Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta

Asetus Ukrainan kanssa ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 29.8.1997/840 (SopS 66/1997)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1996 Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välillä tehty sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 14 päivänä kesäkuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä elokuuta 1997, tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 2 ja 6 artiklassa tarkoitettu viranomainen on Suomessa säteilyturvakeskus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 1997.

Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta

Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet",

tietoisena siitä, että ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskeva yleinen ja pikainen tietojen ja kokemusten vaihto edistää erityisesti kummankin sopimuspuolen väestön suojelua,

soveltaen 26 päivänä syyskuuta 1986 tehtyä yleissopimusta ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta (jäljempänä "yleissopimus"),

ovat sopineet seuraavasta:

Sopimuksen soveltamisala

1 artikla

Tämä sopimus säätelee ydinonnettomuuksia koskevaa pikaista ilmoittamista sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevaa tietojen ja kokemusten vaihtoa. Se koskee laitoksia ja toimintoja, jotka yleissopimuksen 1 artiklan soveltamisala käsittää.

Pikainen ilmoittaminen

2 artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viipymättä yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista onnettomuuksista.

2. Ilmoittaminen tapahtuu suoraan yleissopimuksen 5 artiklan määräysten mukaisesti.

3. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen noottienvaihdolla ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa pikaisesta ilmoittamisesta.

3 artikla

Samalla tavalla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen muista kuin yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista, laitoksen ulkopuolella säteilyvaikutuksia ympäristölle mahdollisesti aiheuttavista tapahtumista sekä mittaamistaan epätavallisen korkeista säteilyarvoista, mikäli nämä tapahtumat tai mittausarvot antavat aihetta valmistautua oman väestön suojelutoimenpiteisiin.

Tietojen ja kokemusten vaihto

4 artikla

1. Sopimuspuolet tiedottavat toisilleen ydinenergian rauhanomaisen käytön yleisestä kehityksestä ja ydinlaitosten turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevista säädöksistään.

2. Sopimuspuolet tiedottavat toisilleen ydinlaitosten rakentamista ja käyttämistä koskevista kokemuksistaan sekä ydinturvallisuutta ja säteilysuojelua sekä radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamista koskevista toimenpiteistään, mikäli tämä on hyödyllistä arvioitaessa yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen onnettomuuksien mahdollisia seurauksia.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleissa tarkoitettu tiedottaminen tapahtuu määräajoin. Ydinlaitostapahtumien kansainvälisen vakavuusasteikon (INES) mukaan luokkaan 3 tai korkeammalle luokiteltavista erityisistä tapahtumista on tiedotettava toiselle sopimuspuolelle viipymättä. Muista tapahtumista ilmoitetaan toisen sopimuspuolen pyynnöstä.

5 artikla

1. 4 artiklan nojalla annettuja tietoja ja vaihdettuja asiakirjoja voidaan käyttää rajoituksetta, jollei toinen sopimuspuoli ole antanut niitä luottamuksellisesti. Luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle voi tapahtua vain yhteisymmärryksessä toisen sopimuspuolen kanssa.

2. 4 artiklan mukainen tietojen antamisvelvollisuus on voimassa kummankin sopimuspuolen lainsäädännön asettamien rajoitusten puitteissa.

6 artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen noottienvaihdolla tietojen ja kokemusten vaihdosta vastaavat asianomaiset viranomaiset (koordinaattorit).

2. 4 artiklassa tarkoitetun yhteistyön mukainen asiakirjojen ja tietojen vaihto tapahtuu koordinaattoreiden välityksellä, jollei jossain yksittäistapauksessa tule kysymykseen muu tietojenvälityskanava. Menettelytapojen yksityiskohdat sovitaan koordinaattoreiden kesken.

3. Koordinaattorit voivat tarpeen mukaan ehdottaa sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten tai asiantuntijoiden yhteisiä tapaamisia.

Kustannukset

7 artikla

Sopimuspuolet eivät vaadi korvausta tämän sopimuksen nojalla tapahtuvan tietojen välityksen aiheuttamista kustannuksista. Mikäli asiakirjojen hankkiminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia, on asiakirjoja pyytävän sopimuspuolen maksettava niistä aiheutuvat kustannukset etukäteen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Loppumääräykset

8 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat valtionsisäiset edellytykset on täytetty.

2. Tämä sopimus on voimassa määräämättömän ajan. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen päivän jälkeen, kun toinen sopimuspuoli on ottanut ilmoituksen vastaan.

3. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa sinä päivänä, jona yleissopimus lakkaa olemasta voimassa jommankumman sopimuspuolen alueella.

Tehty Helsingissä, 8 päivänä helmikuuta 1996 kahtena alkuperäiskappaleena, kumpikin suomen, ukrainan ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia. Mikäli tekstien välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.