LaVM 1/2010 vp HE 261/2009 vp
Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenval­tioissa annettujen tuomioiden huomioon ot­tamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

LaVM 1/2010 vp - HE 261/2009 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenval­tioissa annettujen tuomioiden huomioon ot­tamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä joulukuuta 2009 lähet­tänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsitel­täväksi hallituksen esityksen Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huo­mioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi ( HE 261/2009 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva , oikeusministeriö
  • käräjätuomari Kari Lappi , Helsingin käräjä­oikeus
  • ylitarkastaja Tuuli Eerolainen , Valtakunnansyyttäjänvirasto
  • toimialajohtaja Marjatta Syväterä , Oikeus­rekisterikeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • sisäasiainministeriö
  • Rikosseuraamuslaitos
  • Suomen Asianajajaliitto
  • professori Kimmo Nuotio.

Viitetiedot

Hallituksen esitys perustuu neuvoston puitepäätökseen Euroopan unionin jäsenvaltioissa an­nettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa. Lakivaliokunta on an­tanut puitepäätöksen valmisteluvaiheessa lausunnot LaVL 17/2005 vp ja LaVL 18/2006 vp (U 25/2005 vp ).

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia, Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annettua lakia sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettua lakia. Lakeja ehdotetaan muutettaviksi niin, että rikoslain säännöksiä aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamisesta ja aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottamisesta voidaan soveltaa tapauksissa, joissa aikaisempi rangaistus on tuomittu Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa tai Norjassa.

Esitys perustuu neuvoston puitepäätökseen Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa ­rikosprosessissa. Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava sen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet viimeistään 15 päivänä elokuuta 2010. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen tarkoituksena on panna Suomessa täytäntöön neuvoston puitepäätös ­Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa (2008/675/YOS). Puitepäätös edellyttää, että toisissa jäsenvaltioissa annetut tuomiot otetaan rikosoikeudellisessa menet­telyssä huomioon samassa määrin kuin vastaavat kansalliset tuomiot. Puitepäätös perustuu nk. vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle, jota pidetään unionin rikosoikeudellisen yhteistyön kulmakivenä. Kyse ei siten ole jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, vaan toisissa jäsenvaltioissa annetut tuomiot otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Suomen oikeudessa ei ole vallalla yleistä kieltoa ottaa huomioon ulkomailla annettuja rikostuomioita. Ulkomainen tuomio voidaan siten jo nykyisin ottaa huomioon sovellettaessa säännöksiä, joissa annetaan oikeusvaikutuksia aikaisemmalle rikollisuudelle. Esimerkiksi rangaistuksen mittaamisessa ja rangaistuslajin valinnassa aikaisempi rikollisuus voi johtaa rangaistuksen koventamiseen tai vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen ehdottomana. Suomen lainsäädäntöön sisältyy kuitenkin kaksi nimenomaista kieltoa ottaa ulkomainen tuomio huomioon. Kielloista seuraa se, että vieraassa valtiossa määrättyyn seuraamukseen ei voida soveltaa rikoslain (39/1889) 7 luvun säännöksiä yhteisen rangaistuksen määräämisestä eikä aikaisemman lain säännöksiä rangaistusten yhdistämisestä. Hallituksen esityksen mukaan puitepäätöksen täytäntöönpano edellyttää kyseisten kieltojen poistamista siltä osin kuin kyse on Euroopan unionin jäsenvaltioissa annetuista tuomioista. Tämän vuoksi esitetään lainmuutoksia, jotka mahdollistavat sen, että toisessa jäsenvaltiossa samoin kuin Islannissa tai Norjassa annettu tuomio voidaan ottaa huomioon rikoslain 7 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla uutta rangaistusta määrättäessä rangaistusta alentavana tai lieventävänä seikkana. Lakivaliokunta on jo pui­tepäätösehdotuksen valmisteluvaiheessa antamassaan lausunnossa todennut, ettei se vastusta Suomen lainsäädännön muuttamista tällä tavoin (LaVL 18/2006 vp). Siten valiokunta puoltaa esitettyjä lainmuutoksia. Mainituilla muutoksilla voidaan vähentää sen merkitystä, missä valtiossa rangaistus on määrätty ja missä tuomit­semisjärjestyksessä suhteessa Suomessa käsiteltävään rikosasiaan. Tämä edistää rikoksesta syytettyjen yhdenvertaista kohtelua.

Lakivaliokunta korostaa, että toisessa jäsenvaltiossa annetun rikostuomion huomioon ot­taminen edellyttää, että kansallisella viranomaisella on tieto kyseisestä tuomiosta ja epäillyn aikaisemmasta rikollisuudesta. Saadun selvityksen mukaan tuomiotietojen vaihtamiseen jäsenvaltioiden välillä liittyy nykyisin vakavia ongelmia, sillä tietojen vaihto ei ole säännönmukaista ja luotettavaa. On valitettavaa, ettei nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen taustalla oleva puitepäätös tuo samalla muutosta tietojen vaihdon nykytilaan. Valiokunta toteaa kuitenkin tyytyväisyydellä sen, että tilanne tulee lähitulevaisuudessa paranemaan, sillä neuvosto on jo antanut puitepäätöksen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä (2009/315/YOS) ja tehnyt päätöksen eurooppalaisen rikosrekisterijärjestelmän perustamisesta (2009/316/YOS). Jäsenvaltioiden on toteutettava mainitun puitepäätöksen ja päätöksen edellyttämät toimenpiteet viimeistään huhtikuussa 2012.

Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Janina Andersson /vihr
jäs. Esko Ahonen /kesk
Kalle Jokinen /kok
Oiva Kaltiokumpu /kesk
Ilkka Kantola /sd
Sampsa Kataja /kok
Krista Kiuru /sd
Jari Larikka /kok
Sanna Lauslahti /kok
Outi Mäkelä /kok
Markku Rossi /kesk
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Tero Rönni /sd
Kari Uotila /vas
vjäs. Katja Taimela /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Tuokila