StVM 4/2008 vp HE 7/2008 vp
Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

StVM 4/2008 vp - HE 7/2008 vp Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä helmikuuta 2008 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta ( HE 7/2008 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • hallitussihteeri Helena Korpinen , sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Terveydensuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yleisiä uimarantoja koskevaa asetuksenantovaltuutta täsmennettäisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä  esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Juha Rehula /kesk
vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
jäs. Maria Guzenina-Richardson /sd
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Arja Karhuvaara /kok
Anneli Kiljunen /sd
Marjaana Koskinen /sd
Håkan Nordman /r
Päivi Räsänen /kd
Pertti Salovaara /kesk
Paula Sihto /kesk
Anni Sinnemäki /vihr
Lenita Toivakka /kok
Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää