Sisällysluettelo

LaVM 13/1995 - HE 197/1995
Hallituksen esitys laeiksi rikosrekisterilain ja rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta

LaVM 13/1995 - HE 197/1995Hallituksen esitys laeiksi rikosrekisterilain ja rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta

HE 197/1995

Eduskunta on 29 päivänä marraskuuta 1995 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen 197/1995 vp.

Valiokunnassa on ollut kuultavana lainsäädäntöneuvos Jarmo Littunen oikeusministeriöstä.

Hallituksen esitys. Esityksessä ehdotetaan, että rikosrekisterilakiin lisätään säännökset yhteisösakon rekisteröimisestä, koska yhteisösakkoon tuomitseminen on tullut mahdolliseksi 1 päivästä syyskuuta 1995. Tätä ennen rikosoikeudellinen rangaistus on voitu tuomita vain luonnolliselle henkilölle ja rekisteröintiä koskevat säännökset on kirjoitettu sen mukaan.

Samassa yhteydessä ehdotetaan korjattavaksi rikoslain ympäristörikoslukuun jäänyt virheellinen viittaus.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Valiokunnan kannanotot. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä sellaisinaan.

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Lax, varapuheenjohtaja Vähänäkki ja jäsenet Aittoniemi, Karpio, Kuosmanen, Lapintie, Myllyniemi, R. Ojala, M. Pohjola, Ryhänen, Salo ja Tarkka.