Yleissopimus vahingonkorvausvastuusta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä

Asetus vahingonkorvausvastuuta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 23.8.1991/1147 (SopS 62/1991)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1971 tehty yleissopimus vahingonkorvausvastuusta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä toukokuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 6 päivänä kesäkuuta 1991, tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 1991, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 1991.

Yleissopimus vahingonkorvausvastuusta ydinaineiden merikuljetuksen yhteydessä

Tämän sopimuksen korkeat sopimuspuolet,

jotka ottavat huomioon, että Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla tehty yleissopimus ja sen 28 päivänä tammikuuta 1964 tehty lisäpöytäkirja (jäljempänä "Pariisin yleissopimus") ja Wienissä 21 päivänä toukokuuta 1963 korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla tehty yleissopimus (jäljempänä "Wienin yleissopimus") edellyttävät, että näiden yleissopimusten alaisen ydinaineiden merikuljetuksen aikana sattuneesta ydintapahtuman aiheuttamasta vahingosta on vastuussa ydinlaitoksen haltija,

ottavat huomioon, että eräiden valtioiden voimassa olevassa lainsäädännössä on samankaltaisia säännöksiä,

ottavat huomioon, että aikaisempien merikuljetusta koskevien kansainvälisten yleissopimusten soveltamista kuitenkin jatketaan,

haluavat taata, että ydinlaitoksen haltija on yksin vastuussa ydinaineiden merikuljetuksen aikana sattuneesta ydintapahtuman aiheuttamasta vahingosta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Jokainen, jota merikuljetusta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen tai kansallisen lainsäädännön perusteella voidaan pitää vastuussa olevana ydintapahtuman aiheuttamasta vahingosta, vapautetaan vastuusta

a) jos ydinlaitoksen haltija on vastuussa vahingosta joko Pariisin tai Wienin yleissopimuksen perusteella, tai

b) jos ydinlaitoksen haltija on vastuussa vahingosta vahingonkorvausvastuuta ydinvahingon alalla koskevan kansallisen lainsäädännön perusteella, edellyttäen, että tällainen lainsäädäntö on joka suhteessa yhtä edullinen vahinkoa kärsineelle henkilölle kuin joko Pariisin tai Wienin yleissopimus.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa määrätty vastuusta vapauttaminen koskee myös ydintapahtuman aiheuttamaa vahinkoa

a) ydinlaitokselle itselleen tai mille tahansa laitoksen alueella olevalle omaisuudelle, jota käytetään tai on tarkoitus käyttää tämän laitoksen yhteydessä, tai

b) kuljetusvälineelle, jossa kyseinen ydinaine oli ydintapahtuman sattuessa,

josta ydinlaitoksen haltija ei ole vastuussa, koska hänet on vapautettu vastuusta tällaisesta vahingosta joko Pariisin tai Wienin yleissopimuksen määräysten, tai 1 artiklan b kohdassa mainituissa tapauksissa tarkoitetun kansallisen lainsäädännön säännösten perusteella.

2. 1 kappaleen määräykset eivät kuitenkaan koske vahinkoa, jonka henkilö on tahallisella teolla tai laiminlyönnillä aiheuttanut.

3 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta ydinkäyttöisen aluksen haltijan vastuuseen ydintapahtuman aiheuttamasta vahingosta, jonka on aiheuttanut tällaisen aluksen ydinpolttoaine tai aluksen tuottamat radioaktiiviset aineet tai jätteet.

4 artikla

Tämä yleissopimus kumoaa kaikki kansainväliset merikuljetusta koskevat yleissopimukset, jotka ovat voimassa tai avoinna allekirjoitusta, ratifiointia tai liittymistä varten sinä päivänä, jona tämä yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, mutta vain niiltä osin kuin mainitut yleissopimukset olisivat tämän sopimuksen kanssa ristiriidassa; mitkään tämän artiklan määräykset eivät kuitenkaan vaikuta velvollisuuksiin, joita sopimuspuolilla on mainittujen muiden yleissopimusten nojalla tähän yleissopimukseen kuulumattomia valtioita kohtaan.

5 artikla

1. Tämä yleissopimus avataan allekirjoittamista varten Brysselissä ja on avoinna allekirjoittamista varten Lontoossa hallitusten välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (jäljempänä "järjestö") päämajassa joulukuun 31 päivään 1972 ja on sen jälkeen avoinna liittymistä varten.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen tai kansainvälisen atomienergiajärjestön jäsenvaltiot samoin kuin Kansainvälisen tuomioistuimen ohjesäännön hyväksyneet valtiot voivat tulla tämän yleissopimuksen sopimuspuoliksi

a) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta,

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen, tai

c) liittymällä siihen.

3. Ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva virallinen asiakirja järjestön pääsihteerin huostaan.

6 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona viisi valtiota on joko allekirjoittanut yleissopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa järjestön pääsihteerin huostaan.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan jokaisen valtion osalta, joka myöhemmin allekirjoittaa yleissopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta, tai tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä allekirjoittamis- tai tallettamispäivän jälkeen.

7 artikla

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen milloin tahansa sen päivän jälkeen, jona yleissopimus tulee sen osalta voimaan.

2. Irtisanominen tapahtuu toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ilmoitus järjestön pääsihteerille.

3. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden tai ilmoituksessa määritellyn pitemmän ajan kuluttua siitä, kun järjestön pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

4. Sopimuspuolen tekemästä tämän artiklan mukaisesta irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan mihin tahansa ydintapahtuman aiheuttamaan vahinkoon, joka tapahtuu ennen kuin irtisanominen tulee voimaan.

8 artikla

1. Yhdistyneet Kansakunnat, milloin se on tietyn alueen hallintoviranomainen, tai tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, joka vastaa tietyn alueen kansainvälisistä suhteista, voi milloin tahansa järjestön pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella selittää, että tämä yleissopimus ulotetaan koskemaan kyseistä aluetta.

2. Tämä yleissopimus tulee asiaa koskevan ilmoituksen päivämäärästä tai muusta ilmoituksessa määritellystä päivästä alkaen voimaan ilmoituksessa mainitun alueen osalta.

3. Yhdistyneet Kansakunnat tai tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen selityksen tehnyt sopimuspuoli voi milloin tahansa sen päivän jälkeen, jona yleissopimus ulotetaan koskemaan tiettyä aluetta, selittää järjestön pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella, että tämä yleissopimus ei enää koske ilmoituksessa mainittua aluetta.

4. Tätä yleissopimusta ei sovelleta edellä mainitulla tavalla ilmoitettuun alueeseen yhden vuoden tai ilmoituksessa määritellyn muun pitemmän ajan kuluttua siitä päivästä, jona järjestön pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

9 artikla

1. Järjestö voi kutsua koolle konferenssin tarkistamaan tai muuttamaan tätä yleissopimusta.

2. Järjestön on kutsuttava koolle sopimuspuolten konferenssi tämän yleissopimuksen tarkistamiseksi tai muuttamiseksi vähintään kolmasosan sopimuspuolista tätä pyytäessä.

10 artikla

Sopimusvaltio voi tehdä varauman, joka vastaa sen Pariisin tai Wienin yleissopimukseen asianmukaisesti tekemää varaumaa. Varauma voidaan tehdä sopimusta allekirjoitettaessa, ratifioitaessa tai hyväksyttäessä, tai sopimukseen liityttäessä.

11 artikla

1. Tämä yleissopimus talletetaan järjestön pääsihteerin huostaan.

2. Järjestön pääsihteeri

a) ilmoittaa kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille

i) jokaisesta uudesta allekirjoituksesta tai asiakirjan talletuspäivästä,

ii) jokaisesta tämän yleissopimuksen mukaisesti tehdystä varaumasta,

iii) tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä,

iv) tämän yleissopimuksen irtisanomisista ja niiden voimaantulopäivistä,

v) tämän yleissopimuksen 8 artiklan 1 kappaleen mukaisesta tämän yleissopimuksen ulottamisesta koskemaan jotain aluetta ja tällaisen voimassaolon saman artiklan 4 kappaleen määräysten mukaisesta päättymisestä, mainiten vastaavasti aina päivämäärän, jona tämän yleissopimuksen voimassaoloaika kyseisen alueen osalta alkaa tai päättyy, b) toimittaa tästä yleissopimuksesta oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille allekirjoittajavaltioille ja kaikille tähän yleissopimukseen liittyneille valtioille.

3. Heti tämän yleissopimuksen tultua voimaan järjestön pääsihteeri toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti kirjattavaksi ja julkaistavaksi.

12 artikla

Tämä yleissopimus on tehty yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Järjestön sihteeristö laatii yleissopimuksesta viralliset espanjan- ja venäjänkieliset käännökset, jotka talletetaan yhdessä allekirjoitetun alkuperäiskappaleen kanssa.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1971.