LaVM 27/2006 vp HE 113/2004 vp
Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

LaVM 27/2006 vp - HE 113/2004 vp Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2004 ­lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen aserikoksia ­koskevien säännösten uudistamiseksi ( HE 113/2004 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula , oikeusministeriö
  • ylitarkastaja Mika Lehtonen , sisäasiainministeriö
  • professori Pekka Koskinen

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että aseita koskevat ­vankeusuhkaiset rangaistussäännökset kootaan ­rikoslakiin. Rangaistussäännöksiin ei ehdoteta sisällöllisiä muutoksia. Myös säännösten rangaistustaso säilyisi nykyisellään.

Aserikoksia koskevien säännösten siirtämisestä rikoslakiin aiheutuvat tarpeelliset muutokset tehtäisiin myös ampuma-aselakiin, järjestyslakiin ja rikoslain eräisiin lukuihin. Lisäksi ampuma-aselakiin ehdotetaan otettaviksi sään­nökset poliisin oikeudesta tietyin edellytyksin hävittää ampuma-aselaissa tarkoitetut arvoltaan vähäiset aseen osat, kaasusumuttimet, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset. Vastaava muita aseita koskeva hävittämissäännös jäisi järjestyslakiin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on koota aseita koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset rikoslakiin. Uudistus on osa pitkään vireillä ollutta rikoslain kokonaisuudis­tusta ja noudattaa sen yhtenä keskeisenä lähtökohtana pidettyä keskittämisperiaatetta, jonka mukaan kaikki sellaiset rangaistussäännökset, joissa on säädettynä vankeusrangaistuksen ­uhka, olisi sijoitettava rikoslakiin. Lakivaliokunta on aikaisemmin toistuvasti katsonut, että keskit­tämisperiaatetta tulee pyrkiä noudattamaan pääsääntönä (ks. esim. LaVM 12/2006 vp , s. 4/I ja siinä viitatut mietinnöt). Nyt ehdotettu uudistus toteuttaa osaltaan tätä lakivaliokunnan tärkeänä pitämää tavoitetta.

Rikesakkoa koskevien säännösehdotusten osalta esitys noudattaa aikaisemminkin käytettyä sääntelytapaa, jonka mukaan laissa yksilöidään sellaiset rikokset, joista valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää rangaistukseksi rikesakko. Perustuslakivaliokunta on lausun­tokäytännössään katsonut perustuslain 8 §:ssä säädetyn rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kanssa olevan paremmin sopusoinnussa, että laista käy suoraan ilmi mahdollisuus mää­rätä rikesakko rangaistukseksi laissa kulloinkin tarkoitetuista rikkomuksista kuin että rikesakko säädetään konkreettisesti rangaistukseksi vasta asetuksella (ks. PeVL 53/2006 vp, s. 4/II ja siinä viitatut lausunnot). Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ole katsonut, että mainittu huomautus vaikuttaisi säätämisjärjestykseen.

Aikaisempien kannanottojensa (ks.  LaVM 28/2002 vp, s. 6/II ja siinä viitatut lausunnot) mukaisesti lakivaliokunta yhtyy perustuslaki­valiokunnan näkemykseen siitä, mikä olisi asianmukaisin tapa säännellä rikesakon käyttöä rikosten seuraamuksena. Sääntelyn tarkista­minen kattavasti tämän lähtökohdan mukaiseksi ei kuitenkaan ole mahdollista tässä yhteydessä. Asian säänteleminen aseisiin liittyvien rikesakkorikosten osalta toisin kuin muiden rikesak­korikosten osalta olisi puolestaan epätarkoituksenmukaista. Valiokunta on asiaa arvioidessaan ottanut huomioon myös sen, että nyt ehdotetuissa rikesakkoa koskevissa säännöksissä on kysymys teknisistä tarkistuksista ja täsmennyksistä voimassa olevaan sääntelyyn eikä rikesakon käyttöalan laajentamisesta uudentyyppisiin rikoksiin.

Eduskunta on tammikuussa 2003 hyväksynyt lakivaliokunnan ehdotuksesta lausuman, jossa eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin rikesakkosäännösten uudistamiseksi (EV 261/2002 vp ). Valiokunnan saaman tiedon mukaan uudistusta valmistellaan parhaillaan oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että edellä mainitut rikesakon sääntelyä koskevat ongelmat ratkaistaan kattavasti tämän kokonaisuudistuksen yhteydessä. Koska asia on periaatteel­liselta kannalta tärkeä, valiokunta kiirehtii ­uudistuksen toteuttamista.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki rikoslain muuttamisesta
2 a luku. Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta
9 §. Rikesakkorikkomukset.

Pykälän 2 momenttia on hallituksen esityksen antamisen jälkeen muutettu lailla . Esityksessä ehdotetun pykälän 2 momenttia on tämän vuoksi tarkistettava sisällyttämällä siihen tuolloin tehdyt muutokset. Samasta syystä myös lain johtolausetta on tarkistettava.

Valiokunta ehdottaa jäljempänä, että esityksessä 41 luvun 6 §:n 2 momenttiin sijoitettu rikostunnusmerkistö erotetaan omaksi itsenäi­seksi rangaistussäännöksekseen, joka sijoitetaan 41 luvun 7 §:ään. Tämän johdosta käsillä olevan pykälän 5 momenttia on vastaavasti muutettava.

41 luku. Aserikoksista
6 §. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito.

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta tuomittaisiin myös se, joka järjestyslain 11 §:n vastaisesti myy tai muuten pysyvästi luovuttaa alle 18-vuotiaalle ilma-aseen, jousitoi­misen aseen tai harppuunan. Valiokunnan mielestä esineen hallussapitoon viittaava rikosni­mike soveltuu huonosti tekoon, joka toteutetaan luovuttamalla esine toisen haltuun. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että 2 momentissa tarkoi­tetusta teosta muodostetaan itsenäinen rangaistussäännös, joka otetaan 7 §:ään. Käsillä olevan pykälän 2 momentti on näin ollen poistettava ­lakiehdotuksesta.

7 §. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle.

Pykälä sisältää uuden rangaistussäännöksen, joka asiallisesti vastaa esityksessä ehdotettua 6 §:n 2 momentin säännöstä. Valiokunnan ehdottama rikos­nimike on "toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle". Rangaistusasteikko on sama kuin 6 §:ssä.

8 §. Rikesakko. (Uusi)

Pykälä vastaa asiallisesti hallituksen esityksessä ehdotettua 7 §:ää. Sitä on kuitenkin täydennetty lisäämällä siihen viittaus edellä ehdotettuun uuteen rangaistussäännökseen.

3. Laki järjestyslain muuttamisesta
17 §. Muut rangaistussäännökset.

Esityksessä ehdotettu pykälä sisältää viittauksen rikoslain 41 luvun 4—6 §:ssä oleviin rangaistussään­nöksiin. Valiokunta ehdottaa pykälään lisät­täväksi viittauksen myös saman luvun 7 §:n ­uuteen rangaistussäännökseen.

21 §. Hävittäminen ja pois ottaminen.

Pykälää on hallituksen esityksen antamisen jälkeen muutettu lailla . Esityksessä ehdotettua pykälää on tämän vuoksi tarkistettava sisällyt­tämällä siihen tuolloin tehdyt muutokset. Samasta syystä myös lain johtolausetta on tarkistettava.

Esityksessä ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan poliisi saisi toimivallan ottaa pois järjestyslain 11 §:ssä tarkoitetun esineen siltä, jonka hallussa se on. Lisäksi pidättämiseen oikeutettu virkamies saisi tietyin edellytyksin toimivallan hävittää sen. Toimivallan laajennukset ehdotetaan esityksen perustelujen (s. 9/II) mukaan tehtäviksi "johdonmukaisuussyistä".

Järjestyslain 11 §:n mukaan ilma-aseiden, jousitoimisten aseiden ja harppuunoiden ­myyminen sekä muu pysyvä luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on kielletty ilman hänen huolta­jansa suostumusta. Pykälässä mainittujen esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty 10 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla. Tämän johdosta poliisilla on jo nykyisen 21 §:n nojalla toimivalta ottaa pois ja pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä toimivalta hävittää yleisellä paikalla laittomasti hallussa pidetyt ilma-aseet, jousitoimiset aseet ja harppuunat. Kyseisten esi­neiden hallussapito yleisellä paikalla ja niiden luovuttaminen alle 18-vuotiaalle 11 §:n vastaisesti ovat rangaistavia tekoja. Niiden hallussa­pitoa muulla kuin yleisellä paikalla ei sitä vastoin ole säädetty eikä nytkään ehdoteta säädet­täväksi rangaistavaksi.

Lakivaliokunta ei näe perustetta sille, että poliisille esityksessä ehdotetuin tavoin säädettäisiin toimivalta ottaa pois ja pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle toimivalta hävittää ilma-aseita, jousitoimisia aseita ja harppuunoita myös tilanteissa, joissa niiden hallussapito ei ole rangaistavaa. Lakivaliokunta ehdottaa, että ehdo­tetut toimivallan laajennukset poistetaan pykä­lästä.

Valiokunta on samalla täsmentänyt 1 momentin sanamuotoa sen selventämiseksi, että toimivalta ottaa pois 9, 10 ja 13 §:ssä tarkoitettuja esineitä ja aineita sekä toimivalta hävittää 13 §:ssä tarkoitettuja aineita koskee vain tilanteita, joissa esine tai aine on valmistettu, tuotu maahan taikka pidetty kaupan tai hallussa mainituissa pykälissä säädettyjen kieltojen vastaisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muut­tamattomana ja

että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 § ja 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 § laeissa ja 585/2005 ja 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta laissa , sekä

lisätään lakiin siitä lailla kumotun 41 luvun tilalle uusi 41 luku seuraavasti:

2 a luku

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta

9 §

Rikesakkorikkomukset

(1 mom. kuten HE)

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi tieliikennelain (), (poist.) ajoneuvolain () tai vesiliikennelain (463/1996) taikka niiden nojalla annettujen sellaisten säännösten tai määräysten vähäisestä rikkomisesta, jotka koskevat:

(1—3 kohta kuten HE)

4) suurimman sallitun nopeuden ylittämistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla; (poist.)

5) ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitäväksi ilmoittamista; taikka

6) vesillä liikkujaa koskevia yleisiä velvol­lisuuksia, vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita ja kuntoa, vesiliikenteeseen liittyvien asia­kirjojen esittämisvelvollisuutta tai vesiliikennettä koskevia alueellisia kieltoja ja rajoituksia. (Uusi)

(3 ja 4 mom. kuten HE)

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vähäisestä 41 luvun 6 §:ssä säädetystä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä 41 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle.

(6 mom. kuten HE)

34 a luku

Terrorismirikoksista

1 §

(Kuten HE)

41 luku

Aserikoksista

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito

(1 mom. kuten HE)

(2 mom. poist.)

7 §

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle

Joka järjestyslain 11 §:n vastaisesti myy tai muuten pysyvästi luovuttaa alle 18-vuotiaalle ilma-aseen, jousitoimisen aseen tai harppuunan, on tuomittava toisen vahingoittamiseen ­soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

8 § (Uusi)

Rikesakko

Rikesakosta seuraamuksena vähäisestä 6 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä 7 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle säädetään 2 a luvun 9 §:n 5 momentissa ja 6 momentin nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

3.

Laki

järjestyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 kesäkuuta 2003 annetun järjestyslain () 18 § sekä

muutetaan 17, 19 ja 21 §, sellaisena kuin niistä on 21 § laissa 582/2005, seuraavasti:

17 §

Muut rangaistussäännökset

Rangaistus vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta, vaarallisen esineen hallussapidosta, (poist.) toisen vahingoitta­miseen soveltuvan esineen tai aineen hallussa­pidosta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle säädetään rikoslain 41 luvun 4—7 §:ssä.

19 §

(Kuten HE)

21 §

Hävittäminen ja pois ottaminen

Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös ­rajavartiomies voi ottaa pois 9 tai 10 §:n vastaisesti valmistetun, maahantuodun taikka kaupan tai hallussa pidetyn esineen tai aineen (poist.) siltä, jonka hallussa se on. Poliisi voi lisäksi ottaa pois 13 §:n vastaisesti hallussa pidetyn aineen siltä, jonka hallussa se on. Pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä on oikeus todistet­tavasti hävittää 9 ja 10 (poist.) §:ssä tarkoitettu esine tai aine, joka voidaan takavarikoida, jos se on vähäarvoinen ja jos on ilmeistä, että tuo­mioistuin tuomitsisi sen valtiolle menetetyksi. Päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä on oi­keus todistettavasti hävittää myös 13 §:n vastaisesti hallussa pidetty aine astioineen, jos aine ­astioineen on vähäarvoinen.

Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös ­rajavartiomies voi järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi ottaa pois vastoin 4 §:n säännöksiä päihdyttävää ainetta nauttineelta henkilöltä tällä hallussaan olevan avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen ja todistettavasti hävittää sen.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Tuija Brax /vihr
vpj. Susanna Rahkonen /sd
Leena Harkimo /kok
Lasse Hautala /kesk
Anne Holmlund /kok
Tatja Karvonen /kesk
Petri Neittaanmäki /kesk
Heli Paasio /sd
Lyly Rajala /kok
Jukka Roos /sd
Tero Rönni /sd
Petri Salo /kok
Pertti Salovaara /kesk
Minna Sirnö /vas
Astrid Thors /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuomo Antila