Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskeva yhteispöytäkirja

Asetus Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskevan yhteispöytäkirjan voimaansaattamisesta 22.12.1994/1389 (SopS 98/1994)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 21 päivänä syyskuuta 1988 tehty Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskeva yhteispöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä syyskuuta 1994 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan 3 päivänä lokakuuta 1994, tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 1995.

Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamista koskeva yhteispöytäkirja

Sopimuspuolet, jotka

ottavat huomioon 21 päivänä toukokuuta 1963 tehdyn Wienin yleissopimuksen korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla,

ottavat huomioon 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn Pariisin yleissopimuksen vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla muutettuna lisäpöytäkirjalla 28 päivänä tammikuuta 1964 sekä pöytäkirjalla 16 päivänä marraskuuta 1982,

ottavat huomioon, että Wienin yleissopimus ja Pariisin yleissopimus ovat asiasisällöltään toisiaan vastaavia ja että yksikään valtio ei tällä hetkellä ole molempien yleissopimusten osapuoli,

ovat vakuuttuneita siitä, että jomman kumman yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden liittyminen toiseen yleissopimukseen voisi aiheuttaa vaikeuksia, jotka johtuvat molempien yleissopimusten samanaikaisesta soveltamisesta,

haluavat perustaa yhdyssiteen Wienin ja Pariisin yleissopimusten välille ulottamalla molemmin puolin yleissopimusten mukaisesta korvausvastuuta ydinvahinkojen alalla koskevasta erityisjärjestelystä johtuvat edut ja poistamalla ristiriidat, jotka johtuvat molempien yleissopimusten samanaikaisesta soveltamisesta ydintapahtumaan,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Tässä pöytäkirjassa:

a) ''Wienin yleissopimuksella'' tarkoitetaan Wienissä 21 päivänä 1963 tehtyä yleissopimusta korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla ja kaikkia sen muutoksia, jotka ovat voimassa tämän pöytäkirjan sopimuspuoleen nähden;

b) ''Pariisin yleissopimuksella'' tarkoitetaan Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla ja kaikkia sen muutoksia, jotka ovat voimassa tämän pöytäkirjan sopimuspuoleen nähden.

II artikla

Tämän pöytäkirjan tarkoituksia varten:

a) ydinlaitoksen haltija, jonka ydinlaitos sijaitsee Wienin yleissopimuksen sopimuspuolen alueella, on sanotun yleissopimuksen mukaisessa vastuussa ydinvahingosta, joka on kärsitty sellaisen valtion alueella, joka on sekä Pariisin yleissopimuksen että tämän pöytäkirjan sopimuspuoli.

b) ydinlaitoksen haltija, jonka ydinlaitos sijaitsee Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolen alueella, on sanotun yleissopimuksen mukaisessa vastuussa ydinvahingosta, joka on kärsitty sellaisen valtion alueella, joka on sekä Wienin yleissopimuksen että tämän pöytäkirjan sopimuspuoli.

III artikla

1. Ydintapahtumaan sovelletaan toisensa poissulkevasti joko Wienin yleissopimusta tai Pariisin yleissopimusta.

2. Milloin ydintapahtuma sattuu ydinlaitoksessa, sovelletaan sitä yleissopimusta, jonka sopimuspuolena se valtio on, jonka alueella ydinlaitos sijaitsee.

3. Milloin ydintapahtuma sattuu ydinlaitoksen ulkopuolella, ja se käsittää ydinainetta kuljetuksen aikana, sovelletaan sitä yleissopimusta, jonka sopimuspuolena se valtio on, jonka alueella sijaitsee ydinlaitos, jonka haltija on vastuussa joko Wienin yleissopimuksen II artiklan 1 b ja c kohdan tai Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan a ja b kohdan mukaisesti.

IV artikla

1. Wienin yleissopimuksen I ja XV artiklaa sovelletaan niihin tämän pöytäkirjan sopimuspuoliin, jotka ovat Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolia, samalla tavoin kuin Wienin yleissopimuksen sopimuspuolten kesken.

2. Pariisin yleissopimuksen 1-14 artiklaa sovelletaan niihin tämän pöytäkirjan sopimuspuoliin, jotka ovat Wienin yleissopimuksen sopimuspuolia, samalla tavoin kuin Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolten kesken.

V artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten 21 päivästä syyskuuta 1988 voimaantuloonsa saakka Kansainvälisen atomienergiajärjestön päämajassa kaikkia niitä valtioita varten, jotka ovat allekirjoittaneet, ratifioineet tai liittyneet joko Wienin yleissopimukseen tai Pariisin yleissopimukseen.

VI artikla

1. Tämä pöytäkirja on ratifioitava, hyväksyttävä tai siihen on liityttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat ovat hyväksyttävissä vain niiden valtioiden osalta, jotka ovat joko Wienin yleissopimuksen tai Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolia. Valtio, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa, voi liittyä siihen.

2. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan, joka täten määrätään tämän pöytäkirjan tallettajaksi.

VII artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolme kuukautta sen päivän jälkeen, kun vähintään viisi Wienin yleissopimuksen sopimuspuolta ja viisi Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolta on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan. Jokaisen edellä mainittujen asiakirjojen tallettamisen jälkeen tämän pöytäkirjan ratifioivan, hyväksyvän tai liittyvän valtion osalta tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

2. Tämä pöytäkirja on voimassa niin kauan kuin sekä Wienin yleissopimus ja Pariisin yleissopimus ovat voimassa.

VIII artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan kirjallisella ilmoituksella tallettajalle.

2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

IX artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen, joka lakkaa olemasta Wienin yleissopimuksen tai Pariisin yleissopimuksen sopimuspuoli, tulee ilmoittaa tallettajalle kyseisen yleissopimuksen soveltamisen päättyminen itseensä nähden sekä soveltamisen päättymispäivämäärä.

2. Tätä pöytäkirjaa ei sovelleta sellaiseen sopimuspuoleen nähden, joka on lopettanut joko Wienin yleissopimuksen tai Pariisin yleissopimuksen soveltamisen, päättymispäivämäärästä lukien.

X artikla

Tallettajan tulee heti ilmoittaa sekä sopimuspuolille että Pariisin yleissopimuksen ja Wienin yleissopimuksen suhdetta käsittelevään konferenssiin kutsutuille valtioille samoin kuin myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääsihteerille:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoituksista;

b) tämän pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c) tämän pöytäkirjan voimaantulosta;

d) irtisanomisista; ja

e) IX mukaisesti vastaanotetuista tiedoista.

XI artikla

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka arabian-, kiinan-, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan tallettajan huostaan, joka lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset sopimuspuolille sekä Pariisin yleissopimuksen ja Wienin yleissopimuksen suhdetta käsittelevään konferenssiin kutsutuille valtioille samoin kuin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääsihteerille.

Tehty Wienissä 21 päivänä syyskuuta 1988.