LaVM 1/1997 - HE 243/1996
Hallituksen esitys laeiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta sekä rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

LaVM 1/1997 - HE 243/1996Hallituksen esitys laeiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta sekä rikoslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

HE 243/1996

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 1996 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen 243/1996 vp.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede ulkoasiainministeriöstä ja lainsäädäntöneuvos Antti Pihlajamäki oikeusministeriöstä.

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan, että kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta 3.2.1995 annetun lain 9 §:ää muutetaan. Lisäksi ehdotetaan, että rikoslain 11 lukuun lisätään uusi kemiallisen aseen kiellon rikkomista koskeva 7 a § sekä kumotaan rikoslain muuttamisesta 3.2.1995 annettu laki. Mainittuja 3.2.1995 annettuja lakeja ei ole vielä saatettu niissä edellytetyin tavoin asetuksella voimaan. Rikoslain kokonaisuudistuksen toisen vaiheen voimaantulo 1.9.1995 ja rikoslain 1 luvun muutoksen voimaantulo 1.9.1996 ovat saaneet aikaan sen, että rikoslain muuttamista koskevaa lakia ja yleissopimuksen määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetussa laissa olevaa rangaistussäännöstä ei hyväksytyssä muodossaan voida saattaa voimaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Valiokunnan kannanotot

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä.

Valiokunta toteaa, että

― muutettavaksi ehdotetut lait, joita ei ole saatettu voimaan, perustuvat hallituksen esitykseen 247/1994 vp, josta ulkoasiainvaliokunta on antanut mietintönsä UaVM 12/1994 vp, ja

― nyt hyväksyttävien lakien voimaantulo edellyttää myös rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen (627/1996) muuttamista.

Edellä lausutun perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Henrik Lax /r, varapuheenjohtaja Matti Vähänäkki /sd ja jäsenet Sulo Aittoniemi /kesk, Toimi Kankaanniemi /skl, Juha Karpio /kok, Anne Knaapi /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Annika Lapintie /vas, Kari Myllyniemi /kesk, Reino Ojala /sd, Markku Pohjola /sd, Heikki Rinne /sd, Pekka Saarnio /vas ja Jukka Tarkka /nuors.