StVM 16/1996 - HE 95/1996
Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

StVM 16/1996 - HE 95/1996Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

HE 95/1996

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 1996 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 95/1996 vp laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta.

Asian johdosta ovat valiokunnassa olleet kuultavina ylitarkastaja Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Matti Laiho Suomen Kuntaliitosta, johtaja Seppo Heiskanen Elintarviketeollisuusliitosta ja terveysvalvonnan johtaja Marjo-Riitta Hämäläinen Suomen Eläinlääkäriliitosta.

Hallituksen esitys

Hallituksen esityksessä ehdotetaan terveydensuojelulain muutoksenhakua ja kunnallisia maksuja koskevia säännöksiä yhdenmukaistettavaksi ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lakien kanssa. Lakiin ehdotetaan myös säännöksiä talousveden laatuvaatimusten täyttämistä koskevien poikkeuslupien käsittelystä sekä säännökset tilapäistä elintarvikehuoneistoa koskevasta kevennetystä ilmoitusmenettelystä. Sosiaali- ja terveysministeriölle annettaisiin valtuuksia antaa elintarvikehygieniaa koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1997 alusta.

Valiokunnan kannanotot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa sitä hallituksen esityksen perusteluista vain epäsuorasti ilmenevää seikkaa, että tilapäisten elintarvikehuoneistojen saamiseksi valvonnan piiriin on tärkeää, että niitä koskevasta ilmoituksesta ei peritä maksua. Valiokunnan käsityksen mukaan 50 §:n 2 momentissa tarkoitettuna käsittelemisenä ei nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti voi pitää ilmoituksen merkitsemistä tiedoksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että lakia toimeenpantaessa kiinnitetään kunnallisten viranomaisten huomiota tilapäistä elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen maksuttomuuteen.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 56 §:n 2 momentissa olevan viittauksen muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 1996 voimaan tulevaan hallintolainkäyttölakiin.

Edellä esitettyyn viitaten sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksena ja kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muutoin muuttamattomana paitsi 56 § näin kuuluvana:

56 §
Muutoksenhaku

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Edellä 7 §:ssä tarkoitetun kunnan lautakunnan tai muun toimielimen tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetyssä järjestyksessä valittamalla lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(5 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1996

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Jouko Skinnari /sd, varapuheenjohtaja Maija Perho /kok ja jäsenet Anne Huotari /vas, Jorma Huuhtanen /kesk, Liisa Hyssälä /kesk, Timo Ihamäki /kok, Paula Kokkonen /kok, Mikko Kuoppa /va-r, Eero Lämsä /kesk, Hannes Manninen /kesk, Pirkko Peltomo /sd, Margareta Pietikäinen /r, Maija Rask /sd, Osmo Soininvaara /vihr ja Marjatta Vehkaoja /sd.