Yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta

Asetus ydinonnettomuuksien pikaisesta ilmoittamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta (SopS 98/1986)

Ulkoasiaministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 26 päivänä syyskuuta 1986 tehty yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä marraskuuta 1986 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan 11 päivänä joulukuuta 1986, tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa säteilyturvakeskus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 1986.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta

Tämän yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot, jotka

ovat tietoisia, että ydinenergiaan liittyvää toimintaa harjoitetaan useissa valtioissa,

toteavat, että ydinenergiaan liittyvän toiminnan korkeatasoisesta turvallisuudesta huolehtimiseksi on jo ryhdytty ja ryhdytään laajoihin toimiin, joiden tarkoituksena on ydinonnettomuuksien ehkäiseminen ja mahdollisen onnettomuuden seurausten rajoittaminen mahdollisimman vähäisiksi,

haluavat lujittaa ydinenergian turvallista kehitystä ja käyttöä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä entisestään,

ovat vakuuttuneita siitä, että valtioiden on tarpeen antaa ydinonnettomuuksista asianmukaisia tietoja mahdollisimman varhain, jotta rajojen yli kulkeutuvat säteilyvaikutukset voidaan rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi, ja jotka

toteavat kahden- ja monenväliset tietojenvaihtojärjestelyt hyödyllisiksi tällä alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Soveltamisala

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan sopimusvaltion tai sen lainkäyttövallassa tai valvonnassa olevien jäljempänä 2 kappaleessa tarkoitettujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden laitoksiin tai toimintaan liittyvän sellaisen onnettomuuden sattuessa, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua radioaktiivisen aineen päästö ja joka on johtanut tai saattaa johtaa kansainvälisten rajojen yli kulkeutuvaan päästöön, jolla voisi olla merkitystä toisen valtion säteilyturvallisuudelle.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettuja laitoksia ja toimintoja ovat:

a) ydinreaktori, sijainnista riippumatta;

b) ydinpolttoainekiertoon liittyvä laitos;

c) radioaktiivisen jätteen käsittelylaitos;

d) ydinpolttoaineiden tai radioaktiivisten jätteiden kuljetus ja varastointi;

e) radioisotooppien valmistus, käyttö, varastointi, hävittäminen ja kuljetus maatalouden, teollisuuden, lääketieteen sekä vastaaviin tieteen ja tutkimuksen tarkoituksiin; sekä

f) radioisotooppien käyttö avaruusesineiden voimanlähteenä.

2 artikla

Ilmoittaminen ja tietojen antaminen

Edellä 1 artiklassa määritellyn onnettomuuden (jäljempänä "ydinonnettomuus") sattuessa tulee sanotussa artiklassa tarkoitetun sopimusvaltion:

a) ilmoittaa välittömästi ydinonnettomuudesta, sekä tarvittaessa sen luonteesta, tapahtuma-ajankohdasta ja tarkasta sijainnista suoraan tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön (jäljempänä "järjestö") välityksellä valtioille, joihin onnettomuuden vaikutukset suoranaisesti 1 artiklassa määritellyllä tavalla ulottuvat tai saattavat ulottua, sekä itse järjestölle; sekä

b) antaa viipymättä a kohdassa tarkoitetuille valtioille suoraan tai järjestön välityksellä sekä itse järjestölle sellaisia 5 artiklan mukaisia saatavissa olevia asianmukaisia tietoja, jotka liittyvät säteilyvaikutusten rajoittamiseen mahdollisimman vähäisiksi näissä valtioissa.

3 artikla

Muut ydinonnettomuudet

Säteilyvaikutusten rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisiksi sopimusvaltiot voivat ilmoittaa myös muista kuin 1 artiklassa määritellyistä ydinonnettomuuksista.

4 artikla

Järjestön tehtävät

Järjestön tulee:

a) ilmoittaa välittömästi 2 artiklan a kohdan mukaisesti saamastaan ilmoituksesta sopimusvaltioille, jäsenvaltioille, muille valtioille, joihin ydinonnettomuuden vaikutukset 1 artiklassa määritellyllä tavalla suoranaisesti ulottuvat tai saattavat ulottua, sekä asianomaisille kansainvälisille hallitustenvälisille järjestöille (jäljempänä "kansainväliset järjestöt"); sekä

b) antaa viipymättä sopimusvaltioille, jäsenvaltioille tai asianomaisille kansainvälisille järjestöille pyynnöstä tietoja, jotka se on saanut 2 artiklan b kohdan mukaisesti.

5 artikla

Annettavat tiedot

1. Edellä olevan 2 artiklan b kohdan mukaisesti annettavien tietojen tulee sisältää seuraavat yksityiskohdat sellaisina kuin ne tuolloin ovat ilmoituksen tekevän sopimusvaltion käytettävissä:

a) ydinonnettomuuden ajankohta, tarkka tapahtumapaikka mahdollisuuksien mukaan sekä onnettomuuden luonne;

b) ydinonnettomuuden kohteena oleva laitos tai toiminta;

c) ydinonnettomuuden oletettu tai todettu syy sekä arvioitavissa oleva kehitys, joka liittyy aktiivisten aineiden kulkeutumiseen valtion rajojen ylitse;

d) radioaktiivisen päästön yleispiirteet, mukaan lukien, mikäli käytännössä mahdollista ja tarkoituksenmukaista, radioaktiivisen päästön luonne, todennäköinen fysikaalinen ja kemiallinen muoto samoin kuin sen määrä, koostumus ja nousukorkeus;

e) tiedot vallitsevista ja ennusteiden mukaisista meteorologisista ja hydrologisista olosuhteista, jotka ovat tarpeen radioaktiivisten aineiden valtioiden rajojen yli tapahtuvan kulkeutumisen ennustamiseksi;

f) tulokset rajojen yli kulkeutuvia radioaktiivisia aineita koskevasta ympäristön tilan seurannasta;

g) toimet, joihin on ryhdytty tai joihin aiotaan ryhtyä tapahtumapaikan ulkopuolella;

h) radioaktiivisen päästön ennustettavissa oleva käyttäytyminen ajan mukaan.

2. Näitä tietoja on täydennettävä sopivin väliajoin antamalla asianmukaisia lisätietoja hätätilanteen kehittymisestä, muun muassa sen arvioidusta tai todellisesta päättymisestä.

3. Tietoja jotka on saatu 2 artiklan b kohdan mukaisesti, saa käyttää rajoituksitta paitsi silloin, kun ilmoituksen tehnyt sopimusvaltio antaa niitä luottamuksellisesti.

6 artikla

Neuvottelut

Tietoja 2 artiklan b kohdan mukaisesti antavan sopimusvaltion tulee, mikäli kohtuullisesti voidaan pitää käytännössä mahdollisena, vastata viipymättä, jos onnettomuuden vaikutuksille alttiiksi joutunut sopimusvaltio esittää pyynnön lisätietojen saamisesta tai neuvotteluihin ryhtymisestä rajoittaakseen säteilyvaikutukset alueellaan mahdollisimman vähäisiksi.

7 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset ja yhteyspaikat

1. Sopimusvaltion tulee ilmoittaa järjestölle sekä suoraan tai järjestön välityksellä muille sopimusvaltioille ne toimivaltaiset viranomaisensa ja yhteyspaikkansa, joiden tehtävänä on antaa ja ottaa vastaan 2 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia ja tietoja. Näiden yhteyspaikkojen ja järjestössä toimivan yhteyskeskuksen tulee olla käytettävissä jatkuvasti.

2. Sopimusvaltion tulee ilmoittaa viipymättä järjestölle 1 kappaleessa tarkoitettujen tietojen mahdollisesta muuttumisesta.

3. Järjestön tulee pitää ajan tasalla olevaa luetteloa yllämainituista kansallisista viranomaisista ja yhteyspaikoista sekä asianomaisissa kansainvälisissä järjestöissä toimivista yhteyspaikoista ja toimittaa luettelo sopimusvaltioille, jäsenvaltioille ja asianomaisille kansainvälisille järjestöille.

8 artikla

Sopimusvaltioiden avustaminen

Järjestön tulee tutkia sopivan säteilyvalvontajärjestelmän luomisen mahdollisuutta tämän yleissopimuksen tavoitteiden toteuttamisen helpottamiseksi perussääntönsä mukaisesti, ja kun tätä pyytää sopimusvaltio, jolla ei itsellään ole ydinenergiaan liittyvää toimintaa ja joka rajoittuu valtioon, jolla on aktiivinen ydinenergiaohjelma mutta joka ei itse ole yleissopimuksen osapuoli.

9 artikla

Kahden- ja monenväliset sopimusjärjestelyt

Keskinäisten etujensa edistämiseksi sopimusvaltiot voivat harkita, mikäli tarpeen, tämän sopimuksen aihepiiriin liittyvien kahden- tai monenvälisten sopimusten tekemistä.

10 artikla

Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Tämä yleissopimus ei vaikuta vastavuoroisiin oikeuksiin eikä velvollisuuksiin, joita sopimusvaltioilla on tämän yleissopimuksen aihepiiriin liittyvien voimassaolevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti tai tulevaisuudessa tehtävien tämän yleissopimuksen tavoitteita ja tarkoitusperiä noudattavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

11 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1. Jos sopimusvaltioiden tai sopimusvaltion ja järjestön välille syntyy riitaa tämän yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, riidan osapuolet vaihtavat näkemyksiä riidan ratkaisemiseksi joko neuvottelemalla tai muulla hyväksymällään rauhanomaisella keinolla.

2. Jos tällaista sopimusvaltioiden välistä riitaa ei pystytä ratkaisemaan vuoden kuluessa 1 kappaleen mukaista näkemystenvaihtoa koskevan pyynnön esittämisestä, se saatetaan välitysoikeudellisessa menettelyssä käsiteltäväksi tai Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos riidan osapuoli tätä pyytää. Jos riita on saatettu välitysoikeudellisessa menettelyssä käsiteltäväksi eivätkä riidan osapuolet kykene kuuden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä sopimaan välitysoikeudellisen menettelyn toteuttamisesta, osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa tai Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä nimeämään yhden tai useamman välimiehen. Jos riidan osapuolten pyynnöt ovat keskenään ristiriidassa, on Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille esitetyllä pyynnöllä etusija.

3. Valtio voi allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään tämän yleissopimuksen tai liittyessään siihen antaa selityksen, ettei se katso jommankumman tai kummankaan 2 kappaleessa mainitun riitojenratkaisumenettelyn sitovan itseään. Edellä 2 kappaleessa määritelty riitojenratkaisumenettely ei ole muita sopimusvaltioita sitova sellaisen sopimusvaltion osalta, jonka osalta sellainen selitys on voimassa.

4. Sopimusvaltio, joka on antanut 2 kappaleen mukaisen selityksen, voi milloin tahansa peruuttaa sen tekemällä tästä ilmoituksen tallettajalle.

12 artikla

Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja Namibialle Yhdistyneiden kansakuntien Namibia-neuvoston edustamana Kansainvälisen atomienergiajärjestön päämajassa Wienissä 26 päivästä syyskuuta 1986 alkaen, sekä Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa 6 päivästä lokakuuta 1986 alkaen, kunnes yleissopimus tulee voimaan tai kahdentoista kuukauden ajan sen mukaan, kumpi ajanjakso on pitempi.

2. Valtio tai Namibia Yhdistyneiden kansakuntien Namibia-neuvoston edustamana voi sitoutua noudattamaan tätä yleissopimusta joko allekirjoittamalla sen tai tallettamalla ratifioimis- tai hyväksymiskirjan ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin tapahtuneen allekirjoituksen jälkeen tai tallettamalla liittymiskirjan. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja talletetaan tallettajan huostaan.

3. Tämä yleissopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kolme valtiota on sitoutunut noudattamaan sitä.

4. Valtion osalta, joka on sitoutunut noudattamaan tätä yleissopimusta sen voimaantulon jälkeen, yleissopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sitoutumisesta.

5. a) Tämä yleissopimus on tämän artiklan määräysten mukaisesti avoin liittymistä varten kansainvälisille järjestöille ja täysivaltaisista valtioista koostuville alueellisen yhdentymisen järjestöille, jotka ovat toimivaltaisia neuvottelemaan, tekemään ja soveltamaan kansainvälisiä sopimuksia tämän yleissopimuksen alaan kuuluvissa asioissa.

b) Toimivaltaansa kuuluvissa asioissa nämä järjestöt käyttävät omasta puolestaan niitä oikeuksia ja täyttävät niitä velvollisuuksia, jotka kuuluvat sopimusvaltioille tämän yleissopimuksen mukaisesti.

c) Liittymiskirjansa tallettaessaan tällaisen järjestön tulee antaa tallettajalle selitys, josta käy ilmi järjestön toimivalta tämän yleissopimuksen alaan kuuluvissa asioissa.

d) Tällaisella järjestöllä ei ole enempää ääniä kuin sen jäsenvaltioilla.

13 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Valtio voi allekirjoittaessaan tämän yleissopimuksen tai milloin tahansa myöhemmin ennen sen voimaantuloa tämän valtion osalta antaa selityksen, että se soveltaa yleissopimusta väliaikaisesti.

14 artikla

Muutokset

1. Sopimusvaltio voi ehdottaa tämän yleissopimuksen muuttamista. Muutosehdotus toimitetaan tallettajalle, joka lähettää sen heti kaikille muille sopimusvaltioille.

2. Jos sopimusvaltioiden enemmistö pyytää tallettajaa kutsumaan koolle kokouksen käsittelemään muutosehdotuksia, tallettajan tulee kutsua kaikki sopimusvaltiot osallistumaan kokoukseen. Kokous saa alkaa aikaisintaan kolmenkymmenen päivän kuluttua kutsun esittämisestä. Kokouksessa sopimusvaltioiden kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksytyistä muutoksista tehdään pöytäkirja, jonka kaikki sopimusvaltiot voivat allekirjoittaa Wienissä ja New Yorkissa.

3. Pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kolme valtiota on sitoutunut noudattamaan sitä. Valtion osalta, joka on sitoutunut noudattamaan pöytäkirjaa sen tultua voimaan, pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sitoutumisesta.

15 artikla

Irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi sanoa tämän yleissopimuksen irti ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajalle.

2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

16 artikla

Tallettaja

1. Järjestön pääjohtaja toimii tämän yleissopimuksen tallettajana.

2. Järjestön pääjohtaja ilmoittaa heti sopimusvaltioille ja kaikille muille valtioille:

a) tämän yleissopimuksen tai muutospöytäkirjojen allekirjoittamisista;

b) tätä yleissopimusta tai muutospöytäkirjoja koskevista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisista;

c) 11 artiklan mukaisista selityksistä tai niiden peruutuksista;

d) 13 artiklan mukaisista selityksistä, jotka koskevat tämän yleissopimuksen väliaikaista soveltamista;

e) tämän yleissopimuksen ja sen muutosten voimaantulosta; sekä

f) 15 artiklan mukaisista irtisanomisista.

17 artikla

Todistusvoimaiset tekstit ja oikeaksi todistetut jäljennökset

Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajan huostaan, joka lähettää oikeaksi todistetut jäljennökset sopimusvaltioille ja kaikille muille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, joka on avoinna allekirjoittamista varten 12 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti. Hyväksytty Kansainvälisen atomienergiajärjestön yleiskokouksen erityisistunnossa Wienissä 26 päivänä syyskuuta 1986.