Sisällysluettelo

LaVM 9/1996 - HE 100/1996
Hallituksen esitys laiksi rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

LaVM 9/1996 - HE 100/1996Hallituksen esitys laiksi rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 100/1996

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 1996 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen 100/1996 vp.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Antti Pihlajamäki oikeusministeriöstä ja hallitussihteeri Timo Turkki puolustusministeriöstä.

Hallituksen esitys. Esityksessä ehdotetaan rikoslakia selvennettäväksi siten, että sotilaita koskevia rikoslain säännöksiä sovellettaisiin myös henkilöön, joka on puolustusvoimissa nimitetty virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen hoitamaan sotilastehtävää. Uuden virkamieslain mukaan tällaista henkilöä ei enää määrätä hoitamaan sotilasvirkaa, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta sotilaita koskevien rikoslain 45 luvun säännösten soveltamisessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Valiokunnan kannanotot. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä sellaisenaan.

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1996

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Henrik Lax /r, varapuheenjohtaja Matti Vähänäkki /sd ja jäsenet Sulo Aittoniemi /kesk, Jouko Jääskeläinen /skl, Juha Karpio /kok, Anne Knaapi /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Kari Myllyniemi /kesk, Markku Pohjola /sd, Heikki Rinne /sd, Mauri Salo /kesk, Säde Tahvanainen /sd, Jukka Tarkka /nuors ja Jorma Vokkolainen /vas.