LaVM 6/2008 vp HE 69/2008 vp
Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

LaVM 6/2008 vp - HE 69/2008 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2008 lähet­tänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsitel­täväksi hallituksen esityksen laiksi rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta ( HE 69/2008 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • EU-lainsäädäntösihteeri Jussi Virtanen , ­oikeusministeriö
  • merenkulkuneuvos Aila Salminen , liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Rikoslain 2 a luvun 9 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että rikesakko voitaisiin säätää seuraamukseksi vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain mukaisesta vesikulkuneuvorikkomuksesta. Voimassa olevan rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin mukaan rikesakko voidaan määrätä rangaistukseksi tieliikennelain, ajoneuvolain tai vesiliikennelain taikka niiden nojalla annettujen kyseisessä pykälässä määriteltyjen säännösten ja määräysten vähäisestä rikkomisesta. Rikesak­korikkomuksista annetussa asetuksessa on kyseisen säännöksen nojalla säädetty rikesakko seuraamukseksi eräistä veneliikenneasetuksen vastaisista rikkomuksista. Veneliikenneasetus on kuitenkin kumottu 1 päivänä lokakuuta 2007 voimaan tulleella lailla vesikulkuneuvorekisteristä. Jotta rikesakon määrääminen olisi jatkossakin mahdollista kyseisten tekojen ja laiminlyöntien seuraamukseksi, rikoslakia olisi muutettava esitetyllä tavalla. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman ­pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muut­tamattomana.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Heidi Hautala /vihr
vpj. Anna-Maja Henriksson /r
jäs. Esko Ahonen /kesk
Paavo Arhinmäki /vas
Oiva Kaltiokumpu /kesk
Ilkka Kantola /sd
Sampsa Kataja /kok
Krista Kiuru /sd
Sanna Lauslahti /kok
Outi Mäkelä /kok
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Markku Pakkanen /kesk
Lyly Rajala /kok
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Tero Rönni /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Tuokila