SuVM 2/1998 - HE 6, 117/1997 vp
Hallituksen esitys oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

SuVM 2/1998 - HE 6, 117/1997 vpHallituksen esitys oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 6, 117/1997 vp

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 1998 hyväksynyt hallituksen esityksiin 6 ja 117/1997 vp pohjautuvan 1. lakiehdotuksen (laki rikoslain muuttamisesta) muutoin lakivaliokunnan ehdotuksen (LaVM 3/1998 vp) mukaisesti, paitsi 17 luvun 10 §:n muutettuna seuraavasti:

10 §
Uskonrauhan rikkominen

Joka

1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä tai

2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta,

on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Eduskunta on muilta osin hyväksynyt lakivaliokunnan ehdotukset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Erkki Tuomioja /sd

vpj. Kimmo Sasi /kok

jäs. Arja Alho /sd

Maria Kaisa Aula /kesk

Tuija Brax /vihr

Kaarina Dromberg /kok

Mikko Elo /sd

Jorma Huuhtanen /kesk

Tuulikki Hämäläinen /sd

Jouko Jääskeläinen /skl

Tuula Kautto /sd

Kimmo Kiljunen /sd

Jari Koskinen /kok

Johannes Koskinen

Annika Lapintie /vas

Margareta Pietikäinen /r

Aapo Saari /kesk

Pentti Tiusanen /vas

Irja Tulonen /kok

Kari Uotila /vas

Matti Vanhanen /kesk

Matti Väistö /kesk

vjäs. Timo Kalli /kesk

Markku Markkula /kok

Virpa Puisto /sd.