Sisällysluettelo

LaVM 7/1994 - HE 67/1994
Lakivaliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

LaVM 7/1994 - HE 67/1994Lakivaliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta

HE 67/1994

Eduskunta on 6 päivänä toukokuuta 1994 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen n:o 67.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Ilkka Rautio oikeusministeriöstä ja lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale valtiovarainministeriöstä.

Hallituksen esitys. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verorikkomusta koskeva rikoslain 29 luvun 4 § siten, että sitä voitaisiin soveltaa myös kuukausittain tilitettävän arvonlisäveron suorittamatta jättämiseen. Muutos on lakitekninen ja johtuu siitä, että liikevaihtovero korvataan arvonlisäverolla. Tarkoituksena on, että ehdotettu laki tulee voimaan samanaikaisesti kuin arvonlisäverolaki eli 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Valiokunnan kannanotot. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä sellaisenaan.

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1994

―――――

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Lax, varapuheenjohtaja Halonen ja jäsenet Aittoniemi, Hassi, Häkämies, Komi, Korteniemi, Luhtanen, Piha, Polvi, Rossi, Savela, Seivästö, Suhola, Tykkyläinen ja Vuoristo.

―――――