Sisällysluettelo

Ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus

Asetus ydinturvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 18.10.1996/725 (SopS 74/1996)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 20 päivänä syyskuuta 1994 tehty ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 5 päivänä tammikuuta 1996 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan 22 päivänä tammikuuta 1996, tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1996.

Ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus

Johdanto

Sopimuspuolet

i) tiedostavat kansainväliselle yhteisölle olevan tärkeää varmistaa, että ydinenergian käyttö on turvallista, asiallisesti säädeltyä ja ympäristöä säästävää

ii) vahvistavat olevan tarpeellista jatkaa korkean ydinturvallisuustason edistämistä maailmanlaajuisesti,

iii) vahvistavat, että vastuu ydinturvallisuudesta on sillä maalla, jonka lainkäyttövaltaan ydinlaitos kuuluu,

iv) tahtovat edistää tehokasta ydinturvallisuuskulttuuria,

v) tiedostavat, että ydinlaitoksissa tapahtuvien onnettomuuksien vaikutukset saattavat ulottua maan rajojen ulkopuolelle,

vi) pitävät mielessä yleissopimuksen ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista (1979), yleissopimuksen ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta (1986) sekä yleissopimuksen avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä (1986),

vii) vahvistavat, että kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ydinturvallisuuden parantamiseksi olemassa olevien kahdenvälisten ja monenvälisten järjestelyjen ja tämän kannustavan yleissopimuksen laatimisen avulla,

viii) tunnustavat, että tämä yleissopimus merkitsee sitoumusta soveltaa ydinlaitosten turvallisuuteen liittyviä perusperiaatteita, eikä yksityiskohtaisia turvallisuusnormeja, ja että kansainvälisesti laaditut, ajoittain ajantasaistettavat turvallisuusohjeet voivat toimia ohjeistona korkean turvallisuustason saavuttamisen nykyaikaisilla keinoilla,

ix) vahvistavat tarpeen alkaa viipymättä valmistella kansainvälistä yleissopimusta radioaktiivisen jätteen huollosta, sen jälkeen kun kehitteillä olevista jätehuollon turvallisuuden perusperiaatteista on saavutettu laaja kansainvälinen yhteisymmärrys,

x) tunnustavat turvallisuuteen ja muihin ydinpolttoaineen kierron vaiheisiin liittyvän jatkuvan teknisen työskentelyn hyödyllisyyden sekä sen, että tämä työskentely voi aikanaan helpottaa nykyisten ja vastaisten kansainvälisten järjestelyjen kehittämistä,

ja ovat päättäneet seuraavasta:

1 luku

Tavoitteet, määritelmät ja soveltamisala

1 artikla

Tavoitteet

Tämän yleissopimuksen tavoitteena on

i) saavuttaa ja ylläpitää maailmanlaajuisesti korkea ydinturvallisuuden taso kehittämällä kansallisia toimenpiteitä ja kansainvälistä yhteistyötä, mikä voi tarvittaessa kattaa myös turvallisuuteen liittyvän teknisen yhteistyön,

ii) järjestää ja ylläpitää ydinlaitoksissa tehokkaita suojia mahdollisia säteilyvaaroja vastaan yksilöiden, yhteiskunnan ja ympäristön suojelemiseksi näistä laitoksista peräisin olevan ionisoivan säteilyn haitallisilta vaikutuksilta,

iii) ehkäistä onnettomuuksia, joilla on säteilyvaikutuksia, ja lieventää mahdollisia säteilyvaikutuksia.

2 artikla

Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa

i) "ydinlaitos" tarkoittaa kunkin sopimuspuolen osalta sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa, maalla sijaitsevaa siviilikäyttöön tarkoitettua ydinvoimalaitosta, mukaan lukien samalla laitospaikalla sijaitsevat ydinvoimalaitoksen käyttöön suoraan liittyvät radioaktiivisten aineiden varastointi- ja käsittelylaitokset; laitos lakkaa olemasta ydinlaitos, kun kaikki ydinpolttoaine-niput on pysyvästi poistettu reaktorista ja varastoitu turvallisesti hyväksyttyjen menettelytapojen mukaisesti ja kun valvontaviranomainen on hyväksynyt käytöstäpoistosuunnitelman,

ii) "valvontaviranomainen" tarkoittaa kunkin sopimusvaltion osalta sitä elintä tai niitä elimiä, joille asianomainen sopimusvaltio on antanut lailliset valtuudet myöntää lupia ja valvoa ydinlaitosten sijoituspaikkaa, suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa, käyttöä ja käytöstäpoistoa,

iii) "lupa" tarkoittaa lupaa, jonka valvontaviranomainen myöntää hakemuksesta ydinlaitoksen sijoituspaikasta, suunnittelusta, rakentamisesta, käyttöönotosta ja käytöstä vastaavalle.

3 artikla

Soveltamisala

Tätä yleissopimusta sovelletaan ydinlaitosten turvallisuuteen.

2 luku

Velvoitteet

a) Yleismääräykset

4 artikla

Täytäntöönpanotoimet

Kukin sopimuspuoli ryhtyy kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa sellaisiin lainsäädännöllisiin, valvontaan liittyviin, hallinnollisiin ja muihin toimenpiteisiin, joita tästä yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpaneminen edellyttää.

5 artikla

Selonteot

Kukin sopimuspuoli antaa ennen jokaista 20 artiklassa tarkoitettua kokousta selonteon toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt kunkin tästä yleissopimuksesta johtuvan velvoitteen täytäntöönpanemiseksi.

6 artikla

Olemassaolevat ydinlaitokset

Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että sellaisten ydinlaitosten turvallisuus, jotka ovat olemassa tämän yleissopimuksen tullessa voimaan asianomaisen sopimuspuolen kohdalta, arvioidaan mahdollisimman pian. Milloin tämä yleissopimus sitä edellyttää, sopimuspuolen tulee varmistaa, että kaikki kohtuullisin käytännön toimenpitein toteutettavissa olevat parannukset tehdään kiireellisinä ydinlaitoksen turvallisuuden lisäämiseksi. Ellei tällaisia turvallisuutta lisääviä parannuksia voida tehdä, tulee ryhtyä toimiin ydinlaitoksen sulkemiseksi niin pian kuin se käytännössä on mahdollista. Sulkemisaikataulua suunniteltaessa voidaan ottaa huomioon energiahuollon kokonaistilanne ja mahdolliset energiavaihtoehdot sekä yhteiskunnalliset, ympäristöön liittyvät ja taloudelliset vaikutukset.

b) Lainsäädäntö ja valvonta

7 artikla

Lainsäädäntö- ja valvontajärjestelyt

1. Kukin sopimuspuoli huolehtii lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvien järjestelyjen luomisesta ja ylläpitämisestä ydinlaitosten turvallisuutta varten.

2. Lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvät järjestelyt edellyttävät

i) soveltavien kansallisten turvallisuusvaatimusten ja -säännösten luomista,

ii) ydinlaitoksia koskevaa lupajärjestelmää, jossa ilman lupaa tapahtuva ydinlaitoksen käyttö kielletään.

iii) ydinlaitosten tarkastamisen ja arvioinnin valvontajärjestelmää sen varmistamiseksi, että sovellettavia säännöksiä ja lupaehtoja noudatetaan,

iv) soveltuvien säännösten ja lupaehtojen täytäntöönpanoa, johon kuuluu valta keskeyttää, muuttaa tai peruuttaa annettu lupa.

8 artikla

Valvontaviranomainen

1. Kukin sopimuspuoli perustaa tai nimeää valvontaviranomaisen, jonka tehtävänä on täytäntöönpanna 7 artiklassa tarkoitetut lainsäädäntöön ja valvontaan liittyvät järjestelyt ja jolla on riittävät valtuudet ja pätevyys sekä rahalliset ja inhimilliset voimavarat, jotta se voi suoriutua sille määrätyistä velvollisuuksista.

2. Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että valvontaviranomaisen tehtävät ovat tehokkaasti erotettuna sellaisten elinten tai järjestöjen tehtävistä, jotka toimivat ydinenergian käytön edistämisen tai hyödyntämisen parissa.

9 artikla

Luvanhaltijan vastuu

Kukin sopimuspuoli varmistaa, että päävastuu ydinlaitoksen turvallisuudesta on kullakin luvanhaltijalla, ja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kukin luvanhaltija täyttää velvollisuutensa.

c) Yleiset turvallisuusnäkökohdat

10 artikla

Turvallisuuden ensisijaisuus

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki organisaatiot, joiden toiminta välittömästi liittyy ydinlaitoksiin, laativat toimintalinjat, joissa ydinturvallisuus on sille kuuluvalla etusijalla.

11 artikla

Taloudelliset ja inhimilliset voimavarat

1. Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että jokaista ydinlaitosta varten on käytettävissä riittävät rahavarat tukemaan sen turvallisuutta koko sen elinajan.

2. Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikkiin turvallisuuteen liittyviin toimiin kussakin ydinlaitoksessa tai kutakin ydinlaitosta varten on käytettävissä riittävä lukumäärä ammattitaitoisia henkilöitä, joilla on asianmukainen peruskoulutus sekä täydennyskoulutus koko ydinlaitoksen elinajan.

12 artikla

Inhimilliset tekijät

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että inhimillinen suorituskyky ja sen rajat otetaan huomioon koko ydinlaitoksen elinajan.

13 artikla

Laadunvarmistus

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että laadunvarmistusohjelmat laaditaan ja täytäntöönpannaan, jotta voidaan luottaa siihen, että kaikkia ydinturvallisuuden kannalta tärkeitä toimintoja koskevia erityisiä vaatimuksia noudatetaan koko ydinlaitoksen elinajan.

14 artikla

Turvallisuuden arviointi ja todentaminen

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että

i) kattavat ja järjestelmälliset turvallisuusarvioinnit tehdään ennen kunkin ydinlaitoksen rakentamista ja käyttöönottoa sekä koko laitoksen elinaikana; arviointien tulee olla hyvin kirjallisesti tallennettuja, ne tulee myöhemmin ajantasaistaa käyttökokemuksen ja merkittävän uuden turvallisuustietämyksen perusteella sekä tarkastaa valvontaviranomaisen valvonnassa,

ii) analyysien, valvonnan, testien ja tarkastusten avulla todennetaan, että ydinlaitoksen fyysinen tila ja käyttö vastaavat jatkuvasti sen suunnittelua, sovellettavia kansallisia turvallisuusvaatimuksia sekä käyttöä koskevia rajoituksia ja ehtoja.

15 artikla

Säteilyturvallisuus

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikissa käyttötilanteissa ydinlaitoksesta johtuva työntekijöiden ja väestön säteilyaltistus pidetään niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja että ketään yksilöä ei altisteta säteilyannoksille, jotka ylittävät annetut kansalliset enimmäisarvot.

16 artikla

Valmius- ja pelastustoiminta

1. Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että ydinlaitoksia varten on laitosaluetta ja sen ympäristöä koskevat valmius- ja pelastussuunnitelmat, joita koskevia harjoituksia järjestetään säännöllisesti ja jotka kattavat ne toimenpiteet, joihin onnettomuuden sattuessa on ryhdyttävä. Uuden ydinlaitoksen osalta suunnitelmat on laadittava ja niitä on testattava ennen kuin laitoksen teho ylittää valvontaviranomaisen määrittelemän alhaisen tason.

2. Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen omalle väestölle ja toimivaltaisille viranomaisille ydinlaitoksen läheisyydessä sijaitsevissa maissa, sikäli kuin niiden joutuminen alttiiksi säteilyonnettomuuden vaikutuksille on uskottavaa, toimitetaan asianmukaiset tiedot onnettomuuden edellyttämiä valmius- ja pelastusjärjestelyjä varten.

3. Sellaisen sopimuspuolen, jolla ei ole ydinlaitosta alueellaan, mutta joka saattaa altistua läheisyydessä olevan ydinlaitoksen säteilyonnettomuuden vaikutuksille, tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin sellaisten aluettaan koskevien pelastussuunnitelmien laatimiseksi ja testaamiseksi, jotka kattavat ne toimenpiteet, joihin onnettomuuden sattuessa on ryhdyttävä.

d) Laitosten turvallisuus

17 artikla

Sijoituspaikka

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että soveltuvat menettelytavat laaditaan ja täytäntöönpannaan

i) kaikkien niiden sijaintipaikkaan liittyvien asiaankuuluvien tekijöiden arvioimiseksi, jotka todennäköisesti vaikuttavat ydinlaitoksen turvallisuuteen koko sen oletettuna elinaikana,

ii) suunnitellun ydinlaitoksen todennäköisten yksilöihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvien turvallisuusvaikutusten arvioimiseksi,

iii) tarpeen mukaan kaikkien i ja ii kohdassa mainittujen asiaankuuluvien tekijöiden uudelleenarvioimiseksi sen takaamiseksi, että ydinlaitoksen turvallisuustaso on edelleen hyväksyttävä,

iv) suunnitellun ydinlaitoksen läheisyydessä sijaitsevien sopimuspuolten kuulemiseksi, sikäli kuin niiden joutuminen alttiiksi tämän ydinlaitoksen vaikutuksille on uskottavaa, sekä tarvittavien tietojen antamiseksi sellaisille sopimuspuolille pyynnöstä, jotta ne voisivat tehdä oman arvionsa ydinlaitoksen todennäköisistä turvallisuusvaikutuksista omalla alueellaan.

18 artikla

Suunnittelu ja rakentaminen

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että

i) ydinlaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa edellytetään useita luotettavia suojaamisen tasoja ja menetelmiä (syvyyssuuntainen turvallisuus) radioaktiivisten aineiden päästöjä vastaan onnettomuuksien estämiseksi ja säteilyvaikutusten lieventämiseksi mahdollisen onnettomuuden sattuessa,

ii) ydinlaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävä teknologia on käytännössä koeteltu taikka testeillä tai analyyseillä kelpoistettu,

iii) ydinlaitoksen suunnittelu mahdollistaa luotettavan, vakaan ja helposti ohjattavan käytön, ottaen huomioon erityisesti inhimilliset tekijät sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen.

19 artikla

Käyttö

Kukin sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että

i) lupa käynnistää ydinlaitos ensimmäisen kerran perustuu asianmukaiseen turvallisuusanalyysiin ja koekäyttöohjelmaan, joilla osoitetaan, että rakennettu laitos vastaa suunnittelu- ja turvallisuusvaatimuksia,

ii) turvallisuusanalyysiin testeihin ja käyttökokemuksiin perustuvat käyttöä koskevat rajoitukset ja ehdot määritellään ja tarkistetaan tarvittaessa turvallisen käytön rajojen osoittamiseksi,

iii) ydinlaitoksen käyttö, huolto, tarkastus ja testaus tapahtuu hyväksyttyjä menettelytapaohjeita noudattaen,

iv) odotettavissa olevien käyttötapahtumien ja onnettomuuksien varalta laaditaan menettelytapaohjeet,

v) tarvittava suunnittelu ja tekninen tuki on käytettävissä kaikilla turvallisuuteen liittyvillä aloilla koko ydinlaitoksen elinajan,

vi) asianomainen luvanhaltija raportoi viivytyksettä valvontaviranomaiselle turvallisuuden kannalta merkittävät tapahtumat,

vii) laaditaan ohjelmat käyttökokemuksen kokoamiseksi ja analysoimiseksi hyödynnetään saadut tulokset ja tehdyt johtopäätökset ja käytetään olemassa olevia yhteistyömekanismeja tärkeiden kokemusten jakamiseksi kansainvälisille elimille ja muille ydinlaitosten käyttäjille sekä valvontaviranomaisille,

viii) ydinlaitoksen käytöstä syntyvää radioaktiivista jätettä ei tuoteta aktiivisuuden kannalta eikä määrällisesti enempää kuin asianomaisen prosessin kannalta on välttämätöntä ja että tarvittavassa laitoksen toimintaan suoraan liittyvässä laitospaikalla tapahtuvassa käytetyn polttoaineen ja ydinjätteen käsittelyssä ja varastoinnissa otetaan huomioon loppusijoitus ja siihen liittyvä käsittely.

3 luku

Sopimuspuolten kokoukset

20 artikla

Tarkastelukokoukset

1. Sopimuspuolet pitävät kokouksia (joista jäljempänä käytetään nimitystä "tarkastelukokous"), joiden tarkoituksena on tarkastaa 5 artiklassa tarkoitetut selonteot 22 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen menettelytapojen mukaisesti.

2. Ellei 24 artiklan määräyksistä muuta johdu, voidaan perustaa sopimuspuolten edustajista koostuvia alaryhmiä, jotka voivat tarpeen mukaan toimia tarkastelukokousten aikana arvioidakseen selontekoihin sisältyviä erityisaiheita.

3. Kullakin sopimuspuolella tulee olla kohtuullinen mahdollisuus keskustella muiden sopimuspuolten jättämistä selonteoista ja pyytää niihin selvennyksiä.

21 artikla

Aikataulu

1. Sopimuspuolet pitävät valmistelukokouksen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

2. Valmistelevassa kokouksessa sopimuspuolet päättävät ensimmäisen tarkastelukokouksen päivämäärän. Kokous pidetään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 kuukauden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

3. Kussakin tarkastelukokouksessa sopimuspuolet päättävät seuraavan tarkastelukokouksen päivämäärän. Tarkastelukokousten välinen saa olla enintään kolme vuotta.

22 artikla

Menettelytapoihin liittyvät järjestelyt

1. Edellä 21 artiklassa tarkoitetussa valmistelevassa kokouksessa sopimuspuolet hyväksyvät yksimielisesti menettelytapasäännöt ja taloussäännöt. Erityisesti sopimuspuolet päättävät menettelytapasääntöjen mukaisesti

i) 5 artiklassa tarkoitettujen selontekojen muotoa ja rakennetta koskevista ohjeista,

ii) selontekojen jättöpäivän,

iii) selontekojen tarkastusmenetelmän.

2. Tarkastelukokouksissa sopimuspuolet voivat tarvittaessa arvioida edellä i-iii kohdan mukaisesti laaditut järjestelyt ja hyväksyä tarkistuksia yksimielisesti, jollei menettelytapasäännöistä muuta johdu. Sopimuspuolet voivat myös yksimielisesti täydentää menettelytapasääntöjä ja taloussääntöjä.

23 artikla

Ylimääräiset kokoukset

Sopimuspuolet pitävät ylimääräisen kokouksen,

i) jos enemmistö kokouksessa läsnäolevista ja äänestävistä sopimuspuolista niin päättää, jolloin tyhjät äänet lasketaan, tai

ii) jos sopimuspuoli sitä kirjallisesti pyytää, kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun pyynnöstä on ilmoitettu muille sopimuspuolille ja 28 artiklassa tarkoitettu sihteeristö on vastaanottanut ilmoitukset siitä, että sopimuspuolten enemmistö kannattaa pyyntöä.

24 artikla

Läsnäolo

1. Kukin sopimuspuoli osallistuu sopimuspuolten kokouksiin ja kutakin sopimuspuolta edustaa kokouksissa yksi valtuutettu ja tarvittava määrä varamiehiä, asiantuntijoita ja neuvonantajia.

2. Sopimuspuolet voivat yksimielisesti päättää kutsua valtioidenvälisen järjestön, jolla on tämän yleissopimukseen alaan kuuluva pätevyys, tarkkailijaksi kokoukseen tai sen määrättyyn istuntoon. Tarkkailijoilta edellytetään etukäteen annettua 27 artiklan määräysten kirjallista hyväksymistä.

25 artikla

Yhteenvetoraportit

Sopimuspuolet hyväksyvät yksimielisesti kokouksen aikana käydyistä keskusteluista ja johtopäätöksistä tehdyn asiakirjan, joka julkistetaan.

26 artikla

Kielet

1. Sopimuspuolten kokouksen kielet ovat arabia, englanti, espanja, kiina, ranska ja venäjä.

2. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu selonteko laaditaan sen jättävän sopimuspuolen kansallisella kielellä tai yhdellä nimetyllä kielellä, josta sovitaan menettelytapasäännöissä. Jos selonteko jätetään kansallisella kielellä, joka ei ole edellä tarkoitettu nimetty kieli, sopimuspuoli toimittaa selontekonsa käännöksen nimetylle kielelle.

3. Sen estämättä, mitä 2 kappaleessa määrätään, voi sihteeristö korvausta vastaan vastata sellaisen selonteon käännöksestä nimetylle kielelle, joka on laadittu jollakin muulla kokouskielellä.

27 artikla

Luottamuksellisuus

1. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten oman lainsäädäntönsä mukaista tietosuojaa koskeviin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Tässä artiklassa "tieto" tarkoittaa muun muassa i) henkilötietoja, ii) henkisen omaisuuden suojaa koskevien oikeuksien alaisia sekä teollisuus- ja liikesalaisuuden alaisia tietoja ja iii) kansalliseen turvallisuuteen tai ydinmateriaalin taikka ydinlaitosten turvajärjestelyihin liittyviä tietoja.

2. Milloin sopimuspuoli tämän yleissopimuksen alaan kuuluvassa yhteydessä luovuttaa tietoja, jotka se katsoo 1 kappaleen mukaisesti tietosuojan alaiseksi, näitä tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu, ja niiden luottamuksellisuutta on kunnioitettava.

3. Sopimuspuolten väliset keskustelut selontekojen tarkastuksen aikana ovat luottamuksellisia.

28 artikla

Sihteeristö

1. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (jäljempänä "IAEA") antaa käyttöön sihteeristön sopimuspuolten välisiä kokouksia varten.

2. Sihteeristön tehtäviin kuuluu

i) kutsua koolle ja valmistella sopimuspuolten väliset kokoukset sekä toimia sihteeristönä kokousten aikana,

ii) toimittaa kaikille sopimuspuolille tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti vastaanotetut ja valmistetut tiedot.

Edellä i ja ii kohdassa tarkoitetuista toimista aiheutuneista kustannuksista vastaa IAEA osana sääntömääräistä tulo- ja menoarvioitaan.

3. Sopimuspuolet voivat yksimielisesti pyytää IAEA:lta muita sopimuspuolten kokoukseen liittyviä palveluja. IAEA voi tuottaa palvelut, mikäli ne voidaan toteuttaa sen ohjelman ja sääntömääräisen tulo- ja menoarvion puitteissa. Jos tämä ei ole mahdollista, IAEA voi tuottaa palvelut, mikäli vapaaehtoinen rahoitus saadaan muusta lähteestä.

4 luku

Loppumääräykset ja muut määräykset

29 artikla

Erimielisyyksien selvittäminen

Jos kahden tai useamman sopimuspuolen välillä syntyy erimielisyys tämän yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolet neuvottelevat sopimuspuolten välisessä kokouksessa saadakseen erimielisyyden selvitetyksi.

30 artikla

Allekirjoittaminen, ratifioiminen,hyväksyminen ja liittyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille IAEA:n päämajassa Wienissä 20 päivästä syyskuuta 1994 lukien siihen saakka, kunnes se tulee voimaan.

2. Tämä yleissopimus edellyttää allekirjoittajavaltioiden ratifioimista tai hyväksymistä.

3. Sen jälkeen kun tämä yleissopimus on tullut voimaan, se on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille.

4. i) Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista tai liittymistä varten alueellisille yhdentymis- tai muille järjestöille edellytyksin, että järjestö koostuu täysivaltaisista valtioista ja että sillä on toimivalta neuvotella, tehdä ja soveltaa kansainvälisiä sopimuksia tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

ii) Toimivaltaansa kuuluvissa asioissa mainituilla järjestöillä on ne oikeudet ja velvoitteet, jotka tämän yleissopimuksen nojalla kuuluvat sopimusvaltioille.

iii) Tullessaan tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi mainitun järjestön tulee jättää 34 artiklassa tarkoitetulle tallettajalle selitys, josta ilmenee mitkä valtiot ovat järjestön jäseniä, mitä tämän yleissopimuksen määräyksistä järjestöön sovelletaan ja järjestön toimivalta näiden artiklojen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

iv) Mainitulla järjestöllä ei ole äänioikeutta jäsenvaltioidensa äänten lisäksi.

5. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

31 artikla

Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona kahdeskymmenestoinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu tallettajan huostaan edellytyksin, että näiden joukossa on vähintään 17 valtiota, joilla on vähintään yksi ydinlaitos, jonka reaktori on saavuttanut kriittisen tason.

2. Kunkin valtion tai alueellisen yhdentymis- tai muun järjestön osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän yleissopimuksen taikka liittyy siihen sen jälkeen, kun viimeinen 1 kappaleessa tarkoitettujen ehtojen edellyttämä asiakirja on talletettu, tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona mainittu asiakirja on talletettu tallettajan huostaan.

32 artikla

Yleissopimuksen muuttaminen

1. Jokainen sopimuspuoli voi esittää muutoksia tähän yleissopimukseen. Esitetyt muutokset käsitellään tarkastuskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa.

2. Esitetyn muutoksen teksti ja perustelut jätetään tallettajalle, joka toimittaa ehdotuksen sopimuspuolille viipymättä ja vähintään 90 päivää ennen kokousta, jossa se on määrä käsitellä. Tallettaja toimittaa kaikki esityksen johdosta saadut huomautukset sopimuspuolille.

3. Käsiteltyään muutosesityksen sopimuspuolet päättävät hyväksytäänkö se yksimielisesti vai annetaanko se yksimielisyyden puuttuessa diplomaattikonferenssin käsiteltäväksi. Päätös jättää muutosesitys diplomaattikonferenssin käsiteltäväksi edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä kokouksessa läsnäolevien ja äänestävien sopimuspuolten äänistä edellytyksin, että ainakin puolet sopimuspuolista on läsnä äänestystä toimitettaessa. Tyhjää äänestäneet katsotaan äänestäneiksi.

4. Tähän yleissopimukseen tehtävää muutosta käsittelevän diplomaattikonferenssin kutsuu koolle tallettaja, ja se pidetään viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun tämän artiklan 3 kappaleen mukainen päätös on tehty. Diplomaattikonferenssi pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että muutokset hyväksytään yksimielisesti. Ellei tämä ole mahdollista, muutokset hyväksytään kahden kolmasosan enemmistöllä kaikkien sopimuspuolten äänistä.

5. Edellä 3 ja 4 kappaleen nojalla hyväksytyt muutokset tähän yleissopimukseen edellyttävät sopimuspuolten ratifiointia, hyväksymistä tai vahvistusta ja tulevat voimaan niiden sopimuspuolten osalta, jotka ovat ratifioineet, hyväksyneet tai vahvistaneet muutokset, yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona tallettaja on vastaanottanut asianmukaiset asiakirjat vähintään kolmelta neljäsosalta sopimuspuolista. Sopimuspuolen osalta, joka myöhemmin ratifioi, hyväksyy tai vahvistaa mainitut muutokset, muutokset tulevat voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun asianomainen sopimuspuoli on tallettanut kyseisen asiakirjan.

33 artikla

Irtisanominen

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen tallettajalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

34 artikla

Tallettaja

1. IAEA:n pääjohtaja on tämän yleissopimuksen tallettaja.

2. Tallettaja ilmoittaa sopimuspuolille

i) tämän yleissopimuksen allekirjoittamisista sekä ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen 30 artiklan mukaisista tallettamisista,

ii) yleissopimuksen voimaantulopäivästä sen 31 artiklan mukaisesti,

iii) yleissopimuksen irtisanomisista ja 33 artiklan mukaisista irtisanomisten voimaantulopäivistä,

iv) sopimuspuolteen tähän yleissopimukseen tekemistä muutosesityksistä, asianmukaisen diplomaattikonferenssin tai sopimuspuolten kokouksen hyväksymistä muutoksista ja mainittujen muutosten 32 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä.

35 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset talletetaan tallettajan huostaan, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset sopimuspuolille.