TaVM 29/1998 vp HE 163/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

TaVM 29/1998 vp - HE 163/1998 vp Hallituksen esitys laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 1998 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi ­laeiksi (HE 163/1998 vp).

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on eduskunnan päätöksen mukaisesti antanut esityksestä lausunnon, joka on tämän mietinnön liitteenä (StVL 11/1998 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • ylijohtaja Arto V. Klemola , hallitusneuvos Markku Sorvari , sosiaali- ja terveysministeriö
 • apulaisjohtaja Pirkko Pohjoisaho-Aarti , Rahoitustarkastus
 • johtaja Lea Mäntyniemi , Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
 • toiminnanjohtaja Taisto Koponen , Vakuutusyhdistysten Keskusliitto ry
 • toiminnanjohtaja Risto Heiskanen , Vakuutuskassojen Yhdistys
 • osastonjohtaja Leena Tervonen , Liikennevakuutuskeskus edustaen myös Potilasvakuutusyhdistystä ja Ympäristövakuutuskeskusta
 • puheenjohtaja Tuomas Konttinen , Suomen Vakuutusmeklariliitto ry
 • toimitusjohtaja Pentti Kostamo , Työeläkelaitosten Liitto ry
 • toimitusjohtaja Tapani Miettinen , Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
 • osastopäällikkö Bo Lundqvist , Eläke­turva­keskus
 • toimitusjohtaja Taisto Paatsila , Maatalous­yrittäjien eläkelaitos
 • toiminnanjohtaja Folke Bergström , Eläkesäätiöyhdistys
 • sosiaalipoliittinen sihteeri Aarne Lehkonen , Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry
 • sosiaalisihteeri Veikko Simpanen , Toimihenkilöjärjestö STTK ry
 • lakimies Markku Kojo , Akava ry.

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallinilta oikeusministeriöstä.

HALLITUKSEN ESITYS

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetaan perustettavaksi uusi vakuutusvalvontavirasto, jonka tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Virastolle siirretään nykyisin sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat vakuutusvalvontaa ja -tarkastusta koskevat tehtävät siten kuin siitä erikseen säädetään vakuutusalaa koskevissa erityislaeissa. Laissa säädetään tarkemmin valvonnan kohteista ja viraston tehtävistä sekä viraston hallinnosta.

Vakuutusvalvontavirasto toimii tehtäväänsä hoitaessaan yhteistyössä rahoitustarkastuksen ja muiden viranomaisten kanssa. Viraston johtokunnan koostumuksessa on otettu huomioon rahoitustarkastuksen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Myös rahoitustarkastuksen johtokunnan kokoonpano muutetaan vastaavasti.

Pääperiaatteena viraston ja ministeriön työnjaossa on se, että virastolle siirtyvät operatiiviset valvontatehtävät, yksittäistä valvottavaa koskevien asioiden ratkaiseminen ja valvottavien hakemuksesta tehtävät päätökset ja poikkeusluvat.

Ministeriölle ja valtioneuvoston yleisistun­nolle jäävät vakuutusyhtiöiden perustamista ja toimilupaa koskevat päätökset. Ministeriöön jää myös vakuutusalaa koskevien säännösten valmistelu, lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja laskuperusteiden vahvistaminen sekä kansainvälisen yhteistyön koordinointi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta pitää Vakuutusvalvontaviraston perustamista asianmukaisena ja ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään jäljempänä tehdyin muutoksin.

Valiokunnan mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ja uuden viraston työnjako on onnistunut. Uusi virasto on päätöksenteossaan itsenäinen ja ministeriöstä riippumaton. Vakuutusvalvonnan keskeisenä tavoitteena on vakuutettujen etujen turvaaminen.

Ministeriö valmistelee edelleen muun muassa vakuutusalaa koskevan lainsäädännön ja vahvistaa lakisääteisen työeläkevakuutuksen perusteet. Valiokunta pitää tärkeänä, että ministeriössä on riittävä henkilöstö ja tarpeellinen asiantuntemus tehtäviensä hoitamiseksi, koska sille jäävillä tehtävillä on painava yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys.

Ministeriön, viraston ja valvottavien kesken tulee olla toimivat keskusteluyhteydet. Valiokunta ehdottaa harkittavaksi, onko tarpeen koota yhteiselin, jossa olisivat edustettuina kaikki osapuolet ja joka voisi olla alaa koskeva keskustelufoorumi. Valiokunnan mielestä tällainen elin voidaan koota myös ilman säädösperustaa.

Vakuutusvalvonnasta aiheutuvat kustannukset katetaan valvottavilta perittävillä tarkastusmaksuilla. Maksun määräytymisestä ja maksuunpanosta säädetään vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetussa laissa. Maksun perusteet määrää sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että maksut suhteutetaan oikeudenmukaisesti vakuutuslaitosten koon mukaan, jottei esimerkiksi pienille vakuutusyhdistyksille, vakuutuskassoille ja eläkesäätiöille tule maksuista kohtuutonta rasitetta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta pitää asianmukaisena selvittää mahdollisuudet koota työttömyyskassojen ja työttömyysvakuutusrahaston sekä julkisten eläkelaitosten valvonta vakuutusvalvontaviranomaisten valvontaan.

Tämän esityksen antamisen jälkeen on ilmennyt tarve yhteensovittaa lakiehdotusten säännökset samaan aikaan eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyssä oleviin hallituksen esityksiin HE 226/1998 vp laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta, HE 233/1998 vp laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä HE 234/1998 vp laiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta. Lakeihin ehdotetut muutokset johtuvat muun muassa uudesta kirjanpitolaista ja euron käyttöönotosta. Lisäksi eduskunnassa on hallintovaliokunnan käsittelyssä hallituksen esitys HE 30/1998 vp laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liit­tyviksi laeiksi. Eduskunta on jo hyväksynyt hallituksen esityksen HE 91/1998 vp laiksi potilasvahinkolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liitty­viksi laeiksi. Sitä ei ole vielä vahvistettu ja saatettu voimaan.

Kaikissa edellä mainituissa hallituksen esityksissä on säännöksiä, joita on täytynyt eduskunnassa yhteensovittaa ja jotka ovat aiheuttaneet lukuisia muutoksia Vakuutusvalvontavirastosta annettuun hallituksen esitykseen. Muutokset on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön toimittamiin korjausmuistioihin perustuen.

Yksityiskohtaiset perustelut

2. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Johtolause : Johtolauseeseen on tehty pykälämuutoksista johtuvat muutokset.

10 luku
1 §

: Pykälän 2 momenttiin on lisätty säännös kirjanpitoasetuksen (1339/1997) säännösten soveltamisesta.

1 c §:

Lukuun on lisätty uusi 1 c §, joka sisältää uuden kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 3 momentin ensimmäistä virkettä vastaavan säännöksen siitä, että tilinpäätösasiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

11 a §:

Lukuun on lisätty uusi 11 a §, jossa säädetään siitä, milloin tytäryhteisön tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen. Pykälän 1 momentin mukaan yhdistelemättä jättäminen voisi tapahtua kirjanpitolain 6 luvun 3 §:ssä mainituilla perusteilla. Jos tytär- tai osakkuusyhtiö harjoittaa lakisääteistä työeläkevakuutusta, sen tilinpäätöstietoja ei saa yhdistellä toisen vakuutusyh­tiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. Jos viimeksi mainitusta yhdistelemättä jättämisestä seuraa, ettei konsernitilinpäätös anna oi­keaa ja riittävää kuvaa konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, tällaisen kuvan saamiseksi konsernitilinpäätöksen liitetietoina on ilmoitettava tarpeelliset tiedot.

Pykälän 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä tytäryhteisöllä on pääsääntöisesti oltava sama tilikausi kuin emoyhtiöllä. Säännös vastaa kirjanpitolain 6 luvun 5 §:n 1 momenttia siten muutettuna, että poikkeusluvan tilikauden osalta myöntää Vakuutusvalvontavirasto

14 §:

Pykälän 1 ja 2 momenttia on muutettu siten, että sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakutuusvalvontaviraston toimivalta rajoitetaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvien määräysten antamiseen. Lisäksi 2 momenttiin on lisätty oikeus määräysten antamiseen osavuosikatsauksesta ja tilinpäätöstiedotteesta.

Kirjanpitolain 8 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kirjanpitolautakunta voi myöntää poik­keuksia pykälässä luetelluista kirjanpitolain säännöksistä. Pykälän 3 momentin mukaan kirjanpitolautakunta ei ole toimivaltainen antamaan 2 momentin tarkoittamia poikkeuslupia vakuutuslaitosten osalta. Tämän vuoksi pykälään on lisätty uusi 6 momentti, jonka mukaan Vakuutusvalvontavirasto myöntää vakuutusyhtiöitä koskevat vastaavat poikkeusluvat. Poikkeusluvat myönnetään yksittäistapauksittain ja määräajaksi. Lisäksi poikkeuslupaharkinnassa tulee ottaa huomioon EU:n tilinpäätösdirektiivit siten, että poikkeuslupa ei saa olla direktiivien vastainen.

18 luku
6 §:

Vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja pitää voida käyttää myös Vakuutusvalvontaviraston päätöksistä tehtyihin valituksiin vastaamiseen. Sen vuoksi 4 momentin 4 kohtaan on lisätty maininta Vakuutusvalvontavirastosta.

7 §:

Pykälässä on otettu huomioon HE:ssä 30/1998 vp (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvät lait) ehdotettu muutos. Valiokunnan käsityksen mukaan edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvä vakuutusyhtiölain muutos on luonteeltaan sellainen, ettei sen voimaan saattaminen edellytä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säätämistä, vaan että se voidaan toteuttaa jo nykyisen, yleisten asiankirjain julkisuudesta annetun lain voimassa ollessa. Muutoksen tarkoituksena on, että uudella Vakuutusvalvontavirastolla on jo 1.4.1999 alkaen oikeus ministeriön lisäksi julkaista tilastoja vakuutusyhtiöistä.

10 a §:

Pykälän 2 momenttiin on lisätty viittaus tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevan 10 luvun 1 §:n 2 momenttiin, koska mainittua lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä mainitaan sekä ministeriö että Vakuutusvalvontavirasto. Uudesta kirjanpitolaista johtuen momentista on poistettu viittaukset 10 luvun 4 §:n 1 ja 2 momenttiin sekä 9 §:n 1 kohtaan. Samasta syystä momenttiin on lisätty viittaukset 10 luvun 4 b §:n 1 momentin 2 kohtaan sekä 4 c §:n 1 ja 2 momenttiin. Lisäksi momentista on poistettu viittaus valvontaa koskevan 14 luvun 1 §:ään, koska pykälässä mainitut valvontatehtävät siirtyvät kokonaisuudessaan Vakuutusvalvontavirastolle.

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
40 §:

Pykälässä on otettu huomioon soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:ään ehdotetut muutokset. Pykälän 1 ja 2 momentissa on ministeriön ja viraston määräystenantovaltaa rajoitettu koskemaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvia määräyksiä. Pykälän 3 momentista on poistettu maininta konsernitilinpäätöksestä, koska ulkomaisen vakuutusyhtiön edustusto ei laadi konsernitilinpäätöstä. Pykälään on lisätty uusi 7 momentti, joka soveltuvin osin vastaa vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 6 momenttia.

72 §:

Pykälässä on otettu huomioon HE:ssä  30/1998 vp (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvät lait) ehdotettu muutos. Valiokunnan käsityksen mukaan edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muutos on luonteeltaan sellainen, ettei sen voimaan saattaminen edellytä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säätämistä, vaan että se voidaan toteuttaa jo nykyisen, yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain voimassa ollessa. Muutoksen tarkoituksena on, että uudella Vakuutusvalvontavirastolla on jo 1.4.1999 alkaen oikeus ministeriön lisäksi julkaista tilastoja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa. (Ks. edellä vakuutusyhtiölain 18 luvun 7 §:n 1 momentin muutos).

79 §:

Pykälässä on otettu huomioon HE:ssä 30/1998 vp (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvät lait) ehdotettu muutos. Valiokunnan käsityksen mukaan edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muutos on luonteeltaan sellainen, ettei sen voimaan saattaminen edellytä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säätämistä, vaan että se voidaan toteuttaa jo nykyisen, yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain voimassa ollessa. Momentin viimeistä virkettä on lisäksi selvennetty siten, että tietojen luovuttamista koskeva rajoitus koskee ulkomaista vakuutusyhtiötä. (Ks. edellä 72 §:n ja vakuutusyhtiölain 18 luvun 7 §:n 1 momentin muutos).

Voimaantulosäännös:

Voimaantulosäännök­seen on lisätty kirjanpitolain soveltamisen osalta siirtymäsäännös, jonka mukaan kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2000 tai sen jälkeen. Siten sekä kotimaiset että ulkomaiset vakuutusyhtiöt ovat tasavertaisessa asemassa uutta kirjanpitolakia sovellettaessa. Edustusto saa kuitenkin soveltaa kirjanpitolakia siltä tilikaudelta, joka on kulumassa tai alkaa tämän lain tultua voimaan.

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
10 luku
1 §:

Pykälän 3 momenttiin on tehty vastaavat muutokset kuin vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 §:n 2 momenttiin.

12 §:

Pykälään on tehty vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:ään tehdyt muutokset siltä osin kuin ne soveltuvat vakuutusyhdistyksiin. Uudessa 6 momentissa ei mainita konsernituloslaskelman ja -taseen laatimista, koska vakuutusyhdistys ei laadi konsernitilinpäätöstä.

16 luku
13 §:

Pykälän 2 momenttiin on lisätty viittaus tilinpäätöstä koskevan 10 luvun 1 §:n 3 momenttiin, koska mainittua lainkohtaa on muutettu siten, että siinä mainitaan sekä ministeriö että Vakuutusvalvontavirasto. Momentista on poistettu viittaus vakuutusyhdistysten valvontaa koskevaan 12 luvun 1 §:ään, koska pykälässä mainitut valvontatehtävät siirtyvät kokonaisuudessaan Vakuutusvalvontavirastolle.

Voimaantulosäännös:

Voimaantulosäännökseen on lisätty kirjanpitolain soveltamisen osalta siirtymäsäännös, jonka mukaan kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhdistyksen kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2000 tai sen jälkeen. Siten sekä vakuutusyhtiöt että vakuutusyhdistykset ovat tasavertaisessa asemassa uutta kirjanpitolakia sovellettaessa. Vakuutusyhdistys saa kuitenkin soveltaa kirjanpitolakia siltä tilikaudelta, joka on kulumassa tai alkaa tämän lain tultua voimaan.

6. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1 §:

Uudesta kirjanpitolaista johtuen pykälän 3 momentin viittaus vakuutusyhtiölain 10 luvun  4 a §:ään on muutettu viittaamaan 10 luvun 4 d §:ään.

7. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
Johtolause:

Johtolauseeseen tehdyt muutokset johtuvat jäljempänä tehdyistä pykälämuutoksista.

70 §:

Pykälä on kirjoitettu kokonaan uudestaan uuden kirjanpitolain johdosta. Nykyisen 3 momentin sääntely on siirretty 1 momenttiin ja muutettu siten kuin vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 §:n 2 momentin osalta on tehty.

Pykälän 2 momentissa luetellaan ne kirjanpitolain säännökset, joita ei sovelleta vakuutuskassan tilinpäätökseen. Säännöksiä ei voida soveltaa osittain siitä syystä, että vakuutuskassojen taseessa ei ole vastaavia tase-eriä kuin muiden kirjanpitovelvollisten taseissa ja osittain niiden toiminnan erityisluonteesta johtuen.

72 §:

Pykälä on kirjoitettu kokonaan uudestaan uuden kirjanpitolain johdosta. Pykälän 1 momenttiin on lisätty kirjanpitolain 3 luvun 1§:n 3 momentin ensimmäistä virkettä vastaava säännös siitä, että tilinpäätösasiakirjojen on oltava selkeitä ja että tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Pykälän 2 momenttiin on lisätty nykyisen 71 §:n 1 momentin mukainen säännös, jonka mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan on päivättävä ja allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, olisi tätä koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaatimuksestaan.

Pykälän 3 momenttiin on lisätty nykyisen 71 §:n 3 momentin mukainen säännös, jonka mukaan tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen varsinaista kassankokousta.

74 a §:

Uuden kirjanpitolain johdosta lakiin on lisätty uusi 74 a §, jossa säädetään saamisten, arvopapereiden, vastuuvelan ja muiden velkojen arvostamisesta vakuutuskassan taseessa. Arvostamissäännökset sisältyvät nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeviin määräyksiin.

74 c §:

Uuden kirjanpitolain johdosta lakiin on lisätty uusi 74 c §. Pykälän 1 momentti sisältää sijoitus- tai käyttöomaisuusryhmästä toiseen siirtämistä koskevan säännöksen, joka sisällöltään vastaa vakuutusyhtiöitä koskevaa sääntelyä. Pykälän 2 momentissa säädetään, että taseen liitteenä on ilmoitettava tase-eräkohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno ja käypä arvo. Vastaava sääntely on voimassa myös vakuutusyhtiöiden osalta. Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset arvonkorotusten enimmäismääristä. Määräysten antaminen sijoitusten käyvän arvon ja hankintamenon määrittämisestä kuuluu Vakuutusvalvontavirastolle.

77 §:

Pykälä on muutettu vastaamaan soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:ää.

90 §:

Pykälässä on otettu huomioon euroon siirtymisestä johtuva muutos.

167 §:

Pykälän 1 momentissa on otettu huomioon HE:ssä 30/1998 vp (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvät lait) ehdotettu muutos. Valiokunnan käsityksen mukaan edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvä vakuutusyhtiölain muutos on luonteeltaan sellainen, ettei sen voimaan saattaminen edellytä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säätämistä, vaan että se voidaan toteuttaa jo nykyisen, yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain voimassa ollessa. Muutoksen tarkoituksena on, että uudella Vakuutusvalvontavirastolla on jo 1.4.1999 alkaen oikeus ministeriön lisäksi julkaista tilastoja vakuutusyhtiöistä.

172 a §:

Pykälän 2 momenttiin on lisätty viittaus 70 §:n 1 momenttiin, koska mainittua säännöstä on muutettu siten, että siinä mainitaan sekä ministeriö että Vakuutusvalvontavirasto kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien määräysten antajana. Uudesta kirjanpitolaista johtuen momentissa olevat viittaukset 72 §:ään ja 73 §:n 1 momenttiin on korvattu viittauksella 72 b §:ään. Momenttiin on lisätty viittaus 74 a §:n 1 momentin 3 kohtaan, koska kyseisen kohdan mukaisten vastuuvelan laskemista koskevien määräysten antajaksi mainitaan sekä ministeriö että virasto. Momenttiin on lisätty myös viittaus 74 b §:n 1 ja 2 momenttiin, koska mainitun lainkohdan mukaiset määräykset säilyvät ministeriöllä eikä niitä siirretä virastolle. Lisäksi momenttiin on lisätty viittaus 74 c §:n 3 momenttiin, koska kyseisessä momentissa mainitaan sekä ministeriö että virasto.

8. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
Johtolause:

Johtolauseeseen tehdyt muutokset johtuvat jäljempänä tehdyistä pykälämuutoksista.

37 §:

Pykälä on kirjoitettu kokonaan uudestaan uuden kirjanpitolain johdosta. Nykyisen 3 momentin sääntely on siirretty 1 momenttiin ja muutettu siten kuin vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 §:n 2 momentissa on tehty.

Pykälän 2 momentissa on lueteltu ne kirjanpitolain säännökset, joita ei sovelleta eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen. Säännöksiä ei voida soveltaa osittain siitä syystä, että eläkesäätiöiden taseessa ei ole vastaavia tase-eriä kuin muiden kirjanpitovelvollisten taseissa, ja osittain niiden toiminnan erityisluonteesta johtuen.

38 §:

Pykälä on kirjoitettu kokonaan uudestaan uuden kirjanpitolain johdosta. Pykälän 1 momenttiin on lisätty kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 3 momentin ensimmäistä virkettä vastaava säännös siitä, että tilinpäätösasiakirjojen on oltava selkeitä ja että tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Pykälän 2 momenttiin on lisätty nykyisen 38 §:n 1 momentin mukainen säännös, jonka mukaan hallituksen ja asiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai asiamies on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaatimuksestaan.

Pykälän 3 momenttiin on lisätty nykyisen 38 §:n 3 momentin mukainen säännös, jonka mukaan tilinpäätös on annettava tilintarkastajille neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vakuutusvalvontavirasto voisi eläkesää­tiön hakemuksesta erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tilinpäätöksen antamisesta. Tilintarkastajien olisi annettava tilintarkastuskertomus kuukauden kuluessa hallitukselle.

41 §:

Uuden kirjanpitolain johdosta pykälä on muutettu siten, että siinä säädetään saamisten, arvopapereiden, eläkevastuun ja muiden velkojen arvostamisesta eläkesäätiön taseessa. Arvostamissäännökset sisältyvät nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeviin määräyksiin.

41 b §:

Uuden kirjanpitolain johdosta lakiin on lisätty uusi 41 b §. Pykälän 1 momentti sisältää sijoitus- tai käyttöomaisuusryhmästä toiseen siirtämistä koskevan säännöksen, joka sisällöltään vastaa vakuutusyhtiöitä koskevaa sääntelyä. Pykälän 2 momentissa säädetään, että taseen liitteenä on ilmoitettava tase-eräkohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno ja käypä arvo. Vastaava sääntely on voimassa myös vakuutusyhtiöiden osalta. Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset arvonkorotusten enimmäismääristä. Määräysten antaminen sijoitusten käyvän arvon ja hankintamenon määrittämisestä kuuluu Vakuutusvalvontavirastolle.

42 §:

Pykälä on muutettu vastaamaan soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:ää.

54 §:

Pykälään on tehty euroon siirtymisestä johtuva muutos.

134 §:

Pykälän 1 momentissa on otettu huomioon HE:ssä 30/1998 vp (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvät lait) ehdotettu muutos. Valiokunnan käsityksen mukaan edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvä vakuutusyhtiölain muutos on luonteeltaan sellainen, ettei sen voimaan saattaminen edellytä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säätämistä, vaan että se voidaan toteuttaa jo nykyisen, yleisten asiankirjain julkisuudesta annetun lain voimassa ollessa. Muutoksen tarkoituksena on, että uudella Vakuutusvalvontavirastolla on jo 1.4.1999 alkaen oikeus ministeriön lisäksi julkaista tilastoja vakuutusyh­tiöistä.

137 a §:

Pykälän 2 momenttiin on lisätty viittaus 37 §:n 1 momenttiin, koska mainittua lainkohtaa on muutettu siten, että siinä mainitaan sekä ministeriö että Vakuutusvalvontavirasto kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien määräysten antajana. Uuden kirjanpitolain johdosta momentissa olevat viittaukset 39 §:n 1 momentin 1 kohtaan ja 40 §:n 1 momenttiin on korvattu viittauksella 39 §:n 2 momenttiin. Momenttiin on lisätty viittaus 41 §:n 1 momentin 3 kohtaan, koska mainitun lainkohdan mukaisten eläkevastuun laskemista koskevien määräysten antajaksi mainitaan sekä ministeriö että virasto. Uuden kirjanpitolain johdosta momenttiin on lisätty myös viittaus 41 a §:n 1 ja 2 momenttiin. Lisäksi momenttiin on lisätty viittaus 41 b §:n 3 momenttiin, koska kyseisessä lainkohdassa mainitaan sekä ministeriö että virasto.

10. Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
Johtolause:

Johtolauseeseen tehty muutos johtuu jäljempänä 5 §:n 3 ja 4 momenttiin tehdystä muutoksesta.

5 §:

Lain 5 §:n 3 ja 4 momentit on muutettu eduskunnan hyväksymällä lailla siten, että potilasvakuutusyhdistys muuttuu Potilasvakuutuskeskukseksi 1.5.1999 alkaen. Nyt näitä lainkohtia ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä otetaan huomioon Potilasvakuutuskeskuksen valvonnan siirtyminen Vakuutusvalvontavirastolle.

Voimaantulosäännös:

Valiokunta on täydentänyt voimaantulosäännöstä siten, että lain 5 §:n 3 ja 4 momentti tulevat voimaan 1.5.1999, koska potilasvakuutusyhdistys muuttuu samasta ajankohdasta Potilasvakuutuskeskukseksi.

23. Laki merimieseläkelain muuttamisesta
54 §:

Pykälä on muutettu vastaamaan sisällöltään soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:ää.

Voimaantulosäännös:

Voimaantulosäännökseen on lisätty kirjanpitolain soveltamisen osalta siirtymäsäännös, jonka mukaan kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen. Siten eläkekassa on vakuutuusyhtiöiden ja muiden vakuutus- ja eläkelaitosten kanssa tasavertaisessa asemassa uutta kirjanpitolakia sovellettaessa. Eläkekassa saa kuitenkin soveltaa kirjanpitolakia siltä tilikaudelta, joka on kulumassa tai alkaa tämän lain tultua voimaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 1., 5., 9., 11.—22. ja 24. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 2.—4., 6.—8., 10. ja 23. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina seuraavasti:

2.

Laki

vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 luvun 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 389/1995,

muutetaan 10 luvun 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 3 momentin johdantokappale ja 7 kohta, 4 momentti, 5 momentin johdantokappale ja 9 momentti, 3 a §:n 5 momentti sekä 14 §, 11 luvun 1 §, 14 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 §, 5 §:n 1 momentti, 5 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 8 §:n 1 momentti sekä 18 luvun 5 §:n 1 momentin 7 kohta, 6 §:n 2 momentin johdantokappale, 4 momentin johdantokappale ja 4 kohta ja 5 momentti ja 7 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 1 §:n 2 momentti ja 14 § ja 18 luvun 5 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 611/1997, 10 luvun 3 §:n 3 momentin johdantokappale ja 5 momentin johdantokappale laissa 752/1993, 10 luvun 3 §:n 3 momentin 7 kohta sekä 4 ja 9 momentti ja 3 a §:n 5 momentti ja 14 luvun 5 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 8 §:n 1 momentti mainitussa laissa 389/1995, 11 luvun 1 § mainitussa laissa 752/1993 ja laissa 355/1997, 14 luvun 5 §:n 1 momentti laissa 74/1998 ja 18 luvun 6 §:n 2 momentin johdantokappale, 4 momentin johdantokappale ja 5 momentti laissa 1022/1996, sekä

lisätään 2 lukuun uusi 2 a §, 2 a luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 389/1995, uusi 3 momentti, 10 luvun 3 §:ään siitä mainitulla lailla 355/1997 kumotun 7 momentin tilalle uusi 7 momentti ja lukuun uusi 1 c, 3 b ja 11 a § sekä 18 lukuun uusi 10 a § seuraavasti:

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen

2 a §

(Kuten HE)

2 a luku

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen ulkomailla

11 §

(Kuten HE)

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuuvelan kattaminen

1 §

Vakuutusyhtiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolakia (1336/1997), jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä tai asianomaisen ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston vakuutustoiminnan erityisluonteeseen perustuvista määräyksistä muuta johdu.

1 c § (Uusi)

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

3, 3 a ja 3 b §

(Kuten HE)

11 a § (Uusi)

Tytäryhteisön tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos siihen on kirjanpitolain 6 luvun 3 §:n mukainen peruste. Lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoittavan tytär- tai osakkuusyhtiön tilinpäätöstietoja ei saa yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. Jos lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoittavan yhtiön yhdistelemättä jättämisestä seuraisi, ettei konsernitilinpäätös anna oikeaa ja riittävää kuvaa konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, on konsernitilinpäätöksen liitetietoina ilmoitettava tätä varten tarpeelliset lisätiedot.

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä tytäryhteisöllä on oltava sama tilikausi kuin emoyhtiöllä, jollei Vakuutusvalvontavirasto myönnä tästä 14 §:n 6 momentissa tarkoitettua poikkeusta. Jos konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän tytäryhteisön tilikausi päättyy yli kuusi kuukautta ennen emoyhtiön tilikauden päättymistä, on konsernitilinpäätökseen yhdisteltävä tytäryhteisön välitilinpäätös, joka laaditaan emoyhtiön tilikauden päättymispäivälle.

14 §

Asianomainen ministeriö antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat määräykset vakuutusyhtiön ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista ja toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat määräykset vakuutusyhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöstiedotteen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita ja lausuntoja tämän luvun, asianomaisen ministe­riön 1 momentissa tarkoitettujen määräysten, osakeyhtiölain tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevien säännösten sekä kirjanpitolain ja -asetuksen (poist.) soveltamisesta vakuutusyh­tiöihin.

(4 mom. kuten HE)

Jos tässä pykälässä tarkoitettu määräys, ohje, lausunto tai lupa on kirjanpitolain tai -asetuksen taikka osakeyhtiölain tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevien säännösten yleisen soveltamisen kannalta merkittävä, asianomaisen ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston on ennen määräyksen, ohjeen, lausunnon tai luvan antamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan lausunto.

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia 1 b §:stä, 11 §:n 1 momentista, 11 a §:n 2 momentista, tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista, toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä sekä konsernituloslaskelman ja -taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista ja liitetiedoista. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevien Euroopan yhteisöjen säädösten vastainen.(Uusi)

11 luku

Toimintapääoma

1 §

(Kuten HE)

14 luku

Vakuutusyhtiöiden valvonta

1, 3, 5, 5 a ja 8 §

(Kuten HE)

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

5 §

(Kuten HE)

6 §

(2 mom. johdantokappale kuten HE)

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään,­  asianomainen ministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto voivat käyttää tämän pykälän mukaisen vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja vain:

4) ministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston päätöksistä tehtyihin valituksiin vastaamiseen.

(5 mom. kuten HE)

7 §

(Poist.) Asianomainen ministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto voivat julkaista vakuutusyhtiöiden toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista yhtiöistä.

10 a §

(1 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, mitä tämän lain 1 luvun 3 §:n 3 momentissa, 4 §:n 1 ja 6 momentissa sekä 4 a §:n 1 ja 3 momentissa, 2 luvun 1 a §:n 2 momentissa, 2 §:n 1 ja 4—6 momentissa sekä 2 a ja 5 a §:ssä, 9 luvun 5 §:ssä, 10 luvun 1 §:n 2 momentissa, 2 §:n 4 momentissa, 3 §:n 3 momentin 7 kohdassa, 4 momentissa sekä 5 momentin 12 kohdassa, 3 a §:n 2—5 momentissa, (poist.) 4 b §:n 1 momentin 2 kohdassa, 4 c §:n 1 ja 2 momentissa , 5 §:n 2 momentissa, 8 §:ssä, 9 §:n (poist.) 3 kohdassa ja 14 §:ssä, 11 luvun 4 §:n 3 momentissa ja 7 §:n 2 momentissa, 13 luvun 4 §:ssä, 14 luvun (poist.) 3 §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 5 a §:n 1 momentissa sekä 7 ja 8 §:ssä sekä 18 luvun 5 §:n 1 momentin 7 kohdassa, 6 §:n 2, 4 ja 5 momentissa, 7 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa ja 9 §:n 2 momentissa säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä tai asianomaisesta ministeriöstä.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

3.

Laki

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 14 §:n 2 momentti, 16 §:n otsikko ja 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 38 ja 40 §, 41 §:n 2 momentti, 44 §:n 1 momentti, 45 §:n johdantokappale, 49 §:n 3 momentti, 69, 71 ja 72 §, 79 §:n 2 momentti, 3 momentin johdantokappale ja 4 kohta ja 4 momentti ja 84 §,

sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 1 momentti laissa 75/1998 ja 49 §:n 3 momentti laissa 1088/1996, sekä

lisätään lakiin uusi 20 a ja 85 a § seuraavasti:

14, 16, 17, 20 a ja 38 §

(Kuten HE)

40 §

Edustuston tilinpäätös

(1 mom. kuten HE)

Ministeriö antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat määräykset edustuston tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoissa ja toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat määräykset edustuston tilinpäätöksen (poist.) laatimisesta.

(4—6 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia tilinpäätöksen laatimisajasta sekä tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista, toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä. (Uusi)

41, 44, 45, 49, 69 ja 71 §

(Kuten HE)

72 §

Vakuutustilasto

(Poist.) Asianomainen ministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto voivat julkaista ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa harjoittamasta toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilastoja, jotka on laadittu yhtäläisin perustein kaikista yh­tiöistä.

79 §

Salassapitovelvollisuus

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, ulkomaisella vakuutusyhtiöllä, asianomaisella ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus luovuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi, rahoitustarkastukselle, muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle, muualla laissa edellä mainittujen tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muussa valtiossa vakuutustarkastuksesta vastaavalle tai rahoitustoimintaa valvovalle viranomaiselle ja viranomaiselle, jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn sekä, jos annettavat tiedot muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuuluvat tässä pykälässä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden piiriin, tämän valtion vakuutustoimintaa valvovalle viranomaiselle. Lisäksi ulkomaisella vakuutusyhtiölla, asianomaisella ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus luovuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja ulkomaisen vakuutusyhtiön tai ulkomaisen vakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen tilintarkastajalle. Terveydentilaan liittyviä tietoja ulkomainen vakuutusyhtiö saa kuitenkin luovuttaa vain Suomen syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle vakuutus- tai eläkelaitokseen kohdistuvan petosrikoksen estämistä, selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

84 ja 85 a §

(Kuten HE)

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain (1336/1997) 9 luvun 2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen. (Uusi)

Kolmannen maan vakuutusyhtiön edustusto saa kuitenkin soveltaa 3 momentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä tilikautena, joka on kulumassa tai alkaa tämän lain tultua voimaan. (Uusi)

4.

Laki

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 12 luvun 2 ja 7—10 §,

sellaisina kuin ne ovat, 12 luvun 2, 7 ja 9 § osaksi laissa 483/1993 ja 8 § laissa 451/1995,

muutetaan 2 luvun 5 b §:n 1 kohta, 8 luvun 1 §:n 2 momentti, 10 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 a §:n 3 momentin johdantokappale ja 6 kohta, 4 momentti, 5 momentin johdantokappale ja 8 momentti ja 12 §, 10 a luvun 1 §, 12 luvun 1 ja 5 § sekä 6 §:n 1 momentti, 16 luvun 10 §:n 2 momentin johdantokappale, 4 momentin johdantokappale ja 4 kohta sekä 5 momentti ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 5 b §:n 1 kohta ja 16 luvun 10 §:n 2 momentin johdantokappale, 4 momentin johdantokappale ja 4 kohta ja 5 momentti laissa 1023/1996, 8 luvun 1 §:n 2 momentti, 10 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 a §:n 3 momentin johdantokappale ja 6 kohta, 4 momentti, 5 momentin johdantokappale ja 8 momentti, 10 a luvun 1 § ja 12 luvun 6 §:n 1 momentti mainitussa laissa 451/1995 ja 12 luvun 5 § mainitussa laissa 483/1993 sekä

lisätään 10 lukuun siitä mainitulla lailla 451/1995 kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 § ja 16 lukuun uusi 13 § seuraavasti:

2 luku

Vakuutusyhdistyksen perustaminen

5 b §

(Kuten HE)

8 luku

Vakuutusyhdistyksen muuttaminen keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi

1 §

(Kuten HE)

10 luku

Tilinpäätös

1 §

Vakuutusyhdistyksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolakia (1336/1997), jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä tai asianomaisen ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston vakuutustoiminnan erityisluonteeseen perustuvista määräyksistä muuta johdu.

3 a ja 4 §

(Kuten HE)

12 §

Asianomainen ministeriö antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat määräykset vakuutusyhdistyksen tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista ja toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat määräykset vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita ja lausuntoja tämän luvun, asianomaisen ministe­riön 1 momentissa tarkoitettujen määräysten sekä kirjanpitolain ja -asetuksen (poist.) soveltamisesta vakuutusyhdistykseen.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia tilinpäätöksen laatimisajasta sekä tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista, toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole tilinpäätöstä koskevien Euroopan yhteisöjen säädösten vastainen. (Uusi)

10 a luku

Toimintapääoma

1 §

(Kuten HE)

12 luku

Vakuutusyhdistysten valvonta

1, 5 ja 6 §

(Kuten HE)

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

10 ja 11 §

(Kuten HE)

13 §

(1 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, mitä 1 luvun 1 §:n 4 ja 6 momentissa, 5 §:n 2 momentissa, 2 luvun 5 §:n 5 momentissa, 8 luvun 1 §:n 2 momentissa, 10 luvun 1 §:n 3 momentissa, 3 a §:n 3 momentin 6 kohdassa ja 4 momentissa sekä 5 §:n 2 momentissa, 7 §:n 1 momentissa, 8 §:n 1 kohdassa ja 12 §:ssä, 10 a luvun 4 §:ssä, 5 §:n 2 momentissa ja 6 §:ssä, 12 luvun (poist.) 5 §:n 2 momentissa ja 6 §:n 1 momentissa ja 16 luvun 10 §:n 2 momentin johdantokappaleessa, 4 momentin johdantokappaleessa ja 4 kohdassa sekä 5 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä tai asianomaisesta ministeriöstä taikka valtioneuvostosta.

(1—3 mom. kuten HE)

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain (1336/1997) 9 luvun 2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhdistyksen kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen. (Uusi)

Vakuutusyhdistys saa kuitenkin soveltaa 4 momentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä tilikautena, joka on kulumassa tai alkaa tämän lain tultua voimaan. (Uusi)

6.

Laki

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 1 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 momentti, 16 § ja 28 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 1 §:n 3 momentti laissa 640/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 33 b § seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:ää, 2 luvun 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 2 a §:ää, 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1 ja 5 momenttia, 2 a lukua, 3 luvun 1 §:n 2 momenttia, 1 a, 3, 4 ja 7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n 1 ja 2 momenttia, 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 3 a §:ää, 7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 10 luvun 2, 3 a, 3 b, 4 d ja 7 §:ää, 11 lukua, 12 luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 13 lukua, 14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 momenttia, 5 a §:n 2 momenttia, 5 b ja 6 §:ää, 16 luvun 13 §:n 3 momenttia, 16 a luvun 9 §:n 3 momenttia, 10 ja 13—15 §:ää, 16 b luvun 4 §:n 3 momenttia eikä 18 luvun 9 §:n 2 momenttia.

6, 16, 28, 33 b §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

7.

Laki

vakuutuskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 8 §:n 2 momentti, 66 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 70, 72, 77 ja 78 §, 79 §:n 2 momentti, 81 §:n 1 momentti, 83 §:n 3 momentin johdantokappale ja 3 kohta, 4 momentti, 5 momentin johdantokappale ja 8 momentti, 83 a §:n 1, 3 ja 5 momentti, 83 b §, 83 e §:n 4 momentti, 90 §, 96 §:n 1 momentti, 97 §:n 2 momentti, 99 §:n 1 momentti, 111 §:n 1 momentin 2 kohta, 165 §:n 2 momentin johdantokappale sekä 4 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 167 ja 168 § ja 170 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti, 79 §:n 2 momentti, 83 a §:n 3 ja 5 momentti, 83 b §, 83 e §:n 4 momentti ja 111 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1322/1997, 83 §:n 3 momentin johdantokappale ja 3 kohta, 4 momentti, 5 momentin johdantokappale ja 8 momentti, 83 a §:n 1 momentti ja 170 §:n 2 momentti laissa 1777/1995 ja 66 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta ja 165 §:n 2 momentin johdantokappale ja 4 momentin johdantokappale ja 4 kohta laissa 200/1998, sekä

lisätään lakiin uusi 74 a, 74 c, 83 f ja 172 a § seuraavasti:

8 ja 66 §

(Kuten HE)

70 §

Vakuutuskassan kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolakia (1336/1997), jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä tai asianomaisen ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston vakuutustoiminnan erityisluonteeseen perustuvista määräyksistä muuta johdu.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia, 5—8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 2 §:n 2 momenttia, 6 ja 7 §:ää, 9—12 §:ää sekä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun 1—4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5 luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 1 momenttia, 6—13 §:ää, 16 ja 17 §:ää sekä 19 ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta vakuutuskassan tilinpäätöksen laatimiseen.

72 § (Uusi)

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Hallituksen ja toimitusjohtajan on päivättävä ja allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaatimuksestaan.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen varsinaista kassankokousta.

74 a § (Uusi)

Taseeseen merkitään:

1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon;

2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän määräisinä;

3) vastuuvelka 79 §:n ja 80 §:n 2 momentin säännöksiä ja asianomaisen ministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston määräyksiä noudattaen laskettuun arvoon; sekä

4) muut velat nimellisarvoon tai, jos velka on indeksiin taikka muuhun vertailuperusteeseen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan arvoon.

Jos kulukirjaus, joka on tehty saamisista 1 momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi.

74 c § (Uusi)

Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttöomaisuusryhmästä toiseen 74 b §:ssä tarkoitetun tasearvon määräisenä.

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-eräkohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno ja käypä arvo.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset arvonkorotusten enimmäismääristä ja Vakuutusvalvontavirasto sijoitusten käyvän arvon ja hankintamenon määrittämisestä.

77 §

Asianomainen ministeriö antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat määräykset vakuutuskassan tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista ja toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat määräykset vakuutuskassan tilinpäätöksen laatimisesta.

(3—5 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia tilinpäätöksen laatimisajasta, tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista, toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä. (Uusi)

7 luku

Vakuutusmaksut, vastuuvelka ja toimintapääoma

78, 79, 81, 83, 83 a, 83 b, 83 e ja 83 f §

(Kuten HE)

90 §

Vakuutuskassalla on oikeus maksaa kertasuorituksena vanhuus- tai perhe-eläke taikka vapaakirjaan perustuva työkyvyttömyyseläke, joka on pienempi kuin kymmenen euroa kuukaudessa. Kertasuoritus lasketaan Vakuutusvalvontaviraston määräysten mukaisesti, ellei muualla laissa toisin säädetä.

96, 97, 99, 111 ja 165 §

(Kuten HE)

167 §

(Poist.) Asianomainen ministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto voivat julkaista vakuutuskassojen toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista kassoista.

(2 mom. kuten HE)

168 ja 170 §

(Kuten HE)

15 luku

Erinäisiä säännöksiä

172 a §

(1 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, mitä tämän lain 8 §:n 2 momentissa, 65 §:ssä, 70 §:n 1 momentissa, 72 b §:ssä, (poist.) 74 a §:n 1 momentin 3 kohdassa, 74 b §:n 1 ja 2 momentissa, 74 c §:n 3 momentissa , 77 §:ssä, 79 §:n 2 momentissa, 83 §:n 3 momentin 3 kohdassa, 4 momentissa, 5 momentin 11 kohdassa ja 7 momentissa, 83 a §:n 1 ja 3 momentissa, 83 d §:n 5 momentissa, 91 §:n 4 momentissa, 96 §:ssä, 97 §:n 2 ja 3 momentissa, 99 §:n 1 momentissa, 132 §:n 2 ja 3 momentissa, 165 §:n 2 ja 4 momentissa, 167—169 §:ssä ja 170 §:n 4 momentissa säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä tai asianomaisesta ministeriöstä.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

8.

Laki

eläkesäätiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 123 §:n 2 momentti,

muutetaan 6 §:n 4 momentti, 36 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 37, 38, 41 ja 42 §, 43 §:n 2 momentti, 45 §:n 4—6 momentti, 46 §:n 3 momentin johdantokappale ja 3 kohta ja 4 momentti, 5 momentin johdantokappale sekä 7 ja 8 momentti, 47 §:n 4 ja 5 momentti, 48 §:n 7 momentti, 48 a §, 48 d §:n 4 momentti, 54 §, 64 §:n 1 momentti, 65 §:n 2 momentti, 67 §:n 1 momentti, 109 ja 110 §, 132 §:n 2 momentin johdantokappale ja 4 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 134 §, 135 §:n 2 momentti ja 136 §,

sellaisina kuin niistä ovat 43 §:n 2 momentti, 45 §:n 4—6 momentti, 48 a § ja 48 d §:n 4 momentti laissa 1323/1997 ja 36 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta ja 132 §:n 2 momentin johdantokappale ja 4 momentin johdantokappale ja 4 kohta laissa 201/1998, sekä

lisätään 43 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi sekä lakiin uusi 41 b , 47 a ja 137 a § seuraavasti:

6 ja 36 a §

(Kuten HE)

37 §

Eläkesäätiön kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolakia (1336/1997), jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä tai asianomaisen ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston vakuutustoiminnan erityisluonteeseen perustuvista määräyksistä muuta johdu.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia ja 5—8 §:ää, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 2 §:n 2 momenttia, 6 ja 7 §:ää, 9—12 §:ää sekä 13 §:n 1 ja 3 momenttia, 4 luvun 1—4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5 luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 5 §:n 1 momenttia, 6—13 §:ää, 16 ja 17 §:ää sekä 19 ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen.

38 § (Uusi)

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Hallituksen ja asiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai asiamies on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaatimuksestaan.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jollei Vakuutusvalvontavirasto eläkesää­tiön hakemuksesta erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus kuukauden kuluessa hallitukselle.

41 § (Uusi)

Taseeseen merkitään:

1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon;

2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenon suuruisina tai, jos niiden käypä arvo tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän määräisinä;

3) eläkevastuu 43 §:n säännöksiä ja asianomaisen ministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston määräyksiä noudattaen laskettuun arvoon; sekä

4) muut velat niemellisarvoon tai, jos velka on indeksiin taikka muuhun vertailuperusteeseen sidottu, muuttuneen vertailuperusteen mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan arvoon.

Jos kulukirjaus, joka on tehty saamisista 1 momentin 1 ja 2 kohdan perusteella, osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi.

41 b § (uusi)

Hyödyke siirretään sijoitus- tai käyttöomaisuusryhmästä toiseen 41 a §:ssä tarkoitetun tasearvon määräisenä.

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-eräkohtaisesti sijoitusomaisuuden hankintameno ja käypä arvo.

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset arvonkorotusten enimmäismääristä ja Vakuutusvalvontavirasto sijoitusten käyvän arvon ja hankintamenon määrittämisestä.

42 §

Asianomainen ministeriö antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat määräykset eläkesäätiön tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista ja toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat määräykset eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimisesta.

(3—5 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia tilinpäätöksen laatimisajasta, tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista, toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä. (Uusi)

43, 45—48, 48 a ja 48 d §

(Kuten HE)

54 §

Eläkesäätiöllä on oikeus maksaa kertasuorituksena vanhuus- tai perhe-eläke taikka vapaakirjaan perustuva työkyvyttömyyseläke, joka on pienempi kuin 20 euroa kuukaudessa tai eläkkeensaajan suostumuksella 40 euroa kuukaudessa. Kertasuoritus lasketaan Vakuutusvalvontaviraston määräysten mukaisesti, ellei muualla laissa toisin säädetä.

64, 65, 67, 109, 110, 123 ja 132 §

(Kuten HE)

134 §

(Poist.) Asianomainen ministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto voivat julkaista eläkesäätiöiden toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista eläkesää­tiöistä.

(2 mom. kuten HE)

135 ja 136 §

(Kuten HE)

14 luku

Erinäiset säännökset

137 a §

(1 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, mitä tämän lain 4 §:n 3 momentissa, 6 §:n 4 momentissa, 36 §:n 1 momentissa, 37 §:n 1 momentissa, 39 §:n 2 momentissa, (poist.) 41 §:n 1 momentin 3 kohdassa, 41 a §:n 1 ja 2 momentissa, 41 b §:n 3 momentissa, 42 §:ssä, 43 §:n 2 ja 3 momentissa, 45 §:n 4—6 momentissa, 46 §:n 1 momentissa, 3 momentin 3 kohdassa ja 4 momentissa, 48 §:n 1 ja 7 momentissa, 48 c §:n 2 ja 5 momentissa, 55 §:n 3 momentissa, 64 §:ssä, 65 §:n 2 ja 3 momentissa, 67 §:n 1 momentissa, 88 §:n 5 momentissa, 109 ja 110 §:ssä, 120 §:n 4 momentissa, 122 §:ssä, 132 §:n 2 ja 4 momentissa, 134 §:ssä, 135 §:n 2 momentissa ja 147 §:n 2 momentissa säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä tai asianomaisesta ministeriöstä.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

10.

Laki

potilasvahinkolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 3 ja 4 momentti, 6 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti ja 11 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti laissa 363/1995, 5 §:n 3 ja 4 momentti laissa ( / ) ja 11 §:n 3 momentti laissa 973/1993 seuraavasti:

4 §

(Kuten HE)

5 §

Vakuutuksenantaja

Kaikkien potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavien vakuutusyhtiöiden on kuuluttava jäsenenä Potilasvakuutuskeskukseen . Potilasvakuutuskeskus hoitaa tämän lain mukaisen korvaustoiminnan ja voi myöntää vakuutuksia jäsenyhtiöidensä lukuun. Potilasvakuutuskeskus vastaa vahingosta silloin, kun vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty, sekä määrää ja perii 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun korotetun vakuutusmaksun. Lisäksi Potilasvakuutuskeskus huolehtii suomalaisen vakuutusyhtiön selvitystilan ja konkurssin yhteydessä korvausten maksamisesta sen jälkeen, kun vakuutuskanta ja sitä vastaava omaisuus on siirretty sille , sekä muista vakuutusyhtiölain 15 luvun 14 §:ssä ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 49 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Sellaisen ulkomaisen vakuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin osalta, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen, Potilasvakuutuskeskuksen velvollisuus maksaa korvaukset alkaa kuitenkin Vakuutusvalvontaviraston määräämästä ajankohdasta. Kun Potilasvakuutuskeskus on maksanut vahinkoa kärsineelle korvausta, hänen oikeutensa korvaukseen selvitys- tai konkurssipesästä siirtyy Potilasvakuutuskeskukselle siihen määrään saakka, kun tämä on korvausta maksanut.

Vakuutusvalvontavirasto valvoo Potilasvakuutuskeskuksen toimintaa ja asianomainen ministeriö vahvistaa sen säännöt. Valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin, mitä vakuutusyhtiölaissa säädetään vakuutusyhtiön valvonnasta.

6 ja 11 §

(Kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1999. Lain 5 §:n 3 ja 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

(2 mom. kuten HE)

23.

Laki

merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 §:n 4 momentti, 41 §:n 2 momentti, 45 ja 54 §, 55 §:n 2 momentti, 56 §:n 4 momentti, 57 ja 58 § ja 64 c §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 54 § laissa 1/1981, 41 §:n 2 momentti ja 55 §:n 2 momentti laissa 1309/1989, 56 §:n 4 momentti ja 64 c §:n 3 momentti laissa 395/1995 ja 58 § osaksi laissa 806/1996 seuraavasti:

3, 41 ja 45 §

(Kuten HE)

54 §

Asianomainen ministeriö antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat määräykset eläkekassan tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista ja toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat määräykset eläkekassan tilinpäätöksen laatimisesta.

(3—5 mom. kuten HE)

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia tilinpäätöksen laatimisajasta sekä tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, liitetiedoista, toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä. (Uusi)

55—58 ja 64 c §

(Kuten HE)

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Sen estämättä, mitä kirjanpitolain (1336/1997) 9 luvun 2 §:ssä säädetään, kirjanpitolakia sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen. (Uusi)

Eläkekassa saa kuitenkin soveltaa 3 momentissa tarkoitettuja säännöksiä sinä tilikautena, joka on kulumassa tai alkaa tämän lain tultua voimaan. (Uusi)

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Tuulikki Hämäläinen /sd
vpj. Seppo Kääriäinen /kesk
jäs. Arto Bryggare /sd
Mikko Immonen /vas
Mari Kiviniemi /kesk
Paula Kokkonen /kok
Martti Korhonen /vas
Pekka Kuosmanen /kok
Leena Luhtanen /sd
Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
Erkki Partanen /sd
Vuokko Rehn /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
Sakari Smeds /skl
Janne Viitamies /sd