LaVM 13/1997 - HE 40/1997
Hallituksen esitys sotilaskurinpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LaVM 13/1997 - HE 40/1997Hallituksen esitys sotilaskurinpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 40/1997

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä huhtikuuta 1997 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 40/1997 vp sotilaskurinpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti puolustusvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PuVL 2/1997 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki, puolustusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö

- osastopäällikkö Juhani Uusitalo ja poliisiylitarkastaja Jorma Toivanen, sisäasiainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Hannu Tuomola, pääesikunta

- käräjätuomari Olli Myllykangas, Helsingin käräjäoikeus

- puheenjohtaja Henrik Söderman, Suomen Varusmiesliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilaskurinpitolakia niin, että arestia ei enää määrättäisi kurinpitomenettelyssä. Eräiden rangaistusten täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi ja lakiin ehdotetaan eräitä muun lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvia muutoksia.

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös poistumisrangaistuksesta.

Sotilasoikeudenkäyntilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sotilasoikeudenkäyntiasiana voitaisiin käsitellä myös sotilasrikoksen kanssa samalla teolla tehty muu vähäinen rikos. Lisäksi virkanimikkeet ehdotetaan tarkistettaviksi vastaamaan lainsäädännön muutoksia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

1. Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

19 . Pykälässä säädetään pidättämispäätöksen tekemiseen oikeutetuista sotilasesimiehistä ja -viranomaisista. Hallituksen esityksessä ehdotetaan pykälää muutettavaksi siten, että pidättämispäätöksen voisi tehdä myös varuskunnan varalla oleva päivystäjä. Ehdotusta perustellaan sillä, ettei pakkokeinosta päättävää henkilöä ole aina joukko-osastoissa saatavilla.

Pakkokeinolain 1 luvun 6 :ssä säädetään pidättämiseen oikeutetuista virkamiehistä poliisin, tullin sekä syyttäjä- ja rajavartiolaitoksen osalta. Pidättämisestä päättävällä virkamiehillä on lähes poikkeuksetta oikeustieteellinen koulutus, poliisikoulutus tai siihen verrattava muu erikoiskoulutus, joka antaa tiedolliset valmiudet esitutkintaan ja rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttöön. Käytännössä suurimman osan pidättämispäätöksistä tekevät poliisimiehet, joilla on pitkä työkokemus ja varsin korkea virka-asema.

Valiokunnan mielestä pidättämisoikeutta ei voida oikeusturvasyistä antaa varuskunnan varalla olevalle päivystäjälle, jolta ei edellytetä oikeudellisessa päätöksenteossa tarvittavaa koulutusta tai kokemusta. Ehdotus ei ole myöskään käytännön syistä perusteltu, koska joukko-osastoissa on useita toimivaltaisia henkilöitä päättämään pidättämistä lievemmän pakkokeinon ― kiinniottamisen ― käyttämisestä. Kiinniottaminen voi kestää enintään 24 tuntia, joka on riittävän pitkä aika saattaa pidättämispäätös toimivaltaisen virkamiehen päätettäväksi. Näiden syiden perusteella valiokunta ehdottaa pykälän poistamista lakiehdotuksesta. Tämän vuoksi myös lain johtolausetta on tarkistettava.

25 . Pykälässä säädetään kahdesta rikosprosessuaalisesta pakkokeinosta: takavarikosta ja etsinnästä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi selvyyden vuoksi 3 momentti, jonka mukaan etsintänä ei pidettäisi varusmiehen varustekaapin tarkastamista.

Puolustusvaliokunta on lausunnossaan todennut, että hallituksen esityksen perusteluissa todettu säännöksen tarkoitus on selvyyden vuoksi syytä sisällyttää myös lakivaliokunnan mietintöön.

Etsintä, joka on oikeudellinen pakkokeino, on selkeästi erotettava varusmiespalvelukseen kuuluvasta, perusyksikön viikko-ohjelman mukaisesta siisteystarkastuksesta. Tarkastukseen kuuluu varusmiehen varustekaapin siisteyden tarkastaminen ja mahdollisesti myös kaapissa säilytettävien puolustusvoimien varusteiden kunnon tarkastus. Tarkastaminen ei kuitenkaan ulotu kaapissa erillään säilytettäviin varusmiehen henkilökohtaisiin esineisiin. Valiokunta ehdottaa momentin täsmentämistä, jotta säännöksen tarkoitus tulee laissa selkeästi ilmaistuksi.

3. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

8 . Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, milloin muu rikos kuin sotilasrikos voidaan tarkoituksenmukaisuussyistä käsitellä sotilasoikeudenkäyntiasiana.

Momentissa viitataan oikeudenkäymiskaaren 10 lukuun, joka on osittain kumottu uudistettaessa rikosasiain oikeudenkäyntimenettely alioikeuksissa. Valiokunta ehdottaa, että viittaussäännös muutetaan koskemaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 4 lukua, jossa säädetään laillisesta tuomioistuimesta.

Oikeudenkäymiskaaren kumottuihin säädöksiin viitataan myös pykälän 2 ja 3 momenteissa. Momentteihin on tehtävä luonteeltaan lakitekniset viittaussäännösten tarkistukset. Valiokunta ehdottaa lisättäväksi lakiehdotukseen 2 ja 3 momentin, joissa viitataan oikeudenkäymiskaaren kumottujen säädösten sijasta voimassa oleviin vastaaviin säännöksiin. Muutosten vuoksi myös lain johtolausetta on tarkistettava.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

1.

Laki

sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (331/1983) 33 :n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 652/1991,

muutetaan 1 , 2 :n 3 ja 4 momentti, 8 :n 2 momentti, 9, 10 ja 12 , 18 :n 1 kohta, (poist.) 25 a , 27 :n 2 momentti, 36 , 38 :n 3 momentti, 39 :n 3 momentti, 41, 44 ja 45 , 45 a :n 1 momentti ja

sellaisina kuin niistä ovat, 2 :n 3 ja 4 momentti, 12 , 27 :n 2 momentti, 38 :n 3 momentti, 44 ,

45 a :n 1 momentti ja 45 b mainitussa laissa 652/1991, (poist.) 25 a laissa 1259/1988 sekä 36 ja

45 b ,

39 :n 3 momentti laissa 374/1990, sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 1259/1988 kumotun 23 :n tilalle uusi 23 ja 25 :ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1259/1988, uusi 3 momentti sekä mainitulla lailla 374/1990 kumotun 40 :n tilalle uusi 40 seuraavasti:

(Kuten HE)

(Poist.)

(Kuten HE)

Etsintänä ei pidetä asevelvollisuuslain taikka naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain perusteella palveluksessa olevan käyttöön luovutetun varustekaapin siisteyden ja kaapissa säilytettävien puolustusvoimien varusteiden kunnon tarkastamista.

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

3.

Laki

sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 8 (poist.), 10 :n 1 momentti ja 21 , sellaisena kuin niistä on 8 osaksi laissa 709/1991, seuraavasti:

Jos sotilasta tai muuta rikoslain 45 luvun alaista henkilöä syytetään sekä sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta että muusta rikoksesta, saadaan ensiksi mainittua rikosta koskeva syyte tutkia siinä tuomioistuimessa, joka on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun mukaan toimivaltainen käsittelemään jälkimmäistä muuta rikosta koskevan syytteen, jos se asian laadun, selvityksen esittämisen tai muun erityisen syyn takia on tarkoituksenmukaista. Jos muu kuin sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävä rikos on tehty samalla teolla sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävän rikoksen kanssa ja rikos on sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävään rikokseen nähden vähäinen ja jos rikoksia koskevien syytteiden käsitteleminen yhdessä on tarkoituksenmukaista, voidaan myös muuta kuin sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävää rikosta koskeva syyte tutkia tämän lain mukaisessa järjestyksessä.

Milloin kaksi tai useampi henkilö, joista joku ei ole sotilas tai muuten rikoslain 45 luvun alainen, on syytteessä osallisuudesta 2 :ssä tarkoitettuun rikokseen, saadaan asia 1 momentissa säädetyin edellytyksin tutkia kaikkien kohdalta siinä tuomioistuimessa, joka on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun mukaan jonkun osallisen osalta toimivaltainen. (Uusi 2 mom.)

Tuomioistuin, jonka toimivalta määräytyy tämän pykälän mukaan, käsittelee asian säännönmukaisessa kokoonpanossaan. Sen toimivaltaa määrättäessä ei sovelleta, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 11 :ssä säädetään. (Uusi 3 mom.)

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1997

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Henrik Lax /r
vpj. Matti Vähänäkki /sd
jäs. Sulo Aittoniemi /kesk
Juhani Alaranta /kesk
Janina Andersson /vihr
Toimi Kankaanniemi /skl
Juha Karpio /kok
Pekka Kuosmanen /kok
Annika Lapintie /vas
Kari Myllyniemi /kesk
Reino Ojala /sd (osittain)
Markku Pohjola /sd
Heikki Rinne /sd
Pekka Saarnio /vas
Jukka Tarkka /nuors.