Sisällysluettelo

LiVM 6/1994 - HE 74/1994
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksestä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

LiVM 6/1994 - HE 74/1994Liikennevaliokunnan mietintö n:o 6 hallituksen esityksestä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

HE 74/1994

Eduskunta on 10 päivänä toukokuuta 1994 lähettänyt liikennevaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 74.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina ylitarkastaja Liisa Virtanen liikenneministeriöstä ja liikennetarkastaja Arto Sohlman Valtionrautateiltä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Laki koskisi vesikuljetusten kappalekuljetuksia ja muiden kuljetusmuotojen kaikkia kuljetuksia. Pääosa ehdotetuista säännöksistä on jo tällä hetkellä alemmanasteisissa säännöksissä ja määräyksissä. Ehdotetun lain perusteella saatettaisiin Euroopan unionissa valmisteilla olevat vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät säädökset voimaan sen mukaisesti kuin Euroopan talousalueesta tehty sopimus edellyttää.

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä sellaisenaan.

Liikennevaliokunta toteaa vielä lain soveltamisalaa säätelevän 2 §:n 3 momentin 2 kohdan osalta, että laki ei koske tehdasalueen sisäisiä vaarallisten aineiden siirtoja silloin, kun tavaran siirto ei välittömästi liity tie-, rautatie-, alus- tai ilmakuljetukseen lähettäjältä vastaanottajalle. Tällä tarkoitetaan tehdasalueella tapahtuvia siirtoja, jotka on suoritettu ennen kuin tavara on lastattu kuljetusketjuun kuuluvaan ajoneuvoon.

Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1994

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Saapunki, varapuheenjohtaja Kasurinen, jäsenet Hassi, Karhunen, Kohijoki, Lahikainen, M. Laukkanen, Myller, Rauramo, Renlund, Rönnholm ja Vehkaoja sekä varajäsen Seivästö.