SuVM 1/2004 vp HE 28/2003 vp, HE 151/2003 vp
Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

SuVM 1/2004 vp - HE 28/2003 vp , HE 151/2003 vp Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä huhtikuuta 2004 hyväksynyt hallituksen esityksiin ( HE 28/2003 vp ja HE 151/2003 vp ) pohjautuvan ehdotuksen ulkomaalaislaiksi muuten hallintovaliokunnan mietinnön ( HaVM 4/2004 vp ) mukaisena, mutta lakiehdotuksen 73 ja 81 § muutettuina seuraavasti:

73 §

Työnantajan velvollisuudet

(1 ja 2 mom. kuten HaVM 4/2004 vp)

Työnantaja, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen taikka pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevan ulkomaalaisen, tulee viivytyksettä toimittaa työvoimatoimistolle 1 momentissa tarkoitettu selvitys sekä ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

(4 mom. kuten HaVM 4/2004 vp)

81 §

Työnteko ilman oleskelulupaa

( 1 momentti kuten HaVM 4/2004 vp)

Kun työnantajalla tai toimeksiantajalla ei ole toimipaikkaa Suomessa, ulkomaalaisella on oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa:

(1 kohta kuten HaVM 4/2004 vp)

2) ulkomaisessa omistuksessa tai hallinnassa olevan moottoriajoneuvon henkilökuntaan kuuluvana, kun ulkomaalainen kuljettaa ajoneuvoa, jonka rajan ylittävä kuljetus viedään määräpaikkaan tai haetaan lähtöpisteestä, taikka kun liikennöinti Suomessa liittyy (poist.) säännölliseen reittiliikenteeseen paikkakuntien välillä, joista ainakin yksi sijaitsee ulkomailla, eikä ulkomaalaisella ole asuinpaikkaa Suomessa; tai

(3 kohta kuten HaVM 4/2004 vp) (3 momentti kuten HaVM 4/2004 vp)

Asiaan liittyvät aloitteet

Eduskunta on yhtynyt hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 68/2003 vp , LA 126/2003 vp ja LA 163/2003 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

vpj Kimmo Kiljunen /sd
jäs Mikko Elo /sd
Jukka Gustafsson /sd
Heidi Hautala /vihr
Pertti Hemmilä /kok
Toimi Kankaanniemi /kd
Mari Kiviniemi /kesk
Risto Kuisma /sd
Miapetra Kumpula /sd
Markku Laukkanen /kesk
Rosa Meriläinen /vihr
Susanna Rahkonen /sd
Juha Rehula /kesk
Jouko Skinnari /sd
Kari Uotila /vas
Jan Vapaavuori /kok
Jari Vilén /kok
Matti Väistö /kesk
vjäs Eero Akaan-Penttilä /kok
Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Jere Lahti /kok
Timo Soini /ps
Pentti Tiusanen /vas
Tapani Tölli /kesk
Jutta Urpilainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Peter Saramo