LiVM 12/2000 vp HE 180/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

LiVM 12/2000 vp - HE 180/2000 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ( HE 180/2000 vp ).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 43/2000 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • yksikön päällikkö, liikenneneuvos Seija Miettinen , liikenne- ja viestintäministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Outi Suviranta , oikeusministeriö
  • neuvotteleva virkamies Pentti Tarnanen , kauppa- ja teollisuusministeriö
  • liikennetarkastaja Arto Sohlman , VR-yhtymä Oy
  • johtaja Jarmo Kontro , Inspecta Oy
  • kuljetusasiantuntija Mika Jyrkönen , Suomen Kuorma-autoliitto
  • tutkija Tarja Ojala , Rahtarit ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia. Tarkoitus on panna täytäntöön kuljetettavista painelaitteista annettu neuvoston direktiivi. Lakiin otetaan säännöksiä vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävistä pakkauksista ja säiliöistä, joiden turvallisuuden ja vaatimusten mukaisuuden varmistaisivat viranomaisen tunnustamat tarkastuslaitokset. Laissa säädetään myös vaarallisten aineiden kuljetuksen osapuolten velvollisuuksista. Lain valtuussäännökset asetuksen ja muiden oikeussääntöjen antamisesta täydennetään vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001. Eräät säännökset kuljetettavista painelaitteista ovat kuitenkin tarkoitetut tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyin muutosehdotuksin.

Valiokunta toteaa, että lakiehdotukseen on perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyistä syistä jouduttu eduskunnassa tekemään lukuisia korjauksia ja muutoksia, joiden tekeminen budjettilakien valmistumisaikataulussa on ollut hankalaa. Valiokunta katsoo, että lakiesitysten valmistelun tasoon tulisi valtioneuvoston piirissä kiinnittää enemmän huomiota. Erityisen tärkeää olisi huolehtia eri ministeriöissä lakiesityksiä valmistelevien esittelijöiden asianmukaisesta lainvalmistelukoulutuksesta ja siitä, että lakiesityksistä pyydetään oikeusministeriön lausunto ennen kuin ne annetaan eduskunnalle.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on todettu, että lakiehdotuksessa on poikkeuksellisen paljon yhtäältä valtioneuvostolle (43) ja toisaalta liikenne- ja viestintäministeriölle (17) osoitettuja asetuksenantovaltuuksia voimaantulosäännökseen sisältyvien valtuutuksien lisäksi. Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvässä lakiehdotuksessa on pyritty näitä valtuutussäännöksiä jonkin verran karsimaan, erityisesti siltä osin kuin valtuutukset ovat näyttäneet olevan kovin päällekkäisiä. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että se ei käytettävissään olleen ajan puitteissa ole pystynyt selvittämään, missä määrin päällekkäisiä valtuutuksia edelleen sisältyy yhtäältä eri pykälissä annettuihin valtuuksiin ja toisaalta 24 §:n laajaan valtuutussäännökseen. Tältä osin valiokunta toteaa, että 24 §:ään sisältyvää valtuutussäännöstä tulee pitää toissijaisena pykälien yhteydessä oleviin erityisiin valtuutussäännöksiin nähden. Lakiehdotukseen edelleen sisältyvien valtuutussäännösten poikkeuksellisen runsauden ja niihin liittyvien ongelmien johdosta valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus toimittaa valiokunnalle 31 päivään joulukuuta 2001 mennessä selvityksen valtuutussäännösten päällekkäisyyksistä ja siitä, miten lakiehdotuksen valtuussäännöksiä on käytetty, sekä valmistelee tarvittaessa uuden esityksen, jolla valtuutussäännösten mahdolliset päällekkäisyydet poistetaan (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunta toteaa, että lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan vaarallisen aineen kuljetuksella tarkoitetaan paitsi varsinaista kuljetusta myös kuljetusvälineen kuormaamista, lastaamista, purkamista ja käsittelyä. Saman momentin 4 kohdan mukaan tiekuljetus sisältää myös siihen kiinteästi liittyvän kuljetuksen varasto- ja tehdasalueella. Näin ollen ainoastaan tehdasalueen sisäiset tavaransiirrot jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Niitä koskevia säännöksiä on muun muassa kemikaalilaissa (744/1989).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 6 a ja 7 § sellaisina kuin ne ovat laeissa 1075/1995 ja 1250/1996,

muutetaan 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11—13, 15, 16 ja 18 §, 7 luvun otsikko ja 20—24 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § mainitussa laissa 1250/1996, 6, 8 ja 24 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 20 § laissa 1596/1995 ja 23 § laissa 642/1999, sekä

lisätään lakiin uusi 10 a ja 10 b §, 3 a luku sekä 16 a, 16 b ja 17 a § seuraavasti:

2 §

(Kuten HE)

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1—7 kohta kuten HE)

8) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä (poist.);

9) tarkastuslaitoksella organisaatiota, jolla on oikeus suorittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden sekä niihin liittyvien lisälaitteiden vaatimusten mukaisuuden osoittamisen edellyttämiä toimenpiteitä siten kuin niistä tässä laissa ja sen nojalla säädetään;

(10 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

Tilapäisen säilytyksen määritelmästä voidaan antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella (poist.).

5 §

(Kuten HE)

6 §

Muut viranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, tullilaitos, poliisiviranomaiset, Ratahallintokeskus, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, turvatekniikan keskus, Ajoneuvohallintokeskus ja säteilyturvakeskus kukin toimialallaan siten kuin siitä säädetään tässä laissa ja tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Näiden viranomaisten vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä muista, niiden toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten yhteistyöstä säädetään tässä laissa ja tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös muille viranomaisille kuuluvista, niiden toimialaan liittyvistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuus.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

8 §

Lähettäjän yleiset velvollisuudet

(1 mom. kuten HE)

Lähettäjä sekä aluskuljetuksissa laivaaja ja lastinantaja vastaavat siitä, että vaarallisen aineen nimi, luokitus sekä muut vaadittavat tiedot tulevat oikein merkityiksi kuljetusasiakirjoihin. Kuljetusasiakirjat on toimitettava kuljetuksen suorittajalle siten kuin siitä (poist.) säädetään valtioneuvoston asetuksella ja tarvittaessa tarkemmin ministeriön asetuksella. Aluskuljetusten osalta tarvittavat tarkemmat määräykset kuljetusasiakirjojen toimittamisesta annetaan kuitenkin merenkulkulaitoksen päätöksellä ja ilmakuljetusten osalta Ilmailulaitoksen päätöksellä.

Kuljetusasiakirjoista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä säädetään ministeriön asetuksella. (Poist.) Aluskuljetusten osalta tarvittavat tarkemmat määräykset mainituista asioista annetaan kuitenkin merenkulkulaitoksen päätöksellä ja ilmakuljetusten osalta Ilmailulaitoksen päätöksellä.

9 §

Kuljetuksen suorittajan velvollisuudet

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Lentotoiminnan harjoittajalta vaaditaan lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen, jos kansainväliset standardit tai suositukset edellyttävät luvan vaatimista taikka jos luvan vaatiminen on perusteltua kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi. Luvan vaatimisen yksityiskohdista säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija kykenee koulutuksensa, ohjeistuksensa ja käytössään olevien menetelmien avulla varmistamaan vaarallisten aineiden käsittelyn turvallisuuden kaikissa ilmakuljetuksen vaiheissa. Luvan myöntämisen edellytyksistä ja luvan myöntämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä Ilmailulaitoksen päätöksellä. Luvan myöntää Ilmailulaitos.

( 4 mom. poist.)

10 a §

Matkustajan velvollisuudet

Matkustajan on ilmoitettava kuljettajalle tai kuljetuksen suorittajalle matkatavarana kuljetettavista vaarallisista aineista (poist.). Ilmoitusvelvollisuudesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Vaarallisten aineiden kuljettamista matkatavarana voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää, jos kuljetettavat aineet voivat aiheuttaa vaara- tai onnettomuustilanteen kuljetuksen aikana. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaarallisten aineiden matkatavarana kuljettamisen rajoittamisesta tai sen kieltämisestä sekä matkatavaroiden laadusta, määrästä ja pakkaamisesta.

(3 mom. kuten HE)

10 b §

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuudesta, asiantuntemuksesta, todistuksen saamisen edellytyksenä olevista kokeista ja todistuksesta sekä turvallisuusneuvonantajan muusta kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä muista niihin liittyvistä seikoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (Poist.)

(4 mom poist.)

11 §

(Kuten HE)

12 §

Henkilöstön pätevyys

Sillä, joka kuljettaa vaarallisia aineita tiellä, on oltava ajokortin lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa siten kuin siitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Ajoluvan saamiseksi edellytettävästä koulutuksesta, kokeista ja ajoluvasta sekä koulutuksen antajasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ministeriön asetuksella voidaan antaa mainittujen asioiden käytännön toteutuksesta tarkempia säännöksiä.

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukseen osallistuvalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys siten kuin siitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. (Poist.)

Sillä, jonka tehtäviin muutoin kuuluu vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä, kuljetuksen turvallisuuteen vaikuttavia tehtäviä, tulee olla tehtäviin soveltuva pätevyys siten kuin siitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Ministeriön asetuksella voidaan antaa asian käytännön toteutuksesta ja teknisistä yksityiskohdista tarkempia säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi säätää, että satama-alueella tai lentopaikalla vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuvalla tulee olla tehtäviin soveltuva pätevyys. Ministeriön asetuksella voidaan antaa pätevyyteen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista tarkempia säännöksiä.

13 §

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät yleiset vaatimukset

(1 mom. kuten HE)

Ministeriö voi kunnan esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta määrätyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos kuljetus voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Rajoitusta asetettaessa on huolehdittava siitä, ettei vaarallisten aineiden kuljetusmahdollisuuksille aiheudu haittaa enempää kuin on tarpeen kuljetuksista aiheutuvan vaaran torjumiseksi.

(3—5 mom. kuten HE)

3 a luku

Pakkauksen ja säiliön turvallisuus

13 a §

Pakkauksen ja säiliön vaatimusten mukaisuus

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävä pakkaus ja säiliö on valmistettava ja tarkastettava ja sitä on käytettävä niin, että se ei vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta, omaisuutta tai ympäristöä. Pakkauksen ja säiliön on täytettävä tässä laissa ja sen nojalla säädetyt ja määrätyt vaatimukset. Näistä vaatimuksista säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella. (Poist.) Aluskuljetusten osalta tarvittavat tarkemmat määräykset mainituista asioista annetaan kuitenkin merenkulkulaitoksen päätöksellä ja ilmakuljetusten osalta Ilmailulaitoksen päätöksellä.

13 b §

Pakkauksen ja säiliön markkinoille saattajan velvollisuudet

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Valtioneuvoston asetuksella (poist.) säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitettuun osoittamiseen liittyvästä vaatimustenmukaisuusmerkinnästä ja muusta vaatimusten mukaisuuden osoittamisesta. Vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen tarvittavista asiakirjoista ja niiden säilyttämisestä säädetään ministeriön asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 1—3 momentissa tarkoitetut velvollisuudet sovellettaviksi myös muihin pakkauksiin ja säiliöihin kuin kuljetettaviin painelaitteisiin sekä alus- ja ilmakuljetukseen tarkoitettuihin kuljetettaviin painelaitteisiin.

13 c §

Tarkastuslaitokset ja niiden tehtävät

(1—3 mom. kuten HE)

Ulkomaisten tarkastuslaitosten suorittamat tehtävät ja toimenpiteet vaatimusten mukaisuuden osoittamisessa hyväksytään, jos Euroopan yhteisön säädöksissä tai Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa niin edellytetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää muusta ulkomailla suoritetun taikka ulkomaisen tarkastuslaitoksen tai viranomaisen suorittaman vaatimusten mukaisuuden osoittamisen hyväksymisestä Suomessa, jos vaatimusten mukaisuuden osoittamisessa on otettu huomioon vastaavat turvallisuusvaatimukset kuin Suomessa ovat voimassa.

13 d § ja 13 e §

(Kuten HE)

13 f §

Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Kun tarkastuslaitokset hoitavat 13 c §:n 1 ja 2 momentissa sekä 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä, niiden on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966), asiakirjain lähettämisestä annetussa laissa (74/1954) ja kielilaissa (148/1922) säädetään. Jos tarkastuslaitoksen tehtäviä hoitaa 13 e §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu erillinen ja tunnistettava osa oikeushenkilöä, tarkastuslaitoksen palveluksessa olevaan henkilöön ei kuitenkaan sovelleta, mitä hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään. Tarkastuslaitosten tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta voidaan tarvittaessa antaa täydentäviä säännöksiä valtioneuvoston asetuksella (poist.).

Tarkastuslaitoksella on velvollisuus tarjota tarkastuslaitospalveluja toimialansa rajoissa tasapuolisesti kaikille palveluja haluaville. Palvelujen tarjoamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske 13 e §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tarkastuslaitosta, joka on erillinen ja tunnistettava osa oikeushenkilöä.

Tarkastuslaitoksen palveluksessa olevaan sovelletaan hänen suorittaessaan 13 c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

13 g §—15 §

(Kuten HE)

16 §

Tarkastus-, tiedonsaanti- ja tutkimusoikeus

(1 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (poist.) tai muussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot lähettäjältä, kuljetuksen suorittajalta, pakkauksen tai säiliön omistajalta, haltijalta, valmistajalta, asennus- tai korjaustoimintaa harjoittavalta, maahantuojalta, myyjältä ja varastoijalta sekä tarkastuslaitokselta ja muulta henkilöltä, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

16 a §

Pakkausten ja säiliöiden viranomaisvalvonta

(1 mom. kuten HE)

Jos turvatekniikan keskus toteaa, että moitteettomassa kunnossa pidetty ja suunniteltuun tarkoitukseen käytettävä kuljetettava painelaite saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisen turvallisuudelle tai omaisuudelle kuljetuksen aikana tai muussa käytössä, se voi:

(1—3 kohta kuten HE)

4) velvoittaa painelaitteen valmistajan, maahantuojan tai myyjän julkisesti ilmoittamaan painelaitteeseen liittyvästä vaarasta sekä itse antaa tällainen ilmoitus valmistajan, maahantuojan tai myyjän kustannuksella;

5) velvoittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kulut, jos turvatekniikan keskus käyttää jotakin 1—4 kohdassa tarkoitettua oikeutta.

(3—6 mom. kuten HE)

16 b §

Perusteettomasti kiinnitetty vaatimustenmukaisuusmerkintä

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut velvollisuudet sovellettaviksi myös muihin pakkauksiin ja säiliöihin kuin kuljetettaviin painelaitteisiin sekä alus- ja ilmakuljetukseen tarkoitettuihin kuljetettaviin painelaitteisiin.

17 a § ja 18 §

(Kuten HE)

7 luku

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

20 §

Oikaisun hakeminen

(1 mom. kuten HE)

Jos tarkastuslaitos epää pakkauksen tai säiliön vaatimusten mukaisuuden osoittamisen tai muun varmistamisen, päätös on perusteltava ja samalla ilmoitettava, miten hakija voi saattaa asian tarkastuslaitoksen uudelleen käsiteltäväksi oikaisumenettelyssä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon. Oikaisuvaatimuksen ratkaisee tarkastuslaitos. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä tarkastuslaitoksessa noudatettavasta menettelystä oikaisuvaatimuksia käsiteltäessä.

21—23 §

(Kuten HE)

24 §

Valtuutussäännös

(1 mom. kuten HE)

Ministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä vaarallisten aineiden luokituksesta, kuljetuksesta, kuljetuskielloista, (poist.) pakkauksista, säiliöistä, kuormaamisesta, merkinnöistä, säiliöiden ja pakkausten hyväksymisestä sekä niille ulkomailla suoritettujen hyväksyntöjen ja määräaikaistarkastusten hyväksymisestä, kuljetus-, lastaus- ja käsittelyturvallisuudesta, vaarallisten aineiden kuljetusten ilmoituksista ja valmiussuunnitelmista, vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien onnettomuuksien tilastoinnista, lähettäjän, laivaajan, lastinantajan, kuljetuksen suorittajan, kuormaajan, vastaanottajan, pakkaajan ja muiden kuljetukseen liittyvien eri osapuolten yksityiskohtaisista tehtävistä sekä muista vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä yksityiskohdista. Aluskuljetusten osalta tarvittavat tarkemmat määräykset mainituista asioista annetaan merenkulkulaitoksen päätöksellä ja ilmakuljetusten osalta Ilmailulaitoksen päätöksellä.

(3—5 mom. kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001. Sen 13 d, 13 e ja 13 h § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001. Lain 13 b §:n 1 ja 2 momentti, 16 a §:n 3—5 momentti ja 16 b §:n 1 ja 2 momentti tulevat (poist.) voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

Tämä lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kuljetettavat painelaitteet saa Suomessa saattaa markkinoille 30 päivään kesäkuuta 2003 asti sekä ottaa täällä käyttöön tämän jälkeenkin, jos ne on saatettu markkinoille viimeistään mainittuna päivänä. Kuljetettavia painelaitteita koskevaa tässä momentissa tarkoitettua markkinoillesaattamisaikaa ja siihen liittyvää käyttöönottoaikaa voidaan valtioneuvoston asetuksella (poist.) siirtää mainittua myöhemmäksi.

(5 mom. kuten HE)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. (Poist.)

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus toimittaa liikennevaliokunnalle 31 päivään joulukuuta 2001 mennessä selvityksen lakiehdotuksen valtuutussäännösten mahdollisista päällekkäisyyksistä ja siitä, miten valtuutussäännöksiä on käytetty, sekä valmistelee tarvittaessa uuden esityksen, jolla valtuutussäännösten päällekkäisyydet poistetaan.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Erkki Pulliainen /vihr
vpj. Annika Lapintie /vas
Jyri Häkämies /kok
Erkki Kanerva /sd
Saara Karhu /sd (osittain)
Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
Eero Lämsä /kesk
Kari Myllyniemi /kesk
Raimo Mähönen /sd
Ismo Seivästö /skl
Lasse Virén /kok (osittain)
Raimo Vistbacka /ps (osittain)
Matti Vähänäkki /sd
Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström