Sisällysluettelo

UaVM 12/1997 - HE 262/1996
Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 muuttamisesta

UaVM 12/1997 - HE 262/1996Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 muuttamisesta

HE 262/1996

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 1997 lähettänyt ulkoasiainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 262/1996 vp.

Asian johdosta ovat valiokunnassa olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta ulkoasiainministeriöstä sekä professori Pekka Koskinen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 4/1997 vp), joka on tämän mietinnön liitteenä.

Käsiteltyään asian ulkoasiainvaliokunta esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annettua lakia siten, että se koskisi myös eräiden Suomelle Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täytäntöönpanemista.

Esityksessä ehdotetaan myös säännöstelyrikosta koskevan lainsäädännön määräysten muuttamista siten, että säännöstelyrikoksia voitaisiin soveltaa sellaisten Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla annettujen asetusten rikkomiseen, jotka kuuluvat Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan ja jotka koskevat pääomien liikkuvuutta tai maksujen tai muiden taloudellisten suhteiden keskeyttämistä tai vähentämistä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on ne hyväksynyt.

Euroopan unionin neuvostolla on komission ehdotuksesta mahdollisuus toteuttaa kiireellisesti talouspakotteiden asettaminen neuvoston asetuksella. Menettely on kaksiportainen ja pakotteiden asettamisesta päätetään joko yhteisenä kantana tai yhteisenä toimintana unionisopimuksen J.2 ja J.3 artiklan mukaisesti.

Asetusten täytäntöönpano Suomessa edellyttää Suomen lainsäädäntöön sisällytettyä rangaistusuhkaa ja menettämisseuraamusta asetuksen rikkomisesta. Asetusten täytäntöönpano saattaa edellyttää myös täydentäviä kansallisia määräyksiä.

Suomi on tultuaan EU:n jäseneksi saattanut voimaan kaikki voimassa olleet EY:n pakoteasetukset.

Hallituksen esitykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa esitetään, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvien pääomien liikkuvuutta, maksuja tai muita taloudellisten suhteiden keskeyttämistä tai vähentämistä koskevien Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen nojalla annettujen asetusten voimaantulosta ja niitä rikottaessa sovellettavista rangaistussäännöksistä tiedotetaan ulkoasiainministeriön ilmoituksilla siten kuin kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain (360/1982) 4 :ssä säädetään.

Ulkoasiainvaliokunta katsoo, että Euroopan unionin yhteisen pakotepolitiikan soveltamisen tulee tapahtua viivytyksettä, milloin tarvetta pakotteiden käyttöön ilmenee. Jäsenyys Euroopan unionissa edellyttää kansallisen lainsäädännön muuttamista siten, että Euroopan unionin neuvoston tekemät pakotesäännökset saatetaan voimaan viivytyksettä osaksi suomalaista lainsäädäntöä.

Pakotelainsäädäntöön sisältyvät rangaistussäännökset edellyttävät kuitenkin legaliteettiperiaatteen mukaisesti sitä, että pakoteasetukset julkaistaan siten, että niiden henkilöiden, joita asetukset mahdollisesti koskevat, on tosiasiallisesti mahdollista saada tieto asetusten voimaantulosta ja sovellettavista rangaistussäännöksistä. Ulkoasiainvaliokunnan käsityksen mukaan rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen huomioimisen kannalta on perustellumpaa julkaista ulkoasiainministeriön ilmoitukset säädöskokoelmassa sen liitteenä olevan sopimussarjan sijasta.

Samalla ulkoasiainvaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan kantaan, jonka mukaan ulkoasiainministeriön ilmoitukset tulee muotoilla mahdollisimman yksiselitteisesti ja legaliteettiperiaatteen huomioon ottavalla tavalla. Ulkoasiainvaliokunta yhtyy samoin perustuslakivaliokunnan kantaan, jonka mukaan 2. lakiehdotuksen 11 kohta on legaliteettiperiaatteen mukaan ongelmallinen.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa kunnioittaen,

että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina paitsi 1 lakiehdotuksen 2 a :n 2 momentti muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) .

Valiokunnan muutosehdotus:

(1 mom. kuten HE)

Tiedot 1 momentissa tarkoitettujen asetusten voimaantulosta ja niitä rikottaessa sovellettavista rangaistussäännöksistä julkaistaan ulkoasiainministeriön ilmoituksella siten kuin hallitusmuodon 20 2 momentissa säädetään lain julkaisemisesta.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa varapuheenjohtaja

Eva Biaudet /r sekä
jäsenet Satu Hassi /vihr,
Esko Helle /vas,
Sinikka Hurskainen /sd,
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk,
Kauko Juhantalo /kesk,
Ilkka Kanerva /kok,
Antero Kekkonen /sd,
Kimmo Kiljunen /sd,
Martti Tiuri /kok,
Erkki Tuomioja /sd ja
Jarmo Wahlström /vas.