HaVM 14/2001 vp HE 71/2001 vp
Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HaVM 14/2001 vp - HE 71/2001 vp Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 71/2001 vp ).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 24/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori , lainsäädäntöneuvos Mika Kättö , komentaja Henrik Wärnhjelm , poliisitarkastaja Hannu Hannula , sisäasiainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta , ulkoasiainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta , oikeusministeriö
 • vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki , puolustusministeriö
 • viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen , liikenne- ja viestintäministeriö
 • ympäristöneuvos Olli Pahkala , ympäristöministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • kauppa- ja teollisuusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hätäkeskuslaitos
 • Ilmailulaitos
 • merenkulkulaitos
 • Ilmatieteen laitos
 • Merentutkimuslaitos
 • tullilaitos
 • Suomen Kuntaliitto
 • Sonera Oyj
 • Telia Finland
 • Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry
 • Valtion yhteisjärjestö VTY ry
 • Merivartioliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä Hampurissa 27 päivänä huhtikuuta 1979 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen 18 päivänä toukokuuta 1998 tehdyt muutokset. Eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotetaan myös laki edellä mainittuun sopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi meripelastuslaki, joka korvaisi nykyisin voimassa olevan meripelastuspalvelusta annetun lain. Meripelastuslailla pantaisiin muun ohella täytäntöön edellä mainitun sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvia mää­räyksiä. Samalla muutettaisiin eräitä muitakin meripelastustoimeen liittyviä lakeja.

Tavoitteena on, että meripelastuslaki muodostaisi mahdollisimman selkeän meripelastustoimen tehtäviä koskevan kokonaisuuden. Meripelastuslailla säädettäisiin nimenomaan ihmisten pelastamisesta merihädästä.

Vastuu meripelastustoimen järjestämisestä on tarkoitus säilyttää rajavartiolaitoksella. Rajavartiolaitos vastaisi meripelastustoimen suunnittelusta, kehittämisestä, valvonnasta ja tehtävien yhteensovittamisesta. Rajavartiolaitos myös johtaisi etsintä- ja pelastustoimintaa sekä osallistuisi meripelastustoimen johtavana viranomaisena etsintä- ja pelastustoimintaan alus- ja ilma-aluskalustollaan.

Meripelastustoimeen osallistuvien viranomaisten sekä vapaaehtoisten yhdistysten ja muiden yhteisöjen toiminnan yhteensovittamista varten ehdotetaan perustettavaksi meripelastustoimen neuvottelukunta.

Meripelastuslailla ja sen nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin edellä mainitun sopimuksen edellyttämällä tavalla meripelastustoimen perusteista sekä etsintä- ja pelastustehtävien johtamisen ja niiden suorittamisen käytännön järjestelyistä.

Meripelastuslailla kiellettäisiin kansainvälisten hätämerkkien käyttäminen ilman lupaa muuten kuin hätätilanteessa. Merilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan aluksen päällikön on viivytyksettä ilmoitettava meripelastusviranomaisille, jos alus on vaarassa joutua merihätään, josta voi aiheutua vaaraa aluksessa oleville. Yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annettua lakia muutettaisiin, jotta oikeustila merellä ja muuallakin hädässä olevan matkaviestimen käyttäjän paikallistamiseksi olisi nykyistä selkeämpi. Samalla tarkistettaisiin vastaavasti eräitä muitakin tunnistamis- ja paikantamistietojen luovuttamista koskevia muussa lainsäädännössä olevia säännöksiä.

Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, sekä samanaikaisesti kuin yleissopimuksen muutokset tulevat Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Hallituksen esityksessä on 10 §:n 3 momentissa ehdotettu meripelastusjohtajalle annettavaksi oikeus määrätä jokainen, joka oleskelee vaara- tai onnettomuusalueella, osallistumaan meripelastustoimintaan.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämä saattaa joissain tilanteissa aiheuttaa toimivaltaongelmia rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien välillä. On esitetty epäilys, voiko meripelastusjohtaja suoraan määrätä puolustusvoimain yksikköä.

Valiokunta toteaa hallituksen esityksen perusteluihin viitaten, että kyse on meripelastustoimen organisoinnista eikä sillä ole tarkoitus muuttaa mitään johto- eikä toimivaltasuhteita.

Hallituksen esitys sisältää kokonaan uuden matkaviestimen tunnistetiedon saamismahdollisuuden hätäilmoitusten vastaanottamisen yhteydessä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että pelastusviranomaisella on mahdollisuus saada matkaviesti­mien sijaintitietoja teleyrityksiltä. Tiedon saamisella voidaan parantaa pelastustoimen tehokkuutta, lisätä toimintavarmuutta ja vähentää kustannuksia.

Ongelmana on, että tunnistetietojen hankkiminen saattaa aiheuttaa kustannuksia teleoperaattoreille. Tämä ei koskisi tilannetta, jossa teleyritys saa tiedot helposti hallussaan olevalla tekniikalla ja järjestelmillä. Kuluja voinee aiheu­tua, jos tunnistetietojen hankkimista varten on luotava tietojärjestelmä. Toisaalta paikannustietoihin perustusvat sovellukset ovat osa teleyritysten kasvavaa liiketoimintaa.

Valiokunta hyväksyy hallituksen esityksen maksuttomuusperiaatteen.

Valiokunta kuitenkin toteaa, että kustannusten korvaaminen teleyrityksille on selvitettävä perusteellisesti.

Mikäli tämän selvittelyn perusteella kuluja on korvattava, hallituksen tulee tehdä asiasta (5. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttaminen) aikanaan kulujen korvattavuutta koskeva muutosesitys.

Valiokunta viittaa vielä perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 24/2001 vp, jonka mukaan eduskunnan suostumus on tarpeen etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevaa vuoden 1979 kansainvälistä yleissopimusta muutettaessa ja että siitä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Yksityiskohtaiset perustelut

2. Meripelastuslaki
5 §. Neuvottelukunta ja johtoryhmät.

Hallituksen esityksen mukaan meripelastuslohkon johtoryhmä toimii merivartioston apuna meripelastustoimen suunnittelussa.

Saadun selvityksen perusteella meripelastuslakiehdotuksen 5 §:n 2 momentista tulisi käydä ilmi, että vaaratilanteen sitä edellyttäessä meripelastuslohkon johtoryhmä toimii meripelastusjohtajan tukena.

Hallintovaliokunta esittää siten meripelastuslain 5 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että "Vaaratilanteen sitä edellyttäessä johtoryhmän tehtävänä on meripelastusjohtajan tukena sovittaa yhteen...".

11 §. Velvollisuus luovuttaa omaisuutta meripelastustoimen tehtävässä käytettäväksi.

Valiokunta on sitonut meripelastusjohtajan toimivallan määrätä omaisuuden luovuttamisesta meripelastustoimen tehtävässä käytettäväksi tarpeellisuuden sijasta välttämättömyyteen ja tehnyt vastaavan muutoksen 11 §:ään.

14 §. Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta.

Saadun selvityksen perusteella meripelastuslakiehdotuksen 14 §:n 2 momentin 2 kohta esitetään teknisenä korjauksena muutettavaksi muotoon "poliisin tehtäväilmoitusrekisteristä, hätäkeskustietojärjestelmästä sekä kunnan hätäkeskuksen hälytys- ja toimenpiderekisteristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja;".

19 §. Muut meripelastusrekisterin käyttäjät.

Meripelastuslakiehdotuksen 19 §:n 1 momenttia tulisi muuttaa siten, että muulla meripelastusviranomaisella olisi oikeus meripelastusrekisterin tietojen käyttämiseen teknisen käyttöyhteyden avulla. Pykälän alkuosan tulisi kuulua seuraavasti: "Muut meripelastusviranomaiset voivat tallettaa tietoja meripelastusrekisteriin ja käyttää sen tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla, jos se on meripelastustoimen tehtävän hoitamisen vuoksi tarpeellista."

21 §. Palkkiot ja korvaukset.

Pykälän 3 momentin mukainen käyttöön otetun omaisuuden korvausperiaate tulee olla täysi korvaus, joten pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sanat: "käyttöajalta kohtuullisen vuokran".

26 §. Onnettomuuspaikan johtajan ja lentotoiminnan kooordinaattorin asettaminen sekä rikosoikeudellinen vastuu.

Mikäli kiireellisen tapauksen johdosta onnettomuuspaikan johtajaksi tai lentotoiminnan koordinaattoriksi nimetään tilapäisesti muukin kuin virkamies, ovat nämä toimessaan täyden eivätkä pelkästään rikosoikeudellisen virkavastuun alaisia.

Lisäksi valiokunta ehdottaa muutosta lain voimaantulosäännökseen.

3. Laki merilain 6 luvun muuttamisesta
11 a §. Merihädän vaara.

Merilain 6 lukua on esitetty muutettavaksi siten, että lukuun lisättäisiin uusi 11 a §. Koska suomalaiset kauppa-alukset saattaisivat joutua esitetyn muotoilun perusteella maailman merillä purjehtiessaan vaaratilanteessa epätarkoituksenmukaiseen tilanteeseen, olisi ehdotettua 11 a §:ää valiokunnan mielestä kuitenkin muutettava siten, että vaaratilanteesta voidaan ilmoittaa myös muun valtion asian­omaiselle etsintä- ja pelastustoimia johtavalle yksikölle. Tämä taho ei välttämättä ole viranomainen. Valiokunta ehdottaakin pykälää muutettavaksi seuraavasti: "Jos alus on vaarassa joutua merihätään, josta voi aiheutua vaaraa aluksessa oleville, päällikön on viivytyksettä ilmoitettava asiasta meripelastuslaissa ( / ) tarkoitetulle meripelastuskeskukselle tai meripelastuslohkokeskukselle taikka muulle asianomaisella alueella etsintä- ja pelastustoimia johtavalle yksikölle."

L isäksi valiokunta ehdottaa muutosta lain voimaantulosäännökseen.

4. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa muutosta lain voimaantulosäännökseen.

5. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta
18 §. Tietojen luovutus viranomaiselle.

Valiokunta täsmentää hallituksen esityksen 18 §:n 2 momentin verraten epämääräistä viranomaiskäsitettä siten, että tiedonsaantioikeus on määritellyillä viranomaisilla, eli hätäkeskuksilla, poliisin hälytyskeskuksilla sekä meripelastuskeskuksilla ja -lohkokeskuksilla.

Koska hätäilmoitus usein tehdään esimerkiksi liikennenonnettomuuspaikalla muun kuin onnettomuuten joutuneen matkaviestimestä, hallintovaliokunta toteaa, että 18 §:n 2 momentin 1 kohta tulee muuttaa seuraavasti: "Sen liittymän tunnistamistiedot, josta hätäilmoitus on tehty ja jota se koskee, sekä tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta samoin kuin sen matkaviestimen tiedossa olevan sijainnin, josta hätäilmoitus on tehty; ja".

Valiokunta korostaa, että 18 §:n 2 momenttia tulkittaessa 1 kohdan tiedonsaantioikeus on auto­maattinen ja että 18 §:n 2 momentin 2 kohtaa sovelletaan sen sanamuodon mukaisesti. Tämän vuoksi 18 §:n 2 momentin 2 kohtaa täsmennetään siten, että tiedonsaantioikeus on rajoitettu tilanteisiin, joissa paikantamisen kohteena olevan matkaviestimen käyttäjä ei ole itse tehnyt hätäilmoitusta ja joissa liittymän käyttäjä on hätäilmoituksen vastaanottaneen viranomaisen perustellun käsityksen mukaan ilmeisessä hädässä tai välittömässä vaarassa.

Lisäksi valiokunta ehdottaa muutosta lain voimaantulosäännökseen.

6. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa muutosta lain voimaantulosäännökseen.

7. Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa muutosta lain voimaantulosäännökseen.

8. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Valiokunta ehdottaa muutosta lain voimaantulosäännökseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvät etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 89/1986) 18 päivänä toukokuuta 1998 tehdyt muutokset,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 2.— 8. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset 1—7).

Valiokunnan muutosehdotus 1

2.

Meripelastuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Neuvottelukunta ja johtoryhmät

(1 mom. kuten HE)

Merivartioston apuna on meripelastuslohkon johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa merivartiostoa meripelastustoimen suunnittelussa. Vaaratilanteen sitä edellyttäessä johtoryhmän tehtävänä on meripelastusjohtajan tukena sovittaa yhteen viranomaisten, vapaaehtoisten yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä muiden tahojen meripelastustoimen alaan kuuluvat tehtävät. Milloin vaaratilanteen laajuus tai erityinen vakavuus sitä edellyttää, voidaan meripelastuslohkon johtoryhmää laajentaa viranomaisten sekä vapaaehtoisten yhdistysten ja muiden yhteisöjen valtakunnallisen johdon edustajilla.

(3 mom. kuten HE)

6—10 §

(Kuten HE)

11 §

Velvollisuus luovuttaa omaisuutta meripelastustoimen tehtävässä käytettäväksi

Meripelastusjohtaja voi määrätä, jos se on merellä vaarassa olevien ihmisten etsimiseksi tai pelastamiseksi välttämätöntä, antamaan meripelastustoimen tehtävässä käytettäväksi aluksia, ilma-aluksia ja muita kulkuneuvoja, elintarvikkeita, rakennuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä, viestivälineitä, muuta kalustoa ja tarvikkeita sekä poltto- ja voiteluaineita.

12 ja 13 §

(Kuten HE)

14 §

Oikeus tietojen saamiseen viranomaisilta

(1 mom. kuten HE)

Rajavartiolaitoksella on oikeus vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä maksutta meripelastustoimen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

(1 kohta kuten HE)

2) poliisin tehtäväilmoitusrekisteristä, hätäkeskustietojärjestelmästä sekä kunnan hätäkeskuksen hälytys- ja toimenpiderekisteristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia tietoja;

(3—11 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

15—18 §

(Kuten HE)

19 §

Muut meripelastusrekisterin käyttäjät

Muut meripelastusviranomaiset voivat tallettaa tietoja meripelastusrekisteriin ja käyttää sen tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla, jos se on meripelastustoimen tehtävän hoitamisen vuoksi tarpeellista. Sotilaallisen maanpuolustuksen toimintavalmiutta ja suorituskykyä koskevia tietoja eivät kuitenkaan saa käsitellä muut viranomaiset kuin puolustusvoimat ja rajavartiolaitos.

(2 mom. kuten HE)

20 §

(Kuten HE)

21 §

Palkkiot ja korvaukset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Valtio maksaa 11 §:n mukaan käyttöön otetun omaisuuden käytöstä täyden korvauksen, sekä täyden korvauksen turmeltuneesta, hävinneestä tai tuhoutuneesta omaisuudesta. Valtio maksaa vapaaehtoiselle yhdistykselle tai muulle yhteisölle täyden korvauksen meripelastustoimen tehtävässä turmeltuneesta, hävinneestä tai tuhoutuneesta omaisuudesta silloin, kun rajavartiolaitos on tehtävän sille 6 §:n 2 momentin nojalla antanut.

22—25 §

(Kuten HE)

26 §

Onnettomuuspaikan johtajan ja lentotoiminnankoordinaattorin asettaminen sekä (poist.) virkavastuu

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Onnettomuuspaikan johtaja ja lentotoiminnan koordinaattori ovat tehtävässään (poist.) virkavastuun alaisia.

27 §

(Kuten HE)

28 §

Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

(2 mom. kuten HE)

Valiokunnan muutosehdotus 2

3.

Laki

merilain 6 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 6 lukuun uusi 11 a § seuraavasti:

11 a §

Merihädän vaara

Jos alus on vaarassa joutua merihätään, josta voi aiheutua vaaraa aluksessa oleville, päällikön on viivytyksettä ilmoitettava asiasta meripelastuslaissa ( / ) tarkoitetulle meripelastuskeskukselle tai meripelastuslohkokeskukselle taikka muulle asianomaisella alueella etsintä- ja pelastustointa johtavalle yksikölle.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

Valiokunnan muutosehdotus 3

4.

Laki

aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annettuun lakiin (300/1979) uusi 31 a § seuraavasti:

31 a §

(Kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

Valiokunnan muutosehdotus 4

5.

Laki

yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (565/1999) 7 § sekä 18 §:n otsikko ja 2 momentti sekä

lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 532/2000, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

7 §

(Kuten HE)

18 §

Tietojen luovutus viranomaiselle

Sen estämättä, mitä 7 §:ssä säädetään tai mitä tilaaja on sopinut teleyrityksen kanssa tunnistamistietojen tai matkaviestimen sijaintitietojen pitämisestä salassa, teleyritys on velvollinen luovuttamaan hätäkeskukselle, poliisin hälytyskeskukselle sekä meripelastuskeskukselle ja -lohkokeskukselle:

1) sen liittymän tunnistamistiedot, josta hätäilmoitus on tehty ja jota se koskee, sekä tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta samoin kuin sen matkaviestimen tiedossa olevan sijainnin, josta hätäilmoitus on tehty; ja

2) hätäilmoituksen kohteena olevan matkaviestimen käyttäjän matkaviestimen tiedossa olevan sijainnin, jos liittymän käyttäjä on hätäilmoituksen vastaanottaneen viranomaisen perustellun käsityksen mukaan ilmeisessä hädässä tai välittömässä vaarassa.

(3 mom. kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

Valiokunnan muutosehdotus 5

6.

Laki

hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun hätäkeskuslain (157/2000) 8 §:n 1 momentin johdantokappale ja 11 kohta seuraavasti:

8 §

(Kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

Valiokunnan muutosehdotus 6

7.

Laki

pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun pelastustoimilain (561/1999) 43 §:n 2 momentti seuraavasti:

43 §

(Kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

Valiokunnan muutosehdotus 7

8.

Laki

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 31 kohta seuraavasti:

24 §

(Kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Matti Väistö /kesk
vpj. Pertti Turtiainen /vas
jäs. Nils-Anders Granvik /r
Rakel Hiltunen /sd
Esko Kurvinen /kok
Lauri Kähkönen /sd
Kari Kärkkäinen /kd
Paula Lehtomäki /kesk
Hannes Manninen /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Heli Paasio /sd
Pekka Ravi /kok
Petri Salo /kok
Arto Seppälä /sd
Kari Urpilainen /sd
Jari Vilén /kok
vjäs. Pekka Nousiainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

apulaissihteeri Jukka Savola