Suomen ja Tanskan välinen sopimus Suomen ja Tanskan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta

Asetus Tanskan kanssa Suomen ja Tanskan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 30.4.1987/440 (SopS 27/1987)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1987 tehty Suomen ja Tanskan välinen sopimus Suomen ja Tanskan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä huhtikuuta 1987 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 14 päivänä huhtikuuta 1987, tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitettu viranomainen on Suomessa säteilyturvakeskus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 1987.

Suomen ja Tanskan välinen sopimus Suomen ja Tanskan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta

Suomen ja Tanskan hallitukset,

jotka viittaavat laajaan pohjoismaiseen yhteistyöhön ydinenergian ja säteilyturvallisuuden alalla sekä aikaisempiin tätä alaa koskeviin pohjoismaisiin sopimuksiin, nimittäin

— Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 1957 tehtyyn sopimukseen Pohjoismaisen atomienergiakysymyksiä käsittelevän yhdyselimen (NKA) perustamisesta,

— lokakuun 17 päivänä 1963 tehtyyn pohjoismaiseen yhteistyösopimukseen keskinäisestä hätäavusta säteilyvahinkotapauksissa,

— Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä helmikuun 19 päivänä 1974 tehtyyn ympäristönsuojelusopimukseen,

— Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä marraskuun 15 päivänä 1976 ministereiden välisellä noottienvaihdolla tehtyyn sopimukseen näiden maiden rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista,

jotka viittaavat syyskuun 26 päivänä 1986 tehtyyn yleissopimukseen ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta (jäljempänä IAEA-yleissopimus) ja erityisesti yleissopimuksen 9 artiklaan,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Sopimus koskee IAEA-yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitettuja laitoksia ja toimintoja.

2. Tässä sopimuksessa tarkoittaa "ydinlaitos" ydinreaktoreita, tutkimusreaktoreita sekä käytettyä ydinpolttoainetta varten tarkoitettuja laitoksia.

Tietojenvaihto

2 artikla

1. Sopimusvaltiossa sijaitsevasta ydinlaitoksesta tulee antaa sellaisia yleisiä turvallisuusnäkökohtiin liittyviä tietoja, jotka ovat olennaisia ja ajankohtaisia laitoksesta tapahtuvan tavallisuudesta poikkeavan radioaktiivisen päästön riskin kannalta. Tietoja annetaan siinä tarkoituksessa, että tällaisen päästön seuraukset toiselle sopimusvaltiolle voitaisiin rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Tietojenantovelvollisuus koskee erityisesti laitoksen rakennetta, turvallisuusjärjestelmiä, säteilysuojelua, toimenpiteitä onnettomuuksista johtuvien päästöjen rajoittamiseksi sekä valmiusjärjestelyjä ja suunnitelmia onnettomuuksien varalta.

2. Ydinlaitoksen käyttötilanteista tulee tiedottaa säännöllisin väliajoin, ja tietoja tulee antaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty laitoksen turvallisuuden ja säteilysuojelun parantamiseksi.

3 artikla

Sopimusvaltion asianomaisella viranomaisella on tarvittaessa oikeus pyytää 2 artiklan mukaisesti saamiensa tietojen johdosta toisen sopimusvaltion asianomaiselta viranomaiselta neuvotteluja tavallisuudesta poikkeavan päästön riskin selvittämiseksi.

Ilmoittaminen ja tietojen antaminen

4 artikla

Jos sopimusvaltiossa sijaitsevassa ydinlaitoksessa tapahtuu tavallisuudesta poikkeava turvallisuusnäkökohtiin liittyvä tapahtuma, jolla saattaa olla vaikutuksia laitoksen ulkopuolella, ja joka antaa aiheen asiasta tiedottamiseen yleisölle tai valmiuden kohottamiseen, tulee siitä välittömästi suoraan ilmoittaa toiselle sopimusvaltiolle ja antaa tälle tietoja tilanteen kehittymisestä.

5 artikla

1. Jos radioaktiivinen päästö johtuu edellä 4 artiklassa tarkoitetusta tapahtumasta, tulee sopimusvaltion, jonka alueella päästö on tapahtunut, välittömästi ilmoittaa siitä suoraan toiselle sopimusvaltiolle ja antaa tälle tietoja IAEA-yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

2. Näitä tietoja tulee antaa sopivin väliajoin niin kauan kun kohotettu valmius jatkuu tai sellaiseen ajankohtaan saakka, josta kyseisten valtioiden asianomaiset viranomaiset sopivat keskenään. Tietoja tulee lisäksi antaa heti kun tilanteen kehittyminen antaa siihen aihetta.

3. Tietoja antavan sopimusvaltion tulee mahdollisimman pikaisesti vastata toisen sopimusvaltion pyyntöön, joka koskee lisätietoja tai neuvotteluja edellä 4 artiklassa tarkoitetun tapahtuman johdosta.

6 artikla

Kumpikin sopimusvaltio sitoutuu lisäksi sellaisen onnettomuuden sattuessa, joka muutoin kuuluu IAEA-yleissopimuksen 1 artiklan piiriin, ilmoittamaan siitä ja antamaan tietoja suoraan toiselle sopimusvaltiolle IAEA-yleissopimuksen mukaisesti.

7 artikla

Kumpikin sopimusvaltio sitoutuu myös ilmoittamaan ja tarvittaessa jatkuvasti antamaan tietoja toiselle sopimusvaltiolle, jos sen alueella rekisteröidään tavallisuudesta poikkeavia säteilyarvoja, jotka johtavat asiasta tiedottamiseen yleisölle tai valmiuden kohottamiseen, vaikka säteily ei aiheudukaan oman maan laitoksista ja toiminnoista peräisin olevista päästöistä.

Muita määräyksiä

8 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta sopimusvaltioiden välillä aikaisemmin tehtyihin sopimuksiin.

9 artikla

Tämän sopimuksen mukainen tietojenantovelvollisuus on voimassa niine rajoituksineen, jotka saattavat johtua kummankin valtion salassapitoa koskevasta lainsäädännöstä.

10 artikla

1. Tämän sopimuksen soveltamisessa ovat voimassa suuntaviivat, joista kyseisten valtioiden asianomaiset viranomaiset sopivat keskenään, mukaan lukien sen mitä 4 artiklan käsitteellä "tavallisuudesta poikkeava turvallisuusnäkökohtiin liittyvä tapahtuma" ja 7 artiklan käsitteellä "tavallisuudesta poikkeavia säteilyarvoja" on ymmärrettävä.

2. Kumpikin sopimusvaltio ilmoittaa toiselle sopimusvaltiolle viranomaisen tai viranomaiset, jotka on määrätty vastaamaan tämän sopimuksen soveltamisesta kyseisessä valtiossa.

11 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä kun molemmat sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen hyväksymisestä.

2. Sopimus voidaan irtisanoa. Irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta siitä kun jompikumpi sopimusvaltio on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselta sopimusvaltiolta.

Tehty Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1987 kahtena suomen- ja tanskankielisenä kappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.