltiovalinnasta yleisön saatavilla internetsivuillaan vähintään viiden vuoden ajan.

6—9 §

(Kuten HE)

IV OSA

JULKINEN OSTOTARJOUS JA TARJOUSVELVOLLISUUS

11 luku

Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus

Soveltamisala

1 §

(Kuten HE)

2 §

Säännösten soveltaminen Euroopan talous­alueella

Mitä 5 ja 6 §:ssä, 10 §:n 2 momentissa, 11 §:n 3 momentissa sekä 13, 14, 19—22, 26 ja 28 §:ssä säädetään, sovelletaan kohdeyhtiöön ja sen osakkeenomistajaan myös, kun kohdeyhtiön yhtiö­oikeudellinen kotipaikka on Suomessa ja sen liikkeeseen laskemat osakkeet tai osakkeisiin oikeut­tavat arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa.

3 ja 4 §

(Kuten HE)

Määritelmät

5 §

(Kuten HE)

6 §

Osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö

Mitä tässä luvussa säädetään osakkeenomistajasta, sovelletaan myös henkilöön, joka ei omista osakkeita, mutta jonka 20 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti laskettu ääniosuus ylittää 19 §:ssä tarkoitetun tarjousvelvollisuusrajan.

Yleiset periaatteet

7 ja 8 §

(Kuten HE)

Tarjousprosessi

9 §

Ostotarjouksen julkistaminen ja antaminen tiedoksi

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Julkistamisessa on mainittava tarjouksen tarkoittama arvopaperimäärä, tarjouksen voimassaoloaika ja tarjottu vastike sekä muut tarjouksen toteuttamiselle asetetut olennaiset ehdot. Julkistamisesta on myös käytävä ilmi, miten menetellään, jos hyväksyvät vastaukset kattavat tarjouksen tarkoittamaa määrää suuremman määrän arvopapereita. Julkistamisesta on myös käytävä ilmi, onko ostotarjouksen tekijä sitoutunut noudattamaan 28 §:n 1 momentissa tarkoitettua suositusta ja jollei ole, perustelut sille, miksei ole sitoutunut.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

10 §

(Kuten HE)

11 §

Tarjousasiakirja

(1—3 mom. kuten HE)

Tarjousasiakirjassa oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä saatettava yleisön tietoon julkistamalla oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin tarjousasiakirja. Finanssivalvonta voi tarjous­asiakirjan täydennyksen hyväksymisen yhteydessä edellyttää tarjousaikaa jatkettavaksi enintään kymmenellä pankkipäivällä, jotta tarjouksen kohteena olevien arvopaperien haltijat voivat harkita tarjousta uudelleen.

(5 mom. kuten HE)

12 ja 13 §

(Kuten HE)

14 §

Kohdeyhtiön yhtiökokouksessa päätettävät asiat

Mikäli kohdeyhtiön hallitus aikoo sen tietoon tulleen julkistetun ostotarjouksen jälkeen käyttää osakeyhtiölain 9 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua osakeantivaltuutusta tai päättää osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 1 momentissa säädettyyn yleistoimivaltaansa kuuluvista toimista ja järjestelyistä siten, että ne estävät tai saattavat estää taikka olennaisesti vaikeuttaa ostotarjouksen tai sen olennaisten ehtojen toteutumista, hallituksen on siirrettävä asia osakeyhtiölain 6 luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokouksen päätettäväksi. Asiaa ei kuitenkaan tarvitse siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi, jos menettely on osakeyhtiölain 1 luvun ja ostotarjousdirektiivin 3 artiklan yleisten periaatteiden mukainen ja kohdeyhtiön hallitus julkistaa viipymättä siirtämättä jättämisen syyn.

15—18 §

(Kuten HE)

Tarjousvelvollisuus

19—22 §

(Kuten HE)

Tarjouksen hinnoittelu

23—25 §

(Kuten HE)

Poikkeusten myöntäminen

26 §

(Kuten HE)

Erinäisiä säännöksiä

27 §

(Kuten HE)

28 §

Suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista

Pörssiyhtiön on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa ostotarjouksessa ja määräysvallan ylläpitämistä koskevista sopimusperusteisista rakenteista, tai yrityskauppatilanteissa noudatettavien yhtiö­oikeudellisten menettelytapojen ohjaamiseksi. Toimielin voi antaa näistä kysymyksistä myös lausuntoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tai siihen rinnastettava toimielin voi antaa hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi myös muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja tämän lain soveltamisalaa ja siihen liittyviä yhtiöoikeudellisia kysymyksiä koskevia suosituksia ja lausuntoja. Jokaisella arvopaperimarkkinoilla toimivalla on oikeus pyytää toimielimeltä lausunto.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

29 §

(Kuten HE)

30 §

Asetuksenantovaltuus

Tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista säädetään tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksella.

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään tarkemmin toimivaltaisen viranomaisen ETA-valtiossa hyväksymän tarjousasiakirjan tunnustamismenettelystä, tällaisen tarjousasiakirjan kääntämisestä suomen- tai ruotsinkieliseksi sekä siinä esitettävistä lisätiedoista.

31 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää­räyksiä perusteista, joilla 5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden katsotaan toimivan yksissä tuumin, 20 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tai muun järjestelyn perusteista sekä 26 §:ssä tarkoitettujen poikkeusten myöntämisen perusteista.

V OSA

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ

12 luku

Yleiset säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Sisäpiirintieto

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös rahoitusvälineeseen, jonka arvo määräytyy 1 ja 2 momentissa tarkoitetun rahoitusvälineen perusteella.

3 §

Sisäpiiriläinen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös sisäpiiriläiseen sellaisessa liikkeeseenlaskijassa, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa, jos liikkeeseenlaskijan osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Suomessa.

4 §

(Kuten HE)

13 luku

Julkinen sisäpiirirekisteri ja yrityskohtainen sisäpiirirekisteri

1 §

(Kuten HE)

Julkinen sisäpiirirekisteri

2 §

Ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle

(1—3 mom. kuten HE)

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaiseen liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on kolmannessa maassa, jos liikkeeseenlaskijan osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Suomessa.

(5 mom. kuten HE)

3—5 §

(Kuten HE)

Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri

6 §

Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri

Säännellyllä markkinalla tai (poist.) monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan on pidettävä rekisteriä toimielimiinsä kuuluvista ja palveluksessaan olevista, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, sekä muista henkilöistä, jotka muun sopimuksen perusteella työskentelevät tälle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon (pysyvä yrityskohtainen sisäpiirirekisteri).

(2—6 mom. kuten HE)

7—9 §

(Kuten HE)

14 luku

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Sisäpiirintiedon käyttö ja ilmaiseminen

(1—4 mom. kuten HE)

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan säännellyllä markkinalla tai (poist.) monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena olevaan rahoitusvälineeseen ja rahoitusvälineeseen, jonka arvo määräytyy kyseisen rahoitusvälineen perusteella siitä riippumatta, suoritetaanko tällaista rahoitusvälinettä koskeva liiketoimi Suomessa.

(6—9 mom. kuten HE)

3 §

Markkinoiden vääristäminen

(1—3 mom. kuten HE)

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan säännellyllä markkinalla tai (poist.) monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa kaupankäynnin kohteena olevaan rahoitusvälineeseen ja 3 momentissa tarkoitettuun rahoitusvälineeseen siitä riippumatta, suoritetaanko tällaista rahoitusvälinettä koskeva liiketoimi Suomessa.

(5 mom. kuten HE)

4 §

(Kuten HE)

5 §

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Jos suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajalla tai ulkomaisen sijoituspalvelun tarjoajan Suomessa sijaitsevalla sivuliikkeellä on syytä epäillä, että rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen saattaa liittyä tämän luvun tai rikoslain (39/1889) 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon käyttöä tai markkinoiden vääristämistä, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle. Sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevan, jolla on syytä epäillä, että rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen saattaa liittyä tämän luvun tai rikoslain 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon käyttöä tai markkinoiden vääristämistä, on viipymättä ilmoitettava asiasta sijoituspalvelun tarjoajalle.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

6 §

Rahoitusvälineitä koskevien tutkimustietojen ja sijoitussuositusten esittäminen

Suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajan ja ulkomaisen sijoituspalvelun tarjoajan Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen, joka tuottaa tai levittää säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä tai niiden liikkeeseenlaskijoita koskevaa tutkimustietoa taikka tuottaa tai levittää muita sijoittajille tai yleisölle tarkoitettuja sijoitussuosituksia, on kohtuullisin keinoin pyrittävä varmistamaan, että tieto esitetään asianmukaisesti. Sijoituspalvelun tarjoajan on ilmoitettava tiedon kohteena oleviin rahoitusvälineisiin mahdollisesti liittyvät etunsa ja eturistiriidat.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

7 ja 8 §

(Kuten HE)

VI OSA

SEURAAMUKSET, MUUTOKSENHAKU JA ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1 §

Rikemaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään rikemaksu, ovat:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) 9 luvun 5 (poist.) ja 9—11 §:n säännökset huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuudesta;

4) 10 luvun 5 ja 6 §:n säännökset säänneltyjen tietojen saatavilla pidosta;

(5 kohta kuten HE)

(Poist.) Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ovat edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi myös (poist.) momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset.

2 ja 3 §

(Kuten HE)

16 luku

Vahingonkorvaus

1—5 §

(Kuten HE)

17 luku

Valvontavaltuudet

1—3 §

(Kuten HE)

18 luku

Muutoksenhaku ja rangaistukset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 § (Uusi)

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 11 luvun 29 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

19 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1 §

Voimaantulo

(1—5 mom. kuten HE)

Kumottavan lain 5 luvun 15 §:n nojalla annettuja Finanssivalvonnan määräyksiä voidaan kuitenkin soveltaa valtiovarainministeriön asetuksella säädettävään ajankohtaan asti (poist.).

(7 mom. kuten HE)

2—6 §

(Kuten HE)

7 §

Lain 12 ja 13 lukua koskevat siirtymäsäännökset

Finanssivalvonnan on (poist.) ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 13 luvun 4 §:ssä tarkoitetun julkisen sisäpiirirekisterin perustamiseksi sekä perustettava ja otettava se käyttöön valtiovarainministeriön asetuksella säädettävänä ajankohtana. Valtiovarainministeriön asetus on annettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Siihen asti kunnes Finanssivalvonta on perustanut julkisen sisäpiirirekisterin ja ottanut sen käyttöön, sovelletaan 12 luvun 3 ja 4 §:n sekä 13 luvun 2—5 §:n asemesta kumottavan lain 5 luvun 3, 4, 6, 7 ja 15 §:n säännöksiä omistuksen julkisuudesta ja ilmoitettavista tiedoista sekä julkisesta sisäpiirirekisteristä.

8 § (Uusi)

Lain 14 lukua koskevat siirtymäsäännökset

Kaupparaportointia koskevan 14 luvun 7 §:n 5 momenttia on sovellettava kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

2.

Sijoituspalvelulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA OIKEUS TARJOTA SIJOITUSPALVELUA

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

Lain soveltaminen luottolaitoksiin ja rahastoyhtiöihin

Luottolaitokseen, joka tarjoaa sijoituspalveluja siten kuin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) säädetään, sovelletaan näiden palvelujen osalta, mitä tämän lain 7 luvun 4—6 §:ssä, 7 §:n 1—3, 5 ja 6 momentissa, 8—11 ja 17—19 §:ssä, 9—11 luvussa, 13 luvun 6 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 15 luvussa säädetään sijoituspalveluyrityksestä.

Rahastoyhtiöön, joka tarjoaa sijoituspalveluja siten kuin sijoitusrahastolaissa säädetään, sovelletaan näiden palvelujen osalta, mitä tämän lain 7 luvun 4—6 §:ssä, 8—11 §:ssä, 17—19 §:ssä sekä 9—11 ja 15 luvussa säädetään sijoituspalveluyrityksestä.

Mitä 7 luvun 8 §:n 2 momentissa säädetään sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajasta, sovelletaan vastaavasti tässä pykälässä tarkoitetun luottolaitoksen ja rahastoyhtiön hallituksen jäseniin ja toimitusjohtajaan. (Uusi)

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

5—8 §

(Kuten HE)

9 §

Sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys, ETA-valtio, kolmas maa, ulkomainen ETA-valvontaviranomainen, kolmannen maan valvontaviranomainen ja sivuliike

(1 mom. kuten HE)

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeestä, sovelletaan Suomeen sijoittautuneeseen ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen (poist.) sidonnaisasiamieheen.

10—20 §

(Kuten HE)

2 luku

Oikeus tarjota sijoituspalvelua

1—4 §

(Kuten HE)

3 luku

Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myöntäminen ja peruuttaminen sekä merkittävien omistajien luotettavuus

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Toimilupa eurooppayhtiölle

Toimilupa on myönnettävä myös toisessa ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle ­eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eurooppayhtiöasetus, tarkoitetulle eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Finanssivalvonnan on pyydettävä lupahakemuksesta ­eurooppayhtiön kotivaltion arvopaperimarkkinoita valvovan Finanssivalvontaa vastaavan viranomaisen lausunto. Sama koskee eurooppayhtiön perustamista sulautumalla siten, että vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, rekisteröidään eurooppayhtiönä Suomessa.

6—9 §

(Kuten HE)

4 luku

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen Suomeen

1—3 §

(Kuten HE)

5 luku

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen Suomeen

1—5 §

(Kuten HE)

II OSA

TOIMINTAEDELLYTYKSET JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

6 luku

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset toimintaedellytykset ja talouden vakauden valvonta

1—4 §

(Kuten HE)

7 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjestäminen

1—23 §

(Kuten HE)

8 luku

Tilinpäätös ja tilintarkastus

1—4 §

(Kuten HE)

9 luku

Asiakasvarojen säilyttäminen ja muu käsittely

1—9 §

(Kuten HE)

III OSA

MENETTELYTAVAT JA KORVAUSRAHASTO

10 luku

Menettelytavat asiakassuhteessa

1—15 §

(Kuten HE)

11 luku

Sijoittajien korvausrahasto

1—25 §

(Kuten HE)

IV OSA

SALASSAPITO, ERINÄISET SÄÄNNÖKSET JA SEURAAMUKSET

12 luku

Salassapito ja asiakkaan tunteminen

1—4 §

(Kuten HE)

13 luku

Sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen ulkomaille

1—10 §

(Kuten HE)

14 luku

Ulkomaisia sijoituspalveluyrityksiä koskevat erityissäännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja sen sivuliikkeen johtajan vahingonkorvausvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut sivuliikkeen asiakkaalle tai muulle henkilölle rikkomalla tämän lain säännöksiä tai tämän lain nojalla annettuja säännöksiä. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei koske vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheu­tettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 momentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 momentin tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 §:n taikka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä.

(3 mom. kuten HE)

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1—3 §

(Kuten HE)

16 luku

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset

1 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ovat velvolliset korvaamaan vahingon, jonka he ovat tehtävässään tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet sijoituspalveluyritykselle taikka osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle rikkomalla tämän lain säännöksiä tai tämän lain nojalla annettuja säännöksiä. Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei koske vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheutettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 momentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 momentin tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 §:n taikka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä.

Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut sijoituspalveluyritykselle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei koske vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheu­tettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 momentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 momentin tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 §:n taikka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

2—6 §

(Kuten HE)

17 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Siirtymäsäännökset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos 1 momentissa tarkoitetulla sijoituspalveluyrityksellä on tämän lain voimaan tullessa ­oikeus toimiluvan mukaan tarjota asiakkaille oheispalveluna rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluja, sanotun oikeuden katsotaan sisältyvän yrityksen toimilupaan 1 luvun 11 §:n 9 kohdassa tarkoitettuna sijoituspalveluna. Finanssivalvonnan on tehtävä tästä oikeudesta viran puolesta merkintä 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettuun sijoituspalvelurekisteriin kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Finanssivalvonnan on varattava sijoituspalveluyritykselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen merkinnän tekemistä.

(4 mom. kuten HE)

Tämän lain 7 luvun 17 §:ssä tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen sisäpiiriläisen on saatettava 18 §:n mukainen sisäpiiri-ilmoitus vastaamaan tämän lain vaatimuksia yhden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalvelun tarjoajan on saatettava 7 luvun 19 §:ssä tarkoitettu sijoituspalveluyrityksen sisäpiirirekisteri vastaamaan lain vaatimuksia kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. (Uusi 5 mom.)

Sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalvelun tarjoajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle 10 luvun 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen nimi ja yhteystiedot kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. (HE:n 5 mom.)

(7 mom. kuten HE:n 6 mom.)

3.

Laki

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1—4 §

(Kuten HE)

II OSA

RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINAPAIKAT

2 luku

Pörssitoiminta

Pörssin toimilupa, omistajat, hallinto ja toiminta

1—16 §

(Kuten HE)

17 §

Pörssin toiminnan järjestäminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Pörssin hoitaessa sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä sen toimintaan ei sovelleta hallintolakia (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), kielilakia (423/2003) eikä saamen kielilakia (1086/2003). Pörssin hallintoelimen jäseneen tai pörssin palveluksessa olevaan ei tällöin myöskään sovelleta rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. (Uusi)

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

18—20 §

(Kuten HE)

21 §

Henkilökohtaiset liiketoimet

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Vaikuttavassa asemassa olevaa henkilöä ja henkilökohtaisia liiketoimia koskee (poist.), mitä sijoituspalvelulain 7 luvun 11 §:ssä säädetään sijoituspalveluyrityksessä vaikuttavassa asemassa olevista henkilöistä ja heidän henkilökohtaisista liiketoimistaan.

22 §

(Kuten HE)

Pörssin säännöt

23 ja 24 §

(Kuten HE)

Rahoitusvälineen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi ja poistaminen kaupankäynnistä

25 §

(Kuten HE)

26 §

Kaupankäynnin lopettaminen

(1—3 mom. kuten HE)

Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on oikeus saattaa pörssin 1 momentissa tarkoitettu päätös ja sijoittajien etujen valvomiseksi toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä samoin kuin sijoittajalla, joka omistaa kyseisiä arvopapereita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, on oikeus saattaa 2 momentissa tarkoitettu pörssin päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän ku­luessa päätöksestä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava pörssille asian saattamisesta sen käsiteltäväksi. Pörssin päätös lopettaa kaupankäynti voidaan asian Finanssivalvonnan käsiteltäväksi saattamisesta huolimatta panna täytäntöön, ­jollei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. (Uusi 4 mom.)

(5 mom. kuten HE:n 4 mom.)

Pörssilista

27 §

(Kuten HE)

28 §

Arvopaperin ottaminen pörssilistalle

Pörssi saa liikkeeseenlaskijan hakemuksesta ottaa pörssilistalle arvopaperin, joka täyttää tämän luvun 25 §:n 1 ja 4 momentin ja tämän pykälän vaatimukset. Pörssilistadirektiivin täytäntöön panemiseksi tarpeellisista vaatimuksista, joilla pörssi saa ottaa arvopaperin pörssilistalle, sekä niistä myönnettävistä poikkeuksista säädetään tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksella.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

Liikkeeseenlaskijan on haettava samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut arvopaperit samanaikaisesti pörssilistalle.

(5—7 mom. kuten HE)

29 §

(Kuten HE)

Kaupankäynnin järjestäminen

30 §

Kaupankäyntiosapuolen oikeudet

Pörssin on myönnettävä kaupankäyntiosapuolen oikeudet suomalaiselle sijoituspalvelun tarjoajalle ja muussa ETA-valtiossa vastaavan toimiluvan saaneelle sijoituspalvelun tarjoajalle, joka täyttää laissa ja pörssin säännöissä asetetut vaatimukset.

(2—5 mom. kuten HE)

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetulla henkilöllä, jonka kaupankäyntiosapuolen oikeudet on peruutettu, on oikeus saattaa pörssin tämän luvun 23 §:n 4 kohdassa tarkoitettu päätös peruuttaa kaupankäyntiosapuolen oikeudet Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava pörssille asian saattamisesta sen käsiteltäväksi. Pörssin päätös peruuttaa kaupankäyntiosapuolen oikeudet voidaan asian Finanssivalvonnan käsiteltäväksi saattamisesta huolimatta panna täytäntöön, jollei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. (Uusi 6 mom.)

31 §

Kaupankäynnin keskeyttäminen

(1—9 mom. kuten HE)

Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla, sijoittajien etujen valvomiseksi toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä sekä sijoittajalla, joka omistaa kyseisiä arvopapereita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, on oikeus saattaa pörssin edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä, jos kaupankäynti on ollut keskeytyneenä vähintään kaksi vuorokautta päätöksestä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava pörssille asian saattamisesta sen käsiteltäväksi. Pörssin päätös keskeyttää kaupankäynti voidaan asian Finanssivalvonnan käsiteltäväksi saattamisesta huolimatta panna täytäntöön, jollei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. (Uusi 10 mom.)

32—34 §

(Kuten HE)

Erinäisiä säännöksiä

35—40 §

(Kuten HE)

Sisäpiiri-ilmoitus

41 §

(Kuten HE)

42 §

Sisäpiiri-ilmoitus

(1 mom. kuten HE)

Sisäpiiri-ilmoituksessa on mainittava:

(1 kohta kuten HE)

2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltaisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta;

3) omistamansa sekä 1 kohdassa tarkoitetun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön omistamat säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevat osakkeet (poist.) ja sellaiset rahoitusvälineet, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

(3—6 mom. kuten HE)

43 ja 44 §

(Kuten HE)

3 luku

Ulkomaisen pörssin toiminta Suomessa

1 §

(Kuten HE)

2 §

Kolmannen maan pörssi

Kolmannessa maassa toimiluvan saanut pörssiä vastaava markkinoiden ylläpitäjä, jäljempänä kolmannen maan pörssi , saa valtiovarainministeriön luvalla tarjota Suomeen sijoittuneelle sijoituspalvelun tarjoajalle tai muulle henkilölle suoran mahdollisuuden osallistua säänneltyä markkinaa vastaavaan kaupankäyntiin (poist.).

(2 mom. poist.)

3 § (Uusi)

Kolmannen maan pörssin lupahakemus

Edellä 2 §:ssä tarkoitettua lupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma ja riittävät selvitykset kolmannen maan pörssin:

1) omistuksesta;

2) johdosta ja tilintarkastajista;

3) sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta;

4) mahdollisten eturistiriitojen ja sidonnaisuuksien käsittelystä;

5) taloudellisista toimintaedellytyksistä;

6) kotivaltion lainsäädännöstä ja arvopaperimarkkinoiden valvonnasta.

4 § (Uusi)

Luvan myöntäminen kolmannen maan pörssille

Valtiovarainministeriö voi myöntää 2 §:ssä tarkoitetun luvan kolmannen maan pörssille, jos:

1) kolmannen maan pörssiin sen kotivaltiossa sovellettava lainsäädäntö vastaa kansainvälisesti hyväksyttyjä arvopaperimarkkinoiden valvontaa ja rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevia suosituksia;

2) kolmannen maan pörssin taloudelliset toimintaedellytykset, sisäinen valvonta ja riskien hallinta, mahdollisten eturistiriitojen ja sidonnaisuuksien käsittely sekä omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus eivät olennaisesti poikkea tämän lain vaatimuksista;

3) kolmannen maan pörssiä valvotaan sen kotivaltiossa riittävän tehokkaasti;

4) toiminnan harjoittamisesta ei aiheudu Suomessa vaaraa sijoittajien eduille.

Ennen luvan myöntämistä tulee kolmannen maan pörssin toiminnan valvonnasta sen kotivaltiossa vastaavan viranomaisen ja Finanssivalvonnan välillä olla allekirjoitettu kolmannen maan pörssin valvontaa koskeva Finanssivalvonnasta annetun lain 66 §:ssä tarkoitettu valvontapöytäkirja.

Valtiovarainministeriö voi lupaa myöntäessään luvan hakijaa kuultuaan asettaa toiminnan harjoittamista koskevia kaupankäynnin luotettavuuden tai rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja.

Valtiovarainministeriön on ennen asian ratkaisemista pyydettävä hakemuksesta lausunto kolmannen maan pörssin toimintaa sen kotivaltiossa valvovalta viranomaiselta, Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta.

5 § (Uusi)

Luvan peruuttaminen sekä toiminnan keskeyttäminen

Kolmannen maan pörssille myönnetyn luvan peruuttamiseen ja sanotun pörssin Suomessa harjoittaman toiminnan keskeyttämiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 2 luvun 13 §:ssä säädetään pörssin toimiluvan peruuttamisesta ja 14 §:ssä pörssitoiminnan keskeyttämisestä.

Sen lisäksi, mitä 2 luvun 13 §:n 2 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa säädetään, valtiovarainministeriön on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varattava kolmannen maan pörssin toimintaa sen kotivaltiossa valvovalle viranomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi, jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.

6 § (Uusi)

Kaupankäynnin järjestäjä, joka ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavaa kaupankäyntiä kolmannessa maassa

Mitä 2—5 §:ssä säädetään kolmannen maan pörssistä, kolmannen maan pörssin lupahakemuksesta, luvan myöntämisestä kolmannen maan pörssille sekä luvan peruuttamisesta ja toiminnan keskeyttämisestä, sovelletaan vastaavasti kaupankäynnin järjestäjään, joka ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää vastaavaa kaupankäyntiä kolmannessa maassa.

4 luku

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä

1 §

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä

(1 mom. kuten HE)

Mitä 2 luvun 17 §:n 3 momentissa säädetään pörssistä sekä sen hallintoelimen jäsenestä ja palveluksessa olevasta, koskee vastaavasti monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjää sekä sen hallintoelimen jäsentä ja palveluksessa olevaa monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän hoitaessa sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä. ­(Uusi)

2—4 §

(Kuten HE)

5 §

Kaupankäyntiosapuoleksi ottaminen

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän on myönnettävä kaupankäyntiosapuolen oikeudet suomalaiselle sijoituspalvelun tarjoajalle ja muussa ETA-valtiossa vastaavan toimiluvan saaneelle sijoituspalvelun tarjoajalle, joka täyttää laissa ja monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän säännöissä asetetut vaatimukset.

(2—4 mom. kuten HE)

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetulla henkilöllä, jonka kaupankäyntiosapuolen oikeudet on peruutettu, on oikeus saattaa monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän tämän luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu päätös peruuttaa kaupankäyntiosapuolen oikeudet Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjälle ­asian saattamisesta sen käsiteltäväksi. Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän päätös peruuttaa kaupankäyntiosapuolen oikeudet voidaan asian Finanssivalvonnan käsiteltäväksi saattamisesta huolimatta panna täytäntöön, ­jollei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. (Uusi 5 mom.)

6 §

(Kuten HE)

7 §

Kaupankäynnin keskeyttäminen ja lopettaminen

(1—5 mom. kuten HE)

Monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla, sijoittajien etujen valvomiseksi toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä sekä sijoittajalla, joka omistaa kyseisiä arvopapereita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, on oikeus saattaa monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä. Päätös kaupankäynnin keskeyttämisestä voidaan saattaa Finanssivalvonnan käsiteltäväksi vain, jos kaupankäynti on ollut keskeytyneenä vähintään kaksi vuorokautta päätöksestä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjälle asian saattamisesta sen käsiteltäväksi. Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän päätös keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti voidaan asian Finanssivalvonnan käsiteltäväksi saattamisesta huolimatta panna täytäntöön, jollei Finanssivalvonta tai muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. (Uusi 6 mom.)

8—12 §

(Kuten HE)

5 luku

Kauppojen sisäinen toteuttaminen

1—6 §

(Kuten HE)

III OSA

RAHOITUSVÄLINEIDEN KAUPANKÄYNNIN LÄPINÄKYVYYS

6 luku

Pörssin ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän velvollisuus julkistaa tietoja

1 ja 2 §

(Kuten HE)

7 luku

Sijoituspalvelun tarjoajan velvollisuus julkistaa tietoja

1 §

(Kuten HE)

2 §

Sijoituspalvelun tarjoajan velvollisuus julkistaa tietoja osakekaupoista

(1 mom. kuten HE)

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksessa säädetään tarkemmin:

(1—3 kohta kuten HE)

4) vaatimuksista, jotka sijoituspalvelun tar­joajan järjestelyjen on täytettävä tietojen julkistamiseksi;

(5 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

3 §

(Kuten HE)

IV OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

8 luku

Valvonta ja salassapitovelvollisuus

1—3 §

(Kuten HE)

9 luku

Muutoksenhaku

1 §

Muutoksenhaku valtiovarainministeriön päätökseen

(1 mom. kuten HE)

Jos 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettua päätöstä pörssitoiminnan harjoittamiseen oikeuttavan toimiluvan myöntämisestä tai 2 luvun 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä pörssin sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta ei ole annettu niiden antamiselle säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtiovarainministe­riön on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Muilta osin valituksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään hallintolainkäyttölaissa.

2 §

Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen

(1 mom. kuten HE)

Arvopaperin liikkeeseenlaskija ja pörssi saavat hakea muutosta Finanssivalvonnan päätökseen 2 luvun 26 §:n 4 momentissa, 28 §:n 7 momentissa, 29 §:n 2 momentissa sekä 31 §:n 4, 6, 8 ja 10 momentissa tarkoitetussa asiassa. Arvopaperin liikkeeseenlaskija ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä saavat hakea muutosta Finanssivalvonnan päätökseen 4 luvun 7 §:n 3, 4 ja 6 momentissa tarkoitetussa asiassa. Sijoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys sekä sijoittaja, joka omistaa Finanssivalvonnan päätöksen kohteena olevia tai niihin oikeuttavia arvopapereita, saavat hakea muutosta Finanssivalvonnan päätökseen 2 luvun 26 §:n 4 momentissa, 29 §:n 2 momentissa, 31 §:n 10 momentissa ja 4 luvun 7 §:n 6 momentissa tarkoitetussa asiassa. Kaupankäyntiosapuoli, jonka oikeudet on peruutettu, saa hakea muutosta Finanssivalvonnan päätökseen 2 luvun 30 §:n 6 momentissa ja 4 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitetussa asiassa.

10 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1 §

Rikemaksu

(1 mom. kuten HE)

(poist.) Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ovat edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi myös momentin 1—6 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, määräykset ja rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin perusteella annettujen komission asetusten ja päätösten säännökset.

2 ja 3 §

(Kuten HE)

11 luku

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset

1—3 §

(Kuten HE)

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Siirtymäsäännökset

(1—3 mom. kuten HE)

Tämän lain 2 luvun 41 §:ssä tarkoitetun pörssin sisäpiiriläisen on saatettava 42 §:n mukainen sisäpiiri-ilmoitus vastaamaan tämän lain vaatimuksia yhden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Pörssin on saatettava 2 luvun 43 §:ssä tarkoitettu pörssin sisäpiirirekisteri vastaamaan lain vaatimuksia kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. (Uusi 4 mom.)

4.

Laki

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

II OSA

ARVOPAPERIKESKUKSEN, SELVITYSYHTEISÖN, ULKOMAISEN SELVITYSYHTEISÖN JA SELVITYSOSAPUOLEN TOIMINTA

2 luku

Arvopaperikeskuksen toimilupa, omistajat, hallinto ja toiminta

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Toimilupa eurooppayhtiölle

Toimilupa arvopaperikeskuksen toiminnan harjoittamiseen on myönnettävä myös muussa ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle euroop­payhtiön (SE) säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eurooppayhtiöasetus, tarkoitetulle eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen mainitun asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Valtiovarainministeriön on lisäksi pyydettävä lupahakemuksesta kyseisen valtion arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen lausunto. Kotipaikan siirtoa ei saa rekisteröidä ennen kuin toimilupa on annettu. Sama koskee eurooppayhtiön perustamista sulautumalla siten, että vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, rekisteröidään eurooppayhtiönä Suomessa.

7—14 §

(Kuten HE)

15 §

Arvopaperikeskuksen toiminnan järjestäminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Arvopaperikeskuksen hoitaessa sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä sen toimintaan ei sovelleta hallintolakia (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), kielilakia (423/2003) eikä saamen kielilakia (1086/2003). Arvopaperikeskuksen hallintoelimen jäseneen tai arvopaperikeskuksen palveluksessa olevaan ei tällöin sovelleta myöskään rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. (Uusi 3 mom.)

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

16 §

Arvopaperikeskuksen tehtävät

(1 mom. kuten HE)

Arvopaperikeskus voi 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien lisäksi kerätä arvo-osuusjärjestelmästä tietoja arvopaperimarkkinalain 13  luvussa tarkoitettuun sisäpiirin omistusta koskevaan (poist.) rekisteriin, 28 §:ssä tarkoitettuun arvopaperikeskuksen sisäpiirirekisteriin, sijoituspalvelulain 7 luvun 19 §:ssä tarkoitettuun sijoituspalveluyrityksen sisäpiirirekisteriin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 §:ssä tarkoitettuun pörssin sisäpiiri­rekisteriin ja sijoitusrahastolain 101 a §:ssä tarkoitettuun rahastoyhtiön sisäpiirirekisteriin sekä toimia arvopaperitileistä annetun lain ( / ) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna säilyttäjänä.

(3 mom. kuten HE)

17—24 §

(Kuten HE)

25 §

Henkilökohtaiset liiketoimet

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Vaikuttavassa asemassa olevaa henkilöä ja henkilökohtaisia liiketoimia koskee (poist.), mitä sijoituspalvelulain 7 luvun 11 §:ssä säädetään sijoituspalveluyrityksessä vaikuttavassa asemassa olevista henkilöistä ja heidän henkilökohtaisista liiketoimistaan.

26 §

(Kuten HE)

27 §

Sisäpiiri-ilmoitus

(1 mom. kuten HE)

Sisäpiiri-ilmoituksessa on mainittava:

(1 kohta kuten HE)

2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltaisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta;

(3 kohta kuten HE)

(3—6 mom. kuten HE)

28—30 §

(Kuten HE)

3 luku

Selvitysyhteisön toimilupa, omistajat, hallinto ja toiminta

1 §

Selvitysyhteisön toimilupa ja arvopaperikeskusta koskevien säännösten soveltaminen selvitysyhteisöön

(1 mom. kuten HE)

Mitä 2 luvun 1—15 §:ssä säädetään arvopaperikeskuksen toimiluvasta, taloudellisista toimintaedellytyksistä, osakkeiden hankinnasta, johtamisesta, toiminnan rajoittamisesta ja keskeyttämisestä, kotipaikan siirrosta, osallistumisesta sulautumiseen ja jakautumiseen Euroopan talousalueella, toiminnan järjestämisestä sekä saman luvun 20, 21, 25 ja 29 §:ssä valvontatehtävästä, toimintojen ulkoistamisesta, henkilökohtaisista liiketoimista ja tilintarkastuksesta, sovelletaan myös selvitysyhteisöön. Mitä 2 luvun 15 §:n 3 momentissa säädetään arvopaperikeskuksesta sekä sen hallintoelimen jäsenestä ja palveluksessa olevasta, koskee vastaavasti selvitysyhteisöä sekä sen hallintoelimen jäsentä ja palveluksessa olevaa selvitysyhteisön hoitaessa sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä. Mitä 2 luvun 8 §:n 6 momentissa säädetään arvopaperikeskuksen omistusyhteisöstä, sovelletaan vastaavasti yhteisöön, jolla on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla mää­räysvalta selvitysyhteisössä (selvitysyhteisön omistusyhteisö).

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää­räyksiä 2 momentissa tarkoitetusta selvitysyhteisön toiminnan luotettavasta järjestämisestä, eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi noudatettavissa toimintaperiaatteissa huo­mioon otettavista seikoista sekä henkilökohtaisista liiketoimista, niiden valvontaa koskevasta selvityksestä ja selvityksen toimittamisesta Finanssivalvonnalle, noudattaen vastaavasti mitä 2 luvun 30 §:ssä säädetään. (Uusi 3 mom.)

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

2—5 §

(Kuten HE)

4 luku

Ulkomaiset selvitysyhteisöt

1—6 §

(Kuten HE)

5 luku

Selvitysosapuoli

1—7 §

(Kuten HE)

8 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta voi antaa tarkemmat mää­räykset:

(1—3 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

III OSA

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

6 luku

Arvo-osuusjärjestelmä

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Tilinhoitajan oikeuksien peruuttaminen

(1 mom. kuten HE)

Arvopaperikeskus voi peruuttaa tilinhoitajan oikeudet kokonaan tai osittain, jos:

1) tilinhoitajan toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, tilinhoitajan oikeuksia koskevaan päätökseen sisältyviä ehtoja tai rajoituksia taikka arvopaperikeskuksen sääntöjä;

(2—4 kohta kuten HE)

(3 ja 4 mom. kuten HE)

7—20 §

(Kuten HE)

7 luku

Arvopaperin ja rahoitusvälineen liittäminen arvo-osuusjärjestelmään

1 §

Osakkeet, osuudet ja sijoitusrahasto-osuudet

(1 mom. kuten HE)

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksiin ja sellaisiin osuuskunnan osuuksiin, lisäosuuksiin tai sijoitusosuuksiin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulle säännellylle markkinalle. Sijoitusrahaston osuuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään sovelletaan muutoin, mitä sijoitusrahastolain 10 luvussa säädetään.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

2—5 §

(Kuten HE)

IV OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

8 luku

Erinäiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Tiedonantovelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Tilinhoitajalla, selvitysosapuolella, selvitysyhteisöllä, hallintarekisteröinnin hoitajalla ja arvopaperikeskuksella, niiden omistusyhteisöllä ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvalla rahoituslaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja samaan konserniin, konsolidointiryhmään tai rahoitus- ja vakuutusryhmien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä konsernin tai konsolidointiryhmän tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymän riskienhallintaa varten, jos sen hallintoelinten jäseniä ja toimihenkilöitä koskee 2 §:ssä säädetty tai sitä vastaava salassapitovelvollisuus. Mitä edellä tässä momentissa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain (523/1999) 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista.

4 §

Asiakkaan tunteminen

Arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajan sekä niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on tunnettava asiakkaansa. Tilinhoitajan ja arvopaperikeskuksen sekä niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on lisäksi tarvittaessa tunnettava asiakkaan todellinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

5—8 §

(Kuten HE)

9 §

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat:

(1 kohta kuten HE)

2) tämän lain 2 luvun 20 §:n ja 3 luvun 1 §:n säännökset arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön valvontatehtävästä;

(3—5 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

10—13 §

(Kuten HE)

14 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuudet

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää­räyksiä:

1) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tavasta, jolla tiedot arvo-osuuksien omistajasta ja tämän tunnistamiseksi tarpeellisista yhteystiedoista on ilmoitettava;

(poist.)

(2 kohta kuten HE:n 3 kohta)

15 §

(Kuten HE)

16 §

Siirtymäsäännökset

(1—3 mom. kuten HE)

Tämän lain 2 luvun 26 §:ssä tarkoitetun arvopaperikeskuksen sisäpiiriläisen on saatettava 27 §:n mukainen sisäpiiri-ilmoitus vastaamaan tämän lain vaatimuksia yhden kuukauden ku­luessa lain voimaantulosta. Arvopaperikeskuksen on saatettava 2 luvun 28 §:ssä tarkoitettu arvopaperikeskuksen sisäpiirirekisteri vastaamaan lain vaatimuksia kahden kuukauden ku­luessa lain voimaantulosta. (Uusi)

6.

Laki

arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan arvo-osuustileistä annetun lain (827/1991) 1 §:n 2 momentti ja 16 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 a §:n 2 momentti laissa 796/2000, sekä

muutetaan 2 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 a §, (poist.), 11 §:n edellä olevan väliotsikon ruotsinkielinen sanamuoto, 16 ja 16 b §, 16 c §:n 1—3 momentti, 17 §:n 2 momentti, 19 ja 20 §, 21 §:n edellä olevan väliotsikon ruotsinkielinen sanamuoto, 22 ja 24 §, 26 § ja sen edellä olevan väliotsikon ruotsinkielinen sanamuoto, 27, 29, 30, 31 ja 31 a §, 32 §:n 1 ja 3 momentti sekä 34 ja 35 a §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti ja 35 a § laissa 1074/1996, 2 §:n 3 momentti, 16 ja 16 b §, 16 c §:n 1—3 momentti, 19, 20, 22, 24, 30, 31 ja 31 a §, 32 §:n 1 ja 3 momentti sekä 34 § laissa 796/2000, 5 a § laeissa 1387/1995, 1085/1999 ja 1520/2001, 6 §:n 3 momentti laissa 919/1993, 26 § osaksi laissa 153/1997 ja (poist.) 29 § osaksi laeissa 796/2000 ja 633/2006, seuraavasti:

2 ja 4 §

(Kuten HE)

5 a §

(1—3 mom. kuten HE)

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 17 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen arvopaperikeskuksen hallitsemalle omaisuudenhoitotilille saadaan 1 momentin estämättä kirjata myös Suomen kansalaisen taikka suomalaisen yhteisön tai säätiön lukuun hallittavat arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut arvo-osuudet.

(5 mom. kuten HE)

6 §

(Poist.)

16, 16 b, 16 c, 17, 19, 20, 22 ja 24 §

(Kuten HE)

26 §

(1 mom. kuten HE)

Aiemmin syntynyt saanto tai oikeus saa 1 momentin estämättä etusijan myöhempään nähden, jos:

(1 kohta kuten HE)

2) myöhempään saantoon tai oikeuteen vetoava saannon hetkellä tai oikeuden saadessaan taikka hänen saantoaan tai oikeuttaan tilille kirjattaessa tiesi tai hänen piti tietää aikaisemmasta saannosta tai oikeudesta.

27 §

Jos arvo-osuuden tai siihen kohdistuvan oikeu­den on luovuttanut joku, jolla arvo-osuustilin kirjausten mukaan oli siihen oikeus, ei saajan oikeutta estä se, ettei luovuttajalla ollut oikeut­ta määrätä arvo-osuudesta, paitsi jos saaja saannon hetkellä tai oikeuden saadessaan taikka hänen saantoaan tai oikeuttaan tilille kirjattaessa tiesi tai hänen piti tietää siitä.

29, 30, 31, 31 a, 32, 34 ja 35 a §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

7.

Laki

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 48 ja 49 §,

muutetaan 3 §:n 3 momentin 10 kohta, 4—6 §, 16 §:n 6 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 ja 22 §, 24 §:n 2 momentti, 26 §:n 4 ja 8 momentti, 27 §:n 5 momentti, 28 ja 32 a §, 32 b §:n 4 ja 5 momentti, 32 c §:n 1 momentti, 33 §:n 4 momentti, 37 §:n 1 momentti, 38—44, 45, 47, 51, 54, 55 ja 61 §, 61 a §:n 2 momentti, 62 §, 67 §:n 5 momentti, 71 §:n 1 momentin 5 kohta ja 4 momentti sekä 73 §, sellaisina kuin niistä ovat, 3 §:n 3 momentin 10 kohta laissa 1360/2010, 4 § osaksi laeissa 10/2010, 301/2010, 604/2010, 1360/2010 ja 1493/2011, 5 § osaksi laeissa 689/2010 ja 902/2011, 6 § osaksi laeis­sa 10/2010, 301/2010, 1360/2010 ja 1493/2011, 26 §:n 4 momentti ja 55 § laissa 301/2010, 27 §:n 5 momentti laissa 604/2010, 28 § osaksi laissa 604/2010, 32 a § laeissa 207/2009, 902/2011 ja 1493/2011, 32 b §:n 4 ja 5 momentti laissa 207/2009, 32 c §:n 1 momentti laeissa 902/2011 ja 1493/2011, 39 § osaksi laeissa 1360/2010 ja 1493/2011, 40 ja 43 § osaksi laissa 1360/2010, 45 § osaksi laissa 301/2010, 54 § osaksi laissa 10/2010, 61 § osaksi laeissa 1360/2010 ja 1242/2011, 61 a §:n 2 momentti ja 71 §:n 4 momentti laissa 10/2010 ja 71 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 653/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 3 c §, 10 §:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta ja lakiin uusi 16 a, 33 a, 43 a ja 43 b § seuraavasti:

3, 3 c, 4, 5, 6, 10 ja 16 §

(Kuten HE)

16 a §

Sisäpiiri-ilmoitus

Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenen ja varajäsenen sekä Finanssivalvonnan virkamiehen on tehtävä sisäpiiri-ilmoitus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hän aloitti tehtävässään.

(2—4 mom. kuten HE)

Ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle (poist.) neljäntoista päivän kuluessa seuraavista muutoksista:

1) 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt hankinnat ja luovutukset, kun omistuksen muutos on vähintään 5 000 euroa;

2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuvat muutokset.

19, 21, 22, 24, 26—28, 32 a, 32 b, 32 c, 33, 33 a ja 37 §

(Kuten HE)

4 luku

Hallinnolliset seuraamukset

38 §

Rikemaksu

(1 mom. kuten HE)

Rikemaksun suuruus perustuu kokonaisar­viointiin. Rikemaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon (poist.) menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

39 §

Julkinen varoitus

(1 mom. kuten HE)

Julkinen varoitus voidaan antaa edellyttäen, ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin. (Poist.)

40 §

(Kuten HE)

41 §

Seuraamusmaksun määrääminen

(1 mom. kuten HE)

Seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin. Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon (poist.) menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika sekä sen, jolle seuraamusmaksu määrätään, taloudellinen asema. Maksu saa olla enintään kymmenen prosenttia oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta, kuitenkin enintään kymmenen miljoonaa euroa. Mikäli tilinpäätös ei ole seuraamusmaksua määrättäessä vielä valmistunut, seuraamusmaksu on määrättävä sitä edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta. Jos oikeushenkilö on vasta aloittanut toimintansa eikä tilinpäätöstä ole saatavissa, liikevaihto voidaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella.

(3—5 mom. kuten HE)

42 ja 43 §

(Kuten HE)

43 a §

Rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpano ja palauttaminen

(1 mom. kuten HE)

Oikeusrekisterikeskus palauttaa hakemuksesta jo maksetun rikemaksun ja seuraamusmaksun, jos samasta teosta, jonka perusteella rikemaksu tai seuraamusmaksu on määrätty, tuomitaan rangaistus rikoslain 51 luvun 1—5 §:n perusteella.

43 b ja 44 §

(Kuten HE)

5 luku

Asiakkaansuojan valvonta

45, 47 ja 51 §

(Kuten HE)

54 §

Kolmannen maan valvottavan ja ulkomaisen selvitysyhteisön valvonta sekä yhteistyö kolmannen maan valvontaviranomaisen kanssa

Finanssivalvonnan on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä sellaisen kolmannen maan valvontaviranomaisen kanssa:

(1—3 kohta kuten HE)

4) jonka valvonnassa olevan yrityksen liikkeeseen laskemia arvopapereita on säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa;

(5 kohta kuten HE)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

55, 61, 61 a, 62, 67, 71 ja 73 §

(Kuten HE)

(1 mom. kuten HE)

Tämän lain 16 a §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on saatettava sisäpiiri-ilmoitus vastaamaan tämän lain vaatimuksia yhden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. (Uusi)

Finanssivalvonnan on saatettava 16 §:n 6 momentissa tarkoitettu luettelo vastaamaan tämän lain vaatimuksia kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. (Uusi)

Tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (Uusi)

9.

Laki

eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain (1528/2001) 2 §:n 5 ja 6 kohta, 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta ja 4 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 kohta, 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 4 §:n 2 momentti laissa 917/2008, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti sekä 12 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti laissa 295/2010 sekä 12 §:n 1 momentti laissa 917/2008, seuraavasti:

1 ja 3 §

(Kuten HE)

12 §

Hakemuksen tiedoksianto kieltomenettelyssä

Markkinaoikeuden on heti annettava 5 §:ssä tarkoitettu hakemus tiedoksi kuluttaja-asiamiehelle, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja Viestintävirastolle kunkin valvontavaltaan kuuluvassa asiassa.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

11.

Laki

osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 4 luvun 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 8 §, 5 luvun 1 a §, 9 luvun 4 §:n 3 momentti sekä 8 §:n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 15 luvun 8 §:n 3 momentti ja 9 §:n 1 momentin 3 kohta, 18 luvun 7 §:n 2 ja 3 momentti sekä 25 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 5 luvun 1 a § laissa 585/2009, sekä

lisätään 6 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

1 luku

Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen

1 §

(Kuten HE)

4 luku

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osakkeet

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

Osakas- ja odotusluettelo

3, 5, 7 ja 8 §

(Kuten HE)

5 luku

Yhtiökokous

1 a §

(Kuten HE)

6 luku

Osakeyhtiön johto ja edustaminen

7 §

Tehtävien siirtäminen

Tämän lain 5 luvun 1 a §:ssä tarkoitetun pörssiyhtiön velvollisuudesta siirtää hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen päätettäväksi säädetään arvopaperimarkkinalain ( / ) 11 luvun 14 §:ssä. (Uusi)

9 luku

Osakeanti

4 ja 8 §

(Kuten HE)

15 luku

Yhtiön omat osakkeet

8 ja 9 §

(Kuten HE)

18 luku

Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

7 §

(Kuten HE)

25 luku

Rangaistussäännökset

1 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

14.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 164 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 929/2007,

muutetaan (poist.) 2 §:n 3 ja 5 momentti, 13 §, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 22 §:n 2 momentti, 24 §, 30 §:n 3 momentti, 31 §:n 2 momentti, 35 §:n 2 momentti, 36 a §:n 6 momentti, 40 ja 42 §, 90 §:n 3 momentti, 105 §:n 1 ja 4 momentti, 111 §, 141 §:n 3 momentti sekä 157, 160, 166 j, 166 k, 166 l ja 172 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 ja 5 momentti, 30 §:n 3 momentti, 31 §:n 2 momentti ja 36 a §:n 6 momentti laissa 929/2007, 13 § ja 20 §:n 2 momentti laissa 901/2011, 24 § osaksi laissa 929/2007, 40 § laeissa 929/2007 ja 880/2008, 42 § laissa 208/2009, 90 §:n 3 momentti laissa 1244/2011, 105 §:n 1 momentti sekä 166 j, 166 k ja 166 l § laissa 1357/2010, 157 § osaksi laissa 600/2010 ja 160 § laeissa 467/2007 ja 929/2007, sekä

lisätään lakiin uusi 24 a § seuraavasti:

2, 13 ja 19 §

(Kuten HE)

20 §

Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen koskevat poikkeukset

(2 mom. kuten HE)

22, 24, 24 a, 30, 31, 35, 36 a, 40, 42, 90, 105, 111, 141, 157, 160, 166 j, 166 k, 166 l ja 172 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

19.

Laki

maksulaitoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 13 §, 21 a §:n 3 momentti, 25 § ja 38 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 21 a §:n 3 momentti laissa 899/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

13 §

(Kuten HE)

13 a §

Maksulaitoksen merkittävien omistajien ja perustajien luotettavuus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuomio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi kuitenkin jatkaa maksulaitoksen omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämistä maksulaitoksessa, jos sitä on hänen aikaisempi toimintansa, tuo­mioon johtaneet olosuhteet ja muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuutena arvioiden pidettävä ilmeisen perusteltuna.

21 a, 25 ja 38 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

20.

Laki

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoitusrahastolain (48/1999) 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §:n 1 momentin 8, 12 ja 14 kohta, 5 §, 5 b §:n 1 momentti, 5 e ja 5 f §, 6 §:n 5 momentti, 8 b §:n 3 momentti, 8 c §, 9 a §:n 1 momentti, 9 d, 9 e, 11 ja 16 §, 26 a §:n 8 momentti, 29 c §, 41 §:n 4 momentti, 57 b §, 63 §:n 1 momentti, 64 §:n 2 momentti, 65 §:n 1 momentin 3 kohta, 69 §:n 1 momentin 1 kohta, 73 §:n 2—4 momentti, 77 §:n 1 momentti, 80 §, 81 §:n 1 ja 2 momentti, 14 luku, 117 a §:n 2 momentti, 128 b §:n 1 momentti sekä 132 b, 132 c ja 132 d §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §:n 1 momentin 14 kohta, 8 b §:n 3 momentti, 8 c, 16 ja 80 §, 117 a §:n 2 momentti sekä 132 b, 132 c ja 132 d § laissa 1490/2011, 2 §:n 1 momentin 8 kohta, 5 b §:n 1 momentti, 9 a §:n 1 momentti, 41 §:n 4 momentti, 73 §:n 2—4 momentti, 77 §:n 1 momentti ja 81 §:n 1 ja 2 momentti laissa 224/2004, 2 §:n 1 momentin 12 kohta, 9 e §, 26 a §:n 8 momentti ja 69 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 928/2007, 5 § laeissa 224/2004 ja 928/2007, 5 e ja 9 d § laeissa 928/2007 ja 889/2008, 5 f § laeissa 928/2007 ja 1490/2011, 6 §:n 5 momentti ja 11 § laissa 1365/2010, 29 c § laissa 1426/2007, 57 b § laissa 559/2010 ja 128 b §:n 1 momentti laissa 1490/2011; sekä

lisätään 8 b §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1, 2, 5, 5 b, 5 e ja 5 f §

(Kuten HE)

6 §

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, on aina tämän pykälän 1—4 momentissa säädetystä riippumatta täytettävä sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetyt vaatimukset. Tällaiseen rahastoyhtiöön sovelletaan, mitä viimeksi mainitun pykälän 4 momentissa säädetään.

8 b, 8 c, 9 a, 9 d, 9 e, 11, 16, 26 a, 29 c, 41, 57 b, 63—65, 69, 73, 77, 80 ja 81 §

(Kuten HE)

14 luku

Sisäpiirisäännökset

99 §

(Kuten HE)

100 §

(1 mom. kuten HE)

Sisäpiiri-ilmoituksessa on mainittava:

(1 kohta kuten HE)

2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä tai 1 kohdassa tarkoitetulla vajaavaltaisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta;

(3 kohta kuten HE)

(3—6 mom. kuten HE)

101, 101 a, 101 b, 102 ja 117 a §

(Kuten HE)

128 b § (Uusi)

Finanssivalvonnan on pidettävä internetsivuillaan saatavilla tietoja laeista, asetuksista ja määräyksistä, jotka eivät kuulu sijoitusrahastodirektiivin soveltamisalaan mutta joilla on erityistä merkitystä 128 a §:ssä tarkoitetuissa järjestelyissä Suomessa. Tiedot on pidettävä saatavilla selkeällä tavalla ja kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

132 b—132 d §

(Kuten HE)

(1 mom. kuten HE)

Tämän lain 99 §:ssä tarkoitetun rahastoyh­tiön sisäpiiriläisen on saatettava 100 §:n mukainen sisäpiiri-ilmoitus vastaamaan tämän lain vaatimuksia yhden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Rahastoyhtiön on saatettava 101 a §:ssä tarkoitettu rahastoyhtiön sisäpiirirekisteri vastaamaan lain vaatimuksia kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. (Uusi)

21.

Laki

kiinteistörahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistörahastolain (1173/1997) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentin 2—4 kohta, 11 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, 19 §, 20 §:n 2 momentti ja 22 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 22 § laissa 350/2007 sekä 3 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 11 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, 19 § ja 20 §:n 2 momentti laissa 651/2009, seuraavasti:

2 §

Kiinteistörahasto

Kommandiittiyhtiö, jonka osuudet ovat arvopaperimarkkinalaissa ( / ) tarkoitettuja arvopapereita ja joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden osallistua yhteisiin kiinteistösijoituksiin tämän lain 1 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, rinnastetaan kiinteistörahastoon 11 §:ää lukuun ottamatta. Mitä tässä laissa säädetään kiinteistörahastosta, sen osakepääomasta, perustamiskirjasta, osakkeesta, omistajasta ja yhtiöjärjestyksestä, koskee (poist.) 11 §:ssä säädettyä lukuun ottamatta kommandiittiyhtiötä, sen osuuksien yhteismäärää, osuutta, yhtiömiestä ja yhtiösopimusta.

3, 11 15, 19, 20 ja 22 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Mauri Pekkarinen /kesk
vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
jäs. Lars Erik Gästgivars /r
Teuvo Hakkarainen /ps (osittain)
Johanna Karimäki /vihr
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Jukka Kärnä /sd
Eero Lehti /kok
Paula Lehtomäki /kesk (osittain)
Päivi Lipponen /sd
Jari Myllykoski /vas
Sirpa Paatero /sd
Arto Pirttilahti /kesk
Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi