HaVM 12/2000 vp HE 36/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

HaVM 12/2000 vp - HE 36/2000 vp Hallituksen esitys laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä toukokuuta 2000 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta ( HE 38/2000 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin , oikeusministeriö
  • neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi , valtiovarainministeriö
  • lakimies Auli Valli-Lintu , Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki tuli voimaan joulukuussa 1999. Lain mukaan viranomaisten on toiminnassaan noudatettava hyvää tiedonhallintatapaa, mikä edellyttää muun muassa sitä, että viranomaisten tietojärjestelmistä on saatavissa helposti julkiset tiedot. Tämä voi edellyttää tietojärjestelmien muuttamista. Lain mukaan tietojärjestelmien kuntoon saattamiseen sovelletaan kolmen vuoden siirtymäaikaa.

Esityksessä ehdotetaan mainitun lain siirtymäsäännöstä muutettavaksi siten, että viranomaisten tietojärjestelmät tulisi saattaa lain edellyttämään kuntoon viiden vuoden kuluessa lain yleisestä voimaantulopäivästä. Muutos on tarpeen kustannusten säästämiseksi sekä muutostöiden ohjauksen järjestämiseksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) on keskeinen laki sekä viranomaistoiminnan avoimuuden että viranomaisten tietoturvallisuuden ja hyvän tiedonhallintatavan kannalta. Kaikkiaan julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpano on vaatinut tähän mennessä ja vaatii hallinnolta edelleen lähivuosina merkittävää panostusta. Täytäntöönpano edellyttää koulutusta ja ohjeistusta, tieto- ja asiakirjahallinnon uudistamista hyvän rekisteritavan toteuttamiseksi sekä tiedotuksen, julkaisutoiminnan ja muun viestinnän kehittämistä.

Hyvään tiedonhallintatapaan kuuluu muun muassa se, että viranomainen suunnittelee ja toteuttaa asiakirja- ja tietohallintonsa samoin kuin ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojen käsittelyt niin, että

— asiakirjojen julkisuus voidaan vaivattomasti toteuttaa;

— asiakirjat ja tietojärjestelmät sekä niihin sisältyvät tiedot arkistoidaan tai hävitetään asianmukaisesti;

— asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen huomioon tietojen merkitys ja käyttötarkoitus ja että

— salassapidettävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Näiden vaatimusten toteuttaminen merkitsee muun muassa muutoksia olemassa oleviin tietojärjestelmiin, joissa voi saman järjestelmän piirissä olla sekä julkista että salaista tietoa. Julkisuuslaissa varattu kolmen vuoden ajanjakso ei näytä riittävän asianmukaisesti tehtävälle selvitys-, ohjeistus- ja tietojärjestelmien muutostyölle. Tietohallintoresursseja sitovat lähivuosina lisäksi ainakin euron käyttöönoton mahdollistaminen tietojärjestelmissä ja hallinnon sähköisten palvelujen kehittäminen.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Matti Väistö /kesk
vpj. Pertti Turtiainen /vas
jäs. Nils-Anders Granvik /r
Esko Kurvinen /kok
Lauri Kähkönen /sd
Paula Lehtomäki /kesk
Hannes Manninen /kesk
Kirsi Ojansuu /vihr
Heli Paasio /sd
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Pekka Ravi /kok
Kari Urpilainen /sd
Jari Vilén /kok
vjäs. Pertti Hemmilä /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto