Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta

Asetus Venäjän kanssa ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 31.5.1996/369 (SopS 38/1996)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Moskovassa 19 päivänä tammikuuta 1995 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjänfederaation hallituksen välillä ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta tehty sopimus, jonka tasavallanpresidentti on hyväksynyt 12 päivänä huhtikuuta 1995 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä toukokuuta 1996, tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 1996.

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

ottavat huomioon 14 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välisen sopimuksen yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla,

ovat vakuuttuneita siitä, että kaikkien valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen keskinäisin toimenpitein on tarpeen aikaansaada kansainvälinen ydinenergian käytön turvallisuutta varmistava järjestelmä,

ottavat huomioon, että molemmat maat ovat ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä IAEA-yleissopimus, osapuolia,

ovat vakuuttuneita siitä, että molempien maiden on tärkeätä olla tiiviissä yhteistyössä rajoittaakseen mahdollisten radioaktiivisten aineiden päästöjen maiden rajojen yli ulottuvia vaikutuksia,

pyrkivät siihen, että molemmat maat tässä tarkoituksessa mahdollisimman nopeasti saavat tarvitsemiaan tietoja,

ovat sopineet seuraavasta:

Soveltamisala

1 artikla

1. Ydinonnettomuuksista ilmoittamisen osalta tämä sopimus koskee niitä laitoksia ja toimintoja, jotka mainitaan IAEA-yleissopimuksen 1 ja 3 artiklassa, sekä tämän sopimuksen 5 ja 6 artiklassa mainittuja tapauksia.

2. Tietojenvaihdon osalta tämä sopimus koskee ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön tarkoitettuja laitoksia, kuten:

a) ydinvoimalaitoksia, niiden tuoreen ja käytetyn polttoaineen varastoja sekä radioaktiivisen jätteen käsittely- ja varastointilaitoksia;

b) laivareaktoreita, niiden tuoreen ja käytetyn polttoaineen varastoja sekä radioaktiivisen jätteen käsittely- ja varastointilaitoksia.

Tietojenvaihto

2 artikla

1. Sopimuspuolet luovuttavat toisilleen sellaisia tämän sopimuksen 1 artiklan 2 kappaleessa mainittujen ydinlaitosten käyttötilanteita kuvaavia tietoja sekä myös muita näitä laitoksia koskevia teknisiä tietoja, joita voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa näissä laitoksissa tapahtuvan onnettomuuden vaikutuksia tietojen vastaanottajamaassa sekä laadittaessa tarvittavia järjestelyitä väestön suojelemiseksi. Kumpikin sopimuspuoli on lisäksi valmis antamaan toisen sopimuspuolen pyynnöstä tietoja turvallisuuteen liittyvistä käyttötapahtumista.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu tietojenvaihto koskee ydinlaitoksia, jotka ovat sopimuspuolen alueella lähempänä kuin 300 kilometrin päässä sopimuspuolten välisestä valtakunnanrajasta tai toisen sopimuspuolen aluevesirajasta Suomenlahdella.

3. Tämän artiklan nojalla toimitettuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tässä artiklassa määriteltyjä tarkoituksia varten, elleivät tämän sopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut viranomaiset toisin sovi.

Venäjän ulkoministeriön 16.9.2016 päivätyssä nootissa 9805/2JeD ilmoitetaan, että Venäjän hallitus on nimennyt valtiollisen ydinenergiayhtiö Rosatomin vastaamaan sopimuksen artiklan 2 mukaisesta ilmoittamisesta ja tietojenvaihdosta sopimuksen artiklan 1 kohdan 2 alakohtien a ja b mukaisten laitosten osalta.

3 artikla

1. Sopimuksen 2 artiklan määräyksiä toteuttavat

Suomessa: Säteilyturvakeskus

Venäjän federaatiossa:

Venäjän federaation atomienergiaministeriö 1 artiklan 2 kappaleen a kohdan osalta; ja

Venäjän federaation liikenneministeriö 1 artiklan 2 kappaleen b kohdan osalta

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, mikäli mainittujen määräysten toteuttamisesta vastuussa olevat viranomaiset vaihtuvat.

2. Nämä viranomaiset sopivat keskenään käytännön toimenpiteistä tämän sopimuksen 2 artiklan määräysten toteuttamiseksi.

3. Kukin näistä viranomaisista voi tarvittaessa pyytää neuvotteluja tämän sopimuksen 2 artiklan mukaisesti saamiensa tietojen täsmentämiseksi.

Ydinonnettomuuksista ilmoittaminen

4 artikla

Mikäli sopimuspuolen alueella tapahtuu IAEA-yleissopimuksen 1 artiklassa mainittuihin ydinlaitoksiin tai toimintoihin liittyvä onnettomuus, jonka seurauksena on tai voi olla sellainen radioaktiivisten päästöjen kulkeutuminen toisen sopimuspuolen alueelle, joka on tälle sopimuspuolelle merkityksellinen säteilyturvallisuuden kannalta, tai jos ryhdytään väestön suojelutoimenpiteisiin maassa, jossa onnettomuus on tapahtunut, on ensin mainitun sopimuspuolen välittömästi ilmoitettava tästä toiselle sopimuspuolelle ja viipymättä toimitettava sille käytettävissään olevat tiedot IAEA-yleissopimuksen 5 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa välittömästi toiselle sopimuspuolelle myös muista ydinonnettomuuksista, joiden seurauksena on tai voi olla maiden rajojen yli kulkeutuva toisen sopimuspuolen säteilyturvallisuudelle merkityksellinen radioaktiivisten aineiden päästö, tai jos ryhdytään väestön suojelutoimenpiteisiin maassa, jossa onnettomuus on tapahtunut.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa välittömästi toiselle sopimuspuolelle, mikäli sen valtion alueella lähempänä kuin 300 kilometrin päässä sopimuspuolten välisestä valtakunnanrajasta tai toisen sopimuspuolen aluevesirajasta Suomenlahdella todetaan epätavallisen korkeita säteilyarvoja, vaikka säteily ei aiheudukaan sen valtion alueella olevista laitoksista tai toiminnoista, jos sillä saattaa olla merkitystä toiselle sopimuspuolelle säteilyturvallisuuden kannalta.

7 artikla

1. Sopimuksen 4, 5 ja 6 artiklan määräyksiä toteuttavat

Suomessa: Säteilyturvakeskus

Venäjän federaatiossa: Venäjän federaation atomienergiaministeriö

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, mikäli mainittujen määräysten toteuttamisesta vastuussa olevat viranomaiset vaihtuvat.

2. Nämä viranomaiset sopivat keskenään käytännön toimenpiteistä tämän sopimuksen 4, 5 ja 6 artiklan velvoitusten toteuttamiseksi.

Muita määräyksiä

8 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat niiden aikaisemmin tekemistä kansainvälisistä sopimuksista.

9 artikla

Tämän sopimuksen mukaista tietojenantovelvollisuutta toteutetaan niine rajoituksineen, jotka johtuvat sopimuspuolten lainsäädännöstä.

10 artikla

Kaikki tämän sopimuksen tulkinnan ja soveltamisen yhteydessä syntyvät erimielisyydet sovitaan neuvotteluin sopimuspuolten kesken.

11 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulolle välttämättömät valtion sisäiset toimenpiteet on suoritettu.

2. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaa Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä 7 päivänä tammikuuta 1987 tehty sopimus ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta olemasta voimassa Suomen ja Venäjän federaation välisissä suhteissa.

12 artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan. Se lakkaa olemasta voimassa kahdentoista kuukauden kuluttua päivästä, jona jompikumpi sopimuspuolista ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle irtisanovansa sen, mikäli ilmoituksessa ei mainita myöhäisempää ajankohtaa.

Tehty Moskovassa 19 päivänä tammikuuta 1995 kahtena kappaleena, kumpikin suomen- ja venäjänkielisenä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.