TaVM 20/2000 vp HE 116/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

TaVM 20/2000 vp - HE 116/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ( HE 116/2000 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Eero Aho , kauppa- ja teollisuusministeriö
  • kaupallinen neuvos Arto Koski , puolustusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Kansallista kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmää muutetaan uudistetun yhteisölainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että se kattaa myös sellaiset valvonnan alaisten tuotteiden luetteloon kuulumattomat tuotteet, jotka toimitetaan sotilaalliseen loppukäyttöön Yhdistyneiden Kansakuntien (YK), Euroopan unionin (EU) tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) aseidenvientikiellon alaisiin maihin. Uudella Euroopan yhteisön yleisluvalla vähennetään yhteisötoimitusten ja kauttakuljetusten luvanvaraisuutta ja helpotetaan vientilupien hallinnointia. Kansallisesta lainsäädännöstä poistetaan päällekkäinen sääntely yhteisölainsäädännön oikeusperustan muuttumisen vuoksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vientivalvontasäännökset ovat ennalta ehkäisevää lainsäädäntöä. Ehdotetut muutokset perustuvat EU:n neuvoston asetukseen ja neuvoston yhteiseen toimintaan tiettyihin sotilaallisiin loppukäyttöihin liittyvän teknisen avun valvonnassa. Asetuksessa ja yhteisessä toiminnassa eräiltä osin edellytetään täydentävien kansallisten säännösten antamista tai tehdään niiden antaminen mahdolliseksi. Asetuksen oikeusperustan muuttumisen johdosta kansallisesta lainsäädännöstä on toisaalta poistettava yhteisön säännösten kanssa päällekkäinen sääntely.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi asetukseen perustuva säännös, jonka mukaan säännöksissä määriteltyjen kaksikäyttötuotteiden vienti on sallittu Euroopan yhteisön myöntämällä yleisellä vientiluvalla kymmeneen nimeltä mainittuun EU:n ulkopuoliseen maahan. Yleislupa järkeistää vientiä näihin maihin. Sen sijaan valvonnanalaisen kaksikäyttötuotteen vienti muuhun maahan vaatii kauppa- ja teollisuusministeriön luvan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Leena Luhtanen /sd
vpj. Mari Kiviniemi /kesk
jäs. Jouni Backman /sd
Susanna Huovinen /sd
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl
Kalervo Kummola /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk
Olli Nepponen /kok
Antti Rantakangas /kesk
Ola Rosendahl /r
Mauri Salo /kesk
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen