LiVM 13/2011 vp HE 102/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LiVM 13/2011 vp - HE 102/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ( HE 102/2011 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Belleverque , liikenne- ja viestintäministeriö
  • ylitarkastaja Jyrki Vähätalo , Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  • Suomen Varustamot ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun A osan 3 säännön vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 lukuun vuonna 2010 tehdyt muutokset. Kyseessä on jaetun toimivallan sopimus eli sekasopimus, joten eduskunnan hyväksyminen rajataan koskemaan vain eduskunnan hyväksymistä vaativan velvoitteen määräyksiä.

IMDG-säännöstöä on sovellettava vaarallisten aineiden kappaletavaran aluskuljetuksissa. Säännöstön määräykset koskevat laivassa työskenteleviä ja kaikkia sellaisia maissa työskenteleviä henkilöitä, joiden tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetuksiin aluksessa. Säännöstön osin velvoittavassa 1.3 luvussa ovat koulutusta koskevat määräykset.

Muutetun sopimuksen mukaan työnantaja on velvollinen säilyttämään työntekijöiden saamaa koulutusta koskevat tiedot toimivaltaisen viranomaisen edellyttämän ajan ja pyynnöstä antamaan tiedot työntekijälle. Samalla koulutukseen osallistuneelta työntekijältä poistuu velvoite säilyttää koulutusta koskevia tietoja. Koulutusvaatimuksia myös täsmennetään niin, että tehtävänmukainen koulutus on saatava ennen työn aloittamista, ellei henkilö toimi koulutetun henkilön suorassa valvonnassa.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi ehdotetaan, että vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin tehdään sopimusmuutoksista johtuvat muutokset, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ns. IMDG-säännöstö on kansainvälisissä merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovellettava pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva määräyskokoelma. Säännöstön määräykset koskevat laivassa työskenteleviä ja kaikkia sellaisia maissa työskenteleviä henkilöitä, joiden tehtävät liittyvät laivoilla toteutettaviin vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetuksiin.

IMDG-säännöstöön tehdyt muutokset sisältävät lähinnä teknisiä tarkennuksia ja erilaisia päivityksiä. Muutetun sopimuksen mukaan työnantaja on velvollinen säilyttämään työntekijöiden saamaa koulutusta koskevat tiedot tietyn ajan ja antamaan nämä tiedot pyynnöstä työntekijälle. Samalla koulutukseen osallistuneelta työntekijältä poistetaan velvollisuus säilyttää koulutusta koskevia tietoja. Lisäksi koulutusvaatimuksia on täsmennetty siten, että tehtävänmukainen koulutus tulee saada ennen työn aloittamista, ellei työntekijä toimi koulutetun henkilön suorassa valvonnassa.

Hallituksen esityksessä tarkoitetussa yleissopimuksessa on kyse jaetun toimivallan sopimuksesta eli ns. sekasopimuksesta, joten hallituksen esityksessä ehdotettu eduskunnan hyväksyntä koskee sopimusmuutoksia vain siltä osin kuin muutokset kuuluvat Suomen toimivaltaan. Lisäksi esityksessä ehdotetaan samalla tehtäväksi myös sopimusmuutoksista aiheutuvat kansalliseen lainsäädäntöön eli vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain () 11 §:ään tarvittavat muutokset.

Valiokunta pitää esitystä saamansa selvityksen perusteella kannatettavana ja katsoo, että ehdotuksella on merenkulun ja vaarallisten aineiden kuljetusten sekä erityisesti sataminen turvallisuutta edistäviä vaikutuksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Arto Satonen /kok
vpj. Osmo Kokko /ps
jäs. Mikko Alatalo /kesk
Thomas Blomqvist /r
Ari Jalonen /ps
Kalle Jokinen /kok
Merja Kuusisto /sd
Suna Kymäläinen /sd
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Raimo Piirainen /sd
Janne Sankelo /kok
Eila Tiainen /vas
Ari Torniainen /kesk
Reijo Tossavainen /ps
Oras Tynkkynen /vihr
Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula