LaVM 19/2010 vp HE 157/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

LaVM 19/2010 vp - HE 157/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2010 lä­hettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsi­teltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta ( HE 157/2010 vp ).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ympäristö­valiokunta on antanut asiasta lausunnon (YmVL 16/2010 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos , oikeusministeriö
  • ylitarkastaja Eriika Melkas , työ- ja elinkei­noministeriö
  • hallitussihteeri Elise Sahivirta , ympäristö­ministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • liikenne- ja viestintäministeriö
  • Suomen ympäristökeskus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutetta­vaksi niin, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset soveltuisivat ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja varomattomaan käsittelyyn.

Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineita koskevan asetuksen vastaiset teot ehdotetaan säädettäväksi rangaistaviksi rikoslaissa ympäristön turmelemisena. Luonnonsuojelurikoksena rangaistaviksi ehdotetaan säädettäväksi eräät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suo­jelua koskevan neuvoston asetuksen, niin sanotun CITES-asetuksen, vastaiset teot. Edellä mainitut rikokset ovat jo nykyään rangaistavia erityislakien rikkomussäännösten nojalla. Jatkossa niihin tulisivat sovellettaviksi myös oikeushen­kilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset.

Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain säännöstä ja ympäristönsuojelulain säännöksiä ehdotetaan myös muutettaviksi niin, että ne koskisivat uutta otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan teknisluonteista korjausta luonnonsuojelulain luonnonsuojelurikkomusta koskevan säännöksen sanamuotoon.

Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston marraskuussa 2008 antama direktiivi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. ­Lisäksi ehdotetuilla säännöksillä tehtäisiin lakiin Euroopan parlamentin ja neuvoston syyskuussa 2009 antaman otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevasta asetuksesta johtuvat muutokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2010, jolloin ympäristön suojelua rikosoikeudellisin keinoin kos­kevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin on oltava kansallisesti täytäntöönpantu Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin annettu direktiivi ja säädetään rangaistaviksi ympäristön turmelemisena pesuaineita kos­kevan asetuksen ja otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen vastaiset teot. Lisäksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan CITES-asetuksen vastaiset vakavammat teot, joista nykyisin voidaan rangaista luonnonsuojelurikkomuksena, tulevat rangaistaviksi myös luonnonsuojelurikoksena. Asiallisesti suurin muutos liittyy siihen, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset sovel­tuvat myös ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja vaarallisten aineiden varomat­tomaan käsittelyyn.

Hallituksen esityksen perusteluista ilme­nevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Janina Andersson /vihr
vpj. Anna-Maja Henriksson /r
jäs. Esko Ahonen /kesk
Kalle Jokinen /kok
Oiva Kaltiokumpu /kesk
Ilkka Kantola /sd
Jari Larikka /kok
Sanna Lauslahti /kok
Raimo Piirainen /sd
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Tero Rönni /sd
Mauri Salo /kesk
Kari Uotila /vas
Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne