MmVM 10/2006 vp HE 147/2006 vp
Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

MmVM 10/2006 vp - HE 147/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta ( HE 147/2006 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ympäristövaliokunta on antanut asiasta lausunnon (YmVL 32/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • maatalousneuvos Kirsi Heinonen , vanhempi hallitussihteeri Erkki Arnkil , maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri , oikeusministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale , valtiovarainministeriö
 • ylitarkastaja Kaarina Urrila , sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylitarkastaja Hannu Braunschweiler , ympäristöministeriö
 • ylitarkastaja Reijo Vanhanen , Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 • vanhempi tutkija Marja Poteri , Metsäntutkimuslaitos
 • professori Kari Tiilikkala , Maatalouden tutkimuskeskus
 • ylitarkastaja Pia Korjus , Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
 • ylitarkastaja Sari Autio , Suomen ympäristökeskus SYKE
 • tulliylitarkastaja Pirjo Nykänen , Tullilaitos
 • asiamies, metsänhoitaja Johannes Hahl , Kasvinsuojeluteollisuus ry KASTE
 • toiminnanjohtaja Pertti Rajala , Kasvinsuojeluseura ry
 • kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen , Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry
 • asiamies Rikard Korkman , Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • kauppa- ja teollisuusministeriö
 • Suomen Kuntaliitto
 • Kauppapuutarhaliitto ry
 • ProAgria Maaseutukeskusten Liitto
 • Puutarhaliitto ry
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kasvinsuojeluaineista, jolla kumottaisiin vuonna 1969 annettu torjunta-ainelaki. Uudella lailla selkeytettäisiin kasvinsuojeluaineita ja niin sanottuja muita torjunta-aineita koskeva lainsäädäntö. Laki sisältäisi nykyiseen tapaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevassa neuvoston direktiivissä edellytetyt vaatimukset kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiselle. Lisäksi ajanmukaistettaisiin lain noudattamisen valvontaa ja hallinnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä.

Esityksellä lakkautettaisiin torjunta-ainelautakunta. Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä päättäisi Elintarviketurvallisuusvirasto, joka ennen päätöksentekoa kuulisi tarpeen mukaan muita asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia. Kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseen liittyvästä veroluonteisesta maksusta luovuttaisiin, ja viranomaisten suoritteista valtiolle perittävä maksu määräytyisi valtion maksuperustelain mukaan. Pienimenekkisten kasvinsuojeluaineiden saatavuuden turvaamiseksi laissa säädettäisiin niiden hyväksymisestä perittävästä alennetusta maksusta.

Kemikaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että nykyisin torjunta-ainelainsäädännön perusteella hallinnoitavat niin sanotut muut torjunta-aineet siirtyisivät kemikaalilain mukaiseen järjestelmään. Lisäksi esityksessä ehdotetaan annettavaksi ympäristöministeriölle valtuus antaa asetuksella bioksidivalmisteita koskevia tarkempia säännöksiä Euroopan yhteisön lainsäädännön panemiseksi täytäntöön. Rikoslakiin tehtäisiin muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvat tekniset tarkistukset.

Esitys liittyy vuoden 2007 talousarvioesitykseen.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta pitää tärkeänä esityksen yleistä tavoitetta selkeyttää kasvinsuojeluaineita ja niin sanottuja muita torjunta-aineita koskeva lainsäädäntö. Koska lakia on muutettu useita kertoja, on tarkoituksenmukaista toteuttaa uudistukset lain kokonaisuudistuksella. Säädettävällä lailla tulee turvata hyvä kasvien terveydentila ja laatu varmistamalla, että markkinoilla käytössä olevat kasvinsuojeluaineet ovat asianmukaisesti käytettyinä tehokkaita ja käyttötarkoitukseensa sopivia eivätkä aiheuta haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle tai kohtuutonta haittaa ympäristölle.

Esityksen perustelujen mukaisesti valiokunta pitää tärkeänä, että kasvinsuojeluaineiden hyväksymismenettelyyn liittyvä valmistelu ja päätöksenteko perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan asiantuntemukseen. Järjestelmän on oltava sekä tehokas että toiminnallisesti laadukas, ja sen käytettävissä on oltava asianmukaiset riittävät voimavarat. Lisäksi järjestelmän tulee olla joustava siten, että se voidaan sopeuttaa alan tuleviin ja muuttuviin tarpeisiin.

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisjärjestelmäksi ehdotetaan ns. keskitettyä vaihtoehtoa, jossa Elintarviketurvallisuusvirasto päättäisi valmisteen hyväksymisestä kuultuaan ensin tarvittaessa eri arviointitahoja. Nykyisin päättävänä elimenä toimii torjunta-ainelautakunta. Esityksen perusteluissa nykyisen menettelyn haittoina on tuotu esiin käsittelyn hitaus sekä koordinoinnin ja strategisen kehittämisen vaikeus. Lautakunnassa ovat edustettuina samat tahot, jotka ovat omalta osaltaan jo antaneet lausuntonsa asiassa. Tästä aiheutuu epäselvyyttä riskinarvioinnin ja riskinhallinnan väliseen rajaukseen.

Kun torjunta-ainelautakunta lakkautetaan, maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvottelukunnan seuraamaan kasvinsuojeluaineita koskevien asioiden kehitystä, antamaan lausuntoja ja tekemään asiaa koskevia esityksiä ja aloitteita. Valiokunta korostaa neuvottelukunnan merkitystä muun muassa hyväksymisjärjestelmän toimivuuden seurannan kannalta.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että maamme kasvituotannon tulee olla kilpailukykyistä EU:n markkinoilla. Kilpailukyvyn kannalta tuotantopanosten hinnoilla ja niiden saatavuudella on suuri merkitys. Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että kasvinsuojeluaineet ovat maassamme usein kalliimpia kuin muissa EU-maissa, mikä johtuu muun ohella siitä, että maamme markkinat ovat pienet. Markkinoiden pienuudesta johtuen ongelmana on myös se, että eräillä aloilla, joilla viljelyalat ovat pienet maassamme, kasvinsuojeluaineita ei ole saatavissa.

Avomaan vihannesviljelyn yhteenlaskettu pinta-ala oli valiokunnan saaman selvityksen mukaan 8 400 hehtaaria vuonna 2005. Marjoja viljeltiin vuonna 2005 yhteensä 6 881 hehtaarin alalla ja hedelmiä 679 hehtaarin alalla. Kasvihuonevihannestuotannon pinta-ala oli noin 240 hehtaaria ja vastaavan kukkatuotannon ala 160 hehtaaria. Viljelyalat Suomessa ovat kasvinsuojeluaineita valmistavien yritysten sekä maahantuojien kannalta niin pienet, että läheskään kaikkia näiden kasvien kasvinsuojeluun soveltuvia valmisteita ei Suomessa rekisteröidä näillä kasveilla käytettäviksi.

Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuonna 2005 Suomen metsätaimitarhojen kasvihuone- ja avomaa-alan yhteenlaskettu pinta-ala oli 120 hehtaaria. Metsätaimitarhoilla ongelmana on kasvinsuojeluaineiden tehoainevalikoiman ja valmisteiden saatavuuden supistuminen. Siten uusien metsätaimitarhoille soveltuvien valmisteiden markkinoilletulo ei saa vaikeutua entisestään. Valiokunta tulee jäljempänä ehdottamaan muutoksia kasvinsuojeluaineista ehdotettuun lakiin, jotta hyväksymismaksujen alentaminen tulee mahdolliseksi myös metsänviljelyaineiston osalta.

Nykyisin kasvinsuojeluaineista ja niin sanotuista muista torjunta-aineista kerätään valtiolle valmisteen rekisteröintiä haettaessa suoritettava hakemusmaksu, joka on 840 euroa valmisteelta, sekä vuosittainen veroluonteinen maksu, joka on 3,5 prosenttia valmisteiden myynnin arvosta. Tämä veroluonteinen maksu on valtiosääntöoikeudellisesti vero, ja sen osalta on säädösteknisesti otettava huomioon mitä verosta on perustuslaissa säädetty.

Perustuslain 81 §:n 2 momentin mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Esityksen mukaan kansallisen valmistehyväksynnän hakeminen olisi maksullista samoin kuin tätä hyväksymistä koskevat muutokset. Maksut viranomaisten suoritteista määräytyisivät valtion maksuperustelain (150/1992) mukaan.

Valtion maksuperustelain 6 §:n mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo), mutta maksu voidaan myös määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos siihen on perusteltua syytä muun muassa terveyden- ja sairaanhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä. Edelleen maksu voidaan erityisestä syystä määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Esityksessä on todettu, että perittävistä maksuista ja niiden suuruudesta säädettäisiin maksuperustelain nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Pienimenekkisten, lähinnä puutarhatuotannossa käytettävien kasvinsuojeluaineiden saatavuuden turvaamiseksi laissa säädettäisiin niiden hyväksymisestä perittävästä alennetusta maksusta. Alennus vaihtelisi viljelyalan perusteella 50—80 prosenttiin. Maksualennuksilla on tarkoitus turvata pienimenekkisten ja uusien erikoisvalmisteiden tulo markkinoille. Lisäksi olisi mahdollista hakea hyväksyntää vastavuoroisesti, jolloin jossakin muussa maassa kasvinsuojeluainedirektiiviin mukaisesti hyväksytty valmiste hyväksyttäisiin Suomessa ilman uutta arviointia edellyttäen, että valmistetta koskevat tutkimukset on tehty Suomessa tai muualla, missä maatalous-, kasvinsuojelu- ja ympäristöolot ovat samankaltaiset. Kasvihuoneissa olosuhteet katsotaan samanlaisiksi koko Euroopan alueella.

Edellä esitetyn perusteella valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että uudistuksella ei ole haitallisia vaikutuksia pienimenekkisten valmisteiden rekisteröintiin. Ehdotus ei saa vähentää pienimenekkisten aineiden rekisteröintiä Suomen markkinoille ja siten vaikeuttaa kasvinsuojelua erikoiskasvien tuotannossa. Uusien pienimenekkisten valmisteiden hinnat eivät myöskään saa nousta liiaksi siten, ettei olisi kannustinta siirtyä uusien, mahdollisesti entistä tehokkaampien ja ympäristöystävällisempien valmisteiden käyttöön.

Valiokunta edellyttää, että kasvinsuojeluaineista annettavan lain vaikutuksia erityisesti kasvinsuojeluaineiden tarjontaan seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2008 loppuun mennessä. (Valiokunnan lausumaehdotus).

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin ja jäljempänä ehdotettavin muutoksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki kasvinsuojeluaineista
3 §.

Asiantuntijakuulemisen yhteydessä on käynyt ilmi, että vaarallisiksi luokiteltavien kasvinsuojeluaineiden sääntelyä lakiehdotuksessa tulee selkeyttää. Asiasta käytetään vaihtelevia ilmaisuja lakiehdotuksen eri kohdissa, eikä lakiehdotus sisällä aineista varsinaista määri­telmäsäännöstä. Kyseisen sääntelyn tarkoituksena on varmistaa kasvinsuojeluaineen turvallinen ja asianmukainen käyttö. Kemikaalilain (744/1989) 11 § sisältää kemikaalilain mukaisen määrittelyn terveydelle tai ympäristölle vaarallisista kemikaaleista. Tarkoituksena on ollut rajoittaa nykyiseen tapaan tähän kemikaalien luokitteluun perustuen valmisteen myyntiä ja käyttöä, jos kemikaalista kasvinsuojeluaineena käytettäessä aiheutuu sen olomuodosta tai käyttötavasta johtuen erityinen vaara terveydelle tai ympäristölle. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttia selkeytettäväksi edellä esitetyn mukaisesti.

Valiokunta toteaa, että pykälän 2 momentin viimeisen lauseen sanamuoto on liian suppea verrattuna työturvallisuuslain soveltamisalaan. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa lauseen sanamuotoa tarkistettavaksi.

4 §.

Viitaten edellä 3 §:n 1 momentin kohdalla esitettyyn valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen sääntelyn selkeyttämistä lisäämällä pykälän 1 momentin määritelmiin uusi 17 kohta, joka koskisi erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavaa kasvinsuojeluainetta.

9 §.

Viitaten edellä 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin osalta esitettyyn valiokunta ehdottaa pykälän 3 momentin poistamista. Jäljempänä valiokunta ehdottaa lakiin sisällytettäväksi uuden 50 §:n erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavan kasvinsuojeluaineen luokituksesta.

10 §.

Valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että pykälän 2 momentin asetuksenantovaltuus vastavuoroisen hyväksymisen hakemusmenettelystä ja hakemuksessa ilmoitettavista tiedoista jättää laintasoisen sääntelyn liian avoimeksi perustuslain 80 §:n kannalta. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin lisättäväksi perussäännöksen vastavuoroisen hyväksymisen arvioimiseksi tarvittavista tiedoista ja viittauksen ehdotetun lain 7 §:n säännöksiin hyväksymisen hakemisesta.

Pykälän 1 momentin osalta esitetyillä perusteilla valiokunta ehdottaa myös 2 momenttia selkeytettäväksi.

14 §.

Valiokunta toteaa, että pykälän 1 momentin säännökset peruuttamisen edellytyksistä tarkoittavat, että hyväksyminen voitaisiin peruuttaa jonkin hakemuksessa olleen vähäisen virheellisen tiedon vuoksi, vaikka se ei vaikuttaisikaan hyväksymisen edellytyksiin. Valiokunta toteaa, että ns. suhteellisuusvaatimuksen täyttämiseksi peruuttamiselta tulee aina edellyttää olennaista virhettä, laiminlyöntiä tai muuta vastaavaa. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa momenttia muutettavaksi niin, että hyväksyminen voitaisiin peruuttaa, jos aine ei täytä hyväksymisen edellytyksiä. Siten virheellisten tai harhaan johtavien tietojen antaminen peruuttamisen perusteena poistettaisiin säännöksestä.

17 §.

Viitaten edellä 3 §:n 1 momentin kohdalla esitettyyn valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin sanamuodon täsmentämistä ja pykälään sisältyvän viittaussäännöksen muuttamista.

18 §.

Viitaten edellä 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n kohdalla esitettyyn valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin sanamuodon täsmentämistä. Koska pykälässä tarkoitettu tutkinto olisi ainoa kasvinsuojeluaineiden käytössä edellytettävä tutkinto, valiokunta ehdottaa, että maininta erityistutkinnosta korvataan maininnalla tutkinnosta.

23 §.

Viitaten edellä 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n kohdalla esitettyyn valiokunta ehdottaa pykälän otsakkeen ja 1 momentin täsmentämistä.

45 §.

Viitaten edellä 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n kohdalla esitettyyn valiokunta ehdottaa pykälän 3 kohdan täsmentämistä.

50 § (Uusi).

Viitaten edellä 3 §:n 1 momentin kohdalla esitettyyn valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi uuden säännöksen erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavan kasvinsuojeluaineen luokituksesta. Pykälän lisäämisen vuoksi seuraavien pykälien numerointi lakiehdotuksessa muuttuisi.

53 § (52 §).

Viitaten edellä yleisperusteluissa todettuun valiokunta ehdottaa metsänviljelyaineistolle tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden maksujen alennuksen laskemisen mahdollistamiseksi, että pykälän 3 momenttiin tehdään ­asiaa koskeva lisäys. Elintarviketurvallisuusvirasto ylläpitää Suomen virallista tilastoa metsänviljelyaineistosta.

55 § (54 §).

Edellä 50 §:n kohdalla ehdotetun muutoksen vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin viittaussäännöstä muutettavaksi.

57 § (56 §).

Ehdotetun pykälän 5 momentin mukaan lain voimaan tullessa vireillä olevien kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevien hakemusten käsittelystä perittäisiin maksu lain 53 §:n (52 §:n) mukaan. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena ehdottaa momenttia muutettavaksi siten, että lain voimaan tullessa vireillä olevien kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevien hakemusten käsittelystä perittäisiin maksu nyt voimassa olevan lain mukaan.

2. Laki kemikaalilain muuttamisesta
Voimaantulosäännös.

Edellä 1. lakiehdotuksen 57 §:n kohdalla todettuun viitaten, valiokunta ehdottaa 2 momenttia muutettavaksi vastaavalla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

kasvinsuojeluaineista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan kasvinsuojeluaineisiin, mitä kemikaalilaissa (744/1989) kemikaaleista säädetään. Vaaralliseksi kemikaaliksi luokitellun kasvinsuojeluaineen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin, siirtoon sekä säilytykseen sovelletaan, mitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) säädetään. Kasvinsuojeluaineiden kuljetukseen sovelletaan, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) säädetään.

Kasvinsuojeluaineiden jäämistä elintarvikkeissa ja rehuissa sekä niiden valvonnasta säädetään elintarvikelaissa (23/2006) sekä rehulaissa (396/1998) ja niiden nojalla. Kasvinsuojeluaineet, joiden hyväksyminen on peruutettu tai joiden hyväksymisen voimassaolo muutoin on lakannut, sekä muuten käytöstä poistettavat kasvinsuojeluaineet ovat ongelmajätettä, ja niihin sovelletaan jätelakia (1072/1993). Geneettisesti muunnetuista organismeista on lisäksi voimassa, mitä niistä geenitekniikkalaissa (377/1995) säädetään. Kasvinsuojeluaineita (poist.) käsittelevän työturvallisuudessa on otettava lisäksi huomioon työturvallisuuslain (738/2002) vaatimukset.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1—15 kohta kuten HE)

16) maastaviennillä kasvinsuojeluaineiden vientiä muihin kuin Euroopan unionin jäsenvaltioihin;

17) Erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavalla kasvinsuojeluaineella kemikaalilain 11 §:ssä tarkoitettua terveydelle tai ympäristölle vaarallista kemikaalia, johon sen olomuotoon tai käyttötapaan kasvinsuojeluaineena käytettäessä liittyy erityinen vaara ter­veydelle tai ympäristölle. (Uusi)

(2 mom. kuten HE)

2 luku

Kasvinsuojeluaineen yleiset vaatimukset

5 ja 6 §

(Kuten HE)

3 luku

Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen

7 ja 8 §

(Kuten HE)

9 §

Hyväksymisestä päättäminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

(3 mom. kuten HE:n 4 mom.)

10 §

Vastavuoroinen hyväksyminen

Kasvinsuojeluaine, joka on hyväksytty jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa kasvinsuojeluaineita koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, on hakijan esityksestä hyväksyttävä hakijan joutumatta toistamaan hyväksymistä edellyttäviä tutkimuksia. Edellytyksenä kuitenkin on, että tutkimukset on tehty Suomen oloja vastaavissa maatalous-, kasvinsuojelu- ja ympäristöoloissa. Sen lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään hyväksymisen hakemisesta, vastavuoroista hyväksymistä koskevan hakemuksen tulee sisältää tiedot toisen jäsenvaltion antamasta hyväksymisestä sekä tiedot niistä edellä tarkoitetuista oloista, joissa tutkimukset on tehty.

Tarkemmat säännökset (poist.) hakemuksessa ilmoitettavista toisen jäsenvaltion antamaa hyväksymistä sekä maatalous-, kasvinsuojelu- ja ympäristöoloja koskevista tiedoista annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

11—13 §

(Kuten HE)

14 §

Hyväksymisen peruuttaminen

Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen on peruutettava, jos kasvinsuojeluaine ei enää täytä säädettyjä hyväksymisen edellytyksiä. (poist.) Hyväksyminen peruutetaan myös luvanhaltijan pyynnöstä.

(2 mom. kuten HE)

15 §

(Kuten HE)

4 luku

Toiminnan harjoittaminen

16 §

(Kuten HE)

17 §

Kasvinsuojeluaineen valmistus, varastointi, säilytys ja myynti

Vaaralliseksi kemikaaliksi luokitellun kasvinsuojeluaineen valmistuksesta (poist.) on voimassa mitä kemikaalilaissa ja sen nojalla säädetään (poist.). Vaaralliseksi kemikaaliksi luokitellun kasvinsuojeluaineen teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä säilytyksestä on voimassa mitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa ja sen nojalla säädetään. Vaaralliseksi kemikaaliksi luokitellun kasvinsuojeluaineen myynnistä ja muusta luovuttamisesta on voimassa mitä kemikaalilaissa ja sen nojalla säädetään, jollei 23 §:n 1 momentista muuta johdu.

(2 mom. kuten HE)

18 §

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva (poist.)tutkinto

Erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavaa kasvinsuojeluainetta (poist.) saa käyttää vain (poist.) Elintarviketurvallisuusviraston kasvinsuojeluaineen käyttöön oikeuttavan tutkinnon suorittanut. Tutkinnolla osoitetaan kasvinsuojeluaineen turvallisen ja asianmukaisen käytön hallitseminen.

(2 mom. kuten HE)

19—22 §

(Kuten HE)

23 §

Erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavan kasvinsuojeluaineen luovutus ja luovutusta koskeva kirjanpito

Erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavaa kasvinsuojeluainetta (poist.) saadaan myymälästä luovuttaa käyttöä varten ai­noastaan kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon suorittaneelle tutkintotodistuksen esittämistä vastaan.

(2 mom. kuten HE)

24 §

(Kuten HE)

5 luku

Koe- ja tutkimustoiminta

25—27 §

(Kuten HE)

6 luku

Viranomaiset

28—30 §

(Kuten HE)

7 luku

Valvonta

31—40 §

(Kuten HE)

8 luku

Hallinnolliset pakkokeinot (poist.)

41—44 §

(Kuten HE)

45 §

Kasvinsuojeluainerikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) 23 §:n 1 momentin vastaisesti luovuttaa myymälästä käyttöä varten erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavaa kasvinsuojeluainetta ilman tutkintotodistuksen esittämistä,

(4—9 kohta kuten HE)

on tuomittava, jollei laiminlyöntiä tai teosta aiheutunutta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle ole pidettävä vähäisenä taikka jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kasvinsuojeluainerikkomuksesta sakkoon.

46 ja 47 §

(Kuten HE)

9 luku

Erinäiset säännökset

48 ja 49 §

(Kuten HE)

50 §

Erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavien kasvinsuojeluaineiden luokittelu

Elintarviketurvallisuusvirasto luokittelee erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle ai­heuttavat kasvinsuojeluaineet. Tällaiseksi kasvinsuojeluaineeksi luokitellaan kemikaalilain 11 §:ssä tarkoitettu terveydelle tai ympäristölle vaarallinen kasvinsuojeluaineena käytettävä kemikaali, johon sen olomuotoon tai käyttötapaan kasvinsuojeluaineena käytettäessä liittyy erityinen vaara terveydelle tai ympäristölle. (Uusi)

51 ja 52 (50 ja 51) §

(Kuten HE)

53 (52) §

Perittävät maksut

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Viljelykasvien yhteenlasketun pinta-alan määrityksessä käytetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen painettua Suomen virallista tilastoa puutarhakasveista (Puutarhayritysrekisteri) ja peltokasveista (Maatilayritysrekisteri) sekä Elintarviketurvallisuusviraston ylläpitämää Suomen virallista tilastoa metsänviljelyaineistosta. Pinta-alana käytetään viiden viimeisen vuoden lukujen keskiarvoa.

54 (53) §

(Kuten HE)

55 (54) §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Edellä 53 §:ssä tarkoitettua maksua koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään.

(2 mom. kuten HE)

10 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

56 (55) §

(Kuten HE)

57 (56) §

Siirtymäsäännökset

(1—4 mom. kuten HE)

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevien kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevien hakemusten käsittelystä peritään kumotun lain 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen maksu. (poist.) Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita koskeviin maksuihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä tämän lain voimaantuloa edeltävältä ajalta.

2.

Laki

kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 27 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1198/1999, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja lakiin uusi 30 h § seuraavasti:

27 §

(Kuten HE)

30 h §

(Kuten HE)

(1 mom. kuten HE)

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevien 30 h §:n 1 momentissa tarkoitettujen biosidivalmisteiden hyväksymistä koskevien hakemusten käsittelystä peritään kumotun torjunta-ainelain (327/1969) 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen maksu. Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyjä valmisteita koskeviin maksuihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä tämän lain voimaantuloa edeltävältä ajalta.

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että kasvinsuojeluaineista annettavan lain vaikutuksia erityisesti kasvinsuojeluaineiden tarjontaan seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2008 loppuun mennessä.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Eero Lämsä /kesk
vpj. Harry Wallin /sd
jäs. Nils-Anders Granvik /r
Pertti Hemmilä /kok
Matti Kauppila /vas
Esko Kiviranta /kesk
Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Jari Leppä /kesk
Minna Lintonen /sd
Reijo Paajanen /kok
Sirpa Paatero /sd
Erkki Pulliainen /vihr
Kimmo Tiilikainen /kesk
Pekka Vilkuna /kesk
Lasse Virén /kok
vjäs. Klaus Pentti /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius