UaVM 2/2003 vp HE 14/2003 vp
Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

UaVM 2/2003 vp - HE 14/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ( HE 14/2003 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • kaupallinen neuvos Jari Gustafsson , kauppa- ja teollisuusministeriö
  • yksikön päällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve , ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia siten, että kauppa- ja teollisuusministeriölle säädetyt tehtävät siirretään ulkoasiainministeriölle. Esitys on osa vireillä olevaa kauppapoliittisten asioiden uudelleen organisointia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet hakemukset siirtyisivät ulkoasiainministeriön käsiteltäviksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Liisa Jaakonsaari /sd
vpj. Mari Kiviniemi /kesk
jäs. Ulla Anttila /vihr
Jouni Backman /sd
Kauko Juhantalo /kesk
Antero Kekkonen /sd
Eero Lankia /kesk
Henrik Lax /r
Suvi Lindén /kok
Petri Neittaanmäki /kesk
Kalevi Olin /sd
Maija Perho /kok
Ben Zyskowicz /kok
vjäs. Ilkka Kanerva /kok
Esko-Juhani Tennilä /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi