TaVM 22/2001 vp HE 184/2001 vp
Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

TaVM 22/2001 vp - HE 184/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 184/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (LaVL 26/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Jarkko Karjalainen , valtiovarainministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen , oikeusministeriö
  • toimistopäällikkö Jarmo Parkkonen , Rahoitustarkastus
  • lakimies Olli Laurila , HEX Oyj
  • johtaja Pekka Heikkilä , Suomen Pankkiyhdistys
  • toimitusjohtaja Markku Savikko , Arvopaperivälittäjien yhdistys ry
  • lakimies Mika Heikkilä , Keskuskauppakamari

HALLITUKSEN ESITYS

Arvopaperimarkkinalain arvopaperin käsitettä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä joustavammaksi, mikä mahdollistaa uudenlaisten rahoitusvälineiden käyttöönoton ja julkisen kaupan. Vastaisuudessa lakia sovelletaan myös muun muassa yksityisten osakeyhtiöiden arvopapereihin, jonka vuoksi tällaisten yhtiöiden arvopapereilla käytävän julkisen kaupan rajoitteita ehdotetaan lievennettäviksi. Tällaisilla arvopapereilla ei edelleenkään voitaisi käydä kauppaa arvopaperimarkkinalain tarkoittamassa julkisessa kaupankäynnissä, mutta kaupankäynti olisi mahdollista muussa ammattimaisesti järjestetyssä ja yleisön käytettävissä olevassa kaupankäyntimenettelyssä. Poikkeuksista luopumisella pyritään parantamaan sijoittajien suojan tasoa.

Arvopaperin käsitteeseen ehdotetun muutoksen johdosta on tarpeen rajata kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain soveltamisalaa siten, että tätä lakia sovelletaan jatkossa ainoastaan sen tarkoittamassa optioyhteisössä tapahtuvaan toimintaan. Muutos johtaa myös kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa olevan muita kuin vakioituja ja niihin rinnastettavia johdannaissopimuksia koskevan tarjontarajoituksen poistumiseen. Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain säännösten mukaan tällaisia johdannaissopimuksia saa tarjota yleisölle ammattimaisesti sijoituspalvelun tarjoaja, joka on saanut toimiluvan ja jolla on sijoittajan suojan kannalta korostettu huolellisuusvelvollisuus.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi arvopaperimarkkinoilla tapahtuvaa palveluntarjoajien välistä koti- ja ulkomaista kilpailua. Ehdotettu muutos mahdollistaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ja sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuille toimiluvanvaraisille palveluntarjoajille mahdollisuuden tarjota pörssiarvopaperien kaupankäyntiä samoin edellytyksin kuin voimassa olevassa laissa annetaan mahdollisuudet arvopaperipörssille.

Esityksessä on ehdotuksia arvopaperi- ja johdannaismarkkinoilla toimijoiden itsensä harjoittaman valvonnan tehostamiseksi. Arvopaperipörssin, muun julkisen kaupankäynnin järjestäjän, selvitysyhteisön ja arvopaperikeskuksen on otettava viranomaisten vahvistamiin sääntöihinsä määräykset niistä järjestelyistä, joita se käyttää laissa säädetyn valvontatehtävänsä toteuttamiseksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään jäljempänä mainituin lähinnä täsmentävin muutoksin.

Arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi merkittäviä muutoksia, joiden tavoitteena on lisätä lainsäädännön joustavuutta sekä vähentää sen kansallisia ominaispiirteitä ja siten parantaa Suomen arvopaperimarkkinoiden kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä myös kansalliselle kilpailulle julkisen kaupan järjestämisessä, kun pankit ja muut luottolaitokset sekä sijoituspalveluyritykset voivat järjestää julkista kaupankäyntiä Helsingin Pörssin päälistalla olevilla osakkeilla. Säännöksillä mahdollistetaan koti- ja ulkomaisilla arvopaperimarkkinoilla kehitettyjen uudenlaisten rahoitusvälineiden käyttöönotto ja julkinen kauppa myös Suomessa.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
2 luvun 3 §.

Valiokunta on täydentänyt 4 momentin säännöstä tarkkarajaisemmaksi. Momentissa säädetään tapauksista, joissa direktiivien mukaan ei ole velvollisuutta laatia tarjous- tai listalleottoesitettä tai joissa jäsenvaltio voi direktiivien mukaisesti sallia poikettavan esitteen laatimisvelvollisuudesta, sekä asetuksella säädettävästä poikkeuksesta laatia esite silloin, kun direktiivejä ei sovelleta arvopaperiin. Lisäksi momenttiin on lisätty säännös, jonka mukaan tarjousesitteen julkistamisvelvollisuutta ei ole silloin, kun liikkeeseen lasketaan alle vuoden kuluessa erääntyviä velkasitoumuksia. Viimeksi mainittu vastaa voimassa olevaa lakia, ja sillä tarkoitetaan sijoitustodistuksia ja muita lyhyen juoksuajan rahoitusmarkkinainstrumentteja.

2 luvun 11 §.

Pykälän 1 momentissa säädetään poikkeuksen myöntämisestä tiedonantovelvollisuudesta. Tässä pykälässä on tarpeen säätää erikseen vastaavista poikkeusperusteista kuin edellä, koska pykälien soveltamisala on erilainen. Lyhytaikaisia velkasitoumuksia koskevasta poikkeuksesta säädetään 3 §:n 4 momentissa.

3 luvun 16 §.

Valiokunta on täydentänyt 1 momenttia siten, että kaupankäynnin järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan kaupankäynnin kohteeksi otettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijalle kaupan aloittamisesta.

Hallituksen esityksen mukaan rikoslain 51 luvun sisäpiiritiedon väärinkäyttöä ja kurssin vääristämistä koskevat rangaistussäännökset ulotetaan koskemaan myös arvopaperimarkkinalain 3 luvun 16 §:ssä ehdotettua julkisen kaupankäynnin rinnalla sallittua muuta arvopaperien osta­jien ja myyjien yhteen saattamista ammattimaisesti järjestetyssä ja yleisön käytettävissä olevassa kaupankäyntimenettelyssä. Arvopaperimarkkinalain 3 luvun 16 §:n tarkoittamassa kaupankäyntimenettelyssä kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita eivät suoraan lain nojalla koske arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetut tiedonantovelvollisuudet. Hallituksen esityksen mukaan kaupankäynnin järjestäjän ei tarvitsisi ilmoittaa yhtiölle sen arvopaperin ottamisesta kaupankäyntimenettelyn kohteeksi.

Momenttiin tehdyn täydennyksen johdosta liikkeeseenlaskija on ainakin tietoinen arvopaperilla käytävän kaupan aloittamisesta, jotta liikkeeseenlaskija voisi julkistaa itseään koskevia tietoja välttääkseen rikosepäilyjä.

7 luvun 2 §.

Eduskunta on 4.12.2001 hyväksynyt lakivaliokunnan mietintö (LaVM 23/2001 vp ) pohjana markkinaoikeuslain ja siihen liittyvän lainsäädännön ( HE 105/2001 vp ). Tarkoitus on, että lainsäädäntö tulee voimaan 1.3.2002. Tämän johdosta valiokunta on muuttanut 7 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentissa markkinatuomioistuimen markkinaoikeudeksi. Mainitut säännökset eivät sisältyneet hallituksen esitykseen.

10 luvun 3 §.

Valiokunta on muuttanut 1 momentissa viittauksen kumottuun muutoksen­hausta hallintoasioissa annettuun lakiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin.

Edellä 7 luvun 2 §:n kohdalla lausuttuun viitaten valiokunta on muuttanut myös 3 momenttia.

Voimaantulosäännös.

Valiokunta on täydentänyt voimaantulosäännöstä siten, että 7 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentti ja 10 luvun 3 §:n 3 momentti tulevat voimaan samaan aikaan markkinaoikeuslainsäädännön kanssa.

Johtolause.

Johtolauseeseen on lisätty hallituksen esitykseen sisältymättömät 7 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentti sekä 10 luvun 3 §:n 3 momentti.

2. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
5 luvun 8 §.

Valiokunta on muuttanut 1 momentissa viittauksen kumottuun muutoksen­hausta hallintoasioissa annettuun lakiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin.

3. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
12 §.

Valiokunta on muuttanut 1 momentin säännöksen sidottua harkintaa osoittavaan muotoon. Valtioneuvoston on myönnettävä arvopaperikeskuksen toimilupa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Lisäksi valiokunta on muuttanut 1 momentissa viittauksen kumottuun muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun lakiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin.

15 §.

Valiokunta on muuttanut 2 momentissa viittauksen kumottuun muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun lakiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin.

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
10 §.

Valiokunta on muuttanut 1 momentissa viittauksen kumottuun muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun lakiin viittaukseksi hallintolainkäyttölakiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 4. ja 6.—10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1.—3. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvun 7 § sekä 4 luvun 6 §:n 2 momentti ja 8 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun 7 § ja 4 luvun 8 § laissa 581/1996 sekä 4 luvun 6 §:n 2 momentti laissa 522/1998,

muutetaan 1 luvun 2 ja 2 a §, 2 luvun 3 §, 4 §:n 1 momentti, 4 a §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti sekä 11 §:n 1 ja 4—6 momentti, 3 luvun otsikko, 2 §:n 2 momentti, 2 a §, 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 6 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 6 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, 9 §, 10 §:n 3 momentti, 12 §:n 1, 4 ja 5 momentti, 12 a §, 13 §:n 1 ja 3—5 momentti, 14 ja 15 § sekä 16 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 luvun 4 §:n 3 momentti ja 7 §:n 2 momentti, 4 a luvun 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 5 §:n 1 momentin 1 kohta, 5 luvun 2 §:n otsikko ja 1 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 4 §, 7 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 2 ja 3 momentti sekä 3 §:n 1 momentti, 8 luvun 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 3 § ja 10 luvun 3 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 2 § osaksi laeissa 614/1997 ja 51/1999 sekä 2 a § mainitussa laissa 614/1997, 2 luvun 3 § laeissa 740/1993 ja 105/1999, 2 luvun 4 §:n 1 momentti, 4 a §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti sekä 11 §:n 1 ja 4—6 momentti mainitussa laissa 105/1999, 3 luvun 2 §:n 2 momentti ja 4 a luvun 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 5 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 970/1999, 3 luvun 2 a ja 5 §, 6 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, 9 §, 12 §:n 1, 4 ja 5 momentti, 12 a §, 13 §:n 3—5 momentti, 15 § sekä 16 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 luvun 7 §:n 2 momentti, 5 luvun 2 §:n otsikko ja 3 §:n 1 momentti sekä 7 luvun 1 §:n 1 momentti mainitussa laissa 581/1996, 3 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 797/2000, 3 luvun 4 § ja 13 §:n 1 momentti mainitussa laissa 581/1996 ja laissa 146/1997, 3 luvun 6 § osaksi mainitussa laissa 581/1996, 3 luvun 10 §:n 3 momentti mainitussa laissa 740/1993, 3 luvun 14 § mainitussa laissa 581/1996 ja laissa 476/1999, 4 luvun 4 §:n 3 momentti mainitussa laissa 522/1998, 5 luvun 2 §:n 1 momentti mainitussa laissa 581/1996 ja laissa 1076/1996, 5 luvun 4 § mainitussa laissa 1076/1996, 7 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 10 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 321/1998 ja 8 luvun 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 3 § mainitussa laissa 476/1999, sekä

lisätään 2 lukuun uusi 10 b § sekä 3 lukuun uusi 14 a § ja sen edelle uusi väliotsikko, 15 §:n edelle uusi väliotsikko sekä uusi 17 § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

2 ja 2 a §

(Kuten HE)

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

Velvollisuus laatia esite

3 §

(1—3 mom. kuten HE)

Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään lisäksi (poist.) tapauksista, joissa Euroopan yhteisön direktiivien mukaan ei ole esitteen laatimisvelvollisuutta tai joissa jäsenvaltio voi direktiivien mukaisesti sallia poikettavan esitteen laatimisvelvollisuudesta. Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää vastaavista poikkeuksista velvollisuuteen laatia esite silloin, kun direktiivejä ei niiden soveltamisalan vuoksi sovelleta arvopaperiin. Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan (poist.) säätää myös poikkeuksista velvollisuuteen laatia esite silloin, kun arvopapereita tarjotaan yleisesti hyödyllisen, pääasiassa muun kuin voittoa tavoittelevan toiminnan rahoittamiseksi. Velvollisuutta julkistaa tarjousesite ei ole silloin, kun lasketaan liikkeeseen velkasitoumuksia, jotka erääntyvät alle vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta.

(5—7 mom. kuten HE)

4, 4 a, 5 ja 10 b §

(Kuten HE)

Poikkeusten myöntäminen

11 §

Tässä luvussa ja 6 luvussa säädetystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan hakemuksesta myöntää poikkeus, joka ei vaaranna sijoittajien asemaa. Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään poikkeuksen myöntämisestä silloin, kun Euroopan yhteisön direktiivien mukaan jäsenvaltio voi sallia poikkeuksen tiedonantovelvollisuudesta. Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää tiedonantovelvollisuutta koskevan vastaavan poikkeuksen myöntämisestä silloin, kun direktiivejä ei niiden soveltamisalan vuoksi sovelleta arvopaperiin. Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan säätää myös poikkeuksista tiedonantovelvollisuudesta silloin, kun arvopapereita tarjotaan yleisesti hyödyllisen, pääasiassa muun kuin voittoa tavoittelevan toiminnan rahoittamiseksi. Poikkeuksen myöntää rahoitustarkastus, kirjanpitolautakunta tai Vakuutusvalvontavirasto siten kuin 2—5 momentissa säädetään. (Poist.)

(4—6 mom. kuten HE)

3 luku

Julkinen kaupankäynti ja muu ammattimaisesti järjestetty kaupankäyntimenettely arvopapereilla

2, 2 a, 3—6, 6 a, 9, 10, 12, 12 a, 13, 14, 14 a ja 15 §

(Kuten HE)

Kaupankäynnin ammattimainen järjestäminen

16 §

Vain arvopaperipörssi tai arvopaperinvälittäjä saa ammattimaisesti järjestää arvopaperien ostajien ja myyjien yhteen saattamiseksi kaupankäyntimenettelyn, joka on yleisön käytettävissä. Milloin kysymyksessä on muu kuin 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettu julkinen kaupankäynti, tällaista kaupankäyntiä järjestävää arvopaperinvälittäjää ja tämän palveluksessa olevaa henkilöä koskee soveltuvin osin, mitä 4 luvussa säädetään arvopaperinvälittäjästä, meklarista ja arvopaperinvälittäjän palveluksessa olevasta henkilöstä ja rahoitustarkastuksen määräyksenantovaltuudesta. Muussa ammattimaisesti järjestetyssä kaupankäyntimenettelyssä voidaan käydä kauppaa arvopapereilla, joiden liikkeeseenlaskijaa ja joilla käytävää kauppaa koskevien tietojen saatavuus on turvattu riittävällä tavalla. Muussa ammattimaisesti järjestetyssä kaupankäyntimenettelyssä ei voida kuitenkaan käydä kauppaa tässä laissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Muun ammattimaisesti järjestetyn kaupankäyntimenettelyn järjestäjän on ilmoitettava kaupankäyntimenettelyn kohteeksi otettavan arvopaperin liikkeeseenlaskijalle arvopaperilla käytävän kaupan aloittamisesta.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

17 §

(Kuten HE)

4 luku

Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tarjoaminen

4 ja 7 §

(Kuten HE)

4 a luku

Selvitystoiminta

2, 4 ja 5 §

(Kuten HE)

5 luku

Sisäpiiriä koskevat säännökset

2—4 §

(Kuten HE)

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

1 §

(Kuten HE)

Markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntely

2 § (Uusi)

Kiellon, jota 1 momentissa tarkoitetaan, määrää markkinaoikeus. Markkinaoikeus voi myös antaa kiellon väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Määrätessään 1 momentissa tarkoitetun kiellon markkinaoikeus voi velvoittaa 2 luvun 1 §:n vastaisen menettelyn oikaistavaksi, jos sitä sijoittajille aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

3 §

(Kuten HE)

8 luku

Rangaistussäännökset

2 ja 3 §

(Kuten HE)

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

Muutoksenhaku

3 §

Valtiovarainministeriön tämän lain perusteella antamiin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Jos 3 luvun 2 §:n 1 momentissa, 4 §:n 2 momentissa tai 13 §:n 3 momentissa taikka 4 a luvun 2 §:ssä tai 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä arvopaperipörssin toiminnan harjoittamiseen oikeuttavan luvan myöntämisestä, arvopaperipörssin sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta, muun julkisen kaupankäynnin sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta, selvitysyhteisön toimiluvan myöntämisestä tai selvitysyhteisön sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta ei ole annettu niiden antamiselle säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtiovarainministeriön on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

(2 mom. kuten voimassa oleva laki)

Muutoksen hakemisesta markkinaoikeuden päätökseen säädetään eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa­ ( / ). (Uusi)

Voimaantulosäännös

(1—5 mom. kuten HE)

Tämän lain 7 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentti ja 10 luvun 3 §:n 3 momentti tulevat voimaan päivänä kuuta 20 . (Uusi)

(7 mom. kuten HE:n 6 mom.)

2.

Laki

kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988 annetun lain (772/1988) 1 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti, 3 luvun 12 §, 4 luvun 3 §:n 3 momentti ja 5 luvun 1 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti sekä 5 luvun 1 a § laissa 969/1999, 3 luvun 12 § laissa 477/1999 ja 4 luvun 3 §:n 3 momentti laissa 599/1997,

muutetaan 1 luvun 2 §:n 1 ja 2 kohta sekä 3 §:n 2 momentti, 2 luvun 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6, 8, 10 ja 11 §, 3 luvun 1 ja 2 §, 3 §:n 2—4 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 11 §:n 3 momentti, 4 luvun 1 §:n 4 momentti ja 3 §:n 1 momentti, 5 luvun 3 §:n 1 momentti sekä 4 ja 8 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 2 §:n 3 momentti mainitussa laissa 969/1999, 2 luvun 4 §:n 1 momentti laissa 323/1998, 2 luvun 6 § ja 3 luvun 1 § osaksi mainitussa laissa 599/1997, 2 luvun 8 § osaksi laeissa 741/1993 ja 582/1996, 2 luvun 10 § mainituissa laeissa 582/1996 ja 599/1997, 2 luvun 11 § ja 3 luvun 5 §:n 1 momentti mainitussa laissa 582/1996, 3 luvun 2 § mainituissa laeissa 741/1993 ja 599/1997, 3 luvun 3 §:n 3 ja 4 momentti ja 11 §:n 3 momentti sekä 4 luvun 1 §:n 4 momentti ja 3 §:n 1 momentti mainitussa laissa 599/1997, 5 luvun 3 §:n 1 momentti ja 4 § mainitussa laissa 477/1999 sekä 5 luvun 8 §:n 2 momentti mainitussa laissa 741/1993 seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

2 ja 3 §

(Kuten HE)

2 luku

Optioyhteisö ja markkinaosapuolet

2, 4, 6, 8, 10 ja 11 §

(Kuten HE)

3 luku

Optioyhteisön toiminta

1—3, 5 ja 11 §

(Kuten HE)

4 luku

Johdannaismarkkinoiden valvonta

1 ja 3 §

(Kuten HE)

5 luku

Erinäiset säännökset

3 ja 4 §

(Kuten HE)

8 §

Muutoksenhaku

Valtiovarainministeriön tämän lain perusteella antamiin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Jos 2 luvun 2 §:n 1 momentissa tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä optioyhteisön toiminnan harjoittamiseen oikeuttavan luvan myöntämisestä tai optioyhteisön sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta ei ole annettu niiden antamiselle säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtiovarainministe­riön on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

(2 mom. kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

3.

Laki

arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (826/1991) 4 §, 12 §:n 1 momentti, 15 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 25 §:n 2 momentti, 26 §:n otsikko ja 1 momentti, 26 a §:n otsikko ja 1 momentti sekä 27 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti ja 26 §:n otsikko laissa 1073/1996, 4 §:n 2 momentti, 15 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 26 §:n 1 momentti sekä 26 a §:n otsikko ja 1 momentti laissa 795/2000 sekä 27 §:n 2 momentti laissa 1386/1995 seuraavasti:

4 §

(Kuten HE)

12 §

Arvopaperikeskuksen toimilupa

Valtioneuvoston on hakemuksesta myönnettävä arvopaperikeskuksen toimilupa suomalaiselle osakeyhtiölle, jos yhtiö tekee todennäköiseksi, että se pystyy käsittelemään kaikkia arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvo-osuuksia ja huolehtimaan kaikista 13 §:ssä säädetyistä tehtävistä luotettavasti ja arvo-osuusjärjestelmän tarkoituksenmukaisen kehityksen turvaavalla tavalla. Toimilupa voidaan myöntää vain, jos hakijan taloudelliset ja tekniset toimintaedellytykset voidaan arvioida riittäviksi arvopaperikeskuksen tehtävien hoitamiseen, hallinto on järjestetty luotettavasti ja hakijan vastuunkantokyky on turvattu riittävästi. Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtioneuvoston on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valtioneuvoston on pyydettävä toimilupahakemuksesta Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lausunto. Valtioneuvosto voi asettaa hakijaa kuultuaan toimilupaan ehtoja ja rajoituksia.

15 §

Arvopaperikeskuksen säännöt ja valvonta

(1 mom. kuten HE)

Arvopaperikeskuksen säännöt vahvistaa hakemuksesta valtiovarainministeriö. Hakemus on ratkaistava kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Päätös on kuitenkin aina tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu kuuden kuukauden määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtiovarainministeriön on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Valituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valtiovarainministe­riön on ennen vahvistamista pyydettävä hakemuksesta Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lausunto. Jos Suomen Pankin lausunto on pankin lakisääteisiin tehtäviin kuuluvissa kysymyksissä kielteinen, ei sääntöjä tule tältä osin vahvistaa. Valtiovarainministeriö voi arvo-osuusjärjestelmää kohtaan tunnetun luottamuksen vahvistamiseksi tai muusta erityisen painavasta syystä määrätä vahvistamissaan säännöissä olevien määräysten sisältöä muutettavaksi tai täydennettäväksi. Valtiovarainministeriön on ennen määräyksen antamista pyydettävä asiassa Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lausunto.

(4 mom. kuten HE)

25, 26, 26 a ja 27 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

5.

Laki

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996) 2 §, 3 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohta sekä 3 momentti ja 10 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohta laissa 156/1997, seuraavasti:

2 ja 3 §

(Kuten HE)

10 §

Toimiluvan myöntäminen

Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtiovarainministe­riön on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Leena Luhtanen /sd
vpj. Mari Kiviniemi /kesk
jäs. Janina Andersson /vihr (osittain)
Jouni Backman /sd (osittain)
Klaus Hellberg /sd (osittain)
Susanna Huovinen /sd
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /kd
Kalervo Kummola /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk (osittain)
Olli Nepponen /kok (osittain)
Antti Rantakangas /kesk
Ola Rosendahl /r
Mauri Salo /kesk
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok (osittain)
Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen