Sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välillä

Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 7.4.2017/216 (SopS 47/2017)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välillä Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2015 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 24.5.2017/316 (SopS 48/2017)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (216/2017) 2 §:n nojalla:

1 §

Yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välillä Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2015 tehty sopimus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 14 päivänä maaliskuuta 2017 ja tasavallan presidentti 7 päivänä huhtikuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 4 päivänä toukokuuta 2017.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (216/2017) tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2017.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2017.

Sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan hallituksen ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksen välillä

Saudi-Arabian kuningaskunnan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä "osapuolet", jotka nojautuvat valtioidensa välisiin ystävällisiin suhteisiin,

pyrkivät vahvistamaan edelleen kahdenvälisiä suhteitaan,

haluavat kehittää laaja-alaista yhteistyötä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä kansojensa hyvinvoinnin ja vaurauden edistämiseksi,

korostavat energian toimitusvarmuuden tärkeyttä molemmille osapuolille sekä tarvetta kehittää uusia energianlähteitä,

ovat tietoisia siitä, että molemmat valtiot ovat Kansainvälisen atomienergiajärjestön, jäljempänä "IAEA", jäsenvaltioita ja että molemmat valtiot ovat osapuolina ydinaseiden leviämisen estämisestä 1 päivänä heinäkuuta 1968 tehdyssä sopimuksessa, jäljempänä "ydinsulkusopimus", mukaan lukien IAEA:n kanssa ydinsulkusopimuksen mukaisesti tehdyt sopimukset ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta,

ovat tietoisia siitä, että Suomen tasavalta on Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) jäsenvaltio ja sellaisena velvollinen noudattamaan Euratom-sopimuksen ja siitä johdetun lainsäädännön määräyksiä ja että Suomen tasavalta soveltaa Euratom-sopimuksen mukaisia ydinmateriaalivalvontatoimia,

ottavat huomioon, että Suomen tasavalta on 1 päivänä lokakuuta 1995 liittynyt Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä 5 päivänä huhtikuuta 1973 tehtyyn sopimukseen ydinsulkusopimuksen 3 artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta (INFCIRC/193), sellaisena kuin tämä sopimus on täydennettynä 22 päivänä syyskuuta 1998 tehdyllä sopimuksen lisäpöytäkirjalla (INFCIRC/193/Add.8) (jäljempänä "Suomea koskeva IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimus"),

ottavat huomioon Saudi-Arabian kuningaskunnan ja IAEA:n välillä 16 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyn sopimuksen ydinmateriaalivalvonnan soveltamiseksi ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen yhteydessä (jäljempänä "Saudi-Arabiaa koskeva IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimus"),

ottavat huomioon, että Suomen tasavalta noudattaa ydinalan viejämaiden ryhmän yleisohjeita ydinmateriaalien siirroista (Nuclear Suppliers Group Guidelines for Nuclear Transfers) sekä yleisohjeita ydinalaan liittyvien kaksikäyttötuotteiden, -aineiden ja -tietoaineistojen ja niihin liittyvän teknologian siirroista (Guidelines for Transfers of Nuclear-related Dual-use Equipment, Material, Software and Related Technology), jotka IAEA on julkaissut asiakirjoina INFCIRC/254, Part 1 ja Part 2,

ottavat huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta noudattaa ydinalan viejämaiden ryhmän yleisohjeita ydinalan tuotteiden siirroista (Nuclear Suppliers Group Guidelines for Nuclear Transfers) sekä yleisohjeita ydinalaan liittyvien kaksikäyttölaitteiden, -materiaalien, -ohjelmistojen ja niihin liittyvän teknologian siirroista (Guidelines for Transfers of Nuclear-related Dual-use Equipment, Material, Software and Related Technology), jotka IAEA on julkaissut asiakirjoina INFCIRC/254/Rev.4, Part 1 ja INFCIRC/254, Part 2,

ottavat huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta ja Suomen tasavalta ovat 17 päivänä kesäkuuta 1994 tehdyn ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen (INFCIRC/449) sopimuspuolina,

ottavat huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta ja Suomen tasavalta ovat 5 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yleissopimuksen (INFCIRC/546) sopimuspuolina,

ottavat huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta ja Suomen tasavalta ovat ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista 26 päivänä lokakuuta 1979 tehdyn yleissopimuksen (INFCIRC/274) sopimuspuolina,

ottavat huomioon, että Saudi-Arabia on korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla 21 päivänä toukokuuta 1963 tehdyn Wienin yleissopimuksen osapuolena ja että Suomen tasavalta on vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolena sekä sopimusvaltiona 31 päivänä tammikuuta 1963 tehdyssä Brysselin lisäyleissopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä Brysselin lisäpöytäkirjalla ja 16 päivänä marraskuuta 1982 tehdyllä pöytäkirjalla yleissopimuksen muuttamisesta, sekä 21 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskevan yhteispöytäkirjan sopimuspuolena,

ottavat huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta ja Suomen tasavalta ovat ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn yleissopimuksen osapuolina,

ottavat huomioon, että Saudi-Arabian kuningaskunta ja Suomen tasavalta ovat avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn yleissopimuksen osapuolina,

vahvistavat päämääräkseen pyrkiä turvalliseen, varmaan ja ympäristön kannalta kestävään ydinenergian kehittämiseen rauhanomaisiin tarkoituksiin tavalla, joka tukee ydinturvallisuutta, ydinalan turvajärjestelyjä, ydinsulkua ja ydinmateriaalivalvontaa, ja

vahvistavat, että kaikilla ydinsulkusopimuksen osapuolilla on täysi oikeus vaihtaa keskenään ydinsulkusopimuksen määräysten mukaisesti sellaisia laitteita, materiaalia sekä tieteellistä ja teknologista tietoa, jotka ovat tarpeen ydinenergian käyttämiseksi rauhanomaisesti,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa seuraavilla termeillä on seuraavat niille annetut merkitykset:

1. "yleisohjeet": ydinalan viejämaiden ryhmän yleisohjeet ydinalan tuotteiden siirroista (Nuclear Suppliers Group Guidelines for Nuclear Transfers), jotka IAEA on julkaissut asiakirjana INFCIRC/254/Rev.4, Part 1 tai muu molempien osapuolten hyväksymä myöhempi muutos;

2. "laitteet": yleisohjeiden liitteessä B mainitut laitokset, laitteet tai osat;

3. "materiaalit": yleisohjeiden liitteessä A mainitut muut materiaalit kuin ydinaineet;

4. "ydinaineet": kaikki "lähtöaineet" tai "erityiset halkeamiskelpoiset aineet" 29 päivänä heinäkuuta 1957 hyväksytyn IAEA:n perussäännön 20 artiklan määritelmien mukaisesti. Sellainen IAEA:n perussäännön 20 artiklan muutos, jolla muutetaan luetteloa "lähtöaineiksi" tai "erityisiksi halkeamiskelpoisiksi aineiksi" katsottavista aineista, on voimassa tämän sopimuksen mukaisesti, kun sopimuksen molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti hyväksyvänsä muutoksen;

5. "teknologia": tieto, osaaminen tai taito, jota voidaan tarvita yleisohjeiden liitteessä A mainittujen laitteiden tai materiaalien kehittämiseen, tuottamiseen tai käyttämiseen, lukuun ottamatta julkista tietoa ja julkaisuja (joihin kaikilla on pääsy). Tämä tieto voi olla muodoltaan "teknistä tietoa" tai "teknistä apua";

6. "henkinen omaisuus": termin merkitys on määritelty Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen 2 artiklassa, sellaisena kuin sopimus on muutettuna 28 päivänä syyskuuta 1979;

7. "ydinalaan liittyvät kaksikäyttötuotteet": kaikki tuotteet, jotka luetellaan asiakirjan INFCIRC/254, Part 2 liitteenä olevassa luettelossa ydinalaan liittyvistä kaksikäyttölaitteista, -materiaaleista ja -ohjelmistoista ja niihin liittyvästä teknologiasta (List of Nuclear-Related Dual-Use Equipment, Materials, Software, and Related Technology).

2 artikla

Sopimuksen tarkoitus

Osapuolet tahtovat kehittää keskinäistä yhteistyötään ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla kansallisen lainsäädäntönsä sekä kansainvälisten velvoitteidensa ja sitoumustensa mukaisesti, kunnioittaen toistensa kansallista suvereniteettia sekä toimien yhdenvertaisuuden ja molemminpuolisen hyödyn pohjalta, toistensa sisäisiin asioihin puuttumatta.

Suomen osalta edellisessä kohdassa tarkoitetut kansainväliset velvoitteet sisältävät erityisesti ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat Suomen osallistumisesta Euroopan unioniin ja Euroopan atomienergiayhteisöön.

3 artikla

Yhteistyöalat

Osapuolten välisen yhteistyön aloja voivat olla seuraavat:

1. rauhanomainen perus- ja soveltava tutkimus ydinenergiatieteiden ja niihin liittyvän teknologian alalla;

2. ydinreaktorit, mukaan lukien suunnittelu, rakentaminen ja käyttö ydinvoimalaitoksia tai tutkimusreaktoreita varten;

3. ydinpolttoainekierron ja radioaktiivisen jätteen hallinta;

4. uuden sukupolven ydinreaktoreihin sekä niiden suunnitteluun ja maailmanlaajuiseen markkinoille saattamiseen liittyvä innovatiivinen teknologia;

5. radioaktiivisten isotooppien tuotantoon ja säteilyteknologiaan sekä niiden sovelluksiin liittyvä toiminta;

6. säteilyn ja radioaktiivisten isotooppien teolliset ja lääketieteelliset sovellukset, mukaan lukien diagnostiikka- ja hoitosovellukset;

7. ydinalan turvajärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta, mukaan lukien ydinlaitosten seuranta ja valvonta;

8. ydinturvallisuus, säteilysuojelu ja ympäristönsuojelu;

9. ydinenergiaan liittyvien henkilöresurssien kehittäminen, kuten koulutus, pätevöittäminen sekä asiantuntijoiden ja henkilöstön vaihto osapuolten kesken;

10. hätävalmius ja valmiussuunnitelmat radioaktiivisuuden ja säteilyn varalle sekä osallistuminen ydin- ja säteilyonnettomuuksiin liittyvään valmiustoimintaan;

11. muut osapuolten sopimat alat.

4 artikla

Yhteistyön muodot

Ottaen huomioon osapuolten kansalliset säädökset ja määräykset sekä monenväliset kansainväliset sopimukset, tämän sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu eri alojen yhteistyö toteutetaan seuraavilla keinoilla:

1. tietojenvaihto;

2. seminaarien, työpajojen, luentojen ja tieteellisten kurssien järjestäminen;

3. yhteisten työryhmien muodostaminen tekemään selvityksiä tai toteuttamaan tiettyjä erityishankkeita;

4. ydinaineiden ja muiden materiaalien laitteiden ja teknologian vaihto sekä niiden kuljetus;

5. yhteisiä tutkimushankkeita koskevien suunnitelmien laadinta, rahoittaminen ja toteuttaminen;

6. sellaisten mekanismien kehittäminen, joilla sovitetaan yhteen tarvittavien patenttien myöntämistä ja käyttöä koskevat toimintaperiaatteet;

7. teknisen asiantuntemuksen ja palvelun vaihto, kuten tieteen tai tekniikan eri alojen henkilöstövaihto;

8. muut keskinäisesti sovittavat yhteistyön muodot.

5 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja täytäntöönpanojärjestelyt

Tässä sopimuksessa mainittujen alojen yhteistyön toteuttavat osapuolten asianmukaisesti hyväksymät toimivaltaiset viranomaiset. Saudi-Arabian kuningaskunta on hyväksynyt King Abdullah City for Atomic and Renewable Energyn (KA.CARE), ja Suomen tasavallan hallitus on hyväksynyt työ- ja elinkeinoministeriön. Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat tämän sopimuksen mukaisesta asioiden yhteensovittamisesta ja toteuttamisesta.

6 artikla

Tietoturvallisuus ja tietojen käyttö

1. Osapuolet voivat vapaasti käyttää kaikkea tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vaihdettavaa tietoa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tällaista tietoa antava osapuoli tai tiedon antamiseen oikeutetut henkilöt ovat aiemmin ilmoittaneet tiedon käyttöä ja jakelua koskevista rajoituksista ja/tai varaumista.

2. Osapuolet toteuttavat säädöstensä ja määräystensä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimet pitääkseen voimassa sellaiset rajoitukset ja/tai varaumat, jotka koskevat osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien tiedonsiirtoon oikeutettujen henkilöiden välillä siirretyn turvallisuusluokitellun tai muun tiedon käyttöä ja jakelua.

7 artikla

Ydinmateriaalivalvonta ja vientivalvonta

1. Tähän sopimukseen perustuvassa ydinaineiden, muiden materiaalien, laitteiden ja teknologian viennissä noudatetaan niitä sopimuksen osapuolten velvoitteita, joista määrätään ydinaseiden leviämisen estämisestä 1 päivänä heinäkuuta 1968 tehdyllä sopimuksella, sekä niitä monenvälisiä vientivalvontajärjestelmiä, joita Saudi-Arabian kuningaskunta tai Suomen tasavalta noudattaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

2. Osapuolten tämän sopimuksen mukaisesti siirtämiin ydinaineisiin, muihin materiaaleihin, laitteisiin ja teknologiaan sekä näitä käyttämällä tuotettaviin ydinaineisiin ja muihin materiaaleihin, laitoksiin ja laitteisiin sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) Niitä ei käytetä ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden tutkimukseen, kehittämiseen tai tuottamiseen eikä muuhun sotilaalliseen tarkoitukseen.

b) Suomen tasavallan osalta niihin sovelletaan Suomea koskevan IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimuksen mukaisia ydinmateriaalivalvontatoimia koko sen ajan, jonka ne tosiasiallisesti ovat Suomen tasavallan lainkäyttöalueella; Saudi-Arabian kuningaskunnan osalta niihin sovelletaan Saudi-Arabiaa koskevaa ydinmateriaalivalvontasopimusta koko sen ajan, jonka ne tosiasiallisesti ovat Saudi-Arabian kuningaskunnan lainkäyttöalueella.

c) Tämän sopimuksen mukaisesti siirrettävää ydinainetta ei saa rikastaa kahdenkymmenen (20) prosentin pitoisuuteen tai sen yli isotoopin U-235 suhteen eikä sitä saa jälleenkäsitellä.

d) Tämän sopimuksen mukaisesti vastaanotettavia ydinaineita, muita materiaaleja, laitteita ja teknologiaa ei siirretä vastaanottavan osapuolen lainkäyttöalueen ulkopuolelle ilman ne toimittaneen osapuolen kirjallista suostumusta.

e) Tämän sopimuksen mukaisesti vastaanotettavia ydinaineita, muita materiaaleja laitteita ja teknologiaa ei siirretä henkilölle, jolla ei ole oikeutta niihin.

3. Tämän sopimuksen mukaisesti siirrettäviä ydinalaan liittyviä kaksikäyttötuotteita ja niiden kopioita

a) käytetään yksinomaan ilmoitettuihin tarkoituksiin, jotka eivät liity ydinräjähteiden valmistamiseksi tarkoitettuun toimintaan;

b) ei käytetä ydinmateriaalivalvontasopimusten alaan kuuluvaan ydinpolttoainekiertoon liittyvään toimintaan, jos kyseisiä ydinmateriaalivalvontasopimuksia ei sovelleta;

c) ei kopioida, muuteta, jälleenviedä tai siirretä muuhun valtioon ilman siirtävän osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

8 artikla

Turvajärjestelyt

Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen, että tämän sopimuksen mukaisesti siirrettävät ydinaineet, muut materiaalit, laitteet ja teknologia suojataan turvajärjestelyin vähintään IAEA:n asiakirjan INFCIRC/225/Rev. 5 suositusten tasoisesti, mukaan lukien sen myöhemmät molempien osapuolten hyväksymät muutokset.

9 artikla

Ydinturvallisuus

Osapuolet keskustelevat keskenään tunnistaakseen riskit, joita tämän sopimuksen soveltamisesta voi aiheutua, tarkoituksenaan suojata ympäristöä ja estää ydinonnettomuudet, joita tämän sopimuksen mukaisesti siirrettävistä ydinlaitoksista voi aiheutua, sekä järjestääkseen säteilysuojelun tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvalle toiminnalle.

10 artikla

Korvausvastuu ydinvahingosta

Osapuolet vahvistavat, että on erittäin tärkeää laatia asianmukaiset säännökset ja määräykset ydinvahinkojen vahingonkorvausvastuusta, jotka koskevat ydinlaitoksessa tapahtuneesta onnettomuudesta aiheutuvien vahinkojen tai vammojen korvaamista. Osapuolet sopivat noudattavansa ydinvahinkoja koskevaa vahingonkorvauslainsäädäntöä tai ryhtyvänsä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan tällaisen lainsäädännön hyväksyminen viipymättä, joko vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla tehdyn Pariisin yleissopimuksen tai korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla tehdyn Wienin yleissopimuksen mukaisesti, jotka ovat korvausvastuun kannalta merkityksellisiä sopimuksia, ja siten tarvittavien asiaankuuluvien kansallisten säännösten säätäminen.

11 artikla

Henkisen omaisuuden suoja

Osana kansainvälisiä velvoitteitaan sekä noudattaen valtioidensa sovellettavia säädöksiä ja määräyksiä osapuolet antavat aktiivisen suojan tämän sopimuksen mukaisesti harjoitettavaan toimintaan liittyvälle henkiselle omaisuudelle.

Osapuolet toteuttavat kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti sekä 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä syyskuuta 1979, ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehdyn sopimuksen (TRIPS) mukaisesti kaikki tarvittavat toimet soveltaakseen tiedon käyttöä ja levittämistä koskevia rajoituksia ja varaumia sekä suojatakseen osapuolten lainkäyttövaltaan kuuluvan ja tiedonsiirtoon oikeutettujen henkilöiden välillä siirrettävän henkisen omaisuuden, mukaan lukien liike- ja elinkeinosalaisuudet.

12 artikla

Yhteistyön päättyminen

1. Osapuolet pyrkivät välttämään toimia, jotka haittaavat tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä. Jos jompikumpi osapuoli laiminlyö tämän sopimuksen 6, 7, 8, 9 ja 11 artiklan määräysten noudattamisen, osapuolet neuvottelevat keskenään viipymättä, ja toisella osapuolella on oikeus keskeyttää tämän sopimuksen mukainen yhteistyö;

2. Jos osapuoli irtisanoo IAEA:n kanssa tekemänsä ydinmateriaalivalvontasopimuksen tai rikkoo sitä olennaisesti, toisella osapuolella on oikeus luopua enemmästä tämän sopimuksen mukaisesta yhteistyöstä, keskeyttää tämän sopimuksen soveltaminen tai irtisanoa sopimus ja vaatia palautettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti siirretyt materiaalit ja laitteet sekä siirrettyä ydinainetta, muuta materiaalia ja laitteita käyttämällä tuotettu erityinen halkeamiskelpoinen aine.

3. Jos yhteistyö lopetetaan (sopimus irtisanotaan tai sen soveltaminen keskeytetään):

a) tätä sopimusta sovelletaan edelleen ydinaineisiin, muuhun materiaaliin, laitteisiin ja teknologiaan, kunnes nämä on siirretty ne vastaanottaneen osapuolen lainkäyttöalueelta tämän sopimuksen 7 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti tai osapuolet sopivat muuta;

b) tätä sopimusta sovelletaan edelleen tämän sopimuksen mukaisesti siirrettyyn teknologiaan, kunnes osapuolet sopivat muuta.

4. Jos jompikumpi osapuoli katsoo tarpeelliseksi käyttää edellä mainittuja tämän artiklan mukaisia oikeuksia, sen päätös käyttää näitä oikeuksia ilmoitetaan toiselle osapuolelle kirjallisesti.

13 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Molemmat osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sovinnollisesti kaikki riidat, jotka mahdollisesti syntyvät tämän sopimuksen täytäntöönpanosta (mukaan lukien sopimuksen tulkinta tai soveltaminen) tätä tarkoitusta varten järjestettävin neuvotteluin ja keskusteluin.

14 artikla

Sopimuksen voimassaolo ja voimaantulo

1. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun on vastaanotettu jälkimmäinen kirjallinen ilmoitus, jolla vahvistetaan, että molemmat osapuolet ovat saattaneet päätökseen tarvittavat sisäiset menettelyt.

2. Sopimus on voimassa kymmenen vuotta, ja sen voimassaolo jatkuu ilman eri toimia viisi vuotta kerrallaan, jollei jompikumpi osapuoli ilmoita toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse kuusi kuukautta ennen sopimuksen voimassaolon päättymispäivää tahtovansa irtisanoa sopimuksen. Kumpikin osapuoli voi kuitenkin milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse viimeistään kuusi kuukautta ennen sopimuksen aiottua irtisanomispäivää tahtovansa irtisanoa sopimuksen.

3. Jos tämän sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai sopimus irtisanotaan, ne sopimuksen osat ja lausekkeet, jotka koskevat sopimuksen voimassaoloaikana alkaneita ja edelleen jatkuvia järjestelyjä ja/tai sopimuksia, jäävät voimaan, jolleivät osapuolet muuta sovi.

4. Jos tämän sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai sopimus irtisanotaan, 7 ja 11 artiklaan perustuvat osapuolten velvoitteet ja sitoumukset jäävät voimaan ja sitovat edelleen kumpaakin osapuolta, jolleivät osapuolet muuta sovi.

5. Tätä sopimusta voidaan muuttaa tai siihen voidaan tehdä lisäyksiä kummankin osapuolen kirjallisella suostumuksella, ja muutokset tulevat voimaan tämän artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti.

Tehty kahtena alkuperäiskappaleena arabian, suomen ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos ristiriitaa kuitenkin syntyy, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.