Sisällysluettelo

TaVM 42/1994 - HE 301/1994
Talousvaliokunnan mietintö n:o 42 hallituksen esityksestä laiksi ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

TaVM 42/1994 - HE 301/1994Talousvaliokunnan mietintö n:o 42 hallituksen esityksestä laiksi ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 301/1994

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 1994 lähettänyt talousvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 301 laiksi ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta.

Valiokunnassa on ollut kuultavana vs. kaupallinen neuvos Tuula Kulovesi kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut esityksestä talousvaliokunnalle lausunnon. Lausunto on tämän mietinnön liitteenä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Euroopan unionin (EU) jäsenyyteen liittyvä laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa. Laki korvaisi voimassa olevan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain muilta kuin vientivalvontaa koskevilta osin. Ehdotettu laki olisi valtuuslaki ja sillä ehdotetaan säädettäväksi menettelystä, jonka mukaisesti Suomi voi ryhtyä markkinoita suojaaviin toimenpiteisiin.

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen nojalla Suomella on siirtymäaikana yhteisön lainsäädäntöä laajemmat mahdollisuudet ryhtyä erityistoimenpiteisiin tilanteissa, joissa ulkomaankauppa aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vaaraa Suomen markkinoilla. Tällaisia toimenpiteitä olisivat tarkkailu- tai suojatoimenpiteet. Laissa säädettäisiin myös ulkomaankaupan sääntelyyn liittyvistä viranomaisvaltuuksista. Ehdotettua hallinnointijärjestelyä sovellettaisiin sekä siirtymäajan toimenpiteisiin että sen jälkeen EU:n ulkomaankaupan sääntelyyn liittyvien toimenpiteiden käyttöönotossa ja kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa.

Esityksessä ehdotetaan myös säännöstelyrikosta koskevan rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamista siten, että viranomaisen ehdotetun lain nojalla antamien sekä Euroopan yhteisöjen asetuksiin perustuvien säännöstelymääräysten rikkomiseen voitaisiin soveltaa säännöstelyrikossäännöksiä.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa niiden hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota toiseen lakiehdotukseen sisältyvän rikoslain 46 luvun 1 §:n 9 kohdan muotoiluun, joka tarkkuudeltaan poikkeaa muusta pykälästä.

Yhtyen perustuslakivaliokuntaan valiokunta edellyttää, että hallitus ensi tilassa antaa esityksen rikoslain 46 luvun 1 §:n 9 kohdan täsmentämiseksi.

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1994

―――――

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Louekoski, varapuheenjohtaja Björkenheim, jäsenet Dromberg, Jansson, Kekkonen, Korhonen, Koski, Laivoranta, J. Leppänen, Linnainmaa, Luhtanen, A. Ojala, Paloheimo ja O. Rehn.

―――――