Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välinen järjestely, joka koskee täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa, hyväksymisen jälkeinen toiminta mukaan lukien

Tasavallan presidentin asetus täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välillä tehdyn täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta 16.6.2000/551 (SopS 47/2000)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 12 päivänä toukokuuta 2000 tehty, tasavallan presidentin 31 päivänä toukokuuta 2000 hyväksymä täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välinen järjestely, joka koskee täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa, hyväksymisen jälkeinen toiminta mukaan lukien on Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 5 päivästä kesäkuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2000.

Täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välinen järjestely, joka koskee täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa, hyväksymisen jälkeinen toiminta mukaan lukien

Täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, jäljempänä "CTBT") allekirjoittajavaltioiden kokouksessa 19 päivänä marraskuuta 1996 New Yorkissa hyväksytyn, täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan (jäljempänä "toimikunnan") perustamista koskevan päätöslauselman liitteenä olevan toimikunnan perustamista koskevan asiakirjan 12 b kohdan mukaisesti toimikunta ja Suomen hallitus (jäljempänä "Suomi"), jota edustaa ulkoasiainministeriö CTBT:n täytäntöönpanosta vastaavana kansallisena viranomaisena, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka pyrkivät helpottamaan väliaikaisen teknisen sihteeristön (Provisional Technical Secretariat, jäljempänä "PTS") toimintaa sen

a) inventoidessa olemassa olevat monitorointilaitokset,

b) tehdessä tarkastuksia paikalla,

c) perustaessa monitorointilaitoksia tai saattaessa niitä ajan tasalle ja/tai

d) hyväksyessä laitokset kansainvälisen monitorointijärjestelmän vaatimusten mukaisiksi,

ja pyrkivät helpottamaan kansainvälisen monitorointijärjestelmän (International Monitoring System, jäljempänä "IMS") jatkuvaa testausta, tarvittaessa väliaikaista käyttöä ja ylläpitoa CTBT:n täytäntöönpanemiseksi tehokkaalla tavalla ja sen määräysten, erityisesti I―IV artiklan ja pöytäkirjan 1 osan, mukaisesti, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tätä järjestelyä sovelletaan toimintaan, joka liittyy Suomessa sijaitseviin CTBT:n pöytäkirjan liitteessä 1 lueteltuihin monitorointilaitoksiin:

― seismologisen pääverkoston asema PS17 FINES, Lahti

― radionuklidilaboratorio RL7, Säteilyturvakeskus, Helsinki.

Lisäksi tätä järjestelyä sovelletaan tarvittaessa PTS:n toimintaan, joka liittyy Suomen kansalliseen tietokeskukseen ja soveltuvin osin mahdollisiin muihin Suomessa sijaitseviin monitorointilaitoksiin.

2 artikla

Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä helpottaakseen tämän järjestelyn määräysten täytäntöönpanoa.

3 artikla

Toiminnassa, joka toteutetaan PTS:n puolesta tämän järjestelyn määräysten mukaisesti, noudatetaan yhden tai useamman sellaisen sopimuksen ehtoja, jonka PTS on tehnyt toimikunnan rahoitusmääräyksiä ja sääntöjä noudattaen. Kutakin PTS:n puolesta toteutettavaa tointa varten PTS nimeää edustajan ja Suomi nimeää toteuttajan, ja nämä toimivat sopimuspuolten välisinä yhteystahoina. PTS ilmoittaa edustajan nimen sekä arvon tai aseman Suomelle mahdollisimman pian edustajan nimeämisen jälkeen. Suomi ilmoittaa toteuttajan nimen sekä arvon tai aseman toimikunnan pääsihteerille mahdollisimman pian toteuttajan nimeämisen jälkeen. Suomella on oikeus olla hyväksymättä PTS:n nimeämää edustajaa, ja tällöin PTS:llä on vastaavasti oikeus ehdottaa tämän tilalle uutta edustajaa.

4 artikla

PTS:n toimiessa tämän järjestelyn määräysten mukaisesti toiminnan toteuttaa PTS:n ryhmä, jonka henkilöstön PTS nimeää Suomen kanssa neuvoteltuaan. Suomella on oikeus olla hyväksymättä yksittäisiä PTS:n ryhmän jäseniä, ja tällöin PTS:llä on vastaavasti oikeus ehdottaa näiden tilalle uusia jäseniä. Kutakin PTS:n toteuttamaa tointa varten PTS nimeää ryhmän johtajan ja Suomi nimeää toteuttajan, ja nämä toimivat sopimuspuolten välisinä yhteystahoina. PTS ilmoittaa ryhmän johtajan nimen sekä arvon tai aseman Suomelle mahdollisimman pian ryhmän johtajan nimeämisen jälkeen. Suomi ilmoittaa toteuttajan nimen sekä arvon tai aseman toimikunnan pääsihteerille mahdollisimman pian toteuttajan nimeämisen jälkeen.

5 artikla

Vähintään 14 päivää ennen ehdotettua PTS:n ryhmän tai edustajan saapumista maahantulopaikkaan ryhmän johtaja tai edustaja neuvottelee toteuttajan kanssa helpottaakseen järjestelyn määräysten mukaisen toiminnan toteuttamista. Tällöin neuvotellaan myös PTS:n ryhmän tai edustajan Suomeen tuomasta varustuksesta. Kun on kyse hyväksymisen jälkeisestä toiminnasta, tämän varustuksen olisi vastattava asianomaisia IMS-toimintakäsikirjoja, jotka toimikunta on hyväksynyt CTBT:n II artiklan 26 h kohdan soveltamista rajoittamatta. Neuvotteluissa PTS ilmoittaa toteuttajalle ne maahantulo- ja maastapoistumispaikat, joiden kautta PTS:n ryhmä tai edustaja varustuksineen saapuu Suomen alueelle ja poistuu siltä.

6 artikla

Edellä 5 artiklassa mainituissa neuvotteluissa Suomi ilmoittaa PTS:lle, mitä tietoja Suomi tarvitsee voidakseen antaa asiakirjat, joiden perusteella PTS:n ryhmä tai edustaja voi saapua Suomen alueelle ja oleskella sillä toimiakseen tämän järjestelyn mukaisesti. PTS antaa tarvittavat tiedot Suomelle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun neuvottelut on saatettu päätökseen. Suomen asianomaisen lainsäädännön mukaisesti PTS:n ryhmällä tai edustajalla on oikeus saapua Suomen alueelle ja oleskella sillä toiminnan päätökseen saattamiseen tarvittavan ajan. Suomi antaa tai uudistaa mahdollisimman nopeasti ne asiakirjat, jotka PTS:n edustaja tai PTS:n ryhmän jäsenet tarvitsevat voidakseen saapua Suomen alueelle ja oleskella sillä.

7 artikla

Tämän järjestelyn määräysten mukainen PTS:n toiminta järjestetään yhteistyössä Suomen kanssa, jotta pystytään varmistamaan mahdollisimman pitkälle PTS:n tehtävien oikea-aikainen ja tehokas suorittaminen siten, että tästä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Suomelle ja mahdollisimman vähän häiriötä laitokselle, jossa PTS toimii, tai alueelle, jolla PTS toimii.

8 artikla

Toiminnassa tämän järjestelyn määräysten täytäntöönpanemiseksi sovelletaan toimikuntaan sekä sen toimihenkilöihin ja asiantuntijoihin soveltuvin osin Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevaa yleissopimusta.

9 artikla

Suomi pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että paikalliset yksiköt toimivat yhteistyössä PTS:n kanssa. PTS toteuttaa kaikki kohtuulliset toimet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että Suomen nimeämälle toteuttajalle tiedotetaan kaiken tämän järjestelyn 1 artiklassa mainitun toiminnan edistymisestä tai kehittymisestä.

10 artikla

Toteuttaja ja PTS laativat etukäteen luettelon siitä varustuksesta, jonka PTS:n ryhmä tai edustaja tuo Suomeen. PTS yksilöi varusteet, jotka vaativat turvallisuussyistä erityiskäsittelyä tai -varastointia, ja ilmoittaa niistä toteuttajalle ennen kuin PTS:n ryhmä tai edustaja saapuu maahantulopaikkaan. Toteuttaja auttaa PTS:ää noudattamaan Suomen lainsäädäntöä, joka koskee tällaisen varustuksen tuontia Suomeen ja tarvittaessa sen vientiä Suomesta. Varustuksen saapuessa Suomeen toteuttajalla on oikeus tarkastaa, että se on PTS:n toiminnan kannalta välttämätön ja tarkoituksenmukainen. Jollei toteuttaja pidä PTS:n ryhmän johtajan tai PTS:n edustajan läsnäoloa välttämättömänä, hän tarkastaa varustuksen näiden olematta läsnä. Varustus ja muut esineet, jotka PTS tuo Suomeen tämän järjestelyn määräysten täytäntöönpanemiseksi, vapautetaan tulleista. Toteuttaja helpottaa varustuksen tai muiden esineiden tullikäsittelyä. Toteuttaja varmistaa, että PTS voi varastoida varustuksensa lukittavaan työtilaan.

11 artikla

Omistusoikeus kaikkeen varustukseen, jonka PTS luovuttaa Suomelle asennettavaksi pysyvästi monitorointilaitoksiin tämän järjestelyn määräysten mukaisesti, siirtyy Suomelle varustuksen saapuessa Suomen oikeudenkäyttövallan alaiselle alueelle. Omistusoikeus kaikkeen varustukseen, jonka PTS hankkii Suomessa asennettavaksi pysyvästi monitorointilaitoksiin tämän järjestelyn määräysten mukaisesti, siirtyy Suomelle, kun varustus hankitaan.

12 artikla

PTS ja sen varat, tulot sekä muu omaisuus vapautetaan Suomessa kaikista välittömistä veroista.

13 artikla

Suomi toteuttaa tarvittavat hallinnolliset järjestelyt maksaakseen tai palauttaakseen sellaisen tullin tai veron, jonka PTS on maksanut osana hintaa tehdessään hankintoja ja palvelusopimuksia tämän järjestelyn määräysten mukaisesti.

14 artikla

Kaikki kummankin sopimuspuolen laatimat tiedot ja viralliset raportit, jotka liittyvät tämän järjestelyn määräysten mukaiseen toimintaan, annetaan toisen sopimuspuolen käyttöön.

15 artikla

Kun on kyse hyväksymisen jälkeisestä toiminnasta,

(i) Suomi lisäksi testaa, tarvittaessa käyttää väliaikaisesti ja ylläpitää laitoksia sopimuspuolten keskenään sopimia menettelyjä ja järjestelyjä noudattaen, ja tästä aiheutuvista kuluista vastaa PTS CTBT:n IV artiklan 19–21 kohdan sekä toimikunnan asianomaisten talousarviopäätösten mukaisesti. Sen varmistamiseksi, että kansainvälinen tietokeskus (International Data Centre, jäljempänä "IDC") saa hyvälaatuiset ja luotettavat tiedot, edellä tarkoitettujen menettelyjen ja järjestelyjen olisi vastattava IMS-toimintakäsikirjoja, jotka toimikunta on hyväksynyt rajoittamatta CTBT:n II artiklan 26 h kohdan soveltamista,

(ii) Suomen asianomaisen lainsäädännön mukaisesti Suomi helpottaa kaikkien sellaisten palvelujen tarjoamista, jotka tarvitaan laitosten testaukseen, tarvittaessa määräaikaiseen käyttöön ja ylläpitoon ja jotka vastaavat toimikunnan hyväksymiä IMS-toimintakirjoja tämän rajoittamatta CTBT:n II artiklan 26 h kohdan soveltamista, ja tästä aiheutuvista kuluista vastaa PTS CTBT:n IV artiklan 19–21 kohdan ja toimikunnan asianomaisten talousarviopäätösten mukaisesti,

(iii) Suomi varmistaa, että pyynnöstä saatetaan käyttöön soveltuvat taajuudet tarvittavia viestintäyhteyksiä varten kansallisen lainsäädännön ja kansallisen spektrinkäyttötaulukon mukaisesti,

(iv) Suomi toimittaa kaikkien laitosten tallettamat tai hankkimat tiedot IDC:lle käyttäen laitoksen toimintakäsikirjassa määriteltyjä järjestelmiä ja käytäntöjä. Tiedot toimitetaan mahdollisimman suoraan ja taloudellisesti joko suoraan kyseiseltä monitorointiasemalta tai kansallisen tietokeskuksen kautta taikka asianmukaisten viestiliikenteen solmukohtien kautta. Kaikki tietojen toimittaminen PTS:lle on vapautettu valtion tai muun toimivaltaisen Suomen viranomaisen perimistä maksuista, lukuun ottamatta palvelun tarjoamiseen välittömästi liittyvien kulujen korvauksia, jotka eivät saa ylittää mahdollisia Suomen valtion virastoille määrättyjä vähimmäistaksoja,

(v) radionuklidien monitorointia harjoittavilta asemilta toimitetut tiedot ja näytteet säilytetään vähintään seitsemän päivän ajan. Kun PTS pyytää näytteitä, ne toimitetaan sen nimeämään laboratorioon tai tutkimuslaitokseen,

(vi) Suomi ylläpitää laitosten ja niihin liittyvän varustuksen ― tiedonsiirtolinjat, kenttävarustus ja ilmaisimet mukaan lukien ― asianmukaista fyysistä suojelua, ja tästä aiheutuvista kuluista vastaa PTS CTBT:n IV artiklan 19–21 kohdan ja toimikunnan asianomaisten talousarviopäätösten mukaisesti,

(vii) Suomi varmistaa, että kaikkien laitosten välineistö on kalibroitu asianomaisten IMS-toimintakäsikirjojen mukaisesti, jotka toimikunta on hyväksynyt tämän rajoittamatta CTBT:n II artiklan 26 h kohdan soveltamista,

(viii) Suomi ilmoittaa PTS:lle mahdollisten ongelmien ilmaantumisesta ja antaa samalla IDC:lle tiedot ongelman luonteesta sekä sen korjaamiseen tarvittavasta arvioidusta ajasta. Lisäksi Suomi ilmoittaa PTS:lle mahdollisista epätavallisista tapahtumista, jotka vaikuttavat jostakin laitoksesta saatavien tietojen laatuun, ja

(ix) PTS neuvottelee Suomen kanssa niistä menettelyistä, joita noudattaen PTS pääsee laitokseen tarkastamaan varustuksen ja viestintäyhteydet ja voi tehdä varustukseen tarvittavat muutokset, sekä muista toimintamenettelyistä, jollei Suomi ota vastatakseen tarvittavien muutosten tekemisestä. PTS pääsee laitokseen näiden menettelyjen mukaisesti.

16 artikla

Suomi varmistaa, että sen monitorointiasemien henkilöstö vastaa mahdollisimman nopeasti PTS:n kyselyihin, jotka koskevat laitoksen testausta ja tarvittaessa väliaikaista käyttöä taikka tietojen toimittamista IDC:lle. Vastaukset annetaan kyseistä laitosta koskevissa toimintakäsikirjoissa määrätyssä muodossa.

17 artikla

Tämän järjestelyn täytäntöönpanoon liittyvät salassapitokysymykset käsitellään asianomaisten CTBT:n määräysten ja toimikunnan päätösten mukaisesti.

18 artikla

Kaikista kuluista, jotka aiheutuvat toiminnasta tämän järjestelyn täytäntöönpanemiseksi, vastaa PTS CTBT:n IV artiklan 19–21 kohdan sekä toimikunnan asianomaisten talousarviopäätösten mukaisesti.

19 artikla

PTS antaa Suomelle sellaisen teknisen avun, jonka se katsoo tarvittavan, jotta laitos voi toimia asianmukaisesti IMS:n osana. Lisäksi PTS antaa Suomen pyynnöstä, hyväksyttyjen talousarvioresurssien rajoissa, teknistä apua ja tukea monitorointilaitoksen ja sen viestintälaitteiden mahdollisesti tarvittavassa väliaikaisessa käytössä ja ylläpidossa.

20 artikla

Jos sopimuspuolten välille syntyy riita tämän järjestelyn tulkinnasta tai täytäntöönpanosta, sopimuspuolet neuvottelevat keskenään ratkaistakseen riidan mahdollisimman nopeasti.

21 artikla

Tätä järjestelyä voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella. Sopimuspuolet voivat tehdä sellaisia täydentäviä järjestelyjä, jotka ne keskenään katsovat tarpeellisiksi.

22 artikla

Tämä järjestely tulee voimaan päivänä, jona Suomi ilmoittaa toimikunnalle, että järjestelyn voimaantulon kansalliset edellytykset ovat täyttyneet. Ilmoituspäiväksi katsotaan se päivä, jona ilmoitus vastaanotetaan. Järjestely on voimassa, kunnes Suomi ja täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestö tekevät keskenään laitosjärjestelyn tai laitossopimuksen.