Sisällysluettelo

TaVM 10/1995 - HE 39/1995
Hallituksen esitys laeiksi eräiden teknillistä tarkastuskeskusta koskevien säännösten muuttamisesta

TaVM 10/1995 - HE 39/1995Hallituksen esitys laeiksi eräiden teknillistä tarkastuskeskusta koskevien säännösten muuttamisesta

HE 39/1995

Eduskunta on lähettänyt 30 päivänä toukokuuta 1995 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 39/1995 vp laeiksi eräiden teknillistä tarkastuskeskusta koskevien säännösten muuttamisesta.

Esityksen johdosta valiokunnassa ovat olleet kuultavina teollisuusneuvos Seppo Tuominen ja ylitarkastaja Tapani Koivumäki kauppa- ja teollisuusministeriöstä, ylijohtaja Simo Hassi teknillisestä tarkastuskeskuksesta, toimitusjohtaja Juha Koski Sähkötarkastuskeskuksesta ja hallintosihteeri Paavo Talala Suomen Sähköalantyöntekijäin Liitosta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi paineastialakia, kemikaalilakia, räjähdysvaarallisista aineista annettua lakia, vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia, kaivoslakia ja vakauslakia.

Esitys liittyy nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen palvelu- ja viranomaistehtävien sekä Sähkötarkastuskeskuksen viranomaistehtävien organisointiin tarkastus- ja testauspalveluja tuottavalle liikelaitosmuotoiselle Teknilliselle tarkastuskeskukselle ja viranomaistehtäviä hoitavalle turvatekniikan keskukselle.

Valiokunta pitää lakiehdotuksia tarkoituksenmukaisina ja kunnioittaen ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1995

―――――

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa varapuheenjohtaja Kääriäinen sekä jäsenet Aura, Bryggare, Immonen, M. Korhonen, R. Korhonen, Kuosmanen, Luhtanen, Partanen, Piha, Rehn, Rosendahl, Salo, Smeds ja Soininvaara.

―――――