Sisällysluettelo

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF)

Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) eräiden määräysten hyväksymisestä 13.7.1984/58 v. 1985 (SopS 4/1985)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Bernissä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 18.1.1985/59 (SopS 5/1985)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Bernissä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehty kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF), jonka eräät määräykset on hyväksytty 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetulla lailla (58/85) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 13 päivänä heinäkuuta 1984 ja jota koskeva ratifiointikirja on talletettu Sveitsin hallituksen huostaan 15 päivänä elokuuta 1984, tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomi on yleissopimuksen A liitteen (yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta matkustajien ja matkatavaran kansinvälistä rautatiekuljetuksesta, CIV) 3 artiklan mukaisesti varannut itselleen oikeuden olla soveltamatta kaikkia rautatien vastuuta matkustajien kuuolemasta ja loukkaantumisesta koskevia määräyksiä alueellaan sattuvien onnettomuuksien uhriksi joutuviin matkustajiin, jos nämä ovat Suomen kansalaisia tai henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka on Suomessa.

3 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) eräiden määräysten hyväksymisestä 13 päivänä heniäkuuta 1984 annettu laki (58/85) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF)

Sopimukseen kohdistuvat muutokset ja ilmoitukset:

SopS 75/1996

SopS 172–173/2004

SopS 51–52/2006

SopS 53/2006

SopS 112/2006

SopS 123/2008

SopS 110/2010

SopS 57/2011

SopS 82/2011

SopS 85/2011

SopS 19/2012

SopS 97/2012

SopS 98/2012

SopS 30/2013

SopS 8/2014

SopS 107/2014

SopS 108/2014

SopS 54/2015

SopS 56/2015

SopS 69/2015

SopS 78/2015

SopS 74/2016

SopS 90/2016

SopS 105/2017

SopS 3/2019

SopS 28/2020

SopS 30/2020

SopS 32/2020

SopS 37/2020

SopS 39/2020

SopS 92/2020

SopS 105/2020

SopS 115/2020

SopS 3/2021

SopS 8/2021

SopS 41/2021

SopS 42/2021

Kaikkia sopimukseen kohdistuvia muutoksia ei ole julkaistu muutossopimuksissa. Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Sopimusosapuolet, jotka ovat kokoontuneet 7 päivänä helmikuuta 1970 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen tavarankuljetuksesta rautateitse (CIM) 69 artiklan 1 §:n ja samana päivänä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen matkustajien ja matkatavaran kuljetuksesta rautateitse (ClV) 64 artiklan 1 §:n sekä 26 päivänä helmikuuta 1966 tehdyn rautateiden vastuuta matkustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta koskevan CIV-lisäyleissopimuksen 27 artiklan nojalla,

jotka ovat vakuuttuneita kansainvälisen järjestön tarpeellisuudesta ja

jotka tunnustavat välttämättömyyden mukauttaa kuljetusoikeuden määräykset taloudellisiin ja teknisiin tarpeisiin,

ovat sopineet seuraavasta:

I osa (SopS 51–52/2006)

Yleiset määräykset

1 artikla (SopS 51–52/2006)

Hallitustenvälinen järjestö

1 §. Tämän yleissopimuksen osapuolet muodostavat jäsenvaltioina hallitusten välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF), jota seuraavassa kutsutaan "järjestöksi".

2 §. Järjestön toimipaikka on Bernissä. Yleiskokouksen päätöksellä se voidaan siirtää muulle paikkakunnalle johonkin jäsenvaltioon.

3 §. Järjestö on oikeushenkilö. Erityisesti sillä on kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla oikeudenkäynnin osapuolena.

4 §. Järjestöllä, sen henkilökunnalla, sen käyttämillä asiantuntijoilla sekä jäsenvaltioiden edustajilla on tehtäviensä suorittamisessa tarvittavat erioikeudet ja vapaudet yleissopimukseen liittyvän järjestön erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

5 §. Järjestön ja sen toimipaikan sijaintivaltion välisistä suhteista määrätään toimipaikkaa koskevalla sopimuksella.

6 §. Järjestön työkielet ovat englanti, ranska ja saksa. Yleiskokous voi ottaa käyttöön muitakin työkieliä.

2 artikla (SopS 51–52/2006)

Järjestön tarkoitus

1 §. Järjestön tavoitteena on joka suhteessa edistää, parantaa ja helpottaa kansainvälistä rautatieliikennettä erityisesti

a) laatimalla yhtenäiset oikeudelliset järjestelyt seuraaville oikeuden aloille:

1. sopimukset matkustajien ja tavaran kuljetuksesta suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä, mukaan lukien täydentävät kuljetukset muilla liikennevälineillä yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla;

2. sopimukset vaunujen käytöstä kuljetusvälineinä kansainvälisessä rautatieliikenteessä;

3. sopimukset infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä;

4. vaarallisten aineiden kuljetukset kansainvälisessä rautatieliikenteessä;

b) vaikuttamalla osaltaan siihen, että rajanylityksen esteet kansainvälisessä rautatieliikenteessä poistetaan mahdollisimman nopeasti, mikäli ne johtuvat valtioiden toimivaltaan kuuluvista syistä, ottaen samalla huomioon erityiset yleiset edut;

c) edistämällä keskinäistä yhteensopivuutta ja teknistä harmonisointia rautatiealalla teknisten normien vahvistamisen ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisen kautta;

d) ottamalla käyttöön yhtenäisen menettelyn kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknistä hyväksymistä varten;

e) valvomalla kaikkien järjestön puitteissa annettujen säännösten ja suositusten soveltamista ja täytäntöönpanoa;

f) kehittämällä edelleen a – e kohdassa mainittuja yhtenäisiä säännöksiä, määräyksiä ja menettelyjä, ottaen huomioon oikeudelliset, taloudelliset ja tekniset muutokset.

2 §. Järjestö voi

a) edellä 1 §:ssä mainittujen tavoitteiden puitteissa laatia muita yhtenäisiä oikeudellisia järjestelyjä,

b) tarjota puitteet, joissa jäsenvaltiot voivat laatia muita kansainvälisiä yleis-sopimuksia kansainvälisen rautatieliikenteen edistämiseksi, parantamiseksi tai helpottamiseksi.

3 artikla (SopS 51–52/2006)

Kansainvälinen yhteistyö

1 §. Jäsenvaltiot sitoutuvat keskittämään kansainvälisen rautatiealan yhteistyönsä periaatteessa OTIFin puitteisiin, mikäli tämä yhteistyö liittyy OTIFille 2 ja 4 artiklan mukaisesti annettuihin tehtäviin. Tätä varten jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin välttämättömiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin niiden monenvälisten kansainvälisten yleissopimusten ja muiden sopimusten muuttamiseksi, joiden sopimuspuolia ne ovat ja jotka koskevat kansainvälistä rautatiealan yhteistyötä ja antavat hallitustenvälisille tai valtiosta riippumattomille järjestöille tehtäviä, jotka ovat päällekkäisiä OTIFin tehtävien kanssa.

2 §. Velvoitteet, joita 1 §:stä aiheutuu niille jäsenvaltioille, jotka ovat samalla Euroopan yhteisöjen jäseniä tai Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen sopimusvaltioita, eivät vaikuta velvoitteisiin, jotka niiden on Euroopan yhteisöjen jäseninä tai Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen sopimusvaltioina täytettävä.

4 artikla (SopS 51–52/2006)

Tehtävien vastaanottaminen ja siirtäminen

1 §. Yleiskokouksen päätöksellä järjestö voi 2 artiklassa mainittujen tavoitteiden mukaisesti ottaa vastaan tehtäviä, resursseja ja velvoitteita, joita muut hallitustenväliset järjestöt siirtävät sille niiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

2 §. Järjestö voi hallintokomitean suostumuksella hoitaa jonkin jäsenvaltion sille siirtämiä hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät järjestön tavoitteisiin. Näiden tehtävien hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa asianomainen jäsenvaltio.

3 §. Yleiskokouksen päätöksellä järjestö voi siirtää tehtäviä, resursseja ja velvoitteita muille hallitustenvälisille järjestöille niiden kanssa tehtyjen vastaavien sopimusten nojalla.

5 artikla (SopS 51–52/2006)

Jäsenvaltioiden erityiset velvoitteet

1 §. Jäsenvaltiot sopivat ryhtyvänsä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rautatieliikenteen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tätä varten kukin jäsenvaltio sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan

a) poistamaan tarpeettomat menettelyt,

b) yksinkertaistamaan ja yhtenäistämään edelleen tarvittavat muodollisuudet,

c) yksinkertaistamaan rajatarkastukset.

2 §. Kansainvälisen rautatieliikenteen helpottamiseksi ja parantamiseksi jäsenvaltiot sopivat vaikuttavansa osaltaan siihen, että rautatiekulkuneuvoja, rautatiehenkilökuntaa, rautatieinfrastruktuuria ja apupalveluja koskevat määräykset, standardit, menettelyt ja organisaatiomenetelmät yhtenäistetään mahdollisimman pitkälle.

3 §. Jäsenvaltiot sopivat edistävänsä sellaisten sopimusten tekemistä infrastruktuurihallintojen välillä, jotka tähtäävät kansainvälisen rautatieliikenteen järjestämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

6 artikla (SopS 51–52/2006)

Yhtenäiset säännökset

1 §. Mikäli 42 artiklan 1 §:n ensimmäisen virkkeen mukaisia selityksiä tai varaumia ei ole tehty, sovelletaan kansainväliseen rautatieliikenteeseen sekä kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston tekniseen hyväksymiseen seuraavia yhtenäisiä säännöksiä:

a) "Yhtenäiset säännökset sopimuksesta matkustajien kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta (CIV)", joka muodostaa yleissopimuksen A-liitteen,

b) "Yhtenäiset säännökset sopimuksesta tavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta (CIM)", joka muodostaa yleissopimuksen B-liitteen,

c) "Vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevat oikeussäännökset (RID)", jotka muodostavat yleissopimuksen C-liitteen,

d) "Yhtenäiset säännökset sopimuksista vaunujen käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä (CUV)", joka muodostaa yleissopimuksen D-liitteen,

e) "Yhtenäiset säännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä (CUI)", joka muodostaa yleissopimuksen E-liitteen,

f) "Yhtenäiset säännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä (APTU)", joka muodostaa yleissopimuksen F-liitteen,

g) "Yhtenäiset säännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä (ATMF)", joka muodostaa yleissopimuksen G-liitteen,

h) muut järjestön 2 artiklan 2 §:n a kohdan nojalla laatimat yhtenäiset oikeudelliset järjestelyt, jotka ovat samoin yleissopimuksen liitteitä.

2 §. Edellä 1 §:ssä mainitut yhtenäiset säännökset, oikeussäännökset ja muut oikeudelliset järjestelyt liitteineen ovat yleissopimuksen erottamaton osa.

7 artikla (SopS 51–52/2006)

"Yleissopimus"-käsitteen määrittely

Seuraavissa määräyksissä käsitteen "yleissopimus" katsotaan tarkoittavan yleissopimusta, 1 artiklan 4 §:ssä mainittua pöytäkirjaa sekä 6 artiklassa mainittuja liitteitä ja näiden liitteitä.

II osa (SopS 51–52/2006)

Yhteiset määräykset

8 artikla (SopS 51–52/2006)

Kansallinen laki

1 §. Yleissopimusta tulkittaessa ja sovellettaessa on otettava huomioon sen kansainvälisoikeudellinen luonne sekä yhtenäisyyden edistämisen tarve.

2 §. Kansallista lakia sovelletaan silloin, kun yleissopimuksessa ei ole asiaa koskevia määräyksiä.

3 §. Kansallisella lailla tarkoitetaan sen valtion lakia, jossa oikeudenomistaja käyttää oikeuksiaan, kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset mukaan luettuna.

9 artikla (SopS 57/2011)

Laskentayksikkö

1 §. Liitteissä tarkoitettu laskentayksikkö on Kansainvälisen valuuttarahaston määrittämä erityisnosto-oikeus.

2 §. Kansainväliseen valuuttarahastoon kuuluvan jäsenvaltion rahayksikön arvo erityisnostooikeutena lasketaan menetelmällä, jota Kansainvälinen valuuttarahasto soveltaa omiin toimiinsa ja maksutapahtumiinsa.

3 §. Kansainväliseen valuuttarahastoon kuulumattoman jäsenvaltion rahayksikön arvo erityisnosto- oikeutena lasketaan tämän valtion määräämällä tavalla. Laskun tuloksen on ilmaistava kyseisen maan rahayksikkönä todellinen arvo, joka on mahdollisimman lähellä sitä arvoa, joka saataisiin 2 §:ää sovellettaessa.

4 §. Valtioiden on aina, kun niiden laskentamenetelmässä tai niiden oman rahayksikön arvossa tapahtuu laskentayksikön arvon suhteen muutos, ilmoitettava pääsihteerille 3 §:n mukainen laskentamenetelmänsä. Pääsihteeri saattaa nämä ilmoitukset muiden jäsenvaltioiden tietoon.

5 §. Laskentayksikköinä ilmaistu summa muunnetaan sen valtion valuutaksi, jossa tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, sijaitsee. Muuntaminen tapahtuu sen arvon mukaan, joka kyseisellä rahayksiköllä on sinä päivänä, jona tuomio annetaan, tai osapuolten keskenään sopimana päivänä.

10 artikla (SopS 51–52/2006)

Täydentävät määräykset

1 §. Kaksi tai useampi jäsenvaltio tai kaksi tai useampi kuljetusyritys voivat sopia täydentävistä määräyksistä yhtenäisten säännösten CIV ja yhtenäisten säännösten CIM toimeenpanoa varten. Tällaiset täydentävät määräykset eivät saa poiketa yhtenäisistä säännöksistä.

2 §. Edellä 1 §:ssä tarkoitetut täydentävät määräykset tulevat voimaan ja julkaistaan kunkin valtion lakien ja määräysten edellyttämässä järjestyksessä. Täydentävistä määräyksistä ja niiden voimaan saattamisesta ilmoitetaan järjestön pääsihteerille. Pääsihteeri antaa nämä ilmoitukset tiedoksi muille jäsenvaltioille.

11 artikla (SopS 51–52/2006)

Oikeudenkäyntikuluvakuus

Yhtenäisiin säännöksiin CIV, yhtenäisiin säännöksiin CIM, yhtenäisiin säännöksiin CUV tai yhtenäisiin säännöksiin CUI perustuvissa oikeudenkäynneissä ei voida vaatia vakuuden asettamista oikeudenkäyntikulujen suorittamisesta.

12 artikla (SopS 51–52/2006)

Tuomioiden täytäntöönpano. Takavarikko

1 §. Kun toimivaltaisen tuomioistuimen yleissopimuksen määräysten nojalla antamat, joko asianosaismenettelyn mukaiset tai yksipuoliset tuomiot ovat tämän tuomioistuimen soveltaman lain mukaan tulleet täytäntöönpanokelpoisiksi, ne ovat täytäntöönpanokelpoisia myös muissa jäsenvaltioissa sen jälkeen, kun tuomion täytäntöönpanovaltiossa vaaditut muodollisuudet on täytetty. Tuomion asiaratkaisua ei saa käsitellä täytäntöönpanon yhteydessä uudelleen. Nämä määräykset koskevat myös sovintoratkaisuja.

2 §. Tämän artiklan 1 §:ää ei sovelleta tuomioihin, jotka ovat täytäntöönpano-kelpoisia vain väliaikaisesti, eikä myöskään määräyksiin, jotka velvoittavat jutussa hävinneen kantajan suorittamaan oikeudenkäyntikulujen lisäksi vahingonkorvausta.

3 §. Kuljetusyrityksen yhtenäisten säännösten CIV tai yhtenäisten säännösten CIM alaisesta kuljetuksesta johtuvia saatavia toiselta kuljetusyritykseltä, joka ei kuulu saman jäsenvaltion lainkäyttövaltaan, voidaan takavarikoida ainoastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimen päätöksen nojalla, jonka lainkäyttövaltaan saamiseen oikeutettu yritys kuuluu.

4 §. Yhtenäisten säännösten CUV tai yhtenäisten säännösten CUI alaisesta sopimuksesta johtuvia saatavia voidaan takavarikoida ainoastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimen päätöksen nojalla, jonka lainkäyttövaltaan saamiseen oikeutettu yritys kuuluu.

5 §. Rautatiekulkuneuvoja voidaan takavarikoida ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa niiden haltijan kotipaikka on, jollei takavarikkoa suoriteta sanotun valtion tuomioistuimen päätöksen nojalla. Käsite "haltija" tarkoittaa sitä, jolla on omistusoikeuden tai hallinnan perusteella rautatiekulkuneuvoista käyttämisestä kuljetusvälineenä pysyvää taloudellista hyötyä.

III osa (SopS 51–52/2006)

Rakenne ja toiminta

13 artikla (SopS 51–52/2006)

Toimielimet

1 §. Järjestöllä on seuraavat toimielimet:

a) yleiskokous,

b) hallintokomitea,

c) tarkistuskomissio,

d) vaarallisten aineiden kuljetusten asiantuntijakomissio (RID-asiantuntijakomissio),

e) rautatieliikenteen helpottamista käsittelevä komissio,

f) teknisten kysymysten asiantuntijakomissio,

g) pääsihteeri.

2 §. Yleiskokouksen päätöksellä voidaan väliaikaisesti perustaa muita komissioita erityistehtäviä varten.

3 §. Yleiskokouksen sekä 1 §:n c - f kohdassa mainittujen komissioiden päätösvaltaisuutta todettaessa jäsenvaltioita, joilla ei ole äänioikeutta (14 artiklan 5 §, 26 artiklan 7 § tai 40 artiklan 4 §), ei oteta huomioon.

4 §. Yleiskokouksen puheenjohtajan, hallintokomitean puheenjohtajan ja pääsihteerin tehtävässä voi periaatteessa toimia ainoastaan jonkin jäsenvaltion kansalainen.

14 artikla (SopS 51–52/2006)

Yleiskokous

1 §. Yleiskokous koostuu kaikista jäsenvaltioista.

2 §. Yleiskokouksen tehtävänä on:

a) laatia työjärjestyksensä;

b) määrätä hallintokomitean jäsenet sekä jokaiselle jäsenelle varajäsen, ja nimetä jäsenvaltio, joka toimii puheenjohtajana (15 artiklan 1―3 §);

c) valita pääsihteeri (21 artiklan 2 §);

d) antaa hallintokomitean ja pääsihteerin toimintaa koskevia ohjeita;

e) määrätä kuuden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi enimmäismäärä, johon järjestön kulut kunakin budjettikautena saavat nousta (25 artikla), tai antaa enintään kuuden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi ohjeet näiden kulujen rajoittamisesta;

f) päättää järjestön toimipaikan siirtämisestä (1 artiklan 2 §);

g) päättää muiden työkielten käyttöönotosta (1 artiklan 6 §);

h) päättää siitä, ottaako järjestö vastaan muita tehtäviä (4 artiklan 1 §), sekä järjestön tehtävien siirtämisestä jollekin muulle hallitustenväliselle järjestölle (4 artiklan 2 §);

i) päättää tarvittaessa väliaikaisten komissioiden perustamisesta erityistehtäviä varten (13 artiklan 2 §);

j) harkita, katsotaanko jonkin valtion irtisanoneen yleissopimuksen äänettömästi (26 artiklan 7 §);

k) päättää tilintarkastusvelvollisuuden siirtämisestä järjestön toimipaikan sijaintivaltiolta muulle jäsenvaltiolle (27 artiklan 1 §);

l) päättää yleissopimuksen muutosehdotuksista (33 artiklan 2 ja 3 §);

m) päättää sille esitetyistä liittymishakemuksista (37 artiklan 4 §);

n) päättää alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön liittymisehdoista (38 artiklan 1 §);

o) päättää sille esitetyistä liitännäisjäsenyyshakemuksista (39 artiklan 1 §);

p) päättää järjestön lakkauttamisesta ja sen tehtävien mahdollisesta siirtämisestä jollekin muulle hallitustenväliselle järjestölle (43 artikla);

q) päättää esityslistaan merkityistä muista asioista.

3 §. Pääsihteeri kutsuu yleiskokouksen koolle joka kolmas vuosi tai kolmanneksen jäsenvaltioista tätä pyytäessä taikka hallintokomitean pyynnöstä samoin kuin 33 artiklan 2 ja 3 §:ssä ja 37 artiklan 4 §:ssä mainituissa tapauksissa. Pääsihteeri toimittaa kokouksen esityslistaluonnoksen jäsenvaltioille viimeistään kolme kuukautta ennen istunnon avausta 2 §:n a kohdassa mainitun työjärjestyksen määräysten mukaisesti.

4 §. Yleiskokous on päätösvaltainen (13 artiklan 3 §), jos jäsenvaltioiden enemmistö on siinä edustettuna. Jäsenvaltio voi valtuuttaa toisen jäsenvaltion edustajakseen; yksi valtio ei kuitenkaan voi edustaa enempää kuin yhtä muuta valtiota.

5 §. Yleiskokouksen päättäessä yleissopimuksen liitteiden muutoksista niillä jäsenvaltioilla, jotka ovat antaneet kyseisestä liitteestä 42 artiklan 1 §:n ensimmäisen virkkeen mukaisen selityksen, ei ole äänioikeutta.

6 §. Yleiskokous tekee päätöksensä äänestykseen osallistuvien jäsenvaltioiden enemmistöllä; kuitenkin siten, että 2 §:n e, f, g, h, l ja p kohdan tapauksissa sekä 34 artiklan 6 §:n tapauksessa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. 2 §:n l kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö ainoastaan silloin, kun kyse on muutosehdotuksista, jotka koskevat yleissopimusta, lukuun ottamatta sen 9 artiklaa ja 27 artiklan 2―10 §:ää, tai 1 artiklan 4 §:ssä mainitun pöytäkirjan muutosehdotuksista.

7 §. Pääsihteeri voi jäsenvaltioiden enemmistön suostumuksella kutsua osallistumaan yleiskokouksen istuntoihin neuvonantajan ominaisuudessa myös

a) järjestöön kuulumattomia valtioita,

b) kansainvälisiä järjestöjä ja liittoja, jotka ovat toimivaltaisia järjestön toimintaan liittyvissä kysymyksissä tai käsittelevät istunnon esityslistalla olevia kysymyksiä.

15 artikla (SopS 51–52/2006)

Hallintokomitea

1 §. Hallintokomiteaan kuuluu kolmannes jäsenvaltioista.

2 §. Komitean jäsenet ja kunkin jäsenen varajäsen sekä puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio nimitetään kolmeksi vuodeksi. Komitean kokoonpano määrätään kullekin kaudelle, ottaen erityisesti huomioon oikeudenmukainen maantieteellinen jakauma. Varajäsen, josta tulee kesken kauden komitean jäsen, nimitetään seuraavaksi kaudeksi komitean jäseneksi.

3 §. Jos komiteassa vapautuu paikka tai komitean jäsen menettää äänioikeutensa taikka ei osallistu kahteen perättäiseen komitean istuntoon eikä valtuuta 6 §:n mukaisesti toista jäsentä edustamaan itseään, hoitaa yleiskokouksen nimittämä varajäsen kyseisen jäsenen tehtävät kauden loppuajan.

4 §. Lukuun ottamatta 3 §:ssa tarkoitettua tapausta, mikään jäsenvaltio ei voi kuulua komiteaan kahta peräkkäistä täyttä kautta pidempää aikaa.

5 §. Komitean tehtävänä on:

a) laatia työjärjestyksensä;

b) tehdä toimipaikkaansa koskeva sopimus;

c) laatia järjestön henkilökunnan asemaa koskeva ohjesääntö;

d) nimittää järjestön ylemmät virkamiehet, ottaen huomioon ehdokkaiden pätevyys ja oikeudenmukainen maantieteellinen jakauma;

e) laatia järjestön taloutta ja kirjanpitoa koskeva ohjesääntö;

f) hyväksyä järjestön työohjelma, budjetti, toimintakertomus ja tilikertomus;

g) määrätä hyväksytyn tilikertomuksen pohjalta lopullinen maksuosuus, joka jäsenvaltioiden on 26 artiklan mukaisesti maksettava kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta, sekä 26 artiklan 5 §:n mukaisesti kuluvalta ja seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavan ennakkomaksun suuruus;

h) määrätä, mitkä järjestön tehtävät koskevat kaikkia ja mitkä vain osaa jäsenvaltioista, sekä mihin kuluihin jäsenvaltioiden on siten osallistuttava (26 artiklan 4 §);

i) määrätä erityiskorvausten määrä (26 artiklan 11 §);

j) antaa erityisohjeita tilintarkastuksesta (27 artiklan 1 §);

k) hyväksyä järjestön vastaanottamat hallinnolliset tehtävät (4 artiklan 3 § ) ja määrätä erityiskorvaukset, jotka kyseisen jäsenvaltion on suoritettava;

l) toimittaa jäsenvaltioille toimintakertomus ja tilikertomus sekä ilmoittaa niille päätöksensä ja suosituksensa;

m) laatia sitä yleiskokousta varten, jossa komitean kokoonpano määrätään (14 artiklan 2 §:n b kohta), toimintakertomus sekä uudistusehdotuksia, ja toimittaa nämä jäsenvaltioille viimeistään kaksi kuukautta ennen istunnon avausta;

n) valvoa pääsihteerin toimintaa;

o) valvoa, että pääsihteeri soveltaa yleissopimusta sekä muiden toimielinten tekemiä päätöksiä oikein. Tätä varten komitea voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yleissopimuksen ja mainittujen päätösten soveltamisen parantamiseksi;

p) antaa perusteltuja lausuntoja kysymyksistä, jotka voivat koskea järjestön toimintaa ja jotka jokin jäsenvaltio tai pääsihteeri on esittänyt sen tarkastettavaksi;

q) ratkaista jäsenvaltion ja pääsihteerin väliset erimielisyydet tämän tehtävistä tallettajana (36 artiklan 2 §);

r) päättää jäsenyyden keskeyttämistä koskevista hakemuksista (40 artikla).

6 §. Komitea on päätösvaltainen, jos kaksi kolmannesta sen jäsenistä on siinä edustettuna. Jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edustajakseen; yksi jäsen voi kuitenkin edustaa ainoastaan yhtä muuta jäsentä.

7 §. Komitea tekee päätöksensä äänestyksessä edustettuina olevien jäsenten enemmistöllä.

8 §. Jollei komitea toisin päätä, se kokoontuu järjestön toimipaikassa. Istuntojen pöytäkirjat toimitetaan kaikille jäsenvaltioille.

9 §. Komitean puheenjohtaja

a) kutsuu komitean koolle vähintään kerran vuodessa tai neljän komitean jäsenen tai pääsihteerin tätä pyytäessä;

b) toimittaa komitean jäsenille esityslistaluonnoksen;

c) käsittelee kokousten välillä ilmaantuvat kiireelliset kysymykset komitean työjärjestyksessä määrätyissä rajoissa ja siinä määrätyin ehdoin;

d) allekirjoittaa 5 §:n b kohdassa mainitun toimipaikkaa koskevan sopimuksen.

10 §. Komitea voi valtuuksiensa puitteissa valtuuttaa puheenjohtajan hoitamaan tiettyjä erityistehtäviä.

16 artikla (SopS 51–52/2006)

Komissiot

1 §. Edellä 13 artiklan 1 §:n c – f kohdassa ja 2 §:ssä mainitut komissiot koostuvat periaatteessa kaikista jäsenvaltioista. Jos tarkistuskomissio, RID-asiantuntijakomissio tai teknisten kysymysten asiantuntijakomissio käsittelee valtuuksiensa puitteissa yleissopimuksen liitteiden muutoksia ja päättää niistä, ne jäsenet, jotka ovat antaneet kyseisistä liitteistä 42 artiklan 1 §:n ensimmäisen virkkeen mukaisen selityksen, eivät kuitenkaan tällaisessa tapauksessa ole komission jäseniä.

2 §. Pääsihteeri kutsuu komission koolle joko omasta aloitteestaan taikka viiden jäsenvaltion tai hallintokomitean pyynnöstä. Pääsihteeri toimittaa esityslistaluonnoksen jäsenvaltioille viimeistään kaksi kuukautta ennen istunnon avausta.

3 §. Jäsenvaltio voi valtuuttaa toisen jäsenvaltion edustajakseen; yksi valtio voi kuitenkin edustaa enintään kahta muuta valtiota.

4 §. Kullakin edustettuna olevalla jäsenvaltiolla on yksi ääni. Ehdotus hyväksytään, jos jaa-äänten luku:

vastaa vähintään yhtä kolmasosaa äänestykseen osallistuvista jäsenvaltioista ja

ylittää ei-äänten luvun.

5 §. Pääsihteeri voi jäsenvaltioiden enemmistön suostumuksella kutsua osallistumaan komissioiden istuntoihin neuvonantajan ominaisuudessa myös

a) järjestöön kuulumattomia valtioita,

b) jäsenvaltioita, jotka eivät kyseisen istunnon ajankohtana ole komission jäseniä,

c) kansainvälisiä järjestöjä ja liittoja, jotka ovat toimivaltaisia järjestön toimintaan liittyvissä kysymyksissä tai käsittelevät istunnon esityslistalla olevia kysymyksiä.

6 §. Komissiot valitsevat kutakin istuntoa varten tai tietyksi kaudeksi puheenjohtajan sekä yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

7 §. Keskustelut käydään komission työkielillä. Istunnossa jollakin työkielellä esitetyt lausunnot käännetään pääkohdiltaan toisille työkielille; ehdotukset ja päätökset käännetään kokonaisuudessaan.

8 §. Pöytäkirjoissa esitetään yhteenveto keskusteluista. Ehdotukset ja päätökset sisältyvät pöytäkirjoihin kokonaisuudessaan. Päätösten osalta vain ranskankielinen teksti on todistusvoimainen. Pöytäkirjat jaetaan kaikille jäsenvaltioille.

9 §. Komissiot voivat asettaa työryhmiä käsittelemään määrättyjä kysymyksiä.

10 §. Komissiot päättävät omasta työjärjestyksestään.

17 artikla (SopS 51–52/2006)

Tarkistuskomissio

1 §. Tarkistuskomissio

a) päättää 33 artiklan 4 §:n mukaisesti yleissopimuksen muutosehdotuksista,

b) tutkii 33 artiklan 2 §:n mukaisesti yleiskokouksen päätettäväksi esitetyt ehdotukset.

2 §. Tarkistuskomissio on päätösvaltainen (13 artiklan 3 §), jos jäsenvaltioiden enemmistö on siinä edustettuna.

18 artikla (SopS 51–52/2006)

RID-asiantuntijakomissio

1 §. RID-asiantuntijakomissio päättää 33 artiklan 5 §:n mukaisesti yleiskokouksen muutosehdotuksista.

2 §. RID-asiantuntijakomissio on päätösvaltainen (13 artiklan 3 §), jos kolmannes jäsenvaltioista on siinä edustettuna.

19 artikla (SopS 51–52/2006)

Rautatieliikenteen helpottamista käsittelevä komissio

1 §. Rautatieliikenteen helpottamista käsittelevä komissio

a) käsittelee kaikkia kysymyksiä, jotka koskevat rajanylityksen helpottamista kansainvälisessä rautatieliikenteessä,

b) suosittelee standardeja, menetelmiä, menettelyjä ja käytäntöjä, jotka helpottavat kansainvälistä rautatieliikennettä.

2 §. Rautatieliikenteen helpottamista käsittelevä komissio on päätösvaltainen (13 artiklan 3 §), jos kolmannes jäsenvaltioista on siinä edustettuna.

20 artikla (SopS 51–52/2006)

Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio

1 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio

a) päättää kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitettua rautatiekalustoa koskevien teknisten normien vahvistamisesta yhtenäisten säännösten APTU 5 artiklan mukaisesti;

b) päättää kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitettua rautatiekalustoa koskevien yhtenäisten teknisten rakenne-, käyttö- ja kunnossapitomääräysten sekä menettelyjen hyväksymisestä yhtenäisten oikeussäännösten APTU 6 artiklan mukaisesti;

c) tarkkailee kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettäväksi tarkoitettua rautatiekalustoa koskevien teknisten normien ja yhtenäisten teknisten määräysten soveltamista sekä tutkii niiden edelleen kehittämistä, vahvistamista tai hyväksymistä silmällä pitäen yhtenäisten säännösten APTU 5 ja 6 artiklassa edellytettyjen menettelyjen mukaisesti;

d) päättää 33 artiklan 6 §:n mukaisesti yleissopimuksen muutosehdotuksista;

e) käsittelee muut asiat, jotka sen tehtäväksi on annettu yhtenäisten säännösten APTU ja yhtenäisten säännösten ATMF mukaisesti.

2 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio on päätösvaltainen (13 artiklan 3 §), jos puolet 16 artiklan 1 §:ssä tarkoitetuista jäsenvaltioista on siinä edustettuna. Päätettäessä yhtenäisten säännösten APTU-liitteiden määräyksistä ei jäsenvaltioilla, jotka ovat vastustaneet kyseisiä määräyksiä 35 artiklan 4 §:n mukaisesti tai antaneet yhtenäisten säännösten APTU 9 artiklan 1 §:n mukaisen selityksen, ole äänioikeutta.

3 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi joko vahvistaa tekniset standardit tai hyväksyä yhtenäiset tekniset määräykset tai kieltäytyä vahvistamasta tai hyväksymästä niitä. Se ei voi missään tapauksessa muuttaa niitä.

21 artikla (SopS 51–52/2006)

Pääsihteeri

1 §. Pääsihteeri hoitaa järjestön sihteeristön tehtävät.

2 §. Yleiskokous valitsee pääsihteerin kolmen vuoden pituiseksi kaudeksi. Hänet voidaan valita uudelleen enintään kahdesti.

3 §. Pääsihteerin tehtävänä on erityisesti:

a) toimia tallettajana (36 artikla);

b) edustaa järjestöä ulospäin;

c) antaa yleiskokouksen ja komissioiden tekemät päätökset tiedoksi jäsenvaltioille (34 artiklan 1 §, 35 artiklan 1 §);

d) hoitaa järjestön muiden toimielinten hänelle siirtämät tehtävät;

e) valmistella jäsenvaltioiden tekemät yleissopimuksen muutosehdotukset käsittelyä varten käyttämällä tarvittaessa apuna asiantuntijoita;

f) kutsua koolle yleiskokouksen ja komissioiden kokoukset (14 artiklan 3 §, 16 artiklan 2 §);

g) toimittaa jäsenvaltioille ajoissa eri toimielinten kokouksissa tarvittavat asiakirjat;

h) laatia järjestön työohjelma, budjettiehdotus ja toimintakertomus sekä esittää ne hallintokomitean hyväksyttäväksi (25 artikla);

i) hoitaa järjestön raha-asiat hyväksytyn budjettiehdotuksen puitteissa;

j) pyrkiä asianosaisen pyynnöstä palveluksiaan tarjoamalla selvittämään erimielisyydet, jotka ovat syntyneet näiden välillä yleissopimuksen tulkitsemisesta tai soveltamisesta;

k) antaa kaikkien asianosaisten pyynnöstä lausuntoja yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamista syntyneistä erimielisyyksistä;

l) hoitaa V osassa hänelle määrätyt tehtävät;

m) ottaa vastaan jäsenvaltioiden, 16 artiklan 5 §:ssä mainittujen kansainvälisten järjestöjen ja liittojen sekä kansainväliseen rautatieliikenteeseen osallistuvien yritysten (kuljetusyritykset, infrastruktuurihallinnot ym.) ilmoitukset sekä antaa ne tarvittaessa tiedoksi muille jäsenvaltioille, kansainvälisille järjestöille ja yhdistyksille sekä yrityksille;

n) johtaa järjestön henkilökuntaa;

o) ilmoittaa ajoissa jäsenvaltioille järjestössä avautuvista viroista;

p) pitää 24 artiklassa mainitut linjaluettelot ajan tasalla ja julkaista ne.

4 §. Pääsihteeri voi omasta aloitteestaan tehdä yleissopimuksen muutosehdotuksia.

22 artikla (SopS 51–52/2006)

Järjestön henkilökunta

Järjestön henkilökunnan oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään hallintokomitean 15 artiklan 5 §:n c kohdan mukaisesti laatimassa henkilökunnan asemaa koskevassa ohjesäännössä.

23 artikla (SopS 51–52/2006)

Aikakauslehti

1 §. Järjestö julkaisee aikakauslehteä, joka sisältää viralliset sekä muut sopimuksen soveltamisen kannalta välttämättömät ja tarvittavat tiedonannot.

2 §. Tiedonannot, jotka pääsihteerin on annettava yleissopimuksen nojalla, voidaan tarvittaessa julkaista tässä lehdessä.

24 artikla (SopS 51–52/2006)

Linjaluettelot

1 §. Yhtenäisten säännösten CIV ja yhtenäisten säännösten CIM 1 artiklassa mainitut meri- tai sisävesilinjat, joilla suoritetaan rautatiekuljetusta täydentäviä kuljetuksia yhden kuljetussopimuksen nojalla, merkitään kahteen luetteloon:

a) CIV-meri- tai sisävesilinjojen luettelo,

b) CIM-meri- tai sisävesilinjojen luettelo.

2 §. Jäsenvaltion, joka on tehnyt yhtenäisten säännösten CIV 1 artiklan 6 §:n tai yhtenäisten säännösten CIM 1 artiklan 6 §:n mukaisen varauman, rautatielinjat merkitään kyseisen varauman mukaisesti kahteen luetteloon:

a) CIV-rautatielinjaluettelo,

b) CIM-rautatielinjaluettelo.

3 §. Jäsenvaltiot ilmoittavat 1 ja 2 §:n mukaisten linjojen merkitsemisestä luetteloihin tai niiden poistamisesta luetteloista pääsihteerille. Jos 1 §:ssä mainitut meri- tai sisävesilinjat yhdistävät jäsenvaltioita, ne merkitään luetteloihin vain näiden valtioiden suostumuksella; tällaisen linjan poistamiseksi luettelosta riittää ilmoitus yhdeltä asianomaisista valtioista.

4 §. Pääsihteeri ilmoittaa linjan merkitsemisestä tai poistamisesta kaikille jäsenvaltioille.

5 §. Kuljetukset 1 §:n mukaisilla meri- tai sisävesilinjoilla samoin kuin kuljetukset 2 §:n mukaisilla rautatielinjoilla tulevat yleissopimuksen alaisiksi kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on ilmoittanut linjan merkitsemisestä. Ne lakkaavat olemasta yleissopimuksen alaisia kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on ilmoittanut linjan poistamisesta. Käynnissä olevat kuljetukset on kuitenkin saatettava loppuun.

IV osa (SopS 51–52/2006)

Järjestön talous

25 artikla (SopS 51–52/2006)

Toimintasuunnitelma budjetti, tilinpäätös, toimintakertomus

1 §. Järjestön toimintasuunnitelma, budjetti ja tilinpäätös laaditaan kahden kalenterivuoden pituiselle ajanjaksolle.

2 §. Järjestö julkaisee toimintakertomuksen vähintään joka toinen vuosi.

3 §. Hallintokomitea päättää kokonaismenot kullekin tilikaudelle pääsihteerin ehdotuksen pohjalta.

26 artikla (SopS 51–52/2006)

Menojen rahoitus

1 §. Ellei 2–4 §:ssä toisin määrätä, vastaavat jäsenvaltiot kahdesta viidesosasta järjestön menoista, joita ei rahoiteta muilla tuotoilla, Yhdistyneiden Kansakuntien maksuosuusjärjestelmän mukaisesti ja kolmesta viidesosasta rautatieinfrastruktuurinsa laajuuden sekä 24 artiklan 1 §:n mukaisesti merkittyjen meri- ja sisävesilinjojensa kokonaispituuden perusteella. Meri- ja sisävesilinjojen osalta lasketaan vain puolet niiden pituudesta.

2 §. Jos jäsenvaltio on tehnyt yhtenäisten säännösten CIV 1 artiklan 6 §:n tai yhtenäisten säännösten CIM 1 artiklan 6 §:n mukaisen varauman, sen maksuosuus lasketaan seuraavasti:

a) Jäsenvaltion alueella sijaitsevan rautatieinfrastruktuurin kokonaispituuden asemesta otetaan huomioon ainoastaan 24 artiklan 2 §:n mukaan merkittyjen rautatielinjojen pituus;

b) Yhdistyneiden Kansakuntien maksuosuusjärjestelmän mukainen maksuosuus lasketaan 24 artiklan 1 ja 2 §:n mukaisesti merkittyjen linjojen pituuden suhteessa kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan rautatieinfrastruktuurin laajuuteen ja 24 artiklan 1 §:n mukaisesti merkittyjen linjojen kokonaispituuteen. Tämän osuuden tulee joka tapauksessa olla vähintään 0,01 %.

3 §. Kukin valtio vastaa vähintään 0,25 prosentista ja enintään 15 prosentista maksuosuuksien kokonaissummasta.

4 §. Hallintokomitea määrää, mitkä järjestön tehtävät kuuluvat

a) kaikille jäsenvaltioille yhdessä ja mistä kuluista kaikki jäsenvaltiot 1 §:ssä mainitun maksuosuusjärjestelmän mukaisesti vastaavat,

b) vain osalle jäsenvaltioista ja mistä kuluista nämä jäsenvaltiot saman maksuosuusjärjestelmän mukaisesti vastaavat.

Tämän artiklan 3 § on voimassa vastaavasti. Nämä määräykset eivät koske 4 artiklan 3 §:ää.

5 §. Jäsenvaltioiden osuudet järjestön menoista suoritetaan ennakkomaksuna kahdessa erässä viimeistään kummankin budjettiin sisältyvän vuoden lokakuun 31 päivänä. Ennakkomaksujen suuruus määräytyy kahden edellisen vuoden lopullisen maksuosuuden perusteella.

6 §. Lähettäessään jäsenvaltioille toiminta- ja tilikertomuksen pääsihteeri ilmoittaa kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta perittävän maksuosuuden lopullisen määrän sekä kahdelta seuraavalta kalenterivuodelta perittävän ennakkomaksun määrän.

7 §. Sen vuoden, jolloin pääsihteeri on antanut 6 §:n mukaisen ilmoituksen, joulukuun 31 päivän jälkeen peritään kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta erääntyneestä maksuosuudesta viiden prosentin vuotuista korkoa. Ellei jäsenvaltio ole suorittanut maksuosuuttaan vuoden kuluttua tästä määräpäivästä, sen äänioikeus pidätetään, kunnes se on täyttänyt maksuvelvollisuutensa. Kahden vuoden lisäajan kuluttua umpeen yleiskokous harkitsee, katsotaanko kyseisen valtion irtisanoneen yleissopimuksen äänettömästi ja määrää tarvittaessa irtisanomisen voimaantulopäivän.

8 §. Erääntyneet jäsenmaksut jäävät saataviksi 7 §:n tai 41 artiklan mukaisissa irtisanomistapauksissa sekä 40 artiklan 4 §:n b kohdan mukaisissa tapauksissa, jolloin äänioikeus pidätetään.

9 §. Suorittamattomat maksuosuudet katetaan järjestön varoista.

10 §. Yleissopimuksen irtisanonut valtio voi liittyä uudelleen jäseneksi edellyttäen, että se on suorittanut maksurästit.

11 §. Järjestö perii maksuja 21 artiklan 3 §:n j―l kohdassa mainitusta toiminnasta johtuvien erityiskulujen kattamiseksi. 21 artiklan 3 §:n j ja k kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa maksun määrää hallintokomitea pääsihteerin ehdotuksen perusteella; 21 artiklan 3 §:n l kohdassa tarkoitetuissa tapauksessa sovelletaan 31 artiklan 3 §:ää.

27 artikla (SopS 54/2015)

Tilintarkastus

1 §. Jollei yleiskokous 14 artiklan 2 §:n k kohdan mukaisesti toisin päätä, tilintarkastuksen suorittaa se valtio, jossa järjestön toimipaikka sijaitsee, tämän artiklan sääntöjen sekä, jollei hallintokomitea anna erityisohjeita, järjestön raha-asioita ja kirjanpitoa koskevan ohjesäännön 15 artiklan 5 §:n e kohdan mukaisesti.

2 §. Tilintarkastaja saa milloin tahansa vapaasti käyttöönsä kaikki tarpeelliseksi katsomansa kirjanpitoaineistot, tositteet sekä muut tiedot.

3 §. Tilintarkastaja ilmoittaa hallintokomitealle ja pääsihteerille tilintarkastuksessa tehdyt havainnot. Tilintarkastaja voi lisäksi esittää kaikki huomautukset, jotka hän katsoo pääsihteerin talouskertomuksen suhteen tarkoituksenmukaisiksi.

4 §. Tilintarkastusvaltuudet määritellään raha-asioita ja kirjanpitoa koskevassa ohjesäännössä sekä jälkimmäiseen liitetyissä lisävaltuuksissa.

V osa (SopS 51–52/2006)

Välimiesmenettely

28 artikla (SopS 51–52/2006)

Toimivalta

1 §. Tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat jäsenvaltioiden väliset riidat sekä erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan tulkintaa tai soveltamista koskevat jäsenvaltioiden ja järjestön väliset riidat voidaan saattaa välimiesoikeuden ratkaistavaksi, jos jokin osapuolista tätä pyytää. Osapuolet voivat vapaasti päättää välimiesoikeuden kokoonpanosta ja välimiesmenettelystä.

2 §. Muut tämän yleissopimuksen tai 2 artiklan 2 §:n mukaisesti järjestön puitteissa laadittujen muiden yleissopimusten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat, joista ei ole päästy sovintoratkaisuun tai joita ei ole saatettu yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, voidaan asianosaisten suostumuksesta saattaa välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Välimiesoikeuden kokoonpano ja välimiesmenettely määräytyy 29–32 artiklan mukaisesti.

3 §. Yleissopimukseen liittymistä koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä valtio voi varata itselleen oikeuden olla soveltamatta 1 ja 2 §:n määräyksiä joko kokonaan tai osittain.

4 §. Valtio, joka on tehnyt varauman 3 §:n nojalla, voi peruuttaa sen milloin tahansa ilmoittamalla siitä tallettajalle. Varauman peruuttaminen tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on antanut sen tiedoksi jäsenvaltioille.

29 artikla (SopS 51–52/2006)

Välimiesmenettelyä koskeva sopimus. Kirjaaja

Osapuolet tekevät välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen, jossa on mainittava erityisesti:

a) erimielisyyden aihe,

b) välimiesoikeuden kokoonpano sekä välimiehen tai välimiesten nimittämistä varten sovitut määräajat sekä

c) sovittu oikeuspaikka.

Välityssopimus on ilmoitettava pääsihteerille, joka hoitaa kirjaajan tehtävät.

30 artikla (SopS 51–52/2006)

Välimiehet

1 §. Pääsihteeri laatii välimiesluettelon ja pitää sitä ajan tasalla. Kukin jäsenvaltio voi nimetä välimiesluetteloon kaksi kansalaistaan.

2 §. Välimiesoikeuteen kuuluu välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen mukaisesti yksi, kolme tai viisi välimiestä. Välimiehet valitaan 1 §:ssä mainittuun luetteloon sisältyvien henkilöiden joukosta. Jos välimiesmenettelyä koskeva sopimus edellyttää viittä välimiestä, voi kumpikin osapuoli kuitenkin valita yhden välimiehen luettelon ulkopuolelta. Jos välimiesmenettelyä koskeva sopimus edellyttää yhtä välimiestä, osapuolet valitsevat hänet keskinäisestä sopimuksesta. Jos välimiesmenettelyä koskeva sopimus edellyttää kolmea tai viittä välimiestä, kumpikin osapuoli valitsee vastaavasti yhden tai kaksi välimiestä, jotka sopivat välimiesoikeuden puheenjohtajana toimivan kolmannen tai viidennen välimiehen nimeämisestä. Jolleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen ainoan taikka valitut välimiehet kolmannen tai viidennen välimiehen nimeämisestä, nimeämisen suorittaa pääsihteeri.

3 §. Ainoan, kolmannen tai viidennen välimiehen on oltava muuta kansalaisuutta kuin osapuolet, elleivät nämä ole samaa kansalaisuutta.

4 §. Kolmannen osapuolen väliintulo riitaan ei vaikuta välimiesoikeuden kokoonpanoon.

31 artikla (SopS 51–52/2006)

Menettely. Kulut

1 §. Välimiesoikeus päättää noudatettavasta menettelytavasta, ottaen huomioon erityisesti seuraavat määräykset:

a) se tutkii ja ratkaisee asiat osapuolten esittämien seikkojen perusteella olematta sidottu osapuolten tulkintoihin päätöstä antaessaan;

b) se ei voi tuomita enempää eikä muuta kuin mitä kantaja on vaatinut eikä myöskään vähempää kuin sen, minkä vastaaja on myöntänyt olevansa velkaa;

c) välimiesoikeus laatii asianmukaisesti perustellun välitystuomionsa, jonka pääsihteeri antaa osapuolille tiedoksi;

d) jollei välimiesoikeuden sijaintipaikassa sovellettavan lain pakottavissa säännöksissä toisin määrätä tai jollei osapuolten kesken ole toisin sovittu, välimiesoikeuden päätös on lopullinen.

2 §. Välimiesten palkkiot määrää pääsihteeri.

3 §. Välitystuomiossa vahvistetaan kulut ja kustannukset, välimiesten palkkiot mukaan luettuna, sekä määrätään niiden jakaantumisesta osapuolten kesken.

32 artikla (SopS 51–52/2006)

Vanhentuminen. Täytäntöönpanokelpoisuus

1 §. Välimiesmenettelyn aloittamisella on sama vaikutus vanhentumisen keskeytymisen kuin kanteen vireille panemisella yleisessä tuomioistuimessa.

2 §. Välitystuomio tulee täytäntöönpanokelpoiseksi kussakin jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun tuomion täytäntöönpanon edellyttämät muodollisuudet on täytetty sen täytäntöönpanovaltiossa. Tuomion asiaratkaisua ei saa käsitellä täytäntöönpanon yhteydessä uudelleen.

VI osa (SopS 51–52/2006)

Yleissopimuksen muuttaminen

33 artikla (SopS 51–52/2006)

Toimivalta

1 §. Pääsihteeri antaa välittömästi jäsenvaltioille tiedoksi yleissopimuksen muutosehdotukset, jotka jäsenvaltiot ovat hänelle toimittaneet tai jotka hän on itse laatinut.

2 §. Yleiskokous päättää yleissopimuksen muutosehdotuksista, jollei 4–6 §:ssä toisin määrätä.

3 §. Kun yleiskokoukselle esitetään muutosehdotus, se voi päättää 14 artiklan 6 §:ssä määrätyllä äänten enemmistöllä, että kyseinen ehdotus liittyy läheisesti yhteen tai useampaan yleissopimuksen liitteiden määräykseen. Tällaisessa tapauksessa, samoin kuin 4–6 §:n toisessa virkkeessä tarkoitetuissa tapauksissa yleiskokouksella on oikeus päättää myös kyseisten liitteiden määräysten muuttamisesta.

4 §. Jollei yleiskokous 3 §:n ensimmäisen virkkeen mukaisesti toisin päätä, tarkistuskomissio päättää seuraavia määräyksiä koskevista muutosehdotuksista:

a) 9 artikla sekä 27 artiklan 2–10 §;

b) yhtenäiset säännökset CIV, paitsi 1, 2, 5, 6, 16, 26–39, 41–53 sekä 56–60 artikla;

c) yhtenäiset säännökset CIM, paitsi 1 ja 5 artikla, 6 artiklan 1 ja 2 §, 8 ja 12 artikla, 13 artiklan 2 §, 14 artikla, 15 artiklan 2 ja 3 §, 19 artiklan 6 ja 7 §, 23–27 artikla, 30–33 artikla, 36–41 artikla sekä 44–48 artikla;

d) yhtenäiset säännökset CUV, paitsi 1, 4, 5 sekä 7–12 artikla;

e) yhtenäiset säännökset CUI, paitsi 1, 2, 4, 8–15, 17–19, 21 sekä 23–25 artikla;

f) yhtenäiset säännökset APTU, paitsi 1, 3 ja 9–11 artikla sekä näiden yhtenäisten säännösten liitteet;

g) yhtenäiset säännökset ATMF, paitsi 1, 3 ja 9 artikla.

Kun tarkistuskomissiolle esitetään a–g kohdan mukaisia muutosehdotuksia, voi yksi kolmasosa komissiossa edustettuina olevista valtioista esittää vaatimuksen niiden saattamisesta yleiskokouksen ratkaistaviksi.

5 §. Vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevan oikeussäännöksen (RID) määräysten muutosehdotuksista päättää RID-asiantuntijakomissio. Kun tällaisia ehdotuksia esitetään RID-asiantuntijakomissiolle, voi yksi kolmasosa komissiossa edustettuina olevista valtioista esittää vaatimuksen niiden saattamisesta yleiskokouksen ratkaistaviksi.

6 §. Yhtenäisten säännösten APTU-liitteiden muutosehdotuksista päättää teknisten kysymysten asiantuntijakomissio. Kun tällaisia ehdotuksia esitetään teknisten kysymysten asiantuntijakomissiolle, voi yksi kolmasosa komissiossa edustettuina olevista valtioista esittää vaatimuksen niiden saattamisesta yleiskokouksen ratkaistavaksi.

34 artikla (SopS 51–52/2006)

Yleiskokouksen päätökset

1 §. Pääsihteeri ilmoittaa jäsenvaltioille yleiskokouksen päättämistä yleissopimuksen muutoksista.

2 §. Yleiskokouksen päättämät itse yleissopimuksen muutokset tulevat kaikkien jäsenvaltioiden osalta voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista on hyväksynyt muutokset, lukuun ottamatta niitä jäsenvaltioita, jotka ennen muutosten voimaantuloa antavat selityksen, jonka mukaan ne eivät hyväksy muutoksia.

3 §. Yleiskokouksen päättämät yleissopimuksen liitteiden muutokset tulevat kaikkien jäsenvaltioiden osalta, voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun puolet jäsenvaltioista, jotka eivät ole antaneet 42 artiklan 1 §:n ensimmäisen lauseen mukaista selitystä, ovat hyväksyneet liitteiden muutokset, lukuun ottamatta niitä jäsenvaltioita, jotka ennen muutosten voimaantuloa antavat selityksen, jonka mukaan ne eivät hyväksy muutoksia, sekä niitä jäsenvaltioita, jotka ovat antaneet 42 artiklan 1 §:n ensimmäisen virkkeen mukaisen selityksen.

4 §. Jäsenvaltiot osoittavat ilmoituksensa yleiskokouksen päättämien yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä selityksensä, joiden mukaan ne eivät hyväksy muutoksia, pääsihteerille. Tämä antaa ilmoitukset ja selitykset tiedoksi muille jäsenvaltioille.

5 §. Edellä 2 ja 3 §:ssä mainittu aika lasketaan siitä päivästä, jona pääsihteeri ilmoittaa, että ehdot muutosten voimaantulolle on täytetty.

6 §. Yleiskokous voi muutoksesta päättäessään samalla päättää, että kyseinen muutos on luonteeltaan sellainen, että jäsenvaltio, joka on toimittanut 2 tai 3 §:n mukaisen ilmoituksen, mutta ei ole hyväksynyt muutosta kahdeksantoista kuukauden kuluessa sen voimaantulosta, lakkaa tämän määräajan kuluttua olemasta järjestön jäsen.

7 §. Mikäli yleiskokouksen päätökset koskevat yleissopimuksen liitteiden muutoksia, asianomaisen liitteen soveltaminen liikenteeseen keskeytyy kokonaisuudessaan heti päätösten tultua voimaan niiden jäsenvaltioiden kanssa ja välillä, jotka ovat määräaikaan mennessä 3 §:n mukaisesti vastustaneet muutoksia. Pääsihteeri ilmoittaa tästä keskeytyksestä jäsenvaltioille; keskeytys päättyy kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri ilmoittaa muille jäsenvaltioille vastustuksen peruuttamisesta.

35 artikla (SopS 51–52/2006)

Komissioiden päätökset

1 §. Pääsihteeri ilmoittaa komissioiden päättämistä yleissopimuksen muutoksista jäsenvaltioille.

2 §. Tarkistuskomission päättämät yleissopimuksen muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta kahdennentoista kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä kuukaudesta lukien, jonka kuluessa pääsihteeri on ilmoittanut niistä jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot voivat vastustaa muutoksia neljän kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä laskettuna. Jos neljäsosa jäsenvaltioista vastustaa tarkistuskomission päätöstä, se ei tule voimaan. Jos jokin jäsenvaltio vastustaa tarkistuskomission päätöstä neljän kuukauden kuluessa sen tekemisestä ja irtisanoo sopimuksen, irtisanominen tulee voimaan samanaikaisesti kyseisen päätöksen kanssa.

3 §. Tarkistuskomission päättämät yleissopimuksen liitteiden muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta kahdennentoista kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä kuukaudesta lukien, jonka kuluessa pääsihteeri on ilmoittanut niistä jäsenvaltioille. RID-asiantuntijakomission tai teknisten kysymysten asiantuntijakomission päättämät muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä kuukaudesta lukien, jonka kuluessa pääsihteeri on ilmoittanut niistä jäsenvaltioille.

4 §. Jäsenvaltiot voivat vastustaa muutosta neljän kuukauden kuluessa pääsihteerin 3 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Jos neljäsosa jäsenvaltioista vastustaa muutosta, se ei tule voimaan. Jäsenvaltioissa, jotka ovat määräaikaan mennessä vastustaneet muutosta, kyseisen liitteen soveltaminen liikenteeseen keskeytyy kokonaisuudessaan heti päätösten tultua voimaan näiden jäsenvaltioiden kanssa ja välillä. Jos vastustus kuitenkin koskee jonkin teknisen standardin vahvistamista tai teknisen määräyksen hyväksymistä, keskeytyy ainoastaan näiden soveltaminen liikenteeseen jäsenvaltioiden kanssa ja välillä päätösten tullessa voimaan. Sama koskee osittaista vastustamista.

5 §. Pääsihteeri ilmoittaa 4 §:n mukaisesta soveltamisen keskeytyksestä jäsenvaltioille. Keskeytys päättyy kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on ilmoittanut jäsenvaltioille vastustuksen peruuttamisesta.

6 §. Edellä 2 ja 4 §:ssä mainittujen vastustamisten lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon jäsenvaltioita, jotka

a) ovat ilman äänioikeutta (14 artiklan 5 §, 26 artiklan 7 § tai 40 artiklan 4 §),

b) eivät ole kyseisen komission jäseniä (16 artiklan 1 §:n toinen virke),

c) ovat antaneet yhtenäisten säännösten APTU 9 artiklan 1 §:n mukaisen selityksen.

VII osa (SopS 51–52/2006)

Loppumääräykset

36 artikla (SopS 51–52/2006)

Tallettaja

1 §. Tämän yleissopimuksen tallettajana on pääsihteeri. Tallettajan tehtävät ovat samat, jotka luetellaan 23 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn, valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen VII osassa.

2 §. Mikäli jonkin jäsenvaltion ja tallettajan kesken syntyy erimielisyyttä tallettajan tehtävistä, tallettajan tai kyseisen jäsenvaltion on saatettava kysymys muiden jäsenvaltioiden tietoon tai saatettava se tarvittaessa hallintokomitean ratkaistavaksi.

37 artikla (SopS 51–52/2006)

Liittyminen yleissopimukseen

1 §. Jokainen valtio, jonka alueella käytetään rautatieinfrastruktuuria, voi liittyä yleissopimukseen.

2 §. Valtio, joka haluaa liittyä yleissopimukseen, osoittaa tallettajalle liittymistä koskevan hakemuksen. Tallettaja antaa hakemuksen tiedoksi jäsenvaltioille.

3 §. Hakemus hyväksytään automaattisesti, jollei viisi jäsenvaltiota ole kolmen kuukauden kuluessa 2 §:ssä mainitusta tiedoksiannosta ilmoittanut vastustavansa sitä. Tallettaja ilmoittaa hyväksymisestä viipymättä hakemuksen tehneelle valtiolle sekä jäsenvaltioille. Liittyminen tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä tästä ilmoituksesta lukien.

4 §. Mikäli vähintään viisi jäsenvaltiota on 3 §:ssä mainitun määräajan kuluessa ilmoittanut vastustavansa liittymishakemusta, se alistetaan yleiskokouksen ratkaistavaksi.

5 §. Jollei 42 artiklassa toisin määrätä, liittyminen yleissopimukseen voi koskea ainoastaan yleissopimusta siinä muodossa kuin se on voimassa sinä ajankohtana, jona liittyminen tulee voimaan.

38 artikla (SopS 51–52/2006)

Alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen liittyminen yleissopimukseen

1 §. Alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt, joilla on oikeus säätää jäseniään velvoittavia lakeja tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja joiden jäsenistä yksi tai useampi on järjestön jäsenvaltio, voivat liittyä yleissopimukseen. Liittymisehdot määrätään järjestön ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön välisellä sopimuksella.

2 §. Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi käyttää oikeuksia, jotka sen jäsenillä on yleissopimuksen nojalla, mikäli ne koskevat alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön toimivaltaan kuuluvia asioita. Sama koskee velvoitteita, jotka jäsenvaltioilla on yleissopimuksen nojalla, 26 artiklan mukaisia taloudellisia velvoitteita lukuun ottamatta.

3 §. Äänioikeuden sekä 35 artiklan 2 ja 4 §:ssä mainitun vastustusoikeuden osalta alueellisella taloudellisen yhdentymisen järjestöllä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin sillä on jäseniä, jotka ovat samalla järjestön jäsenvaltioita. Viimeksi mainitut saavat käyttää oikeuksiaan, erityisesti äänioikeutta, vain 2 §:n sallimassa laajuudessa. Alueellisella taloudellisen yhdentymisen järjestöllä ei ole äänioikeutta IV osaan kuuluvissa asioissa.

4 §. Jäsenyyden päättymiseen sovelletaan vastaavasti 41 artiklaa.

39 artikla (SopS 51–52/2006)

Liitännäisjäsenet

1 §. Jokainen valtio, jonka alueella käytetään rautatieinfrastruktuuria, voi liittyä valtioidenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestöön liitännäisjäseneksi. Liittymiseen sovelletaan vastaavasti 37 artiklan 2–5 §:ää.

2 §. Liitännäisjäsen voi osallistua 13 artiklan 1 §:n a ja c–f kohdassa mainittujen toimielinten työhön ainoastaan neuvonantajan ominaisuudessa. Liitännäisjäsentä ei voida nimittää hallintokomitean jäseneksi. Liitännäisjäsen vastaa järjestön kuluista 0,25 prosentin suuruisella maksuosuudella (26 artiklan 3 §).

3 §. Liitännäisjäsenyyden päättymisen suhteen sovelletaan vastaavasti 41 artiklaa.

40 artikla (SopS 51–52/2006)

Jäsenyyden keskeytyminen

1 §. Jäsenvaltio voi yleissopimusta irtisanomatta hakea jäsenyytensä keskeyttämistä, jos jäsenvaltion alueella siitä riippumattomista syistä ei enää harjoiteta kansainvälistä rautatieliikennettä.

2 §. Jäsenyyden keskeyttämistä koskevasta hakemuksesta päättää hallintokomitea. Hakemus on toimitettava pääsihteerille viimeistään kolme kuukautta ennen komitean istuntoa.

3 §. Jäsenyyden keskeytyminen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sitä päivästä lukien, jona pääsihteeri ilmoittaa jäsenvaltioille hallintokomitean päätöksestä. Jäsenyyden keskeytys päättyy, kun jäsenvaltio ilmoittaa kansainvälisen rautatieliikenteen uudelleen aloittamisesta alueellaan. Pääsihteeri antaa ilmoituksen välittömästi tiedoksi muille jäsenvaltioille.

4 §. Jäsenyyden keskeytymisen seurauksena:

a) jäsenvaltio vapautuu velvoitteestaan osallistua järjestön menojen rahoittamiseen.

b) äänioikeus järjestön toimielimissä keskeytyy.

c) edellä 34 artiklan 2 ja 3 §:ssä sekä 35 artiklan 2 ja 4 §:ssä mainittu vastustusoikeus keskeytyy.

41 artikla (SopS 51–52/2006)

Yleissopimuksen irtisanominen

1 §. Yleissopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa.

2 §. Halutessaan irtisanoa yleissopimuksen jäsenvaltio ilmoittaa tästä tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan vuoden joulukuun 31 päivänä.

42 artikla (SopS 51–52/2006)

Yleissopimusta koskevat selitykset ja varaumat

1 §. Jokainen jäsenvaltio voi milloin tahansa antaa selityksen, jonka mukaan se ei sovella tiettyjä yleissopimuksen liitteitä kokonaisuudessaan. Muutoin varaumat ja selitykset, joiden mukaan jäsenvaltio ei sovella yleissopimuksen tai sen liitteiden yksittäisiä määräyksiä, ovat sallittuja vain, jos kyseisissä määräyksissä nimenomaan mainitaan, että tällaiset varaumat ja selitykset ovat sallittuja.

2 §. Varaumat ja selitykset osoitetaan tallettajalle. Ne tulevat voimaan sinä päivänä, jona yleissopimus tulee voimaan kyseisen valtion osalta. Tämän ajankohdan jälkeen toimitetut selitykset tulevat voimaan selityksen antamista seuraavan vuoden joulukuun 31 päivänä. Tallettaja antaa selityksen tiedoksi muille jäsenvaltioille.

43 artikla (SopS 51–52/2006)

Järjestön lakkauttaminen

1 §. Yleiskokous voi päättää järjestön lakkauttamisesta ja sen tehtävien mahdollisesta siirtämisestä muulle hallitustenväliselle järjestölle sekä määrätä tarvittaessa tehtävien siirtämiseen liittyvistä ehdoista yhdessä kyseisen järjestön kanssa.

2 §. Mikäli järjestö lakkautetaan, sen omaisuus jaetaan niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat olleet keskeytyksettä järjestön jäseniä 1 §:n mukaista päätöstä edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden aikana, suhteessa siihen keskimääräiseen prosenttilukuun, jolla ne ovat kyseisenä viitenä edeltävänä vuotena osallistuneet järjestön menojen kattamiseen.

44 artikla (SopS 51–52/2006)

Siirtymäsäännös

34 artiklan 7 §:ssä, 35 artiklan 4 §:ssä, 41 artiklan 1 §:ssä sekä 42 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa yhtenäisten säännösten CIV, yhtenäisten säännösten CIM, yhtenäisten säännösten CUV tai yhtenäisten säännösten CUI mukaisiin, voimassa oleviin sopimuksiin sovelletaan sopimuksen tekohetkellä voimassa ollutta lakia.

45 artikla (SopS 51–52/2006)

Yleissopimuksen tekstit

1 §. Yleissopimus on laadittu englannin, ranskan ja saksan kielellä. Tekstien poiketessa toisistaan on ranskankielinen teksti ratkaiseva.

2 §. Järjestö julkaisee yleissopimuksen virallisia käännöksiä jonkin valtion pyynnöstä myös muilla kielillä, edellyttäen, että kyseinen kieli on virallinen kieli vähintään kahden jäsenvaltion alueella. Käännökset laaditaan yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja (COTIFin 1 artiklan 4 §:n mukainen liite) (SopS 51–52/2006)

1 artikla (SopS 51–52/2006)

Oikeudenkäynti-, täytäntöönpano- ja takavarikointivapautus

1 §. Virallisen toimintansa puitteissa järjestö nauttii oikeudenkäynti- ja täytäntöönpanovapautusta paitsi

a) jos järjestö on tällaisesta vapautuksesta jossakin erikoistapauksessa nimenomaisesti luopunut;

b) kolmannen osapuolen nostamassa siviilikanteessa;

c) nostettaessa vastakanne, joka liittyy suoraan järjestön pääkanteena aloittamaan oikeudenkäyntiin;

d) jos oikeuden päätöksellä pidätetään järjestön palveluksessa olevan henkilön palkka.

2 §. Järjestön omaisuus ja muut varat ovat niiden sijaintipaikasta riippumatta vapaat kaikesta pakkoluovutuksesta, takavarikoinnista ja muista pakkotoimista, paitsi siinä määrin kuin väliaikaisesti saattaa olla välttämätöntä onnettomuuksien ehkäisemiseksi tai tutkimiseksi, kun kyseessä ovat järjestön omistamat tai sen käytössä olevat moottoriajoneuvot.

2 artikla (SopS 51–52/2006)

Pakkolunastus

Jos pakkolunastus on välttämätön yleiseen tarpeeseen, on ryhdyttävä kaikkiin sopiviin toimenpiteisiin, jotta se ei estäisi järjestön toiminnan harjoittamista, ja on pikaisesti suoritettava riittävä etukäteiskorvaus.

3 artikla (SopS 51–52/2006)

Verovapaus

1 §. Kukin valtio myöntää järjestölle, sen omaisuudelle ja tuloille vapautuksen välittömistä veroista järjestön virallisen toiminnan harjoittamista varten. Järjestön tehdessä huomattavan arvokkaita, virallista toimintaansa varten välttämättömiä ostoksia tai käyttäessä huomattavan arvoisia palveluja, joiden hintaan kuuluu vero, jäsenvaltiot ryhtyvät aina tämän ollessa mahdollista sopiviin toimenpiteisiin myöntääkseen vapautuksen tällaisesta verosta tai korvatakseen järjestölle veroa vastaavan summan.

2 §. Sellaisista veroista, jotka ovat pelkkä maksu palvelujen käytöstä, ei myönnetä vapautusta.

3 §. 1 §:n mukaisesti hankittuja tavaroita ei saa myydä eikä käyttää muutoin kuin vapautuksen myöntäneiden jäsenvaltioiden määräämin ehdoin.

4 artikla (SopS 51–52/2006)

Vero- ja tullivapaus

1 §. Järjestön maahantuomat tai maasta viemät, virallista toimintaansa varten tarvitsemansa tavarat ovat vapaat kaikista tuonnin ja viennin yhteydessä perittävistä veroista ja tulleista.

2 §. Tämän artiklan mukaista vapautusta ei myönnetä ostetuille ja maahantuoduille tavaroille tai hankituille palveluille, jotka on tarkoitettu järjestön henkilökunnan henkilökohtaiseen käyttöön.

3 §. 3 artiklan 3 §:ää sovelletaan vastaavasti 1 §:n mukaisesti maahantuotuihin tavaroihin.

5 artikla (SopS 51–52/2006)

Virallinen toiminta

Tässä pöytäkirjassa mainittu järjestön virallinen toiminta on sellaista toimintaa, joka vastaa yleissopimuksen 2 artiklassa määriteltyjä tarkoituksia.

6 artikla (SopS 51–52/2006)

Rahaliikenne

Järjestöllä on oikeus vastaanottaa ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja, valuuttaa, rahaa tai arvopapereita. Se saa käyttää niitä vapaasti kaikkiin yleissopimuksessa edellytettyihin tarkoituksiin. Järjestöllä on oikeus pitää pankkitilejä missä tahansa valuutassa siinä määrin kuin sen viralliset tehtävät tätä vaativat.

7 artikla (SopS 51–52/2006)

Tiedonannot

Virallisten tiedonantojensa ja kaikkien asiakirjojen osalta järjestö nauttii kunkin jäsenvaltion alueella samoja oikeuksia kuin muut vastaavat kansainväliset järjestöt.

8 artikla (SopS 51–52/2006)

Valtioiden edustajien erioikeudet ja vapaudet

Jäsenvaltioiden edustajat nauttivat tehtäviään suorittaessaan sekä virkamatkoilla kunkin jäsenvaltion alueella seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus tuomioistuimien tuomiovallan alaisuudesta myös virkakautensa päätyttyä tekojen osalta, mukaan luettuna suulliset ja kirjalliset lausunnot, jotka he ovat tehtäviään hoitaessaan suorittaneet; tämä vapautus ei kuitenkaan koske jäsenvaltion edustajan omistaman tai kuljettaman moottoriajoneuvon tai muun liikennevälineen aiheuttamaa vahinkoa tai mainittuja liikennevälineitä koskevaa liikennerikkomusta;

b) vapautus pidätyksestä ja tutkintovankeudesta paitsi, jos heidät on yllätetty rikoksenteossa tai yrityksessä;

c) vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden haltuunotosta paitsi, jos heidät on yllätetty rikoksenteossa tai yrityksessä;

d) kaikkien virallisten asiakirjojen loukkaamattomuus;

e) vapautus heidän itsensä ja heidän aviopuolisonsa osalta kaikista ulkomaalaisten maahantulorajoituksista ja rekisterimuodollisuuksista;

f) samat helpotukset raha- ja valuuttasäännösten osalta kuin tilapäisellä virallisella käynnillä olevilla ulkomaisten hallitusten edustajilla.

9 artikla (SopS 51–52/2006)

Järjestön virkailijoiden erioikeudet ja vapaudet

Järjestön virkailijat nauttivat tehtäviään suorittaessaan kunkin jäsenvaltion alueella seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus tuomioistuimen tuomiovallan alaisuudesta tekojen osalta, mukaan luettuna suulliset ja kirjalliset lausunnot, jotka virkailija on tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiensa puitteissa suorittanut; tämä vapautus ei kuitenkaan koske virkailijan omistaman tai kuljettaman moottoriajoneuvon tai muun liikennevälineen aiheuttamaa vahinkoa tai mainittuja liikennevälineitä koskevaa liikennerikkomusta; järjestön virkailijat nauttivat tätä vapautusta myös heidän virkakautensa päätyttyä järjestön palveluksessa;

b) kaikkien virallisten asiakirjojen loukkaamattomuus;

c) samat poikkeukset ulkomaalaisten maahantulosäännöksiin ja rekisteröintisäännöksiin kuin yleensä kansainvälisten järjestöjen virkailijoille; virkailijan talouteen kuuluvat perheenjäsenet nauttivat samoja helpotuksia;

d) vapautus kansallisesta tuloverotuksesta, mikäli järjestön maksamista palkoista, palkkioista ja muista rahasummista peritään järjestön hyväksi sisäistä veroa; jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus ottaa nämä tulot huomioon muiden tulojen verotettavuutta laskettaessa; jäsenvaltiot eivät ole velvollisia soveltamaan tätä verovapautta järjestön entisille virkailijoilleen tai heidän oikeudenomistajilleen suorittamiin korvauksiin, eläkkeisiin ja jälkeenjääneiden eläkkeisiin tai elinkorkoihin;

e) samat vapautukset valuuttasäännösten osalta kuin yleensä kansainvälisten järjestöjen virkailijoille;

f) kansainvälisissä kriisitilanteissa virkailijoille ja heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille myönnetään samat kotiuttamismahdollisuudet kuin kansainvälisten järjestöjen virkailijoille yleensä.

10 artikla (SopS 51–52/2006)

Asiantuntijoiden erioikeudet ja vapaudet

Järjestön käyttämät asiantuntijat nauttivat suorittaessaan tehtäviä järjestössä tai sen puolesta, mukaan luettuna matkoilla, joita he näitä tehtäviä suorittaessaan tekevät, seuraavia etuoikeuksia ja vapauksia siinä määrin kuin heidän tehtävänsä vaativat:

a) vapautus tuomioistuimen tuomiovallan alaisuudesta tekojen osalta, suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuna, jotka asiantuntija on tehtäviään hoitaessaan suorittanut; tämä vapautus ei kuitenkaan koske asiantuntijan omistaman tai kuljettaman moottoriajoneuvon tai muun liikennevälineen aiheuttamaan vahinkoa tai kyseistä liikennevälinettä koskevaa liikennerikkomusta; asiantuntijat nauttivat tätä vapautusta myös heidän tehtäviensä päätyttyä järjestön palveluksessa;

b) kaikkien virallisten asiakirjojen loukkaamattomuus;

c) palkan siirtoon tarvittavat valuuttahelpotukset;

d) samat helpotukset henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta kuin tilapäisellä virallisella käynnillä olevilla ulkomaisten hallitusten edustajilla.

11 artikla (SopS 51–52/2006)

Myönnettyjen erioikeuksien ja vapauksien tarkoitus

1 §. Tässä pöytäkirjassa mainitut erioikeudet ja vapaudet on säädetty yksinomaan sitä varten, että järjestön vapaa toiminta ja henkilöiden, joille ne myönnetään, täydellinen riippumattomuus olisivat turvatut kaikissa olosuhteissa. Toimivaltaiset viranomaiset peruuttavat vapautuksen kaikissa niissä tapauksissa, jolloin sen säilyttäminen voi olla esteenä oikeudelle ja siitä voidaan luopua vahingoittamatta sitä tarkoitusta, jota varten se on myönnetty.

2 §. 1 §:ssä tarkoitetut viranomaiset ovat:

a) jäsenvaltiot edustajiensa osalta,

b) hallintokomitea pääsihteerin osalta,

c) pääsihteeri järjestön muun henkilökunnan sekä järjestön käyttämien asiantuntijoiden osalta.

12 artikla (SopS 51–52/2006)

Väärinkäytön estäminen

1 §. Mikään tämän pöytäkirjan määräyksistä ei saa millään tavoin vaikuttaa jäsen-valtioiden oikeuteen ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimenpiteisiin yleisen turvallisuutensa varmistamiseksi.

2 §. Järjestö on aina valmis yhteistyöhön jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-omaisten kanssa helpottaakseen oikeudenkäyttöä, varmistaakseen asianomaisten jäsenvaltioiden lakien ja määräysten noudattamisen sekä estääkseen kaiken väärinkäytön, jonka tässä pöytäkirjassa mainitut erioikeudet ja vapaudet saattavat aiheuttaa.

13 artikla (SopS 51–52/2006)

Omien kansalaisten kohtelu

Mikään valtio ei ole velvollinen myöntämään omille kansalaisilleen tai kyseisessä valtiossa pysyvästi asuville henkilöille erioikeuksia ja vapauksia, jotka on mainittu tämän pöytäkirjan

a) 8 artiklassa, d kohtaa lukuun ottamatta,

b) 9 artiklassa, a, b ja d kohtaa lukuun ottamatta,

c) 10 artiklassa, a ja b kohtaa lukuun ottamatta.

14 artikla (SopS 51–52/2006)

Lisäsopimukset

Järjestö voi solmia yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa lisäsopimuksia tämän pöytäkirjan soveltamiseksi kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden suhteen samoin kuin muita sopimuksia järjestön asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi.

Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta matkustajien kansainvälisesta rautatiekuljetuksesta (CIV – Yleissopimuksen liite A) (SopS 51–52/2006)

I osa (SopS 51–52/2006)

Yleiset määräykset

1 artikla (SopS 51–52/2006)

Soveltamisala

1 §. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan kuljetussopimuksen osapuolten asuin- tai kotipaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta kaikkiin matkustajien maksullista tai maksutonta rautatiekuljetusta koskeviin sopimuksiin, kun lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat kahdessa eri jäsenvaltiossa.

2 §. Jos kansainvälinen kuljetus suoritetaan yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla rajat ylittävän rautatiekuljetuksen lisäksi maanteitse tai sisävesireittiä jäsenvaltion sisäisessä liikenteessä, siihen sovelletaan näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä.

3 §. Jos kansainvälinen kuljetus suoritetaan yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla rautatiekuljetuksen lisäksi meritse tai rajat ylittävänä kuljetuksena sisävesireittiä, siihen sovelletaan näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä, mikäli meri- tai sisävesikuljetus tapahtuu linjoilla, jotka on merkitty yleissopimuksen 24 artiklan 1 §:ssä edellytettyyn linjaluetteloon.

4 §. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan matkustajien kuolemaa tai loukkaantumista koskevan kuljettajan vastuun osalta myös yhtenäisten oikeussäännösten CIM nojalla suoritettavien kuljetusten saattajiin.

5 §. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä ei sovelleta kuljetuksiin naapurivaltioiden alueella sijaitsevien asemien välillä, jos näiden asemien infrastruktuuria hallinnoi yksi tai useampi infrastruktuurihallinto, joka kuuluu yhdelle näistä valtioista.

6 §. Jokainen valtio, joka kuuluu johonkin muuhun, näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä vastaavaan yleissopimukseen matkustajien suorasta kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta, voi esittäessään hakemuksen liittymisestä COTIF-yleissopimukseen varata itselleen oikeuden soveltaa näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä kuljetuksiin vain osalla sen alueella sijaitsevasta rautatie-infrastruktuurista. Tämä rautatieinfrastruktuurin osa on määriteltävä tarkasti, ja sen on liityttävä jonkin jäsenvaltion rautatieinfrastruktuuriin. Jos valtio on tehnyt tällaisen varauman, näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan vain, jos

a) kuljetussopimuksessa edellytetty lähtö- tai määräpaikka sekä edellytetty kuljetusreitti sijaitsevat kyseisellä rautatieinfrastruktuurin osalla tai

b) kyseinen rautatieinfrastruktuurin osa yhdistää kahden jäsenvaltion rautatieinfrastruktuuria ja on kuljetussopimuksessa sovittu kauttakulkukuljetuksen kuljetusreitiksi.

7 §. Valtio, joka on tehnyt 6 §:n mukaisen varauman, voi milloin tahansa luopua siitä ilmoittamalla tallettajalle. Luopumisilmoitus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin tallettaja on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille. Varauma lakkaa olemasta voimassa, kun 6 §:n ensimmäisessä lauseessa mainitun muun yleissopimuksen voimassaolo päättyy kyseisen valtion osalta.

2 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuuta matkustajan kuolemasta ja loukkaantumisesta koskeva ilmoitus

1 §. Jokainen valtio voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei se sovella näiden yhtenäisten oikeussäännösten kaikkia kuljettajan vastuuta matkustajan kuolemasta tai loukkaantumista koskevia määräyksiä alueellaan sattuvien onnettomuuksien uhriksi joutuviin matkustajiin, jos nämä ovat sen kansalaisia tai henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka on tässä valtiossa.

2 §. Valtio, joka on tehnyt 1 §:n mukaisen ilmoituksen, voi milloin tahansa luopua siitä ilmoittamalla tallettajalle. Luopumisilmoitus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin tallettaja on saattanut asian jäsenvaltioiden tietoon.

3 artikla (SopS 51–52/2006)

Käsitteiden määrittely

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitetaan

a) "kuljettajalla" sopimuksenmukaista kuljettajaa, jonka kanssa matkustaja on solminut kuljetussopimuksen näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti, tai yhtä perättäisistä kuljettajista, joka on vastuussa kuljetussopimuksen nojalla;

b) "suorittavalla kuljettajalla" kuljettajaa, joka ei ole solminut kuljetussopimusta matkustajan kanssa, mutta jolle a kohdan mukainen kuljettaja on siirtänyt rautatiekuljetuksen suorittamisen kokonaisuudessaan tai osittain;

c) "yleisillä kuljetusehdoilla" yleisten kauppaehtojen tai tariffien muodossa kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevia kuljettajan ehtoja, joista kuljetussopimuksen solmimisen myötä on tullut tämän osa;

d) "ajoneuvolla" henkilökuljetuksen yhteydessä kuljetettavaa moottoriajoneuvoa tai perävaunua.

4 artikla (SopS 51–52/2006)

Poikkeamat

1 §. Jäsenvaltiot voivat solmia sopimuksia poikkeamista näistä yhtenäisistä oikeus-säännöksistä kuljetuksille, jotka tapahtuvat yksinomaan rajan molemmin puolin sijaitsevan kahden aseman välillä, jos näiden ja rajan välissä ei ole muuta asemaa.

2 §. Kuljetuksille kahden jäsenvaltion välillä kauttakulkuna sellaisen valtion kautta, joka ei ole jäsenvaltio, asianomaiset valtiot voivat solmia sopimuksia, jotka poikkeavat näistä yhtenäisistä oikeussäännöksistä.

3 §. Ellei muissa kansainvälisen julkisoikeuden säännöksissä toisin määrätä, kaksi tai useampi jäsenvaltio voivat sopia keskenään ehdoista, joilla kuljettajat ovat velvolliset kuljettamaan matkustajia, matkatavaroita, eläimiä ja ajoneuvoja näiden valtioiden välisessä liikenteessä.

4 §. Tämän artiklan 1–3 §:n mukaisista sopimuksista sekä niiden voimaantulosta ilmoitetaan valtioidenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestölle. Järjestön pääsihteeri saattaa ne muiden jäsenvaltioiden ja asianomaisten yritysten tietoon.

5 artikla (SopS 51–52/2006)

Pakottava oikeus

Ellei näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä nimenomaan toisin määrätä, on jokainen sopimus, joka suoraan tai epäsuorasti poikkeaa näistä yhtenäisistä oikeussäännöksistä, mitätön ja ilman oikeusvaikutusta. Tällaisten sopimusten mitättömyys ei tee kuljetussopimuksen muita määräyksiä mitättömiksi. Kuljettaja voi kuitenkin ottaa itselleen enemmän vastuuta ja velvollisuuksia kuin mitä näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä edellytetään.

II osa (SopS 51–52/2006)

Kuljetussopimuksen solmiminen ja toimeenpano

6 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetussopimus

1 §. Kuljetussopimuksella kuljettaja sitoutuu kuljettamaan matkustajan sekä tarvittaessa matkatavaran ja ajoneuvot määräpaikkaan sekä luovuttamaan matkatavaran ja ajoneuvot määräpaikassa.

2 §. Kuljetussopimuksen todisteena on yksi tai useampi matkalippu, jotka on luovutettava matkustajalle. Matkalipun puuttuminen, puutteellisuus tai katoaminen ei vaikuta kuljetussopimuksen olemassaoloon eikä voimassaoloon, vaan kuljetussopimus pysyy näiden yhtenäisten oikeussäännösten alaisena, ottaen kuitenkin huomioon 9 artiklan mukaiset seuraukset.

3 §. Matkalippu on, kunnes toisin osoitetaan, todiste kuljetussopimuksen solmimisesta ja sen sisällöstä.

7 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkalippu

1 §. Matkalippujen muoto ja sisältö sekä se, millä kielellä ja millaisin kirjaimin ne on painettava ja täytettävä, määrätään yleisissä kuljetusehdoissa.

2 §. Matkalipussa on oltava ainakin seuraavat merkinnät:

a) kuljettaja tai kuljettajat;

b) ilmoitus siitä, että kuljetus on myös päinvastaisesta määräyksestä huolimatta näiden yhtenäisten oikeussäännösten alainen; tämä voidaan ilmoittaa lyhenteellä CIV;

c) kaikki muut merkinnät, jotka tarvitaan todistamaan kuljetussopimuksen solminen sekä sen sisältö ja joiden nojalla matkustaja voi saattaa voimaan tästä sopimuksesta johtuvat oikeutensa.

3 §. Matkustajan on lipun vastaanottaessaan varmistauduttava siitä, että se on hänen pyyntönsä mukainen.

4 §. Matkalippu voidaan luovuttaa toiselle ainoastaan, ellei siinä ole mainittu matkustajan nimeä eikä matkaa ole aloitettu.

5 §. Matkalippu voi olla myös luettaviksi kirjoitusmerkeiksi muunnettavien elektronisten tietotallenteiden muodossa. Tietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytettävien menettelyjen on taattava tällaisen matkalipun samanarvoisuus muussa muodossa olevan matkalipun kanssa, erityisesti sen todistusvoiman suhteen.

8 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetusmaksun maksaminen ja palauttaminen

1 §. Ellei matkustajan ja kuljettajan kesken ole toisin sovittu, on kuljetusmaksu maksettava etukäteen.

2 §. Ehdot, joilla kuljetusmaksu palautetaan, määrätään yleisissä kuljetusehdoissa.

9 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkustusoikeus. Junasta poistaminen

1 §. Matkustajalla on matkan alusta lähtien oltava voimassa oleva matkalippu, jonka hänen on esitettävä lippuja tarkastettaessa. Yleisissä kuljetusehdoissa voidaan määrätä,

a) että matkustajan, joka ei esitä voimassa olevaa matkalippua, on maksettava kuljetusmaksu ja sen lisäksi lisämaksu;

b) että matkustaja, joka kieltäytyy heti maksamasta kuljetusmaksua tai lisämaksua, voidaan poistaa junasta;

c) palautetaanko lisämaksu ja millä ehdoin.

2 §. Yleisissä kuljetusehdoissa voidaan määrätä, ettei matkustajia, jotka

a) vaarantavat liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden tai muiden matkustajien turvallisuuden,

b) häiritsevät kohtuuttomasti muita matkustajia, oteta kuljetettavaksi tai että heidät voidaan poistaa junasta kesken matkaa ja ettei tällaisilla henkilöillä ole oikeutta vaatia kuljetusmaksun ja matkatavararahdin palauttamista.

10 artikla (SopS 51–52/2006)

Hallinnollisten muodollisuuksien täyttäminen

Matkustajan on noudatettava tulli- tai muiden hallintoviranomaisten antamia määräyksiä.

11 artikla (SopS 51–52/2006)

Junan peruuntuminen tai myöhästyminen. Jatkoyhteyden menettäminen

Kuljettajan on tarvittaessa merkittävä matkalippuun, että juna on peruutettu tai jatkoyhteys menetetty.

III osa (SopS 51–52/2006)

Käsimatkatavaran, eläinten, matkatavaran ja ajoneuvojen kuljetus

I luku (SopS 51–52/2006)

Yhteiset määräykset

12 artikla (SopS 51–52/2006)

Sallitut esineet ja eläimet

1 §. Matkustaja saa kuljettaa mukanaan helposti kannettavia esineitä (käsimatkatavara) ja eläviä eläimiä yleisten kuljetusehtojen mukaisesti. Lisäksi hän saa kuljettaa mukanaan suurikokoisia esineitä yleisten kuljetusehtojen erityismääräysten mukaisesti. Esineitä ja eläimiä, jotka voivat häiritä muita matkustajia tai aiheuttaa vahinkoja, ei saa kuljettaa käsimatkatavarana.

2 §. Matkustaja voi jättää esineitä ja eläimiä kuljetettavaksi matkatavarana yleisten kuljetusehtojen mukaisesti.

3 §. Kuljettaja voi henkilökuljetuksen yhteydessä ottaa kuljetettavaksi ajoneuvoja yleisten kuljetusehtojen erityismääräysten mukaisesti.

4 §. Vaarallisia aineita voidaan kuljettaa käsimatkatavarana, matkatavarana tai ajoneuvoissa, jotka kuljetetaan rautateitse tämän osan määräysten mukaisesti, vain jos vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevat oikeussäännökset (RID) sen sallivat.

13 artikla (SopS 51–52/2006)

Tarkastus

1 §. Kuljettajalla on oikeus tarkastaa, että kuljetettavat esineet ja eläimet (käsimatkatavara, matkatavara, ajoneuvot kuormineen) ovat kuljetusmääräysten mukaisia, milloin on perusteltua syytä epäillä kuljetusmääräysten rikkomista ja edellyttäen, etteivät sen valtion lait ja määräykset, jonka alueella tarkastus suoritetaan, sitä kiellä. Matkustaja on kutsuttava olemaan läsnä tarkastuksessa. Ellei hän siihen saavu tai ellei hän ole tavattavissa, kuljettajan on toimitettava tarkastus kahden riippumattoman todistajan läsnä ollessa.

2 §. Jos todetaan, ettei kuljetusmääräyksiä ole noudatettu, kuljettaja voi vaatia matkustajaa suorittamaan tarkastuksesta aiheutuneet kulut.

14 artikla (SopS 51–52/2006)

Hallinnollisten muodollisuuksien täyttäminen

Matkustajan on kuljetettavien esineiden ja eläinten (käsimatkatavara, matkatavara, ajoneuvot kuormineen) osalta noudatettava tulli- tai muiden hallintoviranomaisten antamia määräyksiä. Hänen tulee olla läsnä näiden esineiden tarkastuksessa, elleivät kunkin valtion lait ja määräykset myönnä poikkeusta.

II luku (SopS 51–52/2006)

Käsimatkatavara ja eläimet

15 artikla (SopS 51–52/2006)

Valvonta

Matkustajan on valvottava käsimatkatavaraa ja mukanaan kuljettamiaan eläimiä.

III luku (SopS 51–52/2006)

Matkatavara

16 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkatavaran kirjaaminen

1 §. Matkatavaran kuljetusta koskevat sopimusvelvoitteet määritellään matkatavaratodistuksessa, joka on luovutettava matkustajalle.

2 §. Matkatavaratodistuksen puuttuminen, puutteellisuus tai katoaminen eivät vaikuta matkatavaran kuljetusta koskevien sopimusten olemassaoloon eivätkä voimassa-oloon, vaan ne pysyvät näiden yhtenäisten oikeussäännösten alaisina, ottaen kuitenkin huomioon 22 artiklan mukaiset seuraukset.

3 §. Matkatavaratodistus on, kunnes toisin osoitetaan, todiste matkatavaran kirjaamisesta ja sen kuljetusehdoista.

4 §. Kunnes toisin osoitetaan, oletetaan, että matkatavara oli kuljettajan ottaessa sen kuljetukseen ulkonaisesti hyvässä kunnossa, ja että kollien lukumäärä ja paino täsmäsivät matkatavaratodistuksen merkintöjen kanssa.

17 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkatavaratodistus

1 §. Matkatavaratodistuksen muoto ja sisältö sekä se, millä kielellä ja millaisin kirjaimin se on painettava ja täytettävä, määrätään yleisissä kuljetusehdoissa. 7 artiklan 5 §:ää sovelletaan vastaavasti.

2 §. Matkatavaratodistukseen tulee olla merkitty ainakin seuraavat tiedot:

a) kuljettaja tai kuljettajat;

b) ilmoitus siitä, että kuljetus on myös päinvastaisesta määräyksestä huolimatta näiden yhtenäisten oikeussäännösten alainen; tämä voidaan ilmoittaa lyhenteellä CIV;

c) kaikki muut ilmoitukset, jotka tarvitaan osoittamaan sopimusvelvoitteet matkatavaran kuljetuksessa ja joiden nojalla matkustaja voi saattaa voimaan kuljetussopimuksesta johtuvat oikeutensa.

3 §. Ottaessaan vastaan matkatavaratodistuksen matkustajan on tarkistettava, että todistus on laadittu hänen ilmoitustensa mukaisesti.

18 artikla (SopS 51–52/2006)

Kirjaaminen ja kuljetus

1 §. Ellei yleisissä kuljetusehdoissa ole määrätty poikkeuksia, kirjattua matkatavaraa otetaan kuljetettavaksi ainoastaan esitettäessä vähintään matkatavaran määräpaikalle saakka kelpaava matkalippu. Muussa suhteessa matkatavaran kirjaaminen tapahtuu niiden määräysten mukaan, jotka ovat voimassa paikkakunnalla, jolla matkatavara jätetään kuljetettavaksi.

2 §. Jos yleisten kuljetusehtojen mukaan matkatavara voidaan ottaa kuljetettavaksi esittämättä matkalippua, on näiden yhtenäisten oikeussäännösten määräyksiä matkustajan oikeuksista ja velvollisuuksista matkatavaroidensa suhteen sovellettava vastaavasti myös matkatavaran lähettäjään.

3 §. Kuljettaja voi kuljettaa matkatavaran toisella junalla, toista reittiä tai toisilla liikennevälineillä kuin mitä matkustaja käyttää.

19 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkatavararahdin maksaminen

Ellei matkustajan ja kuljettajan välillä ole toisin sovittu, on matkatavararahti maksettava jätettäessä matkatavara kuljetettavaksi.

20 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkatavaran merkitseminen

Matkustajan on merkittävä jokaiseen kolliin hyvin näkyvään paikkaan kestävästi ja selvästi:

a) nimensä ja osoitteensa,

b) määräpaikka.

21 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkustajan määräämisoikeus matkatavaraan nähden

1 §. Jos olosuhteet sallivat eivätkä tulli- tai muiden hallintoviranomaisten määräykset ole esteenä, matkustaja voi vaatia matkatavaran luovuttamista lähetyspaikalla matkatavaratodistuksen palauttamista sekä yleisten kuljetusehtojen niin määrätessä matkalipun esittämistä vastaan.

2 §. Yleiset kuljetusehdot voivat sisältää lisäksi muita määräyksiä määräämisoikeudesta matkatavaraan nähden, erityisesti määräyksiä määräpaikan muutoksesta ja tämän mahdollisista kustannusseurauksista matkustajalle.

22 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkatavaran luovutus

1 §. Matkatavara luovutetaan matkatavaratodistusta ja tapauksen mukaan lähetystä rasittavien kulujen suoritusta vastaan. Kuljettaja on oikeutettu, ei kuitenkaan velvollinen, toteamaan, onko matkatavaratodistuksen haltija oikeutettu saamaan matkatavaran haltuunsa.

2 §. Matkatavara katsotaan luovutetuksi matkatavaratodistuksen haltijalle myös, kun määräpaikalla voimassa olevien määräysten mukaisesti

a) se on jätetty tulli- tai veroviranomaisille heidän toimipaikkoihinsa tai varastoihinsa silloin, kun nämä eivät ole kuljettajan valvonnassa;

b) elävät eläimet on annettu kolmannen henkilön huostaan.

3 §. Matkatavaratodistuksen haltija voi vaatia määräpaikalla, että matkatavara annetaan hänelle niin pian kuin on sovittu sekä tarpeen vaatiessa tulli- tai muiden hallintoviranomaisten määräysten täyttämiseen tarpeellinen aika on kulunut.

4 §. Ellei matkatavaratodistusta esitetä, on kuljettaja velvollinen luovuttamaan matkatavaran vain sille, joka todistaa oikeutensa siihen; jos tätä oikeutta ei katsota riittävän selvästi toteennäytetyksi, voi kuljettaja vaatia vakuuden.

5 §. Matkatavara luovutetaan kirjauksessa määräpaikaksi merkityllä paikalla.

6 §. Matkatavaratodistuksen haltijalla, joka ei ole saanut matkatavaraansa 3 §:ssä mainitulla tavalla, on oikeus vaatia, että matkatavaratodistukseen merkitään päivä ja kellonaika, jolloin hän on käynyt matkatavaraa vaatimassa.

7 §. Oikeudenomistaja voi kieltäytyä vastaanottamasta matkatavaraa, jos kuljettaja ei noudata hänen pyyntöään olla läsnä tarkistettaessa matkatavaran kunto väitetyn vahingon toteamiseksi.

8 §. Muussa suhteessa matkatavaran luovutus tapahtuu luovutuspaikalla voimassa olevien määräysten mukaisesti.

IV osa (SopS 51–52/2006)

Ajoneuvot

23 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetusehdot

Yleisten kuljetusehtojen ajoneuvojen kuljetusta koskevissa erityismääräyksissä määrätään erityisesti kuljetukseen otto-, kirjaamis-, kuormaus-, kuljetus-, purkaus- ja luovutusehdot sekä matkustajan velvollisuudet.

24 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetusasiakirja

1 §. Ajoneuvojen kuljetusta koskevat sopimusvelvoitteet määrätään kuljetusasiakirjassa, joka luovutetaan matkustajalle. Kuljetusasiakirja voi olla matkalipun osa.

2 §. Kuljetusasiakirjan muoto ja sisältö sekä se, millaisin kirjaimin se on painettava ja täytettävä, määrätään yleisten kuljetusehtojen ajoneuvojen kuljetusta koskevissa erityismääräyksissä. 7 artiklan 5 §:ää sovelletaan vastaavasti.

3 §. Kuljetusasiakirjassa on oltava ainakin seuraavat merkinnät:

a) kuljettaja tai kuljettajat;

b) ilmoitus siitä, että kuljetus on myös päinvastaisesta määräyksestä huolimatta näiden yhtenäisten oikeussäännösten alainen; tämä voidaan ilmoittaa lyhenteellä CIV;

c) kaikki muut ilmoitukset, jotka tarvitaan osoittamaan sopimusvelvoitteet ajoneuvojen kuljetuksessa ja joiden nojalla matkustaja voi saattaa voimaan kuljetussopimuksesta johtuvat oikeutensa.

4 §. Ottaessaan vastaan kuljetusasiakirjan matkustajan on tarkistettava, että se on laadittu hänen ilmoitustensa mukaisesti.

25 artikla (SopS 51–52/2006)

Sovellettava oikeus

Ellei tässä luvussa toisin määrätä, sovelletaan ajoneuvojen kuljetukseen III luvun mukaisia matkatavaran kuljetusmääräyksiä.

IV osa (SopS 51–52/2006)

Kuljettajan vastuu

I luku (SopS 51–52/2006)

Vastuu matkustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta

26 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuuperiaatteet

1 §. Kuljettaja on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan kuolemasta, ruumiinvammasta tai muusta fyysisen tai henkisen koskemattomuuden haitasta rautatien käyttöön liittyvän onnettomuuden seurauksena matkustajan oleskellessa junassa, noustessa siihen tai siitä poistuessa, käytettävästä rautatieinfrastruktuurista riippumatta.

2 §. Kuljettaja on tästä vastuusta vapaa:

a) jos onnettomuus on aiheutunut rautatien käyttöön kuulumattomasta seikasta, jota kuljettaja ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää eikä estää sen seurauksia;

b) onnettomuus on aiheutunut matkustajan syystä;

c) onnettomuus johtuu kolmannen henkilön käyttäytymisestä, jota kuljettaja tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ei ole voinut välttää eikä estää sen seurauksia. Toista kuljetusyritystä, joka käyttää samaa rautatieinfrastruktuuria, ei katsota kolmanneksi henkilöksi; takautumisoikeus säilyy muuttumattomana.

3 §. Jos onnettomuus johtuu kolmannen henkilön käyttäytymisestä eikä kuljettaja tästä huolimatta ole kokonaan vapaa vastuustaan 2 §:n c kohdan mukaisesti, hän vastaa kaikesta vahingosta näiden yhtenäisten oikeussäännösten rajoituksin, ottaen kuitenkin huomioon kolmanteen henkilöön kohdistuvat mahdolliset takautumisoikeudet.

4 §. Nämä yhtenäiset oikeussäännökset eivät vaikuta siihen vastuuseen, joka saattaa tulla kuljettajan kannettavaksi muissa kuin 1 §:ssä edellytetyissä tapauksissa.

5 §. Jos yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla tapahtuvan kuljetuksen suorittajina on perättäisiä kuljettajia, matkustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta vastaa se kuljettaja, jonka kuljetussopimuksen mukaan tuli suorittaa kuljetusta onnettomuuden sattuessa. Jos kuljetuksen suorittajana oli tällöin kuljettajan asemesta suorittava kuljettaja, molemmat vastaavat yhteisvastuullisesti näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti.

27 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahingonkorvaus kuolemantapauksessa

1 §. Jos matkustaja on saanut surmansa, vahingonkorvaus käsittää:

a) matkustajan kuolemasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, erityisesti kustannukset ruumiin kuljetuksesta ja hautauksesta;

b) ellei kuolema ole seurannut välittömästi, 28 artiklassa määrätyt korvaukset.

2 §. Jos matkustajan kuoleman johdosta henkilöt, joita hän lain nojalla oli tai olisi ollut tulevaisuudessa velvollinen elättämään, menettävät toimeentulonsa, on myös tämän menetys korvattava. Sellaisten henkilöiden vahingonkorvausvaateet, joiden elatuksesta matkustaja on huolehtinut lain häntä siihen velvoittamatta, ratkaistaan kansallisen oikeuden mukaan.

28 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahingonkorvaus loukkaantumistapauksissa

Jos matkustaja on saanut ruumiinvamman tai hänen fyysistä tai henkistä koskematto-muuttaan on muuten loukattu, vahingonkorvaus käsittää:

a) korvauksen välttämättömistä kuluista, erityisesti hoidosta ja kuljetuksesta;

b) korvauksen joko täydellisestä tai osittaisesta työkyvyttömyydestä tai tarpeiden lisääntymisestä aiheutuneesta haitasta.

29 artikla (SopS 51–52/2006)

Muiden henkilövahinkojen korvaaminen

Kansallisen oikeuden mukaan ratkaistaan, onko ja missä määrin kuljettajan suoritettava korvausta muusta kuin 27 ja 28 artiklassa tarkoitetusta haitasta.

30 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahingonkorvauksen muoto ja yläraja kuoleman- ja loukkaantumistapauksissa

1 §. Edellä 27 artiklan 2 §:ssä ja 28 artiklan b kohdassa tarkoitettu vahingonkorvaus on suoritettava kertakaikkisen pääoman muodossa. Jos kuitenkin kansallisen oikeuden mukaan elinkoron maksaminen on sallittua, korvaus suoritetaan tässä muodossa, jos loukkaantunut matkustaja tai 27 artiklan 2 §:ssä tarkoitetut oikeudenomistajat sitä pyytävät.

2 §. Tämän artiklan 1 §:n nojalla maksettavan vahingonkorvauksen suuruus määrätään kansallisen oikeuden mukaan. Kuitenkin näiden yhtenäisten oikeussäännösten soveltamista varten määrätään 175 000 laskentayksikön yläraja pääomana tai tätä pääomaa vastaavana elinkorkona kutakin matkustajaa kohti siinä tapauksessa, että tämä raja kansallisen oikeuden mukaan on alhaisempi.

31 artikla (SopS 51–52/2006)

Muut kuljetusvälineet

1 §. Muissa kuin 2 §:n tapauksissa vastuuta matkustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta koskevia määräyksiä ei sovelleta vahinkoihin, jotka syntyvät kuljetuksessa, joka kuljetussopimuksen mukaisesti ei tapahdu rautateitse.

2 §. Jos rautatievaunut kuljetetaan junalautalla, vastuuta matkustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta koskevia määräyksiä sovelletaan 26 artiklan 1 §:ssä ja 33 artiklan 1 §:ssä tarkoitettuihin vahinkoihin, jotka aiheutuvat matkustajalle rautatien käyttöön liittyvän onnettomuuden seurauksena matkustajan oleskellessa näissä vaunuissa, noustessa niihin tai niistä poistuessa.

3 §. Jos rautatieliikenne poikkeuksellisista syistä keskeytyy tilapäisesti ja matkustajat kuljetetaan muulla kulkuneuvolla, kuljettaja on vastuussa näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti.

II luku (SopS 51–52/2006)

Vastuu aikataulun noudattamatta jättämisestä

32 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu junan peruuntumisesta tai myöhästymisestä tai jatkoyhteyden menettämisestä

1 §. Kuljettaja vastaa matkustajalle vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei junan peruuntumisen tai myöhästymisen tai jatkoyhteyden menettämisen johdosta matkaa voida jatkaa samana päivänä tai kyseisissä olosuhteissa matkan jatkamista samana päivänä ei voida kohtuudella vaatia. Vahingonkorvaus käsittää matkustajalle yöpymisestä sekä häntä odottaville henkilöille ilmoittamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

2 §. Kuljettaja on tästä vastuusta vapaa, jos peruutus, myöhästyminen tai jatkoyhteyden menetys johtuu jostakin seuraavasta syystä:

a) rautatien käytöstä riippumattomat seikat, joita kuljettaja ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää eikä estää niiden seurauksia,

b) matkustajan virhe tai

c) kolmannen henkilön käyttäytyminen, jota kuljettaja ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää eikä estää sen seurauksia. Toista kuljetusyritystä, joka käyttää samaa infrastruktuuria, ei katsota kolmanneksi henkilöksi; takautumisoikeudet säilyvät muuttumattomina.

3 §. Se, onko kuljettajan suoritettava korvausta muista kuin 1 §:ssä tarkoitetuista vahingoista ja missä määrin, määräytyy kansallisen oikeuden mukaan. Tätä määräystä ei sovelleta 44 artiklan tapauksessa.

III luku (SopS 51–52/2006)

Vastuu käsimatkatavarasta, eläimistä, matkatavarasta ja ajoneuvoista

1 osasto (SopS 51–52/2006)

Käsimatkatavara ja eläimet

33 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu

1 §. Matkustajan kuollessa tai loukkaantuessa vastaa kuljettaja myös vahingosta, joka aiheutuu matkustajan yllä olevien tai hänen käsimatkatavarana mukanaan kuljettamiensa esineiden täydellisestä tai osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta. 26 artiklaa sovelletaan vastaavasti.

2 §. Muussa suhteessa kuljettaja on vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat esineiden, käsimatkatavaran tai eläinten, joiden valvonta 15 artiklan mukaan kuuluu matkustajalle, täydellisestä tai osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta vain silloin, kun vahinko on luettava kuljettajan syyksi. IV osan muita artikloita, 51 artiklaa lukuun ottamatta, eikä VI osaa sovelleta tässä tapauksessa.

34 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahingonkorvauksen yläraja esineiden kadotessa tai vahingoittuessa

Kuljettajan ollessa vastuussa 33 artiklan 1 §:n mukaisesti on hänen suoritettava vahingonkorvausta enintään 1 400 laskentayksikön määrään saakka kutakin matkustajaa kohti.

35 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuusta vapauttaminen

Kuljettaja ei vastaa matkustajalle vahingosta, joka johtuu siitä, ettei matkustaja ole noudattanut tulli- tai muiden hallintoviranomaisten antamia määräyksiä.

2 osasto (SopS 51–52/2006)

Matkatavara

36 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuuperiaatteet

1 §. Kuljettaja on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu matkatavaran täydellisestä tai osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisesta luovuttamiseen saakka, samoin kuin matkatavaran luovutuksen myöhästymisestä.

2 §. Kuljettaja on tästä vastuusta vapaa, jos katoamiseen, vahingoittumiseen tai myöhästyneeseen luovuttamiseen on syynä matkustajan virhe, hänen määräyksensä, joka ei johdu kuljettajan virheestä, matkatavarassa itsessään oleva vika tai seikat, joita rautatie ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

3 §. Kuljettaja on tästä vastuusta vapaa, jos katoaminen tai vahingoittuminen on aiheutunut erityisistä vahingonvaaroista, jotka liittyvät yhteen tai useampaan seuraavista seikoista:

a) päällyksen puuttuminen tai puutteellisuus;

b) matkatavaran erikoinen laatu;

c) esineiden, joita ei oteta kuljetettavaksi, lähettäminen matkatavarana.

37 artikla (SopS 51–52/2006)

Todistustaakka

1 §. Kuljettaja on velvollinen näyttämään toteen, että katoamiseen, vahingoittumiseen tai myöhästyneeseen luovuttamiseen on ollut syynä jokin 36 artiklan 2 §:n tarkoittamista seikoista.

2 §. Jos kuljettaja osoittaa, että katoaminen tai vahingoittuminen on, asianhaarat huomioon ottaen, voinut johtua yhdestä tai useammasta 36 artiklan 3 §:ssä mainitusta erityisestä vahingonvaarasta, oletetaan sen johtuneen siitä tai niistä. Oikeudenomistajalla on kuitenkin oikeus osoittaa, ettei vahinko kokonaan tai osaksikaan ole aiheutunut jostakin näistä vahingonvaaroista.

38 artikla (SopS 51–52/2006)

Perättäiset kuljettajat

Jos yhden kuljetussopimuksen nojalla tapahtuvan kuljetuksen suorittajina on useampia perättäisiä kuljettajia, jokainen näistä ottaessaan kuljetettavaksi matkatavaran matkatavaratodistuksineen tai ajoneuvon kuljetusasiakirjoineen, liittyy matkatavaran tai ajoneuvon kuljetuksen osalta kuljetussopimukseen matkatavaratodistuksen tai kuljetusasiakirjan ehtojen mukaisesti ja sitoutuu tästä johtuviin velvoitteisiin. Jokainen kuljettaja on tällöin vastuussa kuljetuksen suorituksesta koko kuljetusmatkalla luovutukseen saakka.

39 artikla (SopS 51–52/2006)

Suorittava kuljettaja

1 §. Vaikka kuljettaja, olipa hän siihen kuljetussopimuksen nojalla oikeutettu tai ei, on siirtänyt kuljetuksen tosiasiallisen suorittamisen kokonaan tai osaksi suorittavalle kuljettajalle, vastaa kuljettaja kuitenkin koko kuljetuksesta.

2 §. Kaikkia näiden yhtenäisten oikeussäännösten kuljettajan vastuuta säänteleviä määräyksiä sovelletaan myös suorittavan kuljettajan vastuuseen suorittamastaan kuljetuksesta. 48 ja 52 artiklaa sovelletaan niissä tapauksissa, jolloin suorittavan kuljettajan henkilökuntaa ja muita hänen kuljetuksen suorittamiseen käyttämiään henkilöitä vastaan nostetaan kanne.

3 §. Erityissopimus, jolla kuljettaja ottaa itselleen velvoitteita, jotka näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaan eivät kuulu hänelle, tai luopuu oikeuksista, jotka näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaan kuuluvat hänelle, koskee suorittavaa kuljettajaa vain, jos hän on nimenomaan suostunut tähän kirjallisesti. Riippumatta siitä, onko suorittava kuljettaja antanut tällaisen suostumuksen, erityissopimuksesta johtuvat velvoitteet ja luopumisilmoitukset sitovat kuljettajaa.

4 §. Jos sekä kuljettaja että suorittava kuljettaja ovat vastuussa, he vastaavat yhteisvastuullisesti.

5 §. Korvaus, joka voidaan vaatia kuljettajalta, suorittavalta kuljettajalta sekä heidän henkilökunnaltaan ja muilta henkilöiltä, joita he käyttävät kuljetuksen suorittamiseen, ei saa kokonaismäärältään ylittää näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä edellytettyjä vastuun enimmäismääriä.

6 §. Tämä artikla ei vaikuta kuljettajan ja korvaavan kuljettajan keskinäisiin takautumisoikeuksiin.

40 artikla (SopS 51–52/2006)

Katoamisolettamus

1 §. Oikeudenomistaja voi muita todisteita esittämättä katsoa kollin kadonneeksi, ellei sitä luovuteta hänelle tai aseteta haettavaksi 14 päivän kuluessa siitä, kun luovutusta 22 artiklan 3 §:n mukaisesti on pyydetty.

2 §. Jos kadonneeksi katsottu kolli löytyy vuoden kuluessa siitä, kun pyyntö sen luovuttamisesta on esitetty, on kuljettajan ilmoitettava siitä oikeudenomistajalle, jos tämän osoite tiedetään tai voidaan saada selville.

3 §. Oikeudenomistaja voi 30 päivän kuluessa 2 §:n mukaisen ilmoituksen saamisesta vaatia, että matkatavara luovutetaan hänelle. Hänen on tällöin suoritettava matkatavaran kuljetuskustannukset lähetyspaikalta paikalle, jolla luovuttaminen tapahtuu, ja palautettava saamansa korvausmäärä vähentämällä siitä tähän korvaukseen ehkä sisältyneet kustannukset. Hänellä on kuitenkin edelleen oikeus vaatia vahingonkorvausta luovutuksen myöhästymisestä 43 artiklan mukaisesti.

4 §. Ellei löytynyttä matkatavaraa vaadita takaisin 3 §:ssä mainitun määräajan kuluessa tai jos matkatavara löytyy yli vuoden kuluttua luovutuspyynnön esittämisestä, on matkatavara kuljettajan käytettävissä sen paikkakunnan lakien ja määräysten mukaan, jolla matkatavara on.

41 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvaus katoamistapauksessa

1 §. Matkatavaran kadotessa täydellisesti tai osittain kuljettajan on suoritettava, olematta enemmälti korvausvelvollinen:

a) jos vahingon määrä on todistettu, tätä määrää vastaava korvaus, enintään kuitenkin 80 laskentayksikköä puuttuvan bruttopainon kilogrammalta tai 1 200 laskentayksikköä kollia kohti;

b) ellei vahingon määrää ole todistettu, kertakaikkinen korvaus, jonka suuruus on 20 laskentayksikköä puuttuvan bruttopainon kilogrammalta tai 300 laskentayksikköä kollia kohti.

Korvaustapa puuttuvaa kilogrammaa tai kollia kohti määrätään yleisissä kuljetusehdoissa.

2 §. Lisäksi kuljettajan on korvattava suoritetut kuljetusmaksut ja muut kadonneen matkatavaran kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset sekä jo suoritetut tullit ja valmisteverot.

42 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvaus vahingoittumistapauksesta

1 §. Jos matkatavara on vahingoittunut, kuljettajan on suoritettava matkatavaran arvonvähennyksen määrä. Muita korvausvaateita ei oteta huomioon.

2 §. Korvaus ei saa ylittää:

a) jos koko lähetyksen arvo on vahingoittumisen johdosta alentunut: määrää, johon se olisi noussut lähetyksen kokonaan kadottua;

b) jos vain osa lähetyksestä on vahingoittumisen johdosta arvoltaan laskenut: määrää, johon se olisi noussut arvoltaan alentuneen osan kokonaan kadotessa.

43 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvaus luovutuksen myöhästyessä

1 §. Matkatavaran luovutuksen viivästyessä kuljettajan on suoritettava kultakin alkavalta 24 tunnin ajalta matkatavaran luovutusvaatimuksen tekemisestä luettuna, enintään kuitenkin 14 päivältä:

a) jos oikeudenomistaja todistaa siitä aiheutuneen vahingon, tavaran vaurioituminen mukaan luettuna: korvausta, jonka määrä vastaa aiheutunutta vahinkoa, enintään 0,80 laskentayksikköä myöhästyneen matkatavaran bruttopainon kilogrammaa kohti tai 14 laskentayksikköä myöhästynyttä kollia kohti;

b) ellei oikeudenomistaja osoita siitä aiheutuneen vahinkoa: kertakaikkista korvausta, jonka määrä on 0,14 laskentayksikköä myöhästyneen matkatavaran bruttopainon kilogrammaa kohti tai 2,80 laskentayksikköä myöhästynyttä kollia kohti.

Korvaustapa kilogrammaa tai kollia kohti määrätään yleisissä kuljetusehdoissa.

2 §. Jos matkatavara on kokonaan kadonnut, 1 §:ssä mainittua korvausta ei suoriteta 41 artiklassa mainitun korvauksen lisäksi.

3 §. Jos osa matkatavarasta on kadonnut, 1 §:ssä mainittu korvaus on suoritettava siitä osasta, joka ei ole kadonnut.

4 §. Jos matkatavara on vahingoittunut eikä vahingoittuminen johdu luovutuksen myöhästymisestä, suoritetaan 1 §:ssä mainittu korvaus tarvittaessa 42 artiklassa mainitun korvauksen lisäksi.

5 §. Missään tapauksessa 1 §:ssä sekä 41 ja 42 artiklassa edellytettyjen korvausten kokonaismäärä ei saa ylittää määrää, joka maksettaisiin matkatavaran kokonaan kadotessa.

3 osasto (SopS 51–52/2006)

Ajoneuvot

44 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvaus myöhästymisestä

1 §. Jos ajoneuvon kuormaus tai luovutus viivästyy kuljettajan syystä, kuljettajan on, mikäli oikeudenomistaja osoittaa viivästyksestä aiheutuneen vahinkoa, suoritettava korvaus, jonka määrä ei saa ylittää ajoneuvon kuljetusmaksua.

2 §. Jos kuormauksen viivästyessä kuljettajan syystä oikeudenomistaja luopuu kuljetussopimuksesta, kuljetusmaksu maksetaan hänelle takaisin. Mikäli oikeudenomistaja osoittaa tästä viivytyksestä aiheutuneen vahinkoa, hän voi lisäksi vaatia korvausta, jonka määrä ei saa ylittää ajoneuvon kuljetusmaksua.

45 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvaus ajoneuvon katoamisesta

Jos koko ajoneuvo tai osa siitä katoaa, oikeudenomistajalle todistetusta vahingosta suoritettava korvaus lasketaan ajoneuvon käyvän arvon mukaan eikä se saa ylittää 8 000 laskentayksikköä. Kuormattu tai tyhjä perävaunu katsotaan ajoneuvoksi.

46 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu muista esineistä

1 §. Ajoneuvoon jätettyjen tai ajoneuvoon kiinnitetyissä säiliöissä (esim. matkatavarasäiliöt tai suksilaatikot) kuljetettavien esineiden osalta kuljettaja vastaa ainoastaan vahingosta, joka on aiheutunut kuljettajan syystä. Kokonaiskorvaus ei saa ylittää 1 400 laskentayksikköä.

2 §. Ajoneuvon ulkopuolelle kiinnitetyistä esineistä, 1 §:ssä mainitut säiliöt mukaan luettuna, kuljettaja vastaa vain, jos osoitetaan, että vahinko johtuu kuljettajan toimenpiteestä tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuu.

47 artikla (SopS 51–52/2006)

Sovellettava oikeus

Ellei tämän osaston säännöksissä toisin määrätä, sovelletaan ajoneuvoihin 2 osaston vastuuta matkatavarasta koskevia säännöksiä.

IV luku (SopS 51–52/2006)

Yhteiset määräykset

48 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuurajoitusoikeuden menettäminen

Näiden yhtenäisten oikeussäännösten vastuurajoituksia sekä kansallisen oikeuden määräyksiä, jotka rajoittavat korvaukset tiettyyn määrään, ei sovelleta, jos osoitetaan, että vahinko johtuu kuljettajan toimenpiteestä tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuu.

49 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvausmäärän muuntaminen ja korko

1 §. Jos korvausmäärää laskettaessa on muunnettava ulkomaisissa rahayksiköissä ilmoitettuja summia, muuntaminen tapahtuu korvauksen maksupäivänä maksupaikalla voimassa olevan kurssin mukaan.

2 §. Oikeudenomistaja voi vaatia korvausmäärälle korkoa, joka lasketaan viiden prosentin vuotuiskoron mukaan alkaen 55 artiklassa mainitun maksuvaatimuksen esittämispäivästä tai, ellei tällaista maksuvaatimusta ole tehty, kanteen vireillepanopäivästä.

3 §. Kuitenkin 27 ja 28 artiklan nojalla maksettavasta korvauksesta korkoa lasketaan vasta siitä päivästä, jolloin ne olosuhteet, joihin korvaussumman määrääminen on perustunut, ovat syntyneet, jos tämä päivä on myöhäisempi kuin maksuvaatimuksen esittäminen tai kanteen vireillepanopäivä.

4 §. Matkatavaran osalta korkoa suoritetaan vain, jos korvaus ylittää 16 laskentayksikköä matkatavaratodistusta kohden.

5 §. Ellei oikeudenomistaja hänelle määrätyn kohtuullisen ajan kuluessa toimita matkatavaran osalta kuljettajalle vaateen lopullista käsittelyä varten tarpeellisia asiakirjoja, ei korkoja lasketa tämän määräajan umpeen kulumisen ja asiakirjojen sisäänjättöpäivän väliseltä ajalta.

50 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu ydinonnettomuuden yhteydessä

Kuljettaja on vapaa hänelle näiden yhtenäisten oikeussäännösten nojalla tulevasta vastuusta, kun ydinonnettomuus on aiheuttanut vahingon ja kun jossakin sopimusvaltiossa voimassa olevien lakien ja määräysten nojalla, jotka koskevat vastuuta ydinenergian alalla, tästä vahingosta on vastuussa asianomaisen laitoksen haltija tai joku muu henkilö hänen asemastaan.

51 artikla (SopS 51–52/2006)

Henkilöt, joista kuljettaja on vastuussa

Kuljettaja on vastuussa henkilökunnastaan ja muista kuljetuksen suorittamiseen käyttämistään henkilöistä heidän suorittaessa tehtäviään. Rautatieinfrastruktuurin, jolla kuljetus tapahtuu, hallintona pidetään niitä henkilöitä, joita kuljettaja käyttää kuljetuksen suorittamiseen.

52 artikla (SopS 51–52/2006)

Muut kanteet

1 §. Kaikissa tapauksissa, joihin näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan, voidaan kuljettajaa vastaan ajaa vahingonkorvauskannetta, tapahtuipa se millä perusteella tahansa, vain näissä oikeussäännöksissä edellytetyin ehdoin ja rajoituksin.

2 §. Sama koskee kanteita henkilökuntaa ja muita henkilöitä vastaan, joista kuljettaja on vastuussa 51 artiklan nojalla.

V osa (SopS 51–52/2006)

Matkustajan vastuu

53 artikla (SopS 51–52/2006)

Erityiset vastuuperiaatteet

Matkustaja on vastuussa kuljettajalle kaikista vahingoista,

a) jotka aiheutuvat siitä, ettei hän ole noudattanut

1. 10, 14 ja 20 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan,

2. yleisten kuljetusehtojen ajoneuvojen kuljetusta koskevista erityismääräyksistä johtuvia velvollisuuksiaan,

3. vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevista oikeussäännöksistä (RID) johtuvia velvollisuuksiaan tai

b) jotka ovat matkustajan mukanaan kuljettamien esineiden tai eläinten aiheuttamia, mikäli hän ei voi todistaa vahingon aiheutuneen olosuhteiden johdosta, joita matkustaja tunnolliselta matkustajalta vaadittavasta huolellisuudesta huolimatta ei ole voinut välttää eikä estää niiden seurauksia. Tämä määräys ei koske kuljettajalle 26 artiklan ja 33 artiklan 1 §:n nojalla kuuluvaa vastuuta.

VI osa (SopS 51–52/2006)

Vaateiden toteuttaminen

54 artikla (SopS 51–52/2006)

Osittaisen katoamisen tai vahingoittumisen toteaminen

1 §. Jos kuljettaja huomaa tai otaksuu tai oikeudenomistaja väittää, että osa kuljettajan vastuulla kuljetetusta esineestä (matkatavara, ajoneuvo) on kadonnut tai että esine on vahingoittunut, kuljettajan on viipymättä ja mikäli mahdollista oikeudenomistajan läsnä ollessa laadittava vahingon laadun mukainen tarkastuspöytäkirja esineen kunnosta ja mikäli mahdollista vahingon suuruudesta ja syystä sekä vahingon tapahtumahetkestä.

2 §. Jäljennös tästä tarkastuspöytäkirjasta on lunastuksetta toimitettava oikeudenomistajalle.

3 §. Ellei oikeudenomistaja hyväksy pöytäkirjassa esitettyjä seikkoja, hän voi vaatia, että matkatavaran tai ajoneuvon kunto sekä vahingon syy ja määrä todetaan kuljetussopimuksen osapuolten nimeämän asiantuntijan toimesta tai oikeudenkäyntiteitse. Menettelyssä noudatetaan sen valtion lakeja ja määräyksiä, jossa toteaminen tapahtuu.

55 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaateiden esittäminen

1 §. Kuljettajan vastuuta matkustajien kuoleman- ja loukkaantumistapauksessa koskevat vaateet on esitettävä kirjallisesti sille kuljettajalle, jota vastaan kannetta voidaan ajaa. Jos kyseessä on kuljetus, jonka suorittavat perättäiset kuljettajat yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla, vaateet voidaan esittää myös ensimmäiselle tai viimeiselle kuljettajalle samoin kuin kuljettajalle, jolla on siinä maassa, jossa matkustajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka sijaitsee, pääkonttorinsa tai sivukonttori taikka toimipaikka, jonka välityksellä kuljetussopimus on solmittu.

2 §. Muut kuljetussopimukseen perustuvat vaateet on esitettävä kirjallisesti 56 artiklan 2 ja 3 §:ssä mainitulle kuljettajalle.

3 §. Asiakirjat, joiden liittämistä vaatimuksiin oikeudenomistaja pitää tarpeellisena, on esitettävä joko alkuperäisinä tai jäljennöksinä, jotka on vahvistettava asian-mukaisesti, jos kuljettaja niin vaatii. Selvittäessään vaatimukset lopullisesti voi kuljettaja vaatia takaisin matkalipun, matkatavaratodistuksen ja kuljetusasiakirjan.

56 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljettajat, joita vastaan kannetta voidaan ajaa

1 §. Vahingonkorvauskannetta, joka perustuu kuljettajan vastuuseen matkustajien kuoleman- tai loukkaantumistapauksessa, voidaan ajaa ainoastaan 26 artiklan 5 §:ssä tarkoitettua vastuussa olevaa kuljettajaa vastaan.

2 §. Tämän artiklan 4 §:n tapausta lukuun ottamatta muita matkustajan kuljetus-sopimukseen perustuvia kanteita voidaan ajaa ainoastaan ensimmäistä, viimeistä tai sitä kuljettajaa vastaan, jonka kuljetusosuudella kanteen aiheuttanut seikka tapahtui.

3 §. Jos kuljetuksen suorittajina on perättäisiä kuljettajia ja kuljettaja, joka on velvollinen luovuttamaan matkatavaran tai ajoneuvon, on suostumuksellaan merkitty matkatavaratodistukseen tai ajoneuvon kuljetusasiakirjaan, voidaan 2 §:n mukaisia kanteita ajaa häntä vastaan siinäkin tapauksessa, ettei hän ole vastaanottanut matkatavaraa tai ajoneuvoa.

4 §. Kuljetussopimuksen perusteella suoritetun maksun palauttamista koskevaa kannetta voidaan ajaa joko sitä kuljettajaa vastaan, joka on tämän maksun kantanut, tai sitä vastaan, jonka hyväksi maksu on kannettu.

5 §. Kannetta voidaan ajaa muitakin kuin 2 ja 4 §:ssä mainittuja kuljettajia vastaan, milloin se esitetään vastahaasteena tai väitteenä samaan kuljetussopimukseen perustuvaa päävaatimusta koskevassa oikeudenkäynnissä.

6 §. Mikäli näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan suorittavaan kuljettajaan, voidaan kannetta ajaa myös häntä vastaan.

7 §. Jos kantajalla on oikeus valita jokin useammasta kuljettajasta, hänen valinta-oikeutensa lakkaa niin pian kuin kanne on voitu panna vireille niistä jotakuta vastaan; tämä on voimassa myös silloin, kun kantajalla on oikeus valita yhden tai useamman kuljettajan ja suorittavan kuljettajan välillä.

57 artikla (SopS 51–52/2006)

Laillinen tuomioistuin

1 §. Näihin yhtenäisiin oikeussäännöksiin perustuvat kanteet voidaan panna vireille osapuolten sopimuksella määräämissä jäsenvaltioiden tuomioistuimissa tai sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa vastaajalla on kotipaikkansa tai vakinainen asuinpaikkansa tai pääkonttorinsa tai sivukonttori taikka toimisto, jonka välityksellä kuljetussopimus on solmittu. Kanteita ei voida panna vireille muissa tuomioistuimissa.

2 §. Kun näihin yhtenäisiin oikeussäännöksiin perustuva kanne on käsiteltävänä 1 §:n mukaisessa laillisessa tuomioistuimessa tai kun tällainen tuomioistuin on antanut päätöksen tällaisessa riitajutussa, uutta kannetta ei voida panna vireille samasta syystä samojen osapuolten kesken, paitsi siinä tapauksessa, ettei tuomioistuimen, jossa ensimmäinen kanne pantiin vireille, päätöstä voida panna toimeen siinä maassa, jossa uusi kanne pannaan vireille.

58 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuoleman- ja loukkaantumistapauksista johtuvan vaateen raukeaminen

1 §. Oikeudenomistajan kuljettajan vastuuseen matkustajien kuoleman- tai loukkaantumistapauksissa perustuva vaade raukeaa, ellei hän ilmoita matkustajaa kohdanneesta onnettomuudesta 12 kuukauden kuluessa vahingosta tiedon saatuaan jollekin niistä kuljettajista, joille korvausvaatimus 55 artiklan 1 §:n mukaan voidaan esittää. Jos oikeudenomistaja ilmoittaa onnettomuudesta suullisesti, on kuljettajan annettava hänelle tästä ilmoituksesta kirjallinen todistus.

2 §. Vaade ei kuitenkaan raukea

a) jos oikeudenomistaja on 1 §:ssä mainittuna aikana esittänyt korvausvaatimuksen jollekin 55 artiklan 1 §:ssä mainituista kuljettajista;

b) vastuussa oleva kuljettaja on 1 §:ssä mainitun ajan kuluessa saanut tiedon matkustajaa kohdanneesta onnettomuudesta muuta tietä;

c) jos onnettomuudesta ei ole lainkaan ilmoitettu tai siitä on ilmoitettu liian myöhään ja laiminlyönti on johtunut oikeudenomistajasta riippumattomista olosuhteista;

d) jos oikeudenomistaja osoittaa, että onnettomuus on aiheutunut kuljettajan tuottamuksesta.

59 artikla (SopS 51–52/2006)

Matkatavaran kuljetuksesta johtuvan vaateen raukeaminen

1 §. Oikeudenomistajan ottaessa matkatavaran vastaan raukeavat kaikki ne kul-jetussopimukseen perustuvat vaateet kuljettajaa vastaan, jotka johtuvat matkatavaran osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta tai luovutuksen myöhästymisestä.

2 §. Korvausvaateet eivät kuitenkaan raukea:

a) kysymyksen ollessa osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta:

1. jos katoaminen tai vahingoittuminen on todettu 54 artiklan mukaisesti, ennen kuin oikeudenomistaja on ottanut matkatavaran haltuunsa;

2. jos toteaminen, joka 54 artiklan mukaisesti olisi pitänyt suorittaa, on laiminlyöty yksinomaan kuljettajan omasta syystä;

b) kysymyksen ollessa sellaisesta ulkonaisesti näkymättömästä vahingosta, joka todetaan vasta oikeudenomistajan otettua matkatavaran haltuunsa, mikäli oikeudenomistaja:

1. pyytää 54 artiklan mukaista toteamista heti, kun vahinko on havaittu ja viimeistään kolmantena päivänä matkatavaran haltuunotosta sekä

2. lisäksi todistaa vahingon syntyneen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana;

c) kysymyksen ollessa luovutuksen myöhästymisestä, jos oikeudenomistaja esittää 21 päivän kuluessa vaatimuksensa jollekin 56 artiklan 3 §:ssä mainituista kuljettajista;

d) jos oikeudenomistaja osoittaa, että vahinko on aiheutunut kuljettajan tuottamuksesta.

60 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaateen vanhentuminen

1 §. Vahingonkorvausvaateet, jotka perustuvat kuljettajan vastuuseen matkustajien kuolemasta tai loukkaantumisesta, vanhentuvat seuraavasti:

a) matkustajan osalta kolmessa vuodessa onnettomuutta seuraavasta päivästä lukien;

b) muiden oikeudenomistajien osalta kolmessa vuodessa matkustajan kuolemaa seuraavasta päivästä lukien, kuitenkin niin, ettei tämä aika saa ylittää viittä vuotta onnettomuutta seuraavasta päivästä lukien.

2 §. Muiden kuljetussopimukseen perustuvien vaateiden vanhentumisaika on yksi vuosi. Vanhentumisaika on kuitenkin kaksi vuotta, jos kyseessä on kanne sellaisen vahingon johdosta, joka johtuu teosta tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuu.

3 §. Edellä 2 §:ssä mainittu vanhentumisaika alkaa:

a) kun kyseessä on korvausvaade täydellisestä katoamisesta: neljännestätoista päivästä 22 artiklan 3 §:ssä tarkoitetun määräajan kuluttua umpeen;

b) kun kyseessä on korvausvaade osittaisen katoamisen tai vahingoittumisen tai luovutuksen myöhästymisen johdosta: päivästä, jolloin matkatavara on luovutettu matkustajalle;

c) kaikissa muissa matkustajakuljetusta koskevissa tapauksissa: päivästä, jolloin matkalipun kelpoisuusaika päättyy.

Vanhentumisajan alkukohdaksi ilmoitettua päivää ei lueta tähän aikaan.

4 §. Kuljettajalle 55 artiklan mukaisesti tarvittavin asiakirjoin osoitetun vaateen van hentumisaika keskeytyy siihen päivään saakka, jolloin kuljettaja kirjallisesti hylkää vaateen ja palauttaa asiakirjat. Jos vaateeseen on osittain suostuttu, jatkuu vanhentumisaika siltä vaateen osalta, joka vielä on riidanalainen. Velvollisuus todistaa, että vaade on esitetty tai vastaus toimitettu ja asiakirjat palautettu, kuuluu sille, joka vetoaa tällaiseen seikkaan. Myöhemmät samaa asiaa koskevat vaatimukset eivät keskeytä vanhentumisaikaa.

5 §. Vanhentunutta vaadetta ei voida enää esittää edes vastahaasteen tai väitteen muodossa.

6 §. Muussa suhteessa vanhentumisen lakkaamisesta tai keskeyttämisestä on voimassa kansallinen oikeus.

VII luku (SopS 51–52/2006)

Kuljettajan väliset suhteet

61 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetusmaksun jako

1 §. Kunkin kuljettajan on maksettava muille kuljetukseen osallistuneille kuljettajille näille tuleva osa kuljetusmaksusta, jonka se on kantanut tai jonka sen olisi pitänyt kantaa. Maksutapa määrätään kuljettajien välisillä sopimuksilla.

2 §. 6 artiklan 3 §:ää, 16 artiklan 3 §:ää ja 25 artiklaa sovelletaan myös perättäisten kuljettajien välisiin suhteisiin.

62 artikla (SopS 51–52/2006)

Takautumisoikeus

1 §. Kuljettajalla, joka on suorittanut näiden yhtenäisten oikeussäännösten perusteella korvausta, on kuljetukseen osallistuneisiin kuljettajiin kohdistuva takautumisoikeus seuraavien määräysten mukaan:

a) kuljettaja, joka on aiheuttanut vahingon, on yksin siitä vastuussa;

b) jos useat kuljettajat ovat aiheuttaneet vahingon, vastaa kukin kuljettaja siitä vahingosta, jonka se on aiheuttanut; jos tällaista erittelyä ei voida suorittaa, korvausmäärä on jaettava niiden kesken c kohdan mukaisesti;

c) ellei voida näyttää toteen, kuka kuljettajista on aiheuttanut vahingon, korvausmäärä on jaettava kaikkien kuljetukseen osallistuneiden kuljettajien kesken, lukuun ottamatta niitä, jotka osoittavat, etteivät ne ole aiheuttaneet vahinkoa; jako toimitetaan kuljettajille tulevan kuljetusmaksun osuuden mukaisessa suhteessa.

2 §. Jos jokin kuljettajista on maksukyvytön, sen osalle tuleva maksamaton osuus on jaettava kaikkien muiden kuljetukseen osallistuneiden kuljettajien kesken kuljettajille tulevan kuljetusmaksuosuuden mukaisessa suhteessa.

63 artikla (SopS 51–52/2006)

Menettely takautumisjutuissa

1 §. Kuljettajalla, jota vastaan 62 artiklassa mainittua takautumiskannetta ajetaan, ei ole oikeutta kiistää sen maksun oikeellisuutta, jonka takautumiskanteen esittänyt kuljettaja on suorittanut, jos korvausmäärän on vahvistanut tuomioistuin, sen jälkeen kun ensiksi mainitulle kuljettajalle on asianmukaisesti annettu tieto haasteesta ja sillä on ollut tilaisuus esiintyä väliintulijana jutussa. Pääkannetta käsittelevä tuomioistuin määrää haasteen tiedoksi antamista ja väliintulijana esiintymistä varten määräajat.

2 §. Kuljettajan, joka esittää takautumiskanteen, on esitettävä vaatimuksensa samassa kanteessa kaikkia kuljetukseen osallistuneita kuljettajia vastaan, joiden kanssa ei ole päästy sovintoratkaisuun sillä uhalla, että takautumisoikeus niitä vastaan, joita ei ole haastettu, raukeaa.

3 §. Tuomioistuimen tulee yhdistää kaikki sen käsiteltävänä olevat takautumiskanteet.

4 §. Kuljettaja, joka haluaa toteuttaa takautumisoikeutensa, voi nostaa oikeusjutun sen maan tuomioistuimissa, jossa jollakin kuljetukseen osallistuneista kuljettajista on pääkonttorinsa tai sivukonttori taikka toimisto, jonka välityksellä kuljetussopimus on solmittu.

5 §. Jos kanne on nostettava useita kuljettajia vastaan, kanteen nostavalla kuljettajalla on oikeus valita jokin 4 §:n mukaan laillisista tuomioistuimista, jossa hän panee kanteen vireillä.

6 §. Takautumiskannetta ei saa yhdistää oikeudenomistajan kuljetussopimuksen perusteella vireille panemaan korvauskanteeseen.

64 artikla (SopS 51–52/2006)

Takautumista koskevat sopimukset

Kuljettajat voivat tehdä keskenään 61 ja 62 artiklasta poikkeavia sopimuksia.

Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta tavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta (CIM - Yleissopimuksen liite B) (SopS 51–52/2006)

Ks. muutoksista myös SopS 69/2015.

I osa (SopS 51–52/2006)

Yleiset määräykset

1 artikla (SopS 51–52/2006)

Soveltamisala

1 §. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan kuljetussopimuksen osapuolten kotipaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta kaikkiin tavaran maksullista rauta-tiekuljetusta koskeviin sopimuksiin, kun paikka, jossa tavara otetaan kuljetettavaksi, ja edellytetty luovutuspaikka sijaitsevat kahdessa eri jäsenvaltiossa.

2 §. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan tavaran maksullista rautatie-kuljetusta koskeviin sopimuksiin myös silloin, kun paikka, jossa tavara otetaan kuljetettavaksi, ja edellytetty luovutuspaikka sijaitsevat kahdessa eri valtiossa, joista vain toinen on jäsenvaltio, jos kuljetussopimuksen osapuolet ovat sopineet, että kuljetussopimus on näiden yhtenäisten oikeussäännösten alainen.

3 §. Jos kansainvälinen kuljetus suoritetaan yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla rajat ylittävän rautatiekuljetuksen lisäksi maanteitse tai sisävesireittiä jäsenvaltion sisäisessä liikenteessä, siihen sovelletaan näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä.

4 §. Jos kansainvälinen kuljetus suoritetaan yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla rautatiekuljetuksen lisäksi meritse tai rajat ylittävänä kuljetuksena sisävesireittiä, siihen sovelletaan näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä, mikäli meri- tai sisävesikuljetus tapahtuu linjoilla, jotka on merkitty yleissopimuksen 24 artiklan 1 §:ssä mainittuun linjaluetteloon.

5 §. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä ei sovelleta kuljetuksiin naapurivaltioiden alueella sijaitsevien asemien välillä, jos näiden asemien infrastruktuuria hallinnoi yksi tai useampi infrastruktuurihallinto, joka kuuluu yhdelle näistä valtioista.

6 §. Jokainen valtio, joka kuuluu johonkin muuhun, näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä vastaavaan yleissopimukseen tavaran suorasta kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta, voi esittäessään hakemuksen liittymisestä COTIF-sopimukseen varata itselleen oikeuden soveltaa näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä kuljetuksiin vain osalla sen alueella sijaitsevasta rautatieinfrastruktuurista. Tämä rautatieinfrastruktuurin osa on määriteltävä tarkasti, ja sen on liityttävä jonkin jäsenvaltion rautatieinfrastruktuuriin. Jos valtio on tehnyt tällaisen varauman, näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan vain, jos

a) kuljetussopimuksessa edellytetty tavaran kuljetukseenotto- tai luovutuspaikka sekä edellytetty kuljetusreitti sijaitsevat kyseisellä rautatieinfrastruktuurin osalla tai

b) kyseinen rautatieinfrastruktuurin osa yhdistää kahden jäsenvaltion rautatieinfrastruktuuria ja on kuljetussopimuksessa sovittu kauttakulkukuljetuksen kuljetusreitiksi.

7 §. Valtio, joka on tehnyt 6 §:n mukaisen varauman, voi milloin tahansa luopua siitä ilmoittamalla tallettajalle. Luopumisilmoitus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin tallettaja on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille. Varauma lakkaa olemasta voimassa, kun 6 §:n ensimmäisessä lauseessa mainitun muun yleissopimuksen voimassaolo päättyy kyseisen valtion osalta.

2 artikla (SopS 51–52/2006)

Julkisoikeudelliset määräykset

Kuljetukset, joihin näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan, ovat muilta osin julkisoikeudellisten määräysten, erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien määräysten sekä tullioikeuden ja eläinsuojelulakien säännösten alaisia.

3 artikla (SopS 51–52/2006)

Käsitteiden määrittely

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitetaan

a) "kuljettajalla" sopimuksenmukaista kuljettajaa, jonka kanssa lähettäjä on sol-minut kuljetussopimuksen näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti, tai yhtä perättäisistä kuljettajista, joka on vastuussa kuljetussopimuksen nojalla;

b) "suorittavalla kuljettajalla" kuljettajaa, joka ei ole solminut kuljetussopimusta lähettäjän kanssa, mutta jolle a kohdan mukainen kuljettaja on siirtänyt rauta-tiekuljetuksen tosiasiallisen suorittamisen kokonaisuudessaan tai osaksi;

c) "yleisillä kuljetusehdoilla" yleisten kauppaehtojen tai tariffien muodossa kussa-kin jäsenvaltiossa voimassa olevia kuljettajan ehtoja, joista kuljetussopimuksen solmimisen myötä on tullut tämän osa;

d) "yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksiköllä" konttia, vaihtokoria, puoliperävaunua tai muita näihin verrattavia kuormayksiköitä, joita käytetään yhdistetyissä kuljetuksissa.

4 artikla (SopS 51–52/2006)

Poikkeamat

1 §. Jäsenvaltiot voivat solmia sopimuksia poikkeamista näistä yhtenäisistä oikeus-säännöksistä kuljetuksille, jotka tapahtuvat yksinomaan rajan molemmin puolin sijaitsevan kahden aseman välillä, jos niiden ja rajan välissä ei ole muuta asemaa.

2 §. Kuljetuksille kahden jäsenvaltion välillä kauttakulkuna sellaisen valtion kautta, joka ei ole jäsenvaltio, asianomaiset valtiot voivat solmia sopimuksia, jotka poikkeavat näistä yhtenäisistä oikeussäännöksistä.

3 §. Tämän artiklan 1 ja 2 §:n mukaisista sopimuksista sekä niiden voimaantulosta ilmoitetaan valtioidenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestölle. Järjestön pääsihteeri saattaa ne jäsenvaltioiden ja asianomaisten kuljetusyritysten tietoon.

5 artikla (SopS 51–52/2006)

Pakottava oikeus

Ellei näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä nimenomaan toisin määrätä, on jokainen sopimus, joka suoraan tai epäsuorasti poikkeaa niistä, mitätön ja ilman oikeusvaikutusta. Tällaisen sopimuksen mitättömyys ei tee kuljetussopimuksen muita määräyksiä mitättömiksi. Kuljettaja voi kuitenkin ottaa itselleen enemmän vastuuta ja velvollisuuksia kuin mitä näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä edellytetään.

II osa (SopS 51–52/2006)

Kuljetussopimuksen solmiminen ja toimeenpano

6 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetussopimus

1 §. Kuljetussopimuksella kuljettaja sitoutuu kuljettamaan tavaran maksua vastaan määräpaikkaan ja luovuttamaan sen siellä vastaanottajalle.

2 §. Kuljetussopimuksen todisteena on yhtenäisen mallin mukainen rahtikirja. Rahtikirjan puuttuminen, puutteellisuus tai katoaminen ei vaikuta kuljetussopimuksen olemassaoloon eikä voimassaoloon, vaan kuljetussopimus pysyy näiden yhtenäisten oikeussäännösten alaisena.

3 §. Lähettäjän ja kuljettajan on allekirjoitettava rahtikirja. Allekirjoituksen voi korvata leimalla, kirjanpitokoneen merkinnällä tai muulla sopivalla tavalla.

4 §. Lähettäjän on todistettava tavaran vastaanotto kuljetukseen sopivalla tavalla rahtikirjan kaksoiskappaleessa ja luovutettava tämä kaksoiskappale lähettäjälle.

5 §. Rahtikirja ei käy konossementista.

6 §. Rahtikirja on laadittava jokaisesta lähetyksestä. Jos lähettäjän ja kuljettajan kesken ei ole muusta sovittu, saa yksi rahtikirja koskea vain yhden vaunun kuormaa.

7 §. Kuljetuksessa, joka kulkee Euroopan yhteisön tullialueen tai yhteistä passitus-menettelyä soveltavan alueen kautta, on jokaista lähetystä seurattava 7 artiklan vaatimukset täyttävä rahtikirja.

8 §. Kansainväliset kuljettajajärjestöt vahvistavat yhtenäiset rahtikirjamallit yhteis-työssä kansainvälisten asiakasjärjestöjen ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten sekä jokaisen sellaisen valtioidenvälisen järjestön kanssa, joka on oman tullilainsäädännön omaava alueellinen talousyhteisö.

9 §. Rahtikirja kaksoiskappaleineen voi olla myös luettaviksi kirjoitusmerkeiksi muunnettavien elektronisten tietotallenteiden muodossa. Tietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytettävien menettelyjen on taattava elektronisen rahtikirjan samanarvoisuus paperisen rahtikirjan kanssa, erityisesti sen todistusvoiman suhteen.

7 artikla (SopS 51–52/2006)

Rahtikirjan sisältö

1 §. Rahtikirjaan on merkittävä seuraavat tiedot:

a) laatimispäivä ja –paikka;

b) lähettäjän nimi ja osoite;

c) kuljetussopimuksen solmineen kuljettajan nimi ja osoite;

d) sen, jolle tavara tosiasiallisesti luovutetaan kuljetettavaksi, nimi ja osoite, ellei tämä ole c kohdan mukainen kuljettaja.

e) tavarakuljetuksen vastaanottopaikka ja -aika;

f) luovutuspaikka;

g) vastaanottajan nimi ja osoite;

h) tavara- ja päällyslajin nimitys, vaarallisten aineiden osalta myös vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevissa oikeussäännöksissä (RID) edellytetty nimitys;

i) kollien lukumäärä sekä kappaletavaralähetysten tunnistamiseen tarvittavat erityiset merkit ja numerot;

j) vaunun numero vaunukuormakuljetuksissa;

k) omilla pyörillään kulkevan ja tavarana kuljetettavaksi jätettävän rautatiekulkuneuvon numero;

l) yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksiköiden osalta lisäksi niiden laji, numero tai muut niiden tunnistamiseen tarvittavat tunnusmerkit;

m) tavaran bruttopaino tai määrän ilmoitus muussa muodossa;

n) tarkka luettelo niistä tulli- tai muiden hallintoviranomaisten vaatimista asiakirjoista, jotka ovat rahtikirjan liitteenä tai kuljettajan käytettävissä jossakin lähemmin nimetyssä virastossa tai muussa sopimuksella sovitussa paikassa;

o) kuljetukseen liittyvät kustannukset (rahti, lisämaksut, tullit ja muut kuljetussopimuksen solmimisen ja perilletoimituksen välisenä aikana aiheutuvat kustannukset), mikäli ne peritään vastaanottajalta, tai muu ilmoitus, että rahti peritään vastaanottajalta;

p) ilmoitus siitä, että kuljetus on mistään päinvastaisesta sopimuksesta huolimatta näiden yhtenäisten oikeussäännösten alainen.

2 §. Tarvittaessa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä seuraavat tiedot:

a) jos kuljetuksen suorittajina on perättäisiä kuljettajia, kuljettaja, joka on velvollinen toimittamaan tavaran perille, mikäli tämä on antanut suostumuksensa nimensä merkitsemiseen rahtikirjaan;

b) lähettäjän vastuulla olevat kustannukset;

c) tavaran luovutuksen yhteydessä perittävä jälkivaatimusmäärä;

d) ilmoitus tavaran arvosta ja hankintaedun määrästä;

e) sovittu toimitusaika;

f) sovittu kuljetusreitti;

g) luettelo kuljettajalle luovutetuista asiakirjoista, joita ei ole mainittu 1 §:n n kohdassa;

h) lähettäjän ilmoitus vaunuun kiinnitettyjen lyijykkeiden lukumäärästä ja nimityksestä.

3 §. Osapuolet voivat merkitä rahtikirjaan muitakin tarpeelliseksi katsomiaan tietoja.

8 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu rahtikirjan ilmoituksista

1 §. Lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat kuljettajalle siitä,

a) että lähettäjän rahtikirjassa ilmoittamat tiedot ovat vääriä, epätarkkoja tai epätäydellisiä tai ettei niitä ole merkitty niitä varten varattuun kohtaan tai

b) ettei lähettäjä ole ilmoittanut RIDissä määrättyjä tietoja.

2 §. Jos kuljettaja merkitsee lähettäjän pyynnöstä ilmoituksia rahtikirjaan, katsotaan, ellei toisin osoiteta, että hän toimii lähettäjän nimissä.

3 §. Jos rahtikirjaan ei ole tehty 7 artiklan 1 §:n p kohdassa mainittua ilmoitusta, kuljettaja vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, jotka tämän laiminlyönnin johdosta tavaran oikeudenomistajalle aiheutuvat.

9 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaaralliset aineet

Ellei lähettäjä ole ilmoittanut RIDissä määrättyjä tietoja, kuljettaja voi milloin tahansa olosuhteiden niin vaatiessa purkaa tai hävittää tavarat tai tehdä ne vaarattomiksi tarvitsematta suorittaa korvausta, jos kuljettaja ei tavarat kuljetettavaksi ottaessaan ollut tietoinen niiden vaarallisuudesta.

10 artikla (SopS 51–52/2006)

Kustannusten maksaminen

1 §. Ellei lähettäjän ja kuljettajan välillä ole toisin sovittu, on lähettäjän maksettava kustannukset (rahti, lisämaksut, tullit ja muut sopimuksen solmimisen ja perilletoimituksen välisenä aikana aiheutuvat kustannukset).

2 §. Jos kustannukset on lähettäjän ja kuljettajan välisellä sopimuksella siirretty vastaanottajan maksettavaksi, mutta vastaanottaja ei ole lunastanut rahtikirjaa, saattanut voimaan 17 artiklan 3 §:n mukaisesti kuljetussopimuksesta johtuvia oikeuksiaan eikä muuttanut 18 artiklan mukaisesti kuljetussopimusta, lähettäjä on velvollinen maksamaan kustannukset.

11 artikla (SopS 51–52/2006)

Tarkastus

1 §. Kuljettajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa, noudatetaanko kuljetusehtoja ja onko lähetys yhtäpitävä lähettäjän rahtikirjaan tekemien merkintöjen kanssa. Jos tarkastus koskee lähetyksen sisältöä, se tapahtuu mahdollisuuksien mukaan oikeudenomistajan läsnä ollessa; jos tämä ei ole mahdollista, kuljettaja kutsuu kaksi riippumatonta todistajaa, elleivät valtion, jossa tarkastus tapahtuu, lait ja määräykset toisin määrää.

2 §. Jos lähetys ei ole rahtikirjan merkintöjen mukainen tai määrätyin ehdoin kuljetettavaksi otettavien tavaroiden kuljetusmääräyksiä ei ole noudatettu, on tarkastuksen tulos merkittävä tavaran mukana seuraavan rahtikirjan lehteen sekä myös rahtikirjan kaksoiskappaleeseen, mikäli se on vielä kuljettajan hallussa. Tässä tapauksessa tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset merkitään tavaran rasitteeksi, ellei niitä ole heti suoritettu.

3 §. Lähettäjä voi kuormausta suorittaessaan vaatia kuljettajaa tarkistamaan tavaran ja sen päällyksen kunnon sekä rahtikirjan kollien määrää, merkkejä ja numeroita samoin kuin tavaran bruttopainoa tai muulla tavoin ilmoitettua määrää koskevien merkintöjen oikeellisuuden. Kuljettaja on velvollinen suorittamaan tarkastuksen vain, jos hänellä on käytettävissä tähän kohtuullisia keinoja. Kuljettajalla on oikeus vaatia tarkistuskustannusten korvaamista. Tarkistuksen tulos on merkittävä rahtikirjaan.

12 artikla (SopS 51–52/2006)

Rahtikirjan todistusvoima

1 §. Ellei toisin osoiteta, rahtikirja on todiste kuljetussopimuksen solmimisesta ja sen sisällöstä sekä siitä, että kuljettaja on ottanut tavaran kuljetettavaksi.

2 §. Jos kuljettaja on kuormannut tavaran, on rahtikirja, ellei toisin osoiteta, todiste tavaran ja sen päällyksen kunnon vastaavuudesta rahtikirjan merkintöjen kanssa tai, ellei merkintöjä ole, tavaran ulkonaisesti hyvästä kunnosta kuljettajan ottaessa sen kuljetettavaksi samoin kuin rahtikirjan kollien määrää, merkkejä ja numeroita sekä bruttopainoa tai muulla tavoin ilmoitettua määrää koskevien ilmoitusten oikeellisuudesta.

3 §. Jos lähettäjä on kuormannut tavaran, on rahtikirja, ellei toisin osoiteta, todiste tavaran ja sen päällyksen kunnon vastaavuudesta rahtikirjan merkintöjen kanssa tai, el-lei merkintöjä ole, tavaran ulkonaisesti hyvästä kunnosta sekä 2 §:n mukaisten merkintöjen oikeellisuudesta vain, jos kuljettaja on tarkastanut ne ja merkinnyt tarkastuksensa yhtäpitävän tuloksen rahtikirjaan.

4 §. Rahtikirja ei kuitenkaan kelpaa todisteeksi, jos siinä on perusteltu varauma. Varauma voidaan perustella erityisesti sillä, ettei kuljettajalla ollut käytettävissä kohtuullisia keinoja rahtikirjan merkintöjen tarkistamiseksi.

13 artikla (SopS 51–52/2006)

Tavaran kuormaaminen ja purkaminen

1 §. Lähettäjä ja kuljettaja sopivat siitä, kenen tehtävänä on tavaran kuormaaminen ja purkaminen. Ellei tästä ole sovittu, kuormaus- ja purkamisvelvollisuus on kappaletavaran osalta kuljettajalla sekä vaunukuormien osalta kuormaaminen lähettäjällä ja purkaminen tavaran toimittamisen jälkeen vastaanottajalla.

2 §. Jos lähettäjä kuormaa tavaran, hän vastaa puutteellisen kuormauksen seurauksista ja korvaa kuljettajalle erityisesti tälle aiheutuneet vahingot. Kuljettajan on osoitettava kuormauksen puutteellisuus.

14 artikla (SopS 51–52/2006)

Päällys

Lähettäjä on vastuussa kuljettajalle kaikista tavaran päällyksen puuttumisesta tai puutteellisuudesta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista paitsi, jos puutteellisuus on ilmeinen tai ollut kuljettajan tiedossa tavaraa kuljetukseen vastaanotettaessa eikä kuljettaja ole esittänyt tämän suhteen mitään varaumia.

15 artikla (SopS 51–52/2006)

Hallinnollisten määräysten täyttäminen

1 §. Lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan asiakirjat, jotka tarvitaan ennen tavaran toimittamista suoritettavia tulli- tai muita hallinnollisia muodollisuuksia varten, taikka asetettava nämä asiakirjat kuljettajan käyttöön ja annettava tälle kaikki tarpeelliset tiedot.

2 §. Kuljettaja ei ole velvollinen tarkastamaan näiden asiakirjojen ja tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä. Lähettäjä vastaa kuljettajalle kaikista asiakirjojen ja tietojen puuttumisesta, epätäydellisyydestä tai virheellisyydestä aiheutuvista vahingoista paitsi, jos syy on kuljettajan.

3 §. Kuljettaja vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat rahtikirjaan merkittyjen ja sen mukana seuraavien tai kuljettajalle luovutettujen asiakirjojen katoamisesta tai väärästä käytöstä, ellei asiakirjojen katoamisesta tai niiden väärästä käytöstä aiheutunut vahinko johdu seikoista, joita kuljettaja ei voinut välttää eikä estää niiden seurauksia. Vahingonkorvaus ei kuitenkaan saa ylittää sitä, joka tulisi maksettavaksi tavaran kadotessa.

4 §. Lähettäjä voi rahtikirjaan tehtävällä merkinnällä ja vastaanottaja 18 artiklan 3 §:n nojalla annettavalla määräyksellä vaatia,

a) että hänen on itsensä tai valtuuttamansa asiamiehen edustamana saatava olla läsnä tulli- tai muita hallinnollisia muodollisuuksia suoritettaessa antaakseen kaikkia kysymykseen tulevia tietoja ja esittääkseen tarpeellisia selityksiä;

b) että hän, mikäli hän on siihen oikeutettu sen maan lakien ja määräysten mukaan, jossa tulli- tai muiden hallintoviranomaisten vaatimat muodollisuudet suoritetaan, suorittaa itse nämä muodollisuudet tai antaa valtuutettunsa ne suorittaa;

c) että silloin kun hän itse tai hänen valtuuttamansa asiamies on läsnä tulli- tai muita hallinnollisia muodollisuuksia suoritettaessa tai ne suorittaa, hän myös maksaa tullimaksut ja muut kulut, mikäli hän on siihen oikeutettu sen maan lakien ja määräysten mukaan, jossa nämä toimitukset tapahtuvat.

Näissä tapauksissa ei lähettäjällä, vastaanottajalla, jolla on määräysvalta, eikä heidän valtuuttamallaan asiamiehellä ole oikeutta ottaa tavaraa haltuunsa.

5 §. Jos lähettäjä on määrännyt tulli- tai muut hallinnolliset muodollisuudet suoritettaviksi paikassa, jossa voimassa olevat säännökset eivät salli näiden muodollisuuksien suorittamista, tai muuten toimitettaviksi tavalla, jota ei voida noudattaa, on kuljettajan käytettävä menettelyä, jonka hän katsoo oikeudenomistajalle edullisimmaksi, ja ilmoitettava lähettäjälle toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

6 §. Jos lähettäjä on maksanut tullit, kuljettaja voi toimittaa tullimuodollisuudet har-kintansa mukaan joko matkan varrella tai määräpaikassa.

7 §. Ellei vastaanottaja ole lunastanut rahtikirjaa määräpaikassa voimassa olevien määräysten mukaisen ajan kuluessa, kuljettaja voi menetellä 5 §:n mukaisesti.

8 §. Lähettäjän on huolehdittava tulli- tai muiden hallinnollisten määräysten mukaisesta tavaroiden päällystämisestä ja peittämisestä. Ellei lähettäjä ole päällystänyt tai peittänyt tavaroita määräysten mukaisesti, kuljettaja voi huolehtia tästä; syntyneillä kustannuksilla rasitetaan tavaraa.

16 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetusmääräajat

1 §. Lähettäjä ja kuljettaja sopivat kuljetusmääräajasta. Mikäli sopimusta ei ole tehty, kuljetusaika ei kuitenkaan saa olla 2–4 §:ssä mainittuja pitempi.

2 §. Ellei 3–4 §:ssä toisin määrätä, enimmäiskuljetusaika on:

a) vaunukuormalähetyksille:

- toimitusaika 12 tuntia

- kuljetusaika, kutakin alkavaa 400 km kohti 24 tuntia;

b) kappaletavaralähetyksille:

- toimitusaika 24 tuntia

- kuljetusaika, kutakin alkavaa 200 km kohti 24 tuntia.

Etäisyys tarkoittaa sovittua tai, ellei tällaista ole, lyhintä mahdollista kuljetusreittiä.

3 §. Kuljettaja voi määrätä tietyn pituisia lisämääräaikoja seuraavissa tapauksissa:

a) kuljetuksille, joihin käytetään:

- linjoja, joilla on erilainen raideväli,

- meritietä tai sisävesireittejä,

- maantietä rautatieyhteyden puuttuessa;

b) tavallisuudesta poikkeavia olosuhteita varten, joita aiheuttavat joko liikenteen poikkeuksellinen lisääntyminen tai poikkeukselliset liikennöimisvaikeudet.

Lisämääräaikojen pituus on ilmoitettava yleisissä kuljetusehdoissa.

4 §. Kuljetusmääräaika alkaa sen jälkeen, kun tavara on otettu kuljetettavaksi; sitä pidennetään viivytystä vastaavasti, mikäli syy ei ole kuljettajan. Kuljetusmääräaika keskeytyy sunnuntaisin ja virallisina juhlapäivinä.

17 artikla (SopS 51–52/2006)

Tavaran luovuttaminen

1 §. Kuljettajan on luovutettava rahtikirja ja tavara vastaanottajalle sovitulla toimituspaikalla kuittausta ja kuljetussopimuksesta johtuvien kuljettajan saatavien suoritusta vastaan.

2 §. Tavara katsotaan luovutetuksi vastaanottajalle, kun se toimituspaikalla voi-massa olevien määräysten mukaisesti on

a) jätetty tulli- tai veroviranomaisille heidän toimipaikkoihinsa tai varastoihinsa, silloin kun nämä eivät ole kuljettajan valvonnassa;

b) varastoitu kuljettajan tiloihin tai huolitsijan huostaan tai yleiseen varastoon.

3 §. Tavaran saavuttua luovutuspaikalle vastaanottaja voi vaatia kuljettajaa luovuttamaan hänelle rahtikirjan ja tavaran. Jos tavaran katoaminen on todettu tai tavara ei ole saapunut 29 artiklan 1 §:ssä mainitussa määräajassa, vastaanottaja voi tämän määräajan päätyttyä omissa nimissään saattaa voimaan kuljettajaa vastaan kuljetussopimukseen perustuvat oikeutensa.

4 §. Oikeudenomistaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tavaraa vielä senkin jälkeen, kun hän on vastaanottanut rahtikirjan ja maksanut kuljetussopimuksesta johtuvat kulut, niin kauan kuin hänen vaatimiinsa toimenpiteisiin väitetyn vahingon toteamiseksi ei ole ryhdytty.

5 §. Muilta osin tavaran luovutus tapahtuu toimituspaikalla voimassa olevien määräysten mukaan.

6 §. Jos tavara on luovutettu vastaanottajalle perimättä sitä ennen tavaraa rasittavaa jälkivaatimusta, on kuljettajan maksettava lähettäjälle vahingonkorvausta jälkivaatimusmäärään asti; tällöin kuljettajalla on takautuva vaade vastaanottajaa kohtaan.

18 artikla (SopS 51–52/2006)

Määräämisoikeus tavaraan nähden

1 §. Lähettäjällä on määräämisoikeus tavaraan nähden ja oikeus muuttaa jälkikäteen kuljetussopimusta. Hän voi erityisesti vaatia, että kuljettaja

a) pysäyttää kuljetuksen;

b) lykkää tavaran luovuttamista;

c) luovuttaa tavaran muulle henkilölle kuin rahtikirjaan merkitylle vastaanottajalle;

d) luovuttaa tavaran muulla luovutuspaikalla kuin rahtikirjaan merkityllä.

2 §. Vaikka lähettäjällä onkin rahtikirjan kaksoiskappale, lakkaa lähettäjän oikeus kuljetussopimuksen muuttamiseen, kun

a) vastaanottaja on lunastanut rahtikirjan;

b) vastaanottaja on ottanut tavaran vastaan;

c) vastaanottaja on saattanut voimaan oikeutensa 17 artiklan 3:n mukaisesti;

d) vastaanottaja on oikeutettu 3 §:n mukaisesti antamaan muutosmääräyksiä; tästä hetkestä lähtien kuljettajan on noudatettava vastaanottajan määräyksiä ja ohjeita.

3 §. Vastaanottajalla on oikeus muuttaa kuljetussopimusta rahtikirjan laatimisesta lähtien, ellei lähettäjä ole määrännyt toisin rahtikirjassa.

4 §. Vastaanottajan oikeus kuljetussopimuksen muuttamiseen lakkaa, kun vastaanottaja on

a) lunastanut rahtikirjan;

b) ottanut vastaan tavaran;

c) saattanut voimaan oikeutensa 17 artiklan 3 §:n mukaisesti;

d) määrännyt 5 §:n mukaisesti, että tavara on luovutettava muulle henkilölle ja että tämä on saattanut voimaan 17 artiklan 3 §:n mukaiset oikeutensa.

5 §. Jos vastaanottaja on määrännyt, että tavara on luovutettava muulle henkilölle, ei tällä ole oikeutta muuttaa kuljetussopimusta.

19 artikla (SopS 51–52/2006)

Määräämisoikeuden käyttö

1 §. Jos lähettäjä tai 18 artiklan 3 §:n tapauksessa vastaanottaja haluaa jälkikäteen muuttaa kuljetussopimusta, hänen on esitettävä kuljettajalle rahtikirjan kaksois-kappale, johon muutokset on merkittävä.

2 §. Lähettäjän tai 18 artiklan 3 §:n tapauksessa vastaanottajan on korvattava kuljettajalle kaikki kustannukset ja vahingot, jotka muutosmääräyksestä aiheutuvat.

3 §. Muutosmääräyksen toimeenpanon on oltava mahdollinen, sallittu ja kohtuudella vaadittava ajankohtana, jolloin ohjeet sen toimeenpanijalle saapuvat, eikä se saa haitata kuljettajan tavanomaista liikennettä tai aiheuttaa vahinkoa muiden lähetysten lähettäjille tai vastaanottajille.

4 §. Muutosmääräys ei saa aiheuttaa lähetyksen jakamista.

5 § Ellei kuljettaja 3 §:n määräysten johdosta voi toimeenpanna muutosmääräystä, kuljettajan on viipymättä ilmoitettava tästä muutosta pyytäneille.

6 §. Kuljettaja vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat kuljettajan syyksi luettavasta muutosmääräyksen noudattamatta jättämisestä tai sen epätarkasta noudattamisesta. Vahingonkorvauksen ei tule kuitenkaan olla suurempi kuin tavaran katoamistapauksessa.

7 §. Jos kuljettaja toimeenpanee lähettäjän muutosmääräyksen vaatimatta rahtikirjan kaksoiskappaleen esittämistä, kuljettaja vastaa vastaanottajalle aiheutuneesta vahingosta, jos lähettäjä on luovuttanut rahtikirjan kaksoiskappaleen vastaanottajalle. Vahingonkorvauksen ei tule kuitenkaan olla suurempi kuin tavaran katoamistapauksessa.

20 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetusesteet

1 §. Jos kuljetukselle ilmaantuu este, kuljettaja ratkaisee, onko parempi kuljettaa tavara välittömästi eteenpäin muuttamalla kuljetusreittiä vai onko määräämisoikeuden omistajan edun mukaista pyytää tältä ohjeita antamalla tälle kaikki kuljettajan tiedossa olevat hyödylliset tiedot.

2 §. Jos kuljetusta on mahdotonta jatkaa, on kuljettajan pyydettävä ohjeita määräämisoikeuden omistajalta. Ellei kuljettaja kohtuullisen ajan kuluessa saa ohjeita, kuljettajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka hän katsoo määräämisoikeuden tavaraan nähden omaavan henkilön kannalta parhaimmiksi.

21 artikla (SopS 51–52/2006)

Tavaran luovuttamista kohtaavat esteet

1 §. Jos tavaran luovuttamiselle ilmaantuu este, kuljettajan on ilmoitettava siitä viipymättä lähettäjälle ja pyydettävä tämän ohjeita, ellei lähettäjä ole rahtikirjaan tekemällään merkinnällä vaatinut, että tavara on luovutusesteen sattuessa palautettava suoraan hänelle.

2 §. Jos este tavaran luovuttamiselle lakkaa ennen lähettäjän ohjeiden saapumista kuljettajalle, on tavara luovutettava vastaanottajalle. Lähettäjälle on ilmoitettava tästä viipymättä.

3 §. Jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta tavaraa vastaan, on lähettäjällä oikeus antaa ohjeita tavaraan nähden, vaikka hän ei voisikaan esittää rahtikirjan kaksoiskappaletta.

4 §. Jos tavaran luovuttamista kohtaa este sen jälkeen, kun vastaanottaja on muuttanut kuljetussopimusta 18 artiklan 3 – 5 §:n nojalla, kuljettajan on ilmoitettava tästä vastaanottajalle.

22 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljetus- ja luovutusesteiden seuraukset

1 §. Kuljettajalla on oikeus saada korvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että kuljettaja

a) pyytää ohjeita,

b) toimeenpanee ohjeet,

c) ei saa, tai ei saa ajoissa, pyytämiään ohjeita,

d) pyytämättä ohjeita tekee 20 artiklan 1 §:n mukaisen ratkaisun, ellei kuljettaja itse ole aiheuttanut näitä kustannuksia. Kuljettaja voi nimenomaan periä rahdin tosiasiallisesta kuljetusreitistä ja vaatia vastaavaa kuljetusmääräaikaa.

2 §. Edellä 20 artiklan 2 §:ssä ja 21 artiklan 1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kuljettaja voi purkaa tavaran heti määräämisoikeuden omistajan kustannuksella. Purkamisen jälkeen kuljetus katsotaan päättyneeksi. Kuljettajan on tämän jälkeen säilytettävä tavara määräämisoikeuden omistajaa varten. Kuljettaja voi kuitenkin uskoa tavaran kolmannelle henkilölle vastaten tällöin vain tämän kolmannen henkilön huolellisesta valinnasta. Tavaraa rasittavat edelleen kaikki rahtikirjasta johtuvat saatavat sekä kaikki muut kustannukset.

3 §. Jos kyseessä on helposti pilaantuva tavara tai tavaran kunto oikeuttaa tällaisen toimenpiteen tai säilytyskustannukset eivät ole suhteessa tavaran arvoon, kuljettaja voi määräämisoikeuden omistajan ohjeita odottamatta myydä tavaran. Kuljettaja voi myös muissa tapauksissa myydä tavaran, ellei hän saa kohtuullisen ajan kuluessa määräämisoikeuden omistajalta päinvastaisia ohjeita, joiden toimeenpanoa häneltä voidaan kohtuudella vaatia.

4 §. Jos tavara on myyty, on tuotto, vähennettynä tavaraa rasittavilla kustannuksilla, pidettävä määräämisoikeuden omistajan käytettävissä. Jos myyntituotto on näitä kustannuksia pienempi, lähettäjän on maksettava erotus.

5 §. Myyntitapa määräytyy sen paikkakunnan lakien ja määräysten tai tapojen mukaan, jolla tavara on.

6 §. Ellei lähettäjä kuljetus- tai toimitusesteiden sattuessa anna kohtuullisen ajan kuluessa ohjeita eikä 2 ja 3 §:n mukaista kuljetus- tai toimitusestettä voida poistaa, voi kuljettaja palauttaa tavaran lähettäjälle tämän kustannuksella tai, mikäli on perusteltua, hävittää sen.

III osa (SopS 51–52/2006)

Vastuu

23 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuuperiaatteet

1 §. Kuljettaja on vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tavaran täydellisestä tai osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta kuljetettavaksi ottamisen ja vastaanottajalle luovuttamisen välisenä aikana, samoin kuin kuljetusmääräajan ylittämisestä aiheutuvasta vahingosta riippumatta siitä, mitä rautatieinfrastruktuuria käytetään.

2 §. Kuljettaja on tästä vastuusta vapaa, jos tavaran katoaminen tai vahingoittuminen tai kuljetusmääräajan ylitys on aiheutunut oikeudenomistajan tekemästä virheestä, tämän antamasta määräyksestä, johon ei ole syynä kuljettajan tekemä virhe, tavaran omasta viallisuudesta (itsestään pilaantumisesta, hupenemisesta jne.) tai olosuhteista, joita kuljettaja ei ole voinut välttää eikä estää niiden seurauksia.

3 §. Kuljettaja on tästä vastuusta vapaa, jos katoaminen tai vahingoittuminen on aiheutunut yhteen tai useampaan seuraavista seikoista liittyvästä erityisestä vaarasta:

a) kuljetus avovaunussa yleisten kuljetusehtojen mukaisesti tai milloin tästä on nimenomaan sovittu ja mainittu rahtikirjassa; ilmaston vaikutusten aiheuttamia vahinkoja lukuun ottamatta ei yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksikköihin tai suljettuihin maantieajoneuvoihin kuormattujen ja rautatievaunuissa kuljetettavien tavaroiden kuljetusta katsota avovaunukuljetukseksi; jos lähettäjä käyttää vaunupeitteitä tavaroiden kuljetukseen avovaunussa, kuljettajalla on vain se vastuu, joka hänellä on avovaunuissa ilman vaunupeitteitä tapahtuvista kuljetuksista siinäkin tapauksessa, että kyseessä ovat tavarat, joita yleisten kuljetusehtojen mukaan ei kuljeteta avovaunuissa;

b) päällyksen puuttuminen tai puutteellisuus, kun kyseessä ovat tavarat, jotka laatunsa puolesta ovat alttiita hupenemiselle tai vahingoittumiselle, jos päällys joko puuttuu tai on puutteellinen;

c) lähettäjän kuormaustoimenpiteet tai vastaanottajan purkamistoimenpiteet;

d) tiettyjen tavaroiden luonnollinen ominaisuus, jonka johdosta ne ovat alttiita joko täydelliselle tai osittaiselle katoamiselle tai vahingoittumiselle, erityisesti särkymisen, ruosteen, itsestään tapahtuvan pilaantumisen, kuivumisen tai vähenemisen vuoksi;

e) kollien väärä, epätarkka tai epätäydellinen nimitys tai numerointi;

f) elävien eläinten kuljetus;

g) kuljetus, jonka mukana voimassa olevien määräysten tai lähettäjän ja kuljettajan kesken tehdyn ja rahtikirjassa mainitun sopimuksen mukaan on oltava saattaja, jos katoaminen tai vahingoittuminen on aiheutunut vahingonvaarasta, jolta saattamisen piti suojella.

24 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu kuljetettaessa rautatiekulkuneuvoja tavarana

1 §. Kuljetettaessa omilla pyörillään kulkevia rautatiekulkuneuvoja, jotka on jätetty kuljetettavaksi tavarana, kuljettaja vastaa vahingosta, joka aiheutuu rautatie-kulkuneuvon tai sen osien katoamisesta tai vahingoittumisesta kuljetukseen vastaanoton ja perilletoimituksen välisenä aikana sekä kuljetusmääräajan ylityksestä, ellei kuljettaja osoita, ettei vahinko ole tapahtunut hänen syystään.

2 §. Kuljettaja ei vastaa sellaisten irto-osien katoamisesta, joita ei ole merkitty kulkuneuvon pitkittäissivuille tai kulkuneuvon mukana seuraavaan luetteloon.

25 artikla (SopS 51–52/2006)

Todistustaakka

1 §. Kuljettaja on velvollinen näyttämään toteen, että tavaran katoamiseen tai vahingoittumiseen tai kuljetusmääräajan ylittämiseen on ollut syynä jokin 23 artiklan 2 §:n tarkoittamista seikoista.

2 §. Kun kuljettaja osoittaa, että katoaminen tai vahingoittuminen on asianhaarat huomioon ottaen voinut aiheutua yhdestä tai useammasta 23 artiklan 3 §:ssä mainitusta erityisestä vahingonvaarasta, oletetaan sen johtuneen siitä tai niistä. Oikeudenomistajalla on kuitenkin oikeus osoittaa, ettei vahinko kokonaan tai osaksikaan ole aiheutunut näistä vaaroista.

3 §. Tämä olettamus ei tule kyseeseen 23 artiklan 3 §:n a kohdassa mainitussa tapauksessa, jos tavaran hupeneminen on ollut tavallista suurempi tai jos kokonaisia esineitä on kadonnut.

26 artikla (SopS 51–52/2006)

Perättäiset kuljettajat

Jos yhden ainoan kuljetussopimuksen nojalla tapahtuvan kuljetuksen suorittajina on useita perättäisiä kuljettajia, jokainen näistä, ottamalla kuljetettavaksi tavaran rahtikirjoineen, liittyy kuljetussopimukseen tämän rahtikirjan ehtojen mukaisesti ja sitoutuu tästä johtuviin velvoitteisiin. Jokainen kuljettaja on tällöin vastuussa kuljetuksen suorituksesta koko kuljetusmatkalla tavaran luovutukseen saakka.

27 artikla (SopS 51–52/2006)

Suorittava kuljettaja

1 §. Vaikka kuljettaja, olipa hän siihen kuljetussopimuksen nojalla oikeutettu tai ei, on siirtänyt kuljetuksen tosiasiallisen suorittamisen kokonaan tai osaksi suorittavalle kuljettajalle, vastaa kuljettaja kuitenkin edelleen koko kuljetuksesta.

2 §. Kaikkia näiden yhtenäisten oikeussäännösten kuljettajan vastuuta säänteleviä määräyksiä sovelletaan myös suorittavan kuljettajan vastuuseen hänen suorittamastaan kuljetuksesta. 36 ja 41 artiklaa sovelletaan niissä tapauksissa, jolloin suorittavan kuljettajan henkilökuntaa tai muita hänen kuljetuksen suorittamiseen käyttämiään henkilöitä vastaan nostetaan kanne.

3 §. Erityissopimus, jolla kuljettaja ottaa itselleen velvoitteita, jotka näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaan eivät kuulu hänelle, tai luopuu oikeuksista, jotka näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaan kuuluvat hänelle, koskee suorittavaa kuljettajaa vain, jos hän on nimenomaan suostunut tähän kirjallisesti. Riippumatta siitä, onko suorittava kuljettaja antanut tällaisen suostumuksen, tällaisesta erityissopimuksesta johtuvat velvoitteet tai luopumisilmoitukset sitovat kuljettajaa.

4 §. Jos sekä kuljettaja että suorittava kuljettaja ovat vastuussa, he vastaavat yhteisvastuullisesti.

5 §. Korvaus, joka kuljettajalta, suorittavalta kuljettajalta sekä heidän henkilö-kunnaltaan ja muilta henkilöiltä, joita he käyttävät kuljetuksen suorittamiseen, voidaan vaatia, ei saa kokonaismäärältään ylittää näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä edellytettyjä vastuun enimmäismääriä.

6 §. Tämä artikla ei vaikuta kuljettajan ja suorittavan kuljettajan keskinäisiin takautumisoikeuksiin.

28 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahinko-olettamus uudelleen kuljetettavaksi jätettäessä

1 §. Kun näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti kuljetettavaksi jätetty lähetys on jätetty uudelleen kuljetettavaksi samojen oikeussäännösten mukaisesti ja kun lähetyksen todetaan osittain kadonneen tai vahingoittuneen sen jälkeen, kun se on jätetty uudelleen kuljetettavaksi, oletetaan katoamisen tai vahingoittumisen tapahtuneen viimeisen kuljetussopimuksen aikana, jos lähetys on ollut kuljettajan hallinnassa ja jos se on jätetty uudelleen kuljetettavaksi sellaisena kuin se on saapunut paikkaan, jossa se jätetään uudelleen kuljetettavaksi.

2 §. Samoin on oletettava myös silloin, kun uudelleen kuljetettavaksi jättämistä edeltänyt kuljetussopimus ei ole ollut näiden yhtenäisten oikeussäännösten alainen, mikäli näitä oikeussäännöksiä olisi ollut sovellettava jätettäessä tavara kuljetettavaksi suoraan alkuperäiseltä lähetyspaikalta lopulliselle luovutuspaikalle.

3 §. Samoin on oletettava lisäksi silloin, kun uudelleen kuljetettavaksi jättämistä edeltänyt kuljetussopimus on ollut jonkun muun, näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä vastaavan, suoraa kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevan yleissopimuksen alainen ja tämä sopimus sisältää saman oikeusolettamuksen näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti kuljetettavaksi jätettyjen lähetysten hyväksi.

29 artikla (SopS 51–52/2006)

Tavaran katoamisolettamus

1 §. Oikeudenomistaja voi muita todisteita esittämättä katsoa tavaran kadonneeksi, ellei sitä ole annettu vastaanottajalle tai asetettu hänen käytettäväkseen 30 päivän kuluessa kuljetusmääräajan päättymisestä.

2 §. Saadessaan korvauksen kadonneesta tavarasta oikeudenomistaja voi kirjallisesti vaatia, että hänelle on viipymättä ilmoitettava, mikäli tavara löytyy vuoden kuluessa vahingonkorvauksen suorittamisesta. Kuljettajan on annettava kirjallinen todistus tästä vaatimuksesta.

3 §. Saatuaan 2 §:n mukaisen ilmoituksen oikeudenomistaja voi 30 päivän kuluessa vaatia, että tavara luovutetaan hänelle, kun hän on maksanut kuljetussopimuksesta johtuvat saatavat ja palauttanut saamansa korvauksen, josta on mahdollisesti vähennetty tähän korvausmäärään lasketut kulut. Hän säilyttää kuitenkin oikeutensa vahingonkorvaukseen 33 ja 35 artiklassa tarkoitetusta kuljetusmääräajan ylittämisestä.

4 §. Ellei edellä 2 §:ssä mainittua vaatimusta ole esitetty tai ohjeita annettu 3 §:ssä mainitun määräajan kuluessa tai jos tavara löytyy yli vuoden kuluttua vahingonkorvauksen maksamisesta, on tavara kuljettajan käytettävissä sen paikkakunnan lakien ja määräysten mukaan, jolla tavara on.

30 artikla (SopS 51–52/2006)

Tavaran katoamisesta suoritettava korvaus

1 §. Tavaran kadotessa kokonaan tai osittain kuljettajan on suoritettava korvaus, joka on laskettava pörssihinnan mukaan tai tämän puuttuessa käyvän kauppahinnan mukaan tai molempien puuttuessa sen yleisen arvon mukaan, joka samoilla ja samanlaatuisilla tavaroilla on ollut lähetyspaikalla tavaraa kuljetettavaksi otettaessa. Muita vahingonkorvauksia kuljettajan ei tarvitse suorittaa.

2 §. Korvaus ei saa ylittää 17 laskentayksikköä puuttuvan bruttopainon kilogrammalta.

3 §. Omilla pyörillään kulkevan ja tavarana kuljetettavaksi jätetyn rautatiekulkuneuvon, yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksikön tai niiden osien kadotessa rajoittuu vahingonkorvaus siihen yleiseen arvoon, joka kulkuneuvolla, yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksiköllä tai niiden osilla oli katoamispäivänä katoamispaikalla, ilman mitään muita korvauksia. Ellei katoamispäivää tai katoamispaikkaa voida todeta, korvaus rajoittuu yleiseen arvoon, joka tavaroilla oli kuljetukseen vastaanottopäivänä vastaanottopaikalla.

4 §. Kuljettajan on lisäksi palautettava kuljetusmaksu, suoritetut tullit sekä muut kadonneen tavaran kuljetuksesta suoritetut maksut, lukuun ottamatta valmisteveroja, jos tavarat kuljetetaan sellaisen menettelyn mukaan, jossa näitä veroja ei ole maksettu.

31 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu painon vähetessä kuljetuksen aikana

1 §. Sellaisten tavaroiden osalta, jotka luontaisen laatunsa vuoksi yleensä menettävät kuljetettaessa osan painostaan, vastaa kuljettaja painon vähenemisestä kuljetusmatkasta riippumatta ainoastaan siltä osin kuin se ylittää seuraavat prosenttimäärät:

a) kaksi prosenttia nestemäisten tai kosteassa tilassa kuljetettavaksi jätettyjen tavaroiden painosta;

b) yhden prosentin painosta kuivien tavaroiden osalta.

2 §. Kuljettaja ei voi vedota 1 §:ssä mainittuun vastuun rajoitukseen, jos vallinneiden olosuhteiden perusteella osoitetaan, ettei vajaus johdu syistä, jotka oikeuttavat yllä mainittuihin prosenttimääriin.

3 §. Kun useita esineitä kuljetetaan samalla rahtikirjalla, lasketaan painon väheneminen kustakin kollista erikseen, jos tämän lähetyspaino on erikseen ilmoitettu rahtikirjassa tai se voidaan todeta muulla tavalla.

4 §. Kun tavara on täydelleen kadonnut tai yksittäisiä kolleja on kadonnut, ei vähennystä matkan varrella tapahtuneesta painonmenetyksestä (hupeneminen) ole tehtävä vahingonkorvausta laskettaessa.

5 §. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita 23 ja 25 artiklan määräyksiä.

32 artikla (SopS 51–52/2006)

Tavaran vahingoittumisesta suoritettava korvaus

1 §. Jos tavara on vahingoittunut, on kuljettajan suoritettava tavaran arvonvähennyksen määrää vastaava korvaus, mutta ei muuta vahingonkorvausta. Korvauksen määrä on yhtä monta prosenttia 30 artiklan mukaan määrätystä tavaran arvosta määräpaikkakunnalla kuin vahingoittumisen prosenttimäärä.

2 §. Korvaus ei saa ylittää:

a) jos koko lähetys on vahingoittumisen johdosta alentunut arvossaan, sitä määrää, johon korvaus olisi noussut lähetyksen kokonaan kadotessa;

b) jos ainoastaan osa lähetystä on vahingoittumisen johdosta alentunut arvossaan, sitä määrää, johon korvaus olisi noussut tämän osan kadotessa.

3 §. Omilla pyörillään kulkevan ja tavarana kuljetettavaksi jätetyn rautatiekulkuneuvon, yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksikön tai niiden osien vahingoittuessa vahingonkorvaus rajoittuu korjauskustannuksiin, ilman mitään muuta korvausta. Vahingonkorvaus ei saa ylittää määrää, joka olisi maksettava tavaran kadotessa.

4 §. Kuljettajan on lisäksi korvattava 1 §:ssä määritellyssä suhteessa 30 artiklan 4 §:ssä mainitut kustannukset.

33 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvaus kuljetusmääräajan ylittämisestä

1 §. Jos vahinko, tavaran vaurioituminen mukaan luettuna, johtuu kuljetusmääräajan ylittämisestä, kuljettajan on suoritettava korvaus, jonka suuruus saa olla enintään rahdin määrä nelinkertaisena.

2 §. Jos tavara on kokonaan kadonnut, 1 §:ssä mainittua korvausta ei voida suorittaa 30 artiklassa mainitun korvauksen lisäksi.

3 §. Jos osa tavarasta on kadonnut, 1 §:ssä määrätty korvaus saa olla suuruudeltaan enintään lähetyksen säilyneen osan rahdin määrä nelinkertaisena.

4 §. Ellei tavaran vahingoittuminen ole aiheutunut kuljetusmääräajan ylittämisestä, 1 §:ssä mainitun korvauksen lisäksi voidaan tarvittaessa suorittaa 32 artiklassa mainittu korvaus.

5 §. Edellä 1 §:ssä sekä 30 ja 32 artiklassa edellytetyt korvaukset yhteensä eivät missään tapauksessa saa ylittää sitä määrää, joka olisi maksettava tavaran kokonaan kadotessa.

6 §. Jos toimitusaika on 16 artiklan 1 §:n mukaisesti määrätty sopimuksella, voi korvaustapa poiketa 1 §:ssä määrätystä. Jos tällöin 16 artiklan 2 - 4 §:ssä määrätyt kuljetusmääräajat ylitetään, oikeudenomistaja voi vaatia joko edellä mainitun sopimuksen mukaista korvausta tai 1 - 5 §:ssä määrättyä korvausta.

34 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvauksen suuruus, kun tavaran arvo on ilmoitettu

Lähettäjä ja kuljettaja voivat sopia, että lähettäjä ilmoittaa rahtikirjassa tavaran arvon, joka ylittää 30 artiklan 2 §:ssä mainitun enimmäismäärän. Tällöin ilmoitettu määrä korvaa enimmäismäärän.

35 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvauksen suuruus, kun hankintaetu on ilmoitettu

Lähettäjä ja kuljettaja voivat sopia, että lähettäjä ilmoittaa erityisen hankintaedun katoamisen, vahingoittumisen tai toimitusajan ylittämisen varalta merkitsemällä määrän numeroin rahtikirjaan. Jos hankintaetu on ilmoitettu, voidaan 30, 32 ja 33 artiklassa mainittujen korvausten lisäksi vaatia korvausta todistetusta lisävahingosta ilmoitetun hankintaedun määrään saakka.

36 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuurajoitusoikeuden menetys

Edellä 15 artiklan 3 §:ssä, 19 artiklan 6 ja 7 §:ssä sekä 30 ja 32 - 35 artiklassa tarkoitettuja vastuurajoituksia ei sovelleta, jos osoitetaan, että vahinko johtuu kuljettajan teosta tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuu.

37 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvausmäärän muuntaminen ja korko

1 §. Jos korvausmäärää laskettaessa on muunnettava ulkomaisissa rahayksiköissä ilmoitettuja summia, muuntaminen tapahtuu korvauksen maksupäivänä maksupaikalla voimassa olevan kurssin mukaan.

2 §. Oikeudenomistaja voi vaatia korvausmäärälle korkoa, joka lasketaan viiden prosentin vuotuiskoron mukaan alkaen 43 artiklassa mainitun maksuvaatimuksen esittämispäivästä tai, ellei maksuvaatimusta ole esitetty, kanteen vireillepanopäivästä.

3 §. Ellei oikeudenomistaja hänelle määrätyn kohtuullisen ajan kuluessa toimita kuljettajalle vaateen lopullista käsittelyä varten tarpeellisia asiakirjoja, ei korkoja lasketa tämän määräajan päättymisen ja asiakirjojen sisäänjättöpäivän väliseltä ajalta.

38 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu rautatie-meriliikenteessä

1 §. Yhdistetyissä rautatie-merikuljetuk-sissa yleissopimuksen 24 artiklan 1 §:ssä mainituilla merilinjoilla voi kukin jäsenvaltio saattaa kokonaisuudessaan voimaan jäljempänä luetellut vapautusperusteet 23 artiklassa mainittujen lisäksi siten, että se pyytää tätä koskevan merkinnän tehtäväksi näiden yhtenäisten oikeussäännösten alaisten linjojen luetteloon:

a) tulipalo, jos kuljettaja osoittaa, ettei se ole aiheutunut kuljettajan, laivan päällikön, laivan miehistön, luotsin tai kuljettajan palveluksessa olevien henkilöiden laiminlyönnistä;

b) ihmishengen tai omaisuuden pelastaminen tai pelastamisyritys merellä;

c) tavaran lastaaminen laivan kannelle lähettäjän rahtikirjassa antaman suostumuksen perusteella ja jos tavara ei ole rautatievaunussa;

d) vaarat tai onnettomuudet merellä tai muilla purjehduskelpoisilla vesillä.

2 §. Kuljettaja voi vedota näihin 1 §:ssä mainittuihin vastuuvapautusperusteisiin vain siinä tapauksessa, että hän osoittaa katoamisen, vahingoittumisen tai kuljetusmääräajan ylittämisen tapahtuneen merimatkalla tavaran laivaan lastaamisen ja sen laivasta purkamiseen välisenä aikana.

3 §. Kuljettaja on kuitenkin vastuussa myös vedotessaan 1 §:ssä mainittuihin vastuuvapautusperusteisiin, jos oikeudenomistaja osoittaa katoamisen, vahingoittumisen tai kuljetusmääräajan ylittämisen johtuneen kuljettajan, laivan päällikön, laivan miehistön, luotsin tai kuljettajan palveluksessa olevien henkilöiden virheestä.

4 §. Jos samalla merireitillä liikennettä hoitaa useita kuljetusyrityksiä, jotka on merkitty yleissopimuksen 24 artiklan 1 §:ssä tarkoitettuun linjaluetteloon, on samoja vastuumääräyksiä noudatettava kaikkien näiden kuljetusyritysten suhteen. Jos kuljetusyritykset on merkitty luetteloon usean jäsenvaltion pyynnöstä, on näiden vastuumääräysten soveltamisesta sovittava ennakolta kyseisten valtioiden kesken.

5 §. Tämän artiklan 1 ja 4 §:n nojalla suoritetut toimenpiteet on ilmoitettava pääsihteerille. Ne tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri ilmoittaa muille valtioille näistä toimenpiteistä. Mainitut toimenpiteet eivät koske käynnissä olevia kuljetuksia.

39 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu ydinonnettomuustapauksissa

Kuljettaja on vapaa hänelle näiden yhtenäisten oikeussäännösten nojalla tulevasta vastuusta, kun ydinonnettomuus on aiheuttanut vahingon ja kun jossakin sopimusvaltiossa voimassa olevien lakien ja määräysten nojalla, jotka sääntelevät vastuuta ydinenergian alalla, tästä vahingosta on vastuussa asianomaisen laitoksen haltija tai joku muu häneen verrattava henkilö.

40 artikla (SopS 51–52/2006)

Henkilöt, joista kuljettaja on vastuussa

Kuljettaja on vastuussa henkilökunnastaan ja muista kuljetuksen suorittamiseen käyttämistään henkilöistä heidän suorittaessaan tehtäviään. Rautatieinfrastruktuurin, jolla kuljetus tapahtuu, hallintona pidetään niitä henkilöitä, joita kuljettaja käyttää kuljetuksen suorittamiseen.

41 artikla (SopS 51–52/2006)

Muut kanteet

1 §. Kaikissa tapauksissa, joihin näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan, voidaan kuljettajaa vastaan ajaa vahingonkorvauskannetta, tapahtuipa se millä perusteella tahansa, vain näissä säännöksissä edellytetyin ehdoin ja rajoituksin.

2 §. Sama koskee kanteita henkilökuntaa ja muita henkilöitä vastaan, joista kuljettaja on vastuussa 40 artiklan nojalla.

IV osa (SopS 51–52/2006)

Vaateiden toteuttaminen

42 artikla (SopS 51–52/2006)

Tarkastuspöytäkirja

1 §. Jos kuljettaja huomaa tai otaksuu tai oikeudenomistaja väittää, että osa tavarasta on kadonnut tai että tavara on vahingoittunut, kuljettajan on viipymättä ja mikäli mahdollista oikeudenomistajan läsnäollessa laadittava vahingon laadun mukainen tarkastuspöytäkirja tavaran kunnosta, sen painosta ja mikäli mahdollista vahingon suuruudesta ja syystä sekä vahingon tapahtumahetkestä.

2 §. Jäljennös tästä tarkastuspöytäkirjasta on lunastuksetta toimitettava oikeuden-omistajalle.

3 §. Ellei oikeudenomistaja hyväksy pöytäkirjassa esitettyjä seikkoja, hän voi vaatia, että tavaran kunto ja paino sekä vahingon syy ja määrä todetaan kuljetussopimuksen osapuolten nimeämän asiantuntijan toimesta tai oikeudenkäyntiteitse. Menettelyssä noudatetaan sen valtion lakeja ja määräyksiä, jossa toteaminen tapahtuu.

43 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaateiden esittäminen

1 §. Kuljetussopimukseen perustuvat vaateet on esitettävä kirjallisesti sille kuljettajalle, jota vastaan kannetta voidaan ajaa.

2 §. Oikeus vaateen esittämiseen on niillä henkilöillä, joilla on oikeus ajaa kannetta kuljettajaa vastaan.

3 §. Kun vaateen esittää lähettäjä, on hänen esitettävä rahtikirjan kaksoiskappale. Sen puuttuessa hänen on esitettävä vastaanottajan valtuutus tai todistettava, että vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta lähetystä.

4 §. Kun vaatimuksen esittää vastaanottaja, on hänen esitettävä rahtikirja, jos se on hänelle annettu.

5 §. Rahtikirja, sen kaksoiskappale ja muut asiakirjat, joiden liittämistä vaatimukseen oikeudenomistaja pitää tarpeellisena, on esitettävä joko alkuperäisinä tai jäljennöksinä. Jälkimmäiset on vahvistettava asianmukaisesti, jos kuljettaja niin vaatii.

6 §. Vaatimusta lopullisesti selvittäessään kuljettaja voi vaatia rahtikirjan, sen kaksoiskappaleen tai jälkivaatimustodistuksen esitettäväksi alkuperäisenä tehdäkseen niihin merkinnän lopullisesta selvityksestä.

44 artikla (SopS 51–52/2006)

Henkilöt, joilla on oikeus ajaa kannetta kuljettajaa vastaan

1 §. Ellei 3 ja 4 §:ssä toisin määrätä, oikeus ajaa kanteita kuljetussopimuksen nojalla on:

a) lähettäjällä siihen asti, kunnes vastaanottaja on:

1. lunastanut rahtikirjan,

2. ottanut tavaran vastaan tai

3. toteuttanut hänelle 17 artiklan 3 §:n tai 18 artiklan 3 §:n nojalla kuuluvat oikeudet;

b) vastaanottajalla siitä hetkestä, kun hän on:

1. lunastanut rahtikirjan,

2. ottanut tavaran vastaan,

3. toteuttanut hänelle 17 artiklan 3 §:n tai 18 artiklan 3 §:n nojalla kuuluvat oikeudet.

2 §. Vastaanottajan oikeus ajaa kannetta lakkaa, kun vastaanottajan 18 artiklan 5 §:n mukaisesti määräämä henkilö on lunastanut rahtikirjan, ottanut tavaran vastaan tai toteuttanut hänelle 17 artiklan 3 §:n nojalla kuuluvat oikeudet.

3 §. Oikeus ajaa kannetta kuljetussopimuksen perusteella suoritetun maksun palauttamiseksi on ainoastaan sillä, joka on suorittanut maksun.

4 §. Oikeus ajaa jälkivaatimuksia koskevaa kannetta on ainoastaan lähettäjällä.

5 §. Lähettäjän on kanteita ajaakseen esitettävä rahtikirjan kaksoiskappale. Sen puuttuessa hänen on esitettävä vastaanottajan valtuutus tai todistettava, että vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta tavaraa. Tarvittaessa lähettäjän on todistettava rahtikirjan puuttuminen tai katoaminen.

6 §. Vastaanottajan on kanteita ajaakseen esitettävä rahtikirja, jos se on hänelle annettu.

45 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljettajat, joita vastaan kannetta voidaan ajaa

1 §. Ellei 3 ja 4 §:ssä toisin määrätä, kuljetussopimukseen perustuvia kannetta voidaan ajaa ainoastaan ensimmäistä, viimeistä tai sitä kuljettajaa vastaan, jonka kuljetusosuudella kanteen aiheuttanut seikka tapahtui.

2 §. Jos kuljetuksen suorittajina on perättäisiä kuljettajia ja kuljettaja, joka on velvollinen toimittamaan tavaran perille, on omalla suostumuksellaan merkitty rahtikirjaan, voidaan 1 §:n mukaista kannetta ajaa häntä vastaan siinäkin tapauksessa, ettei hän ole saanut tavaraa eikä rahtikirjaa.

3 §. Kuljetussopimuksen perusteella suoritetun maksun palauttamista koskevaa kannetta voidaan ajaa joko sitä kuljettajaa vastaan, joka on perinyt maksun, tai sitä kuljettajaa vastaan, jonka hyväksi maksu on peritty.

4 §. Jälkivaatimusta koskevaa kannetta voidaan ajaa ainoastaan sitä kuljettajaa vastaan, joka on ottanut tavaran kuljetettavaksi lähetyspaikalla.

5 §. Kannetta voidaan ajaa muitakin kuin 1–4 §:ssä mainittuja kuljettajia vastaan, milloin se esitetään vastahaasteena tai väitteenä päävaatimusta koskevassa oikeudenkäynnissä, joka perustuu samaan kuljetussopimukseen.

6 §. Mikäli näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan suorittavaan kuljettajaan, voidaan kannetta ajaa myös häntä vastaan.

7 §. Jos kantajalla on oikeus valita jokin useammasta kuljettajasta, hänen valinta-oikeutensa lakkaa niin pian kuin kanne on pantu vireille jotakin niistä vastaan; tämä on voimassa myös silloin, kun kantajalla on oikeus valita yhden tai usean kuljettajan ja suorittavan kuljettajan välillä.

46 artikla (SopS 51–52/2006)

Laillinen tuomioistuin

1 §. Näihin yhtenäisiin oikeussäännöksiin perustuvat kanteet voidaan panna vireille osapuolten sopimuksella määräämissä jäsenvaltioiden tuomioistuimissa tai sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa:

a) vastaajalla on kotipaikkansa tai vakinainen asuinpaikkansa, pääkonttorinsa tai sivukonttori taikka toimisto, jonka välityksellä kuljetussopimus on solmittu,

b) tavaran kuljetukseen vastaanottopaikka tai edellytetty toimituspaikka sijaitsee.

Kanteita ei voida panna vireille muissa tuomioistuimissa.

2 §. Kun näihin yhtenäisiin oikeussäännöksiin perustuva kanne on käsiteltävänä 1 §:n mukaisessa laillisessa tuomioistuimessa tai kun tällainen tuomioistuin on antanut päätöksen tällaisessa riitajutussa, uutta kannetta ei voida panna vireille samasta syystä samojen osapuolten kesken, paitsi siinä tapauksessa, ettei tuomioistuimen, jossa ensimmäinen kanne pantiin vireille, päätöstä voida panna toimeen siinä maassa, jossa uusi kanne pannaan vireille.

47 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaateen raukeaminen

1 §. Oikeudenomistajan ottaessa tavaran vastaan raukeavat kaikki ne kuljetus-sopimukseen perustuvat vaateet kuljettajaa vastaan, jotka johtuvat tavaran osittaisesta katoamisesta, vahingoittumisesta tai kuljetusmääräajan ylityksestä.

2 §. Vaade ei kuitenkaan raukea:

a) kysymyksen ollessa joko osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta,

1. jos katoaminen tai vahingoittuminen on todettu 42 artiklan mukaisesti, ennen kuin oikeudenomistaja on ottanut tavaran vastaan;

2. jos toteaminen, joka 42 artiklan mukaisesti olisi pitänyt suorittaa, on laiminlyöty yksinomaan kuljettajan omasta syystä;

b) kysymyksen ollessa sellaisesta ulkonaisesti näkymättömästä vahingosta, jonka olemassaolo on todettu oikeudenomistajan otettua tavaran vastaan, jos oikeudenomistaja

1. heti vahingon havaitsemisen jälkeen ja viimeistään seitsemäntenä päivänä tavaran vastanottamisesta pyytää vahingon toteamista 42 artiklan mukaisesti ja

2. lisäksi osoittaa vahingon syntyneen kuljetettavaksi ottamisen ja luovutuksen välisenä aikana;

c) kysymyksen ollessa kuljetusmääräajan ylittämisestä, jos oikeudenomistaja on 60 päivän kuluessa esittänyt vaatimuksensa jollekin 45 artiklan 1 §:ssä mainitulle kuljettajalle;

d) jos oikeudenomistaja osoittaa, että vahinko johtuu teosta tai laiminlyönnistä, joka on suoritettu joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuisi.

3 §. Jos tavara on jätetty uudelleen kuljetettavaksi 28 artiklan mukaisesti, raukeavat johonkin aikaisempaan kuljetussopimukseen perustuvat, osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneet vaateet, ikään kuin kysymys olisi yhdestä ainoasta kuljetussopimuksesta.

48 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaateen vanhentuminen

1 §. Kuljetussopimukseen perustuvan vaateen vanhentumisaika on yksi vuosi. Vanhentumisaika on kuitenkin kaksi vuotta, jos kyseessä on:

a) vaade kuljettajan vastaanottajalta perimän jälkivaatimuksen maksamisesta;

b) vaade kuljettajalle tavaran myynnistä kertyneen rahamäärän maksamisesta;

c) vaade vahingon johdosta, joka on aiheutunut teosta tai laiminlyönnistä, joka on suoritettu joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuisi;

d) vaade, joka perustuu johonkin tavaran uudelleen kuljetettavaksi jättämistä edeltäneistä kuljetussopimuksista 28 artiklassa mainitussa tapauksessa.

2 §. Vanhentumisaika alkaa:

a) kun kyseessä on korvausvaade täydellisestä katoamisesta; kolmannestakymmenennestä päivästä kuljetusmääräajan päättymisestä lukien;

b) kun kyseessä on korvausvaade osittaisesta katoamisesta, vahingoittumisesta tai kuljetusmääräajan ylittämisestä: siitä päivästä, jolloin tavara on luovutettu vastaanottajalle;

c) kaikissa muissa tapauksissa: siitä päivästä, jolloin vaade voidaan esittää.

Vanhentumisajan alkamispäivää ei lueta vanhentumisaikaan.

3 §. 43 artiklan mukaisesti tehdyn kirjallisen vaatimuksen vanhentumisaika keskeytyy siihen päivään saakka, jolloin kuljettaja kirjallisesti hylkää vaatimuksen ja palauttaa mukaan liitetyt asiakirjat. Jos vaatimukseen on osittain suostuttu, jatkuu vanhentumisaika siltä vaatimuksen osalta, joka vielä on riidanalainen. Velvollisuus todistaa, että vaatimus on esitetty tai vastaus toimitettu ja asiakirjat palautettu, kuuluu sille, joka vetoaa tällaiseen seikkaan. Myöhemmät samaa asiaa koskevat vaatimukset eivät keskeytä vanhentumisaikaa.

4 §. Vanhentunutta vaadetta ei voida enää esittää edes vastahaasteen tai väitteen muodossa.

5 §. Muilta osin on vanhentumisen lakkaamisen tai keskeyttämisen suhteen voi-massa kotimainen oikeus.

V osa (SopS 51–52/2006)

Kuljettajien väliset suhteet

49 artikla (SopS 51–52/2006)

Tilitys

1 §. Kunkin kuljettajan, joka tavaraa kuljetettavaksi jätettäessä tai vastaanottajalle luovutettaessa on perinyt maksuja tai muita kuljetussopimuksesta johtuvia saatavia, tai jonka olisi pitänyt periä näitä maksuja tai muita saatavia, on suoritettava kuljetukseen osallistuneille kuljettajille niille tuleva osuus. Maksujen suorittamisessa noudatettavasta menettelystä päätetään kuljettajien välisin sopimuksin.

2 §. 12 artiklan määräyksiä sovelletaan myös perättäisten kuljettajien välisiin suhteisiin.

50 artikla (SopS 51–52/2006)

Takautumisoikeus

1 §. Kuljettajalla, joka on suorittanut näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaan korvausta, on kuljetukseen osallistuneihin kuljettajiin kohdistuva takautumisoikeus seuraavien määräysten mukaan:

a) kuljettaja, joka on aiheuttanut vahingon, on yksin siitä vastuussa;

b) jos usea kuljettaja on aiheuttanut vahingon, vastaa kukin kuljettaja siitä vahingosta, jonka se on aiheuttanut; jos tällaista erittelyä ei voida suorittaa, on korvausmäärä jaettava niiden kesken c kohdan mukaisesti;

c) ellei voida näyttää toteen, mikä kuljettaja on aiheuttanut vahingon, korvausmäärä on jaettava kaikkien kuljetukseen osallistuneiden kuljettajien kesken, lukuun ottamatta niitä, jotka osoittavat, etteivät ne ole aiheuttaneet vahinkoa; jako toimitetaan kuljettajille tulevan kuljetusmaksuosuuden mukaisessa suhteessa.

2 § Jos jokin kuljettaja on maksukyvytön, sen osalle tuleva maksamaton osuus on jaettava kaikkien muiden kuljetukseen osallistuneiden kuljettajien kesken niille tulevan kuljetusmaksuosuuden mukaisessa suhteessa.

51 artikla (SopS 51–52/2006)

Menettely takautumisjutuissa

1 §. Kuljettaja, jota vastaan 50 artiklassa mainittua takautumisvaatimusta ajetaan, ei voi kiistää sen maksun oikeellisuutta, jonka takautumiskanteen nostanut kuljettaja on suorittanut, jos korvausmäärän on vahvistanut tuomioistuin sen jälkeen, kun ensiksi mainitulle kuljettajalle on asianmukaisesti annettu tieto haasteesta tieto ja sillä on ollut tilaisuus esiintyä väliintulijana jutussa. Pääkannetta käsittelevä tuomioistuin määrää määräajat haasteen tiedoksi antamista ja väliintulijana esiintymistä varten.

2 §. Kuljettajan, joka esittää takautumiskanteen, on esitettävä vaatimuksensa samassa kanteessa kaikkia kuljetukseen osallistuneita kuljettajia vastaan, joiden kanssa ei ole päästy sovintoratkaisuun, sillä uhalla, että takautumisoikeus niitä kuljettajia vastaan, joita ei ole haastettu, raukeaa.

3 §. Tuomioistuimen tulee yhdistää kaikki sen käsiteltävänä olevat takautumiskanteet.

4 §. Kuljettaja, joka haluaa toteuttaa takautumisoikeutensa, voi nostaa oikeusjutun sen valtion laillisissa tuomioistuimissa, jossa jollakin kuljetukseen osallistuneista kuljettajista on pääkonttorinsa tai sivukonttori taikka toimisto, jonka välityksellä kuljetussopimus on solmittu.

5 §. Jos kanne on nostettava useita kuljettajia vastaan, kanteen nostaneella kuljettajalla on oikeus valita jokin 4 §:n mukaan laillisista tuomioistuimista, jossa se panee kanteen vireille.

6 §. Takautumiskannetta ei saa yhdistää oikeudenomistajan kuljetussopimuksen perusteella vireille panemaan korvauskanteeseen.

52 artikla (SopS 51–52/2006)

Takautumista koskevat sopimukset

Kuljettajat voivat keskinäisillä sopimuksilla poiketa 49 ja 50 artiklan säännöistä.

Vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevat oikeussäännökset (RID – Yleissopimuksen liite C) (SopS 51–52/2006)

1 artikla (SopS 51–52/2006)

Soveltamisala

1 §. Näitä oikeussäännöksiä sovelletaan

a) vaarallisten aineiden kansainväliseen rautatiekuljetukseen jäsenvaltioiden alueella,

b) rautatiekuljetusta täydentäviin kuljetuksiin, joihin sovelletaan yhtenäisiä oikeussäännöksiä CIM, ellei muulla kuljetusvälineellä tapahtuvien kuljetusten osalta ole voimassa muita kansainvälisiä määräyksiä, sekä näiden oikeussäännösten liitteessä mainittuihin toimintoihin.

2 §. Vaarallisia aineita, joiden kuljetus ei liitteen mukaan ole sallittu, ei saa kuljettaa kansainvälisessä liikenteessä.

2 artikla (SopS 51–52/2006)

Poikkeukset

Näitä oikeussäännöksiä ei sovelleta kokonaisuudessaan eikä osaksi sellaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, joille liitteessä myönnetään poikkeus. Poikkeukset sallitaan vain, jos kuljetusten, joille poikkeus myönnetään, määrä tai laatu tai tavaran päällys takaavat kuljetuksen turvallisuuden.

3 artikla (SopS 51–52/2006)

Rajoitukset

Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus säännellä vaarallisten aineiden kansainvälistä kuljetusta alueellaan muista kuin turvallisuussyistä tai kieltää se.

4 artikla (SopS 51–52/2006)

Muut määräykset

Kuljetukset, joihin näitä oikeussäännöksiä sovelletaan, ovat muilta osin tavaroiden rautatie-kuljetusta koskevien, yleisten kansallisten tai kansainvälisten määräysten alaisia.

5 artikla (SopS 51–52/2006)

Sallittu junalaji. Kuljetus käsimatkatavarana, matkatavarana tai moottoriajo-neuvoissa

1 §. Vaarallisia aineita saadaan kuljettaa ainoastaan tavarajunissa, paitsi

a) vaarallisia aineita, joita liitteen mukaan saadaan kuljettaa tietyin enimmäismäärin ja erityisehdoin muissakin kuin tavarajunissa,

b) vaarallisia aineita, joita yhtenäisten oikeussäännösten CIV 12 artiklan mukaan kuljetetaan liitteen erityisehtoja noudattaen käsimatkatavarana, matkatavarana tai moottoriajoneuvoissa.

2 §. Matkustaja ei saa kuljettaa vaarallisia aineita mukanaan käsimatkatavarana eikä jättää niitä kuljetettavaksi matkatavarana tai moottoriajoneuvoissa, elleivät ne täytä liitteen erityisehtoja.

6 artikla (SopS 51–52/2006)

Liite

Liite on näiden oikeussäännösten erottamaton osa.

Liite

Liite sisältää säännökset, joista vaarallisten aineiden asiantuntijakomissio on 9 toukokuuta 1980 päivätyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 19 artiklan 4 §:n mukaisesti päättänyt siihen ajankohtaan mennessä, jolloin 3 kesäkuuta 1999 päivätty kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) tulee voimaan.

Luku 1.3

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin osallistuvien henkilöiden koulutus

1.3.1 Soveltamisala

Henkilöiden, jotka työskentelevät kohdassa 1.4 mainituille osapuolille, ja joiden vastuuseen kuuluu vaarallisten aineiden kuljetukset, tulee saada kuljetuksen vaatimukset kattavaa henkilöstön vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa koulutusta.

1.3.2 Koulutuksen luonne

Koulutuksen tulee muodostua seuraavista huomioiden henkilön vastuu ja velvollisuudet.

1.3.2.1 Yleinen tiedostava koulutus

Henkilöstön on tiedettävä yleiset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista määräyksistä.

1.3.2.2 Tehtäväkohtainen koulutus

Henkilöstön on saatava yksityiskohtaista henkilöstön tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua koulutusta vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista määräyksistä.

Jos osa kuljetuksesta suoritetaan muuna kuin rautatiekuljetuksena, henkilöstön on oltava tietoinen myös tätä muuta kuljetusmuotoa koskevista määräyksistä.

1.3.2.3 Turvallisuuskoulutus

Henkilöstön tulee saada koulutusta vaarallisten aineiden vaaroista suhteutettuna mahdolliseen vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamisonnettomuuden aiheuttamaan tapaturmavaaraan ja altistukseen.

Koulutuksella tulee pyrkiä siihen, että henkilöstö tuntee aineen turvallisen käsittelyn ja hätätilanteen toimintatavat.

1.3.2.4 Luokkaan 7 liittyvä koulutus

Luokan 7 aineiden kuljetukseen osallistuvan henkilöstön tulee saada soveltuvaa koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä säteilyriskeistä ja huomioon otettavista varotoimenpiteistä säteilyltä suojautumista ja muiden henkilöiden suojaamista varten.

1.3.3 Asiakirjat

Työnantajalla ja työntekijällä tulee olla yksityiskohtaiset tiedot suoritetusta koulutuksesta ja ne tulee varmistaa aloitettaessa uutta työsuhdetta. Täydennyskoulutusta on annettava määräajoin ja siinä on huomioitava määräyksissä tapahtuneet muutokset.

Luku 1.4 Osapuolten turvallisuusvelvollisuudet

1.4.1 Yleiset turvallisuustoimenpiteet

1.4.1.1 Vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuvien osapuolten on tehtävä asianmukaiset toimenpiteet ottaen huomioon odotettavissa olevien vaarojen luonne ja laajuus vahingon sekä loukkaantumisen estämiseksi ja tarvittaessa vahingollisten seurausten vähentämiseksi. Toimenpiteiden on kaikissa tapaukissa täytettävä soveltuvin osin RID-määräysten vaatimukset.

1.4.1.2 Silloin kun on välitön vaara yleisen turvallisuuden vaarantumisesta, osapuolten on välittömästi otettava yhteyttä pelastustoimeen ja annettava heille pelastustoimenpiteissä tarvittava tieto.

1.4.1.3 RID voi määrätä tiettyjä velvollisuuksia eri osapuolille.

Jos jäsenvaltio katsoo, että heikentämättä turvallisuutta, se voi kansallisessa lainsäädännössään siirtää tiettyyn osapuoleen tai useampiin osapuoliin kohdistuvia velvoitteita edellyttäen, että kohdissa 1.4.2 ja 1.4.3 mainitut velvollisuudet täyttyvät. Jäsenvaltion on ilmoitettava nämä poikkeukset keskustoimistolle, joka toimittaa näistä tiedon jäsenvaltioille.

Kohtien 1.2.1, 1.4.2 ja 1.4.3 eri osapuolten määritelmiä ja velvollisuuksia koskevat määräykset eivät vaikuta kansallista lainsäädännöstä johtuviin juridisiin seuraamuksiin (rikosoikeudelliset, korvausvastuuseen liittyvät yms.), jotka johtuvat siitä, että kyseessä oleva osapuoli on esim. oikeudellinen yhteisö, itsenäinen yrittäjä, työnantaja tai työntekijä.

1.4.2 Pääosapuolten velvollisuudet

1.4.2.1 Lähettäjä

1.4.2.1.1 Vaarallisten aineiden lähettäjä saa jättää kuljetettavaksi vain RID-määräysten mukaisia lähetyksiä. Kohdan 1.4.1 puitteissa hänen on erityisesti:

a) varmistettava, että vaaralliset aineet on luokiteltu RID-määräysten mukaisesti ja että niitä saa kuljettaa rautatiellä;

b) annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot ja vaadittu rahtikirja tai muu lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset;

c) käytettävä vain pakkauksia, suurpäällyksiä, IBC-pakkauksia ja säiliöitä (säiliövaunut, irrotettavat säiliöt, monisäiliövaunut, MEG-kontit, UN-säiliöt ja säiliökontit), jotka on hyväksytty ja ovat soveltuvia kyseiseen vaarallisen aineen kuljetukseen ja jotka on merkitty RID-määräysten mukaisesti;

d) täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset;

e) varmistettava, että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt (säiliövaunut, irrotettavat säiliöt, monisäiliövaunut, MEG-kontit, UN-säiliöt ja säiliökontit), joita ei ole tyhjennetty kaasuista, tai tyhjät puhdistamattomat vaunut sekä irtotavarakuljetuksiin käytetyt vaunut, suur- ja pienkontit on merkitty oikein ja että niissä on oikeat lipukkeet ja että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt on suljettu ja että ne ovat yhtä tiiviitä kuin täytettyinä.

1.4.2.1.2 Jos lähettäjä käyttää muiden osapuolten (kuten pakkaajan, kuormaajan tai säiliön täyttäjän) palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että lähetys täyttää RID:n vaatimukset. Lähettäjä voi kuitenkin kohdassa 1.4.2.1.1 a), b), c) ja e) tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin.

1.4.2.1.3 Jos lähettäjä toimii kolmannen osapuolen puolesta, kolmannen osapuolen on ilmoitettava lähettäjälle kirjallisesti lähetyksen sisältämistä vaarallisista aineista ja annettava hänelle kaikki tiedot ja asiakirjat, joita hän tarvitsee täyttääkseen velvollisuutensa.

1.4.2.2 Kuljetuksen suorittaja

1.4.2.2.1 Soveltuvin osin kohdan 1.4.1 puitteissa kuljetuksen suorittajan on erityisesti:

a) varmistettava, että kuljetettavaksi annettuja saa kuljettaa RID:n mukaisesti;

b) varmistettava, että rahtikirjaan on liitetty vaaditut liitteet ja että ne toimitetaan edelleen;

c) varmistettava silmämääräisesti, että vaunussa ja kuormassa ei ole ilmeisiä vikoja, vuotoja tai murtumia ja että niistä ei puutu varusteita;

d) varmistettava, että säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavien säiliöiden, UN-säiliöiden, säiliökonttien ja MEG-konttien seuraava tarkastuspäivämäärä ei ole umpeutunut;

e) varmistettava, että vaunuja ei ole ylikuormattu;

f) varmistettava, että vaunulle määrätyt suurlipukkeet ja merkinnät on kiinnitetty.

Edellä tarkoitetut velvollisuudet on soveltuvin osin tehtävä rahtikirjojen ja muiden asiakirjojen perusteella tarkastamalla silmämääräisesti vaunu ja kontit sekä tarvittaessa kuorma.

Velvollisuudet katsotaan täytetyiksi, jos tarkastukset suoritetaan kansainvälisen rautatiejärjestön UIC:n määrelehden 471-3 kohdan 5 mukaisesti.

1.4.2.2.2 Kuljetuksen suorittaja voi kuitenkin kohdassa 1.4.2.2.1 a), b), e) ja f) tarkoitetuissa tapauksissa luottaa muiden osapuolten hänelle antamiin tietoihin.

1.4.2.2.3 Jos kuljetuksen suorittaja havaitsee kohdassa 1.4.2.2.1 tarkoitetuissa asioissa laiminlyöntejä tai muita RID-määräysten vastaisia menettelyjä, kuljetuksen suorittaja ei saa toimittaa lähetystä eteenpäin ennen kuin määräysten vastaisuudet on korjattu.

1.4.2.2.4 Jos kuljetuksen aikana havaitaan laiminlyönti, joka voi vaarantaa kuljetuksen turvallisuuden, lähetys on pysäytettävä mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon liikenneturvallisuuden, lähetyksen turvallisen sijoittamisen ja yleisön turvallisuuden vaatimukset.

Kuljetusta saa jatkaa vasta, kun lähetys täyttää asiaankuuluvat määräykset. Jäljellä olevan matkan osalta kysymykseen tuleva (-t) toimivaltainen (-set) viranomainen (-aiset) voi (-vat) myöntää luvan jatkaa kuljetusta.

Jos määräyksiä ei voida täyttää eikä kuljetuksen jäljellä olevalle matkalle ei ole myönnetty lupaa, toimivaltaisen (-sten) viranomaisen (-sten) on annettava kuljetuksen suorittajalle tarvittava hallinnollinen apu. Tätä on myös sovellettava tapauksiin, joissa kuljetuksen suorittaja ilmoittaa tälle (näille) toimivaltaiselle (-ille) viranomaiselle (-ille), että lähettäjä ei ollut ilmoittanut hänelle kuljetettavan aineen vaarallisia ominaisuuksia ja, että hän kuljetussopimuksen ehtojen perusteella toivoo, että vaarallinen kuorma puretaan, hävitetään tai tehdään vaarattomaksi.

1.4.2.3 Vastaanottaja

1.4.2.3.1 Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista syistä. Vastaanottajan on varmistettava kuorman purkamisen jälkeen, että RID-määräysten häntä koskevat vaatimukset on täytetty.

Kohdan 1.4.1 puitteissa hänen on erityisesti:

a) huolehdittava RID-määräyksissä edellytetyissä tapauksissa vaunun ja konttien puhdistuksesta sekä kuljetetun aineen vaaratekijöiden poistamisesta;

b) varmistettava, että täysin tyhjennetyissä, puhdistetuissa ja kaasuista tyhjennetyissä vaunuissa ja konteissa sekä vaunuissa ja konteissa, joista kuljetetun aineen vaaratekijät on poistettu, ei ole enää näkyvillä suurlipukkeita eikä oranssikilpiä.

Vaunun tai kontin saa palauttaa tai ottaa uudelleen käyttöön vasta sen jälkeen, kun yllä mainitut toimenpiteet on suoritettu.

1.4.2.3.2 Jos vastaanottaja käyttää muiden osapuolten, kuten kuorman purkajan, puhdistajan tai muun vaaratekijöiden poistajan, palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että kohdan 1.4.2.3.1 vaatimukset on täytetty.

1.4.3 Muiden osapuolten velvollisuudet

Jäljempänä on lueteltu muu osapuolet ja näiden velvollisuudet. Lista ei ole kattava. Muiden osapuolten velvollisuudet ovat seurausta edellä kohdasta 1.4.1 siinä määrin, kun osapuolet ovat tietoisia tai heidän tulisi tietää, että heidän suorittamansa toimenpiteet ovat osa RID-määräysten alaista kuljetusta.

1.4.3.1 Kuormaaja

1.4.3.1.1 Kohdan 1.4.1 puitteissa kuormaajaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

a) hän saa luovuttaa vaaralliset aineet kuljetuksen suorittajalle vain, jos aineita saa RID-määräysten mukaan kuljettaa;

b) luovuttaessaan kuljetettavaksi pakattuja vaarallisia aineita tai tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia hänen on tarkastettava, että pakkaukset eivät ole vahingoittuneita. Hän ei saa luovuttaa kollia, jonka pakkaus on vahingoittunut ja erityisesti, jos pakkaus ei ole enää niin tiivis, että vaarallista ainetta vuotaa tai on mahdollista vuotaa pakkauksesta ulos, ennen kuin vahingoittunut pakkaus on korjattu; tämä koskee myös tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia;

c) kuormatessaan vaarallisia aineita vaunuun taikka suurkonttiin hänen on täytettävä kuormausta ja käsittelyä koskevien erityismääräysten vaatimukset;

d) luovuttaessaan vaarallisia aineita kuljetuksen suorittajalle välittömästi kuljetettavaksi hänen on täytettävä suurlipukkeiden ja oranssikilpien vaunuihin tai suurkontteihin kiinnittämistä koskevissa määräyksissä olevat vaatimukset;

e) kuormatessaan kolleja hänen on noudatettava yhteenkuormauskieltoja ottaen huomioon myös vaaralliset aineet, jotka ovat jo vaunussa tai suurkontissa, sekä ravinto- ja nautintoaineita ja eläinrehuja koskevat erottelumääräykset.

1.4.3.1.2 Kuormaaja voi kuitenkin 1.4.3.1.1 a), d), ja e) kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin.

1.4.3.2 Pakkaaja

Kohdan 1.4.1 puitteissa pakkaajaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

a) hänen on noudatettava pakkaamista tai yhteenpakkaamista koskevia määräyksiä;

b) valmistellessaan kollia kuljetusta varten hänen on noudatettava kollin merkintää ja lipukkeita koskevia määräyksiä.

1.4.3.3 Täyttäjä

Kohdan 1.4.1 puitteissa täyttäjää koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

a) ennen säiliön täyttämistä hänen on varmistettava, että säiliö ja sen varusteet ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa;

b) hänen on varmistettava, että säiliövaunut, monisäiliövaunut, irrotettavat säiliöt, UN-säiliöt, säiliökontit ja MEG-kontit on tarkastettu ajallaan;

c) hän saa täyttää säiliötä vain sellaisilla vaarallisilla aineilla, joiden kuljetukseen säiliö on hyväksytty;

d) hänen on säiliötä täyttäessään otettava huomioon viereisiä säiliöosastoja koskevat määräykset;

e) säiliötä täyttäessään hänen on otettava huomioon täytettävän aineen suurin sallittu täyttöaste tai suurin sallittu massa tilavuuden litraa kohti;

f) säiliön täyttämisen jälkeen hänen on tarkastettava suljinlaitteiden tiiviys;

g) hänen on varmistettava, ettei täytettävästä aineesta ole jäänyt vaarallisia jäänteitä hänen täyttämänsä säiliön ulkopinnalle;

h) valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten hänen on varmistettava, että määräysten edellyttämät suurlipukkeet ja oranssikilvet tai varoituslipukkeet on kiinnitetty säiliöön, irtotavaralla kuormattuun vaunuun sekä suur- ja pienkonttiin;

i) hänen on ennen ja jälkeen säiliövaunujen täyttöä nesteytetyllä kaasulla otettava huomioon täyttöä koskevat erityistarkastusvaatimukset.

1.4.3.4 Säiliökontin/UN-säiliön haltija

Kohdan 1.4.1 puitteissa säiliökontin/UN-säiliön haltijaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

a) hänen on varmistettava, että rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja merkintöjä koskevia määräyksiä on noudatettu;

b) hänen on varmistettava, että säiliökontin/UN-säiliön sekä niiden varusteiden huoltotoimenpiteet on suoritettu siten, että säiliökontti/UN-säiliö täyttävät tavanomaisissa käyttöolosuhteissa RID-määräysten vaatimukset seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka;

c) hänen on teetettävä ylimääräinen tarkastus säiliölle, jos se tai sen varusteiden kunto ovat korjauksen, muutoksen tai onnettomuuden vuoksi voineet heiketä.

1.4.3.5 Säiliövaunun haltija

Kohdan 1.4.1 puitteissa säiliövaunun haltijaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

a) hänen on huolehdittava, että säiliövaunun rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja merkintöjä koskevia vaatimuksia on noudatettu;

b) hänen on huolehdittava, että säiliövaunun säiliöiden ja niiden varusteiden huoltotoimenpiteet on suoritettu siten, että säiliövaunu tavanomaisissa käyttöolosuhteissa täyttää RID-määräysten vaatimukset seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka;

c) hänen on teetettävä ylimääräinen tarkastus, jos säiliövaunun säiliön tai sen varusteiden kunto on korjauksen, muutoksen tai onnettomuuden vuoksi voinut heiketä.

Luku 1.8

Tarkastukset ja muut toimenpiteet, jolla varmistetaan, että turvallisuusmääräyksiä on noudatettu

1.8.1 Vaarallisten aineiden hallinnollinen valvonta

1.8.1.1 Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kansallisella alueellaan, milloin tahansa, suorittaa pistokoeluonteisesti tarkastuksia, joissa tarkastetaan, täyttävätkö vaarallisten aineiden kuljetukset niille asetetut määräykset.

Nämä tarkastukset on tehtävä kuitenkin siten, ettei henkilöt, omaisuus tai ympäristö vaarannu eikä rautatieliikenne huomattavasti häiriinny.

1.8.1.2 Eri osapuolten, jotka ovat tekemisessä vaarallisten aineiden kuljetusten kanssa (luku 1.4), on viipymättä, huomioiden heidän vastuunsa, toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja heidän asiamiehelleen tarvittava tieto valvontaa varten.

1.8.1.3 Toimivaltaisen viranomainen voi myös suorittaa valvontaa yrityksiin, jotka ovat tekemisissä vaarallisten aineiden kuljetusten kanssa (luku 1.4), tiedustella tarvittavia asiakirjoja ja ottaa näytteitä tutkintaa varten vaarallisista aineista tai pakkauksista edellyttäen, että turvallisuus ei vaarannu. Vaarallisten aineiden kuljetusten eri osapuolten (luku 1.4) on annettava mahdollisuus valvontaa varten päästä vaunuihin tai vaunujen osiin ja varusteisiin ja asennuksiin, jos se on mahdollista ja kohtuullista. He voivat, jos he katsovat tarpeelliseksi, määrätä yrityksestä henkilön, joka seuraa toimivaltaisen viranomaisen edustajaa.

1.8.1.4 Jos toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat, että RID-määräyksiä ei ole noudatettu, he voivat kieltää lähetyksen tai keskeyttää kuljetuksen, kunnes todetut viat on korjattu, tai he voivat määrätä muita tarvittavia toimenpiteitä. Kuljetuksen keskeytys voidaan tehdä paikan päällä tai muussa viranomaisen määräämässä turvallisessa paikassa. Nämä toimenpiteet eivät saa aiheuttaa huomattavaa häiriötä rautatieliikenteelle.

1.8.2 Keskinäinen hallinnollinen tuki

1.8.2.1 Jäsenvaltioiden on sovittava keskinäisestä hallinnollisesta tuesta RID:n noudattamiseksi.

1.8.2.2 Jos jäsenvaltio havaitsee, että sen alueella vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta on rikottu erittäin vakavasti tai toistuvasti yrityksen toimesta, jonka pääkonttori on toisessa jäsenvaltiossa, on sen ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa turvallisuuden erittäin vakava tai toistuva rikkominen on havaittu, voi vaatia, että sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonka alueella olevan kyseisen yrityksen pääkonttori sijaitsee, on ryhdyttävä toimenpiteeseen(-teisiin) rikkojaa (-jia) vastaan. Henkilöiden tietojen siirto ei ole sallittu, ellei sitä tarvita erittäin vakavien tai toistuvien rikkomusten syyttämistä varten.

1.8.2.3 Ilmoituksen saaneen viranomaisen on oltava yhteydessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkomukset on havaittu, ja jossa yritystä koskevat toimenpiteet tarvittaessa on tehty.

1.8.3 Turvallisuusneuvonantaja

1.8.3.1 Jokaisen vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia tai näihin kuljetuksiin liittyviä kuormaus-, purkamis-, täyttö- tai pakkaamistoimia suorittavan yhtiön on nimettävä yksi tai useampi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja, jonka tehtävänä on avustaa tästä toiminnasta ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvien vaarojen torjunnassa.

1.8.3.2 Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat säätää, että näitä määräyksiä ei sovelleta yrityksiin,

a) jos vaarallisten aineiden kuljetukset suoritetaan puolustusvoimien kalustolla tai puolustusvoimien valvonnassa tai

b) joiden kyseiset toimet kunkin vaunun osalta koskevat pienempiä määriä kuin kohtien 1.1.3.6, 2.2.7.1.2 ja lukujen 3.3 ja 3.4 mukaisesti on määritelty, tai

c) jotka eivät harjoita pääasiallista tai sivutoimista vaarallisten aineiden kuljetustoimintaa tai tällaisiin kuljetuksiin liittyviä kuormaus- tai purkamistoimia, vaan harjoittavat satunnaisesti kansallisia vaarallisten aineiden kuljetuksia tai tällaisiin kuljetuksiin liittyvää kuormaus- tai purkamistoimintaa, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita tai saastuttaa vain vähäisessä määrin.

1.8.3.3 Neuvonantaja toimii yhtiön johdon vastuulla tärkeimpänä tehtävänään tutkia keinoja ja edistää toimintaa yhtiön kyseisen toiminnan rajoissa, tarkoituksena mahdollistaa tämän toiminnan harjoittaminen asetuksia ja parhaita mahdollisia turvallisuusolosuhteita noudattaen.

Yrityksen toiminnasta riippuen neuvonantajan tehtäviä ovat erityisesti seuraavat:

- tutkia vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien sääntöjen noudattamista,

- antaa yritykselle vaarallisten aineiden kuljetustoimintaa koskevia neuvoja,

- huolehtia kertomuksen antamisesta vuosittain yrityksen johdolle ja tarvittaessa paikallisille julkishallinnon viranomaisille tämän yrityksen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä toiminnasta. Kertomukset säilytetään viiden vuoden ajan ja ne annetaan pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön.

Neuvonantajan tehtäviin kuuluu muun muassa seuraavien kyseiseen toimintaan liittyvien käytäntöjen ja menettelyjen tutkiminen:

- menettelyt kuljetettavien vaarallisten aineiden tunnistamiseen liittyvien sääntöjen noudattamiseksi,

- yhtiön käytäntö erityisten kuljetettaviin vaarallisiin aineisiin liittyvien tarpeiden huomioon ottamiseksi vaarallisten aineiden kuljetuksiin tarvittavien välineiden ostojen yhteydessä,

- vaarallisten aineiden kuljetuksessa tai kuormaus- tai purkamistoimien yhteydessä käytetyn kaluston tarkastamisen mahdollistavat menettelyt,

- että yrityksen asianomainen henkilökunta on saanut tarvittavan koulutuksen ja että tästä koulutuksesta on merkintä asianomaista koskevassa asiakirjavihkossa,

- vaarallisten aineiden kuljetusten tai kuormaus- tai purkamistoimien aikana sattuneista, turvallisuudelle mahdollisista onnettomuuksista tai tapaturmista johtuvien kiireellisten menettelyjen toteuttaminen,

- analyysien suorittaminen ja tarvittaessa kertomusten laatiminen onnettomuuksista tai vaarallisten aineiden kuljetusten tai kuormaus- tai purkamistoimien yhteydessä havaituista vakavista rikkomuksista,

- aiheellisten toimenpiteiden toteuttaminen onnettomuuksien, tapaturmien ja vakavien rikkomusten toistumisen välttämiseksi,

- alihankkijoiden ja muiden osapuolten käyttöä ja valintaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa koskevien sääntöjen ja erityistarpeiden huomioon ottaminen,

- sen varmistaminen, että vaarallisten aineiden kuljetuksiin tai kuormaus- tai purkamistoimiin osallistuvalla henkilökunnalla on käytössään toimintasäännöt ja yksityiskohtaiset ohjeet,

- vaarallisten aineiden kuljetuksiin tai kuormaus- tai purkamistoimiin liittyvien riskien tarkempaan seurantaan kuuluvien toimien toteuttaminen,

- vaadittujen asiakirjojen ja turvallisuusvarusteiden kuljetusvälineissä mukanaolon ja näiden asiakirjojen ja varusteiden asetusten mukaisuuden tarkastamiseksi tarvittavan menettelyn toteuttaminen,

- kuormaus- ja purkamistoimintaa säätelevien määräysten noudattamisen varmistamiseksi tarvittavan menettelyn toteuttaminen.

1.8.3.4 Neuvonantajan tehtäviä voi hoitaa myös yrityksen johtaja, muita tehtäviä yrityksessä hoitava henkilö tai yrityksen ulkopuolinen henkilö edellyttäen, että hänellä käytännössä on edellytykset neuvonantajan tehtävän hoitamiseen.

1.8.3.5 Yrityksen, jota asia koskee, on pyydettäessä ilmoitettava neuvonantajansa henkilötiedot toimivaltaiselle viranomaiselle tai jäsenvaltion tätä varten nimeämälle laitokselle.

1.8.3.6 Kun asianomaisen yrityksen kuljetustoiminnassa tai sen kuormaus- tai purkamistoimien yhteydessä on tapahtunut ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle vaaraa aiheuttanut onnettomuus, neuvonantajan on huolehdittava yrityksen johdolle tai tarvittaessa paikalliselle julkishallinnon viranomaiselle annettavan onnettomuusselostuksen laatimisesta saatuaan kaikki tätä varten tarpeelliset tiedot. Nämä selostukset eivät korvaa jäsenvaltioissa muun kansainvälisen, yhteisö- tai kansallisen lainsäädännön nojalla yrityksen johdolta vaadittavia selostuksia.

1.8.3.7 Neuvonantajalla on oltava todistus rautatiekuljetusta koskevasta ammatillisesta koulutuksesta. Todistuksen antaa jäsenvaltion tätä varten nimeämä viranomainen tai laitos.

1.8.3.8 Todistuksen saamista varten asianomaisen on suoritettava koulutus ja läpäistävä tutkinto, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

1.8.3.9 Koulutuksen keskeisenä tarkoituksena on antaa asianomaiselle riittävä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien vaarojen tuntemus, riittävät tiedot kyseisiä kuljetuksia koskevista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä sekä kohdassa 1.8.3.3 määriteltyjen tehtävien riittävä tuntemus.

1.8.3.10 Toimivaltaisen viranomaisen tai tämän valtuuttaman tutkinnon järjestäjän on järjestettävä tutkinto. Tutkinnon järjestäjän nimeäminen tapahtuu kirjallisesti. Hyväksyntä voidaan antaa määräajaksi ja sen on täytettävä seuraaviin perusteisiin:

- tutkinnon järjestäjän pätevyys;

- tutkinnon järjestäjän ehdottamien, tutkintoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen erittely;

- tutkinnon puolueettomuuden takaamiseksi tarkoitetut toimenpiteet;

- tutkinnon järjestäjän riippumattomuus neuvonantajia palkkaavista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä.

1.8.3.11 Tutkinnon tarkoituksena on varmistaa, että kokelailla on kohdassa 1.8.3.3 mainitut turvallisuusneuvonantajan tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot saadakseen kohdassa 1.8.3.7 mainitun todistuksen. Tutkintoon on kuuluttava ainakin seuraavat aiheet:

a) vaarallisten aineiden aiheuttaman onnettomuuden seurausten tunteminen ja pääasiallisten onnettomuustekijöiden tuntemus;

b) kansallisen lainsäädännön säädökset, kansainväliset yleissopimukset ja sopimukset, jotka koskevat erityisesti

- vaarallisten aineiden luokitusta (liuosten ja sekoitusten luokitusmenetelmää, aineluettelon rakennetta, vaarallisten aineiden luokitusta ja niiden luokitusperiaatteita, kuljetettavien aineiden ja esineiden laatua, fysikaalisia, kemiallisia ja myrkyllisiä ominaisuuksia);

- yleiset pakkausmääräykset, säiliöitä ja säiliökontteja koskevat määräykset (tyypit, koodit, merkinnät, rakenne, ennen käyttöönottoa tehtävät testit ja määräaikaistestit sekä testaukset);

- merkinnät ja varoituslipukkeet, suurlipukkeet ja oranssikilvet (kollien merkinnät ja varoituslipukkeet, suurlipukkeiden ja oranssikilpien kiinnittäminen ja niiden poistaminen);

- yksityiskohdat rahtikirjoissa (rahtikirjassa edellytetyt tiedot);

- lähetystapa, toimitusehdot (koko kuorma, irtotavarakuljetukset, irtotavarakuljetukset suurkonteissa, konttikuljetukset, kuljetukset kiinteissä ja irrotettavissa säiliöissä);

- matkustajien kuljetus;

- yhteenkuormauskiellot ja varotoimenpiteet;

- aineiden erottelu;

- kuljetettavien ainemäärien rajoittaminen ja vapautetut määrät;

- käsittely ja ahtaus (kuormaus ja purkaminen –täyttöaste-, ahtaus ja erottelu);

- puhdistus ja/tai kaasujen poisto ennen kuormausta ja purkamisen jälkeen;

- miehistö, ammatillinen koulutus;

- mukana seuraavat asiakirjat (rahtikirja, jäljennös poikkeusluvista, muut asiakirjat);

- saastuttavien aineiden jätteet toiminnan tai onnettomuuden yhteydessä;

- kuljetusta koskevat varustemääräykset.

1.8.3.12 Tutkinnossa on oltava kirjallinen koe, jota voi täydentää suullisella tutkinnolla.

Kirjallinen tutkinto koostuu kahdesta osasta:

a) Kokelaalle annetaan kysymyslomake. Se käsittää vähintään 20 vapaamuotoista kysymystä, jotka kattavat ainakin kohdassa 1.8.3.11 mainitut aiheet. Monivalintakysymysten käyttö on kuitenkin mahdollista. Siinä tapauksessa kaksi monivalintakysymystä vastaa yhtä vapaamuotoista kysymystä. Mainituista aiheista on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin:

- yleiset ennalta ehkäisevät ja turvatoimenpiteet;

- vaarallisten aineiden luokitus;

- yleiset pakkausmääräykset, mukaan lukien säiliöt, säiliökontit ja vaunut jne;

- vaaraa osittavat merkinnät ja varoituslipukkeet;

- rahtikirjassa olevat merkinnät;

- käsittely ja ahtaus;

- miehistö, ammatillinen koulutus;

- mukana pidettävät asiakirjat ja rahtikirjat;

- kuljetusta koskevat varustemääräykset.

b) Kokelaille annetaan ratkaistavaksi kohdassa 1.8.3.3 mainittu turvallisuusneuvonantajan tehtäviin liittyvä tehtävä, jonka nojalla he voivat osoittaa välttämättömät pätevyysehdot suorittamaan neuvonantajan tehtäviä.

1.8.3.13 Jäsenvaltiot voivat päättää, että tiettyjen vaarallisten ainetyyppien kuljetuksiin erikoistuneen yrityksen palvelukseen aikoville kokelaille esitetään kysymyksiä vain heidän toimintaansa liittyvistä aiheista. Kyseisiä vaarallisia ainetyyppejä ovat:

- luokka 1;

- luokka 2;

- luokka 7;

- luokat 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8. ja 9;

- YK-numerot 1202, 1203 ja 1223.

Kohdan 1.8.3.7 todistuksessa on ilmoitettava selvästi, että todistus on pätevä ainoastaan niiden tässä alakohdassa tarkoitettujen vaarallisten ainetyyppien osalta, joista neuvonantajalle on esitetty kysymyksiä kohdan 1.8.3.12 mukaisesti.

1.8.3.14 Toimivaltainen viranomainen tai tutkinnon järjestäjä pitää luetteloa kokeessa esitetyistä kysymyksistä.

1.8.3.15 Kohdassa 1.8.3.7 mainittu todistus laaditaan kohdassa 1.8.3.18 olevan mallin mukaisesti ja kaikkien jäsenvaltioiden on tunnustettava se.

1.8.3.16 Todistus on voimassa viisi vuotta. Todistuksen voimassaoloa pidennetään ilman eri toimenpiteitä viidellä vuodella, jos sen haltija on todistuksen viimeisen voimassaolovuoden aikana ottanut osaa lisäkoulutukseen tai läpäissyt kokeen, jotka molemmat toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

1.8.3.17 Kohdissa 1.8.3.1 –1.8.3.16 mainittujen määräysten katsotaan täyttävän, kun sovelletaan neuvoston direktiiviä 96/35/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1996, vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ja ammatillisesta pätevyydestä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/18/EY, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, vaarallisten aineiden maan-tie-, rautatie- ja sisävesikuljetusten turvallisuusneuvonantajan tutkintoa koskevista vähimmäisvaatimuksista.

1.8.3.18 Todistuksen malli

Todistus vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan koulutuksesta

Todistus No: .................................................

Todistuksen antaneen jäsenvaltion tunnusmerkki:

.....................................................................

Nimi: ............................................................

Etunimi/etunimet: ........................................

Syntymäaika- ja paikka: ...…….....................

Kansallisuus: .......…......................................

Haltijan allekirjoitus .....................................

Todistus on voimassa …… asti (päivämäärä), vaarallisten aineiden kuljetuksia teitse rautateitse sisävesitse hoitavien yritysten sekä tähän kuljetukseen liittyviä kuormaus- tai purkamistoimia suorittavien yritysten osalta.

Todistuksen antanut: ........……………...….

Päiväys: .......... Allekirjoitus ........................

Uusittu: .......... Antanut: ..........…..........…...

Päiväys: ......... Allekirjoitus: .......…….........

1.8.4 Lista toimivaltaisista viranomaisista ja niiden määräämät tahot

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava keskustoimistolle kansallisen RID:n voimaansaattamislainsäädäntönsä mukaiset toimivaltaisten viranomaisten ja määräämiensä tahojen osoitteet viitaten jokaisessa tapauksessa asiaankuuluviin RID-määräyksiin ja annettuihin osoitteisiin, joihin asiaankuuluvat hakemukset on toimitettava.

Keskustoimisto laatii listan saatujen tietojen perusteella ja pitää sen ajan tasalla. Se tiedottaa jäsenvaltioita tästä listasta ja siinä tapahtuvista muutoksista.

1.8.5 Vaarallisista aineista tehtävät ilmoitukset

1.8.5.1 Jos jäsenvaltion alueella tapahtuu vaarallisten aineiden kuljetuksissa vakava onnettomuus tai vahinko, on kuljetuksensuorittajan tehtävä raportti kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

1.8.5.2 Tiedottaakseen muita jäsenvaltioita jäsenvaltion on puolestaan tarvittaessa tehtävä raportti keskustoimistolle.

Luku 1.10 (SopS 172–173/2004)

Turvatoimia koskevat säännökset

Huom. Tässä luvussa turvatoimilla tarkoitetaan toimenpiteitä tai varotoimia, joilla ehkäistään vaarallisten aineiden varkauksia tai väärinkäyttöä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

1.10.1 Yleiset säännökset

1.10.1.1 Kaikkien vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuvien henkilöiden on otettava huomioon henkilön vastuuseen suhteutetut tämän luvun turvatoimia koskevat määräykset.

1.10.1.2 Vaarallisia aineita saa jättää kuljetettavaksi vain kuljetuksen suorittajille, jotka on sopivalla tavalla tunnistettu.

1.10.1.3 Vaarallisten aineiden kuljetuksessa tilapäiseen säilytykseen käytettävät alueet terminaaleissa, muilla paikoilla, ajoneuvovarikoilla, satamien laituripaikoilla ja järjestelyratapihoilla on huolellisesti turvattava, hyvin valaistava ja, jos mahdollista ja sovellettavissa, yleinen pääsy näille alueille on estettävä.

1.10.1.4 Vaarallisia aineita kuljettavan junan jokaisella miehistön jäsenellä on kuljetuksen aikana oltava mukanaan valokuvalla varustettu henkilötodistus.

1.10.1.5 Kohdassa 1.8.1 tarkoitetuissa tarkastuksissa on tarkastettava soveltuvin toimenpitein myös turvatoimet.

1.10.1.6 (varattu)

1.10.2 Turvatoimien koulutus

1.10.2.1 Luvussa 1.3 tarkoitetussa henkilöstön koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa on oltava myös turvatoimia koskeva osio. Turvatoimia koskevan täydennyskoulutuksen ei tarvitse liittyä ainoastaan määräysmuutoksiin.

1.10.2.2 Turvatoimia koskevan koulutuksen on keskityttävä turvariskeihin ja niiden tunnistamiseen, näiden riskien vähentämismenetelmiin sekä turvarikkomustapauksissa tarvittaviin toimenpiteisiin. Koulutukseen on sisällyttävä tiedot mahdollisesta turvasuunnitelmasta suhteutettuna henkilöstön työtehtäviin ja velvollisuuksiin sekä tehtäviin suunnitelmaa toteutettaessa.

1.10.3 Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita koskevat säännökset

1.10.3.1 "Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita" ovat aineet, joita voidaan väärinkäyttää terrorismi tarkoituksessa ja jotka siten voivat aiheuttaa vakavia seurauksia kuten useita ihmisuhreja tai joukkotuhoa. Taulukossa 1.10.5 on luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista.

1.10.3.2 Turvasuunnitelmat

1.10.3.2.1 Suuren riskin sisältäviä vaarallisten aineiden (ks. taulukko 1.10.5) kuljetukseen osallistuvien, kohdissa 1.4.2 ja 1.4.3 tarkoitettujen kuljetuksen suorittajien, lähettäjien ja muiden osapuolien on perehdyttävä ja toteutettava turvasuunnitelmaa, johon kuuluvat vähintään kohdassa 1.10.3.2.2 mainitut osa-alueet.

1.10.3.2.2 Turvasuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat osa-alueet:

a) yksityiskohtainen turvatoimien vastuujako ammattitaitoisille ja päteville henkilöille, joilla on asianmukaiset valtuudet velvollisuuksiensa suorittamiseen;

b) luettelo kyseeseen tulevista vaarallisista aineista tai vaarallisten aineiden tyypeistä;

c) kuljetustapahtuman kartoitus ja niihin liittyvien turvariskien arviointi, mukaan lukien tarvittavat kuljetusten keskeytykset, vaaralliset aineet vaunuissa, säiliössä tai kontissa kuljetuksen aikana sekä ennen ja jälkeen kuljetuksen sekä vaarallisten aineiden tilapäinen säilytys siirryttäessä kuljetusmuodosta tai kuljetusvälineestä toiseen;

d) selkeä esitys turvariskien vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä suhteutettuna osapuolen vastuuseen ja tehtäviin, mukaan lukien:

- koulutus;

- turvapolitiikka (esim. tarvittavat toimenpiteet uhan suurentuessa, tarkistukset työntekijöitä työhön otettaessa ja uusiin tehtäviin siirrettäessä jne.);

- toimintatavat [esimerkiksi reittien valinta ja käyttö, jos reitit ovat tiedossa, vaarallisiin aineisiin käsiksi pääseminen kohdassa c) määritellyn tilapäisen säilytyksen aikana, haavoittuvien infrastruktuurikohteiden läheisyys jne.];

- turvariskien vähentämiseen käytettävät välineet ja voimavarat;

e) tehokkaat ja ajantasaiset menettelyt turvauhasta, -rikkomuksista tai niihin liittyvistä tapahtumista ilmoittamiseen ja niiden hoitamiseen;

f) menettelyt turvasuunnitelmien arvioimiseen ja testaamiseen sekä suunnitelmien määräajoin suoritettavaan tarkastamiseen ja päivittämiseen;

g) menettelyt, joilla varmistetaan turvasuunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen fyysinen tietoturva; ja

h) menettelyt, joilla varmistetaan turvasuunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen jakelun rajoittaminen vain niitä tarvitseville. Nämä menetelmät eivät saa rajoittaa muiden RID-määräyksissä vaadittujen kuljetuksiin liittyvien tietojen saantia.

Huom. Kuljetuksen suorittajien, lähettäjien ja vastaanottajien tulisi toimia yhteistyössä keskenään ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa mahdollista turvauhkaa koskevien tietojen välittämisessä, soveltuvien turvatoimien hoitamisessa ja niihin liittyviin tapahtumiin reagoimisessa.

1.10.3.3 Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita (ks. taulukko 1.10.5) kuljettavat junat ja vaunut, on varustettava laitteilla, välineillä tai järjestelyillä, jotka estävät kuljetusvälineen ja sen rahdin varkauden. On varmistuttava, että nämä laitteet ovat kunnossa ja jatkuvasti tehokkaita. Näiden suojaustoimenpiteiden käyttö ei saa estää toimintaa hätätapauksissa.

Huom. Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden (ks. taulukko 1.10.5) kuljetusseurantaan olisi käytettävä kuljetustelematiikkaa tai muita seurantamenetelmiä tai laitteita, jos sovellettavissa ja menetelmät ovat jo käytössä ja tarvittavat laitteet ovat käytettävissä.

1.10.4 Kohtien 1.10.1, 1.10.2 ja 1.10.3 vaatimuksia ei sovelleta, jos kuljetusmäärät vaunussa tai suurkontissa eivät ylitä kohdassa 1.1.3.6 tarkoitettuja määriä.

1.10.5 Suuren riskin sisältävät vaaralliset aineet ovat aineita, jotka on lueteltu oheisessa taulukossa ja joiden kuljetusmäärä ylittää taulukossa mainitut määrät.

Taulukko 1.10.5: Luettelo suuren riskin sisältävistä vaarallisista aineista

Luokka Vaarallisuusluokka Aine tai esine Määrä
Säiliö (l) Irtotavara (kg) Kollit (kg)
1 1.1 Räjähteet a) a) 0
1.2 Räjähteet a) a) 0
1.3 Yhteensopivuusryhmän C räjähteet a) a) 0
1.5 Räjähteet 0 a) 0
2   Palavat kaasut (luokituskoodit, joissa on vain kirjain F) 3000 a) b)
Myrkylliset kaasut (luokituskoodit, joissa on kirjain T, TF, TC, TO, TFC tai TOC) lukuun ottamatta aerosoleja 0 a) 0
3   Pakkausryhmien I ja II palavat nesteet 3000 a) b)
Flegmatoidut räjähdysaineet a) a) 0
4.1   Flegmatoidut räjähdysaineet a) a) 0
4.2   Pakkausryhmän I aineet 3000 a) b)
4.3   Pakkausryhmän I aineet 3000 a) b)
5.1   Pakkausryhmän I hapettavat nesteet 3000 a) b)
Perkloraatit, ammoniumnitraatti ja ammoniumnitraattipohjaiset lannoitteet 3000 3000 b)
6.1   Pakkausryhmän I myrkylliset aineet 0 a) 0
6.2   Kategorian A tartuntavaaralliset aineet a) a) 0
7   Radioaktiiviset aineet 3000 A1 (erityismuoto) tai 3000 A2, B(U)-, B(M)- tai C-tyypin kolleissa
8   Pakkausryhmän I syövyttävät aineet 3000 a) b)

a) Ei sovellettavissa.

b) Ainemäärästä riippumatta kohdan 1.10.3 säännöksiä ei sovelleta.

Huom. Radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi sovelletaan kansainvälisessä kuljetuksessa ydinmateriaalin fyysisen suojelun sopimusta (the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) täydennettynä IAEA:n tiedotuskirjeen INFCIRC/225(Rev.4) suosituksilla.

Yhtenäiset oikeussäännökset vaunujen käyttöä kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevista sopimuksista (CUV – Yleissopimuksen liite D) (SopS 51–52/2006)

1 artikla (SopS 51–52/2006)

Soveltamisala

Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan kahden- tai monenkeskisiin sopimuksiin rautatievaunujen käytöstä kuljetusvälineenä yhtenäisten oikeussäännösten CIV ja yhtenäisten oikeussäännösten CIM mukaisten kuljetusten suorittamiseen.

2 artikla (SopS 51–52/2006)

Käsitteiden määrittely

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitetaan

a) "rautatieliikenneyrityksellä" jokaista yksityistä tai julkisoikeudellista yritystä, jolla on oikeus kuljettaa henkilöitä tai tavaraa ja jolla on käytettävissään vetokalusto;

b) "vaunulla" jokaista ilman omaa käyttövoimaa omilla pyörillään raiteilla liikkuvaa kulkuneuvoa;

c) ”haltijalla” sitä henkilöä tai yksikköä, joka omistajana tai muuten määräysoikeuden omaavana käyttää vaunua kuljetusvälineenä; (SopS 54/2015)

d) "kotiasemalla" vaunuun merkittyä paikkakuntaa, jonne vaunu käyttösopimuksen ehtojen mukaisesti voidaan tai tulee lähettää.

3 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaunujen merkit ja merkinnät

1 §. Loukkaamatta säännöksiä vaunujen teknisestä hyväksymisestä kansainväliseen liikenteeseen on sen, joka luovuttaa vaunun käyttöön 1 artiklan mukaisen sopimuksen nojalla, huolehdittava siitä, että vaunussa on seuraavat merkinnät:

a) haltijan tunnus,

b) tarvittaessa sen rautatieliikenneyrityksen tunnus, jonka vaunustoon vaunu kuuluu,

c) tarvittaessa kotiaseman nimi,

d) muut sopimuksessa vaunun käytöstä sovitut merkit ja merkinnät.

2 §. Tämän artiklan 1 §:n mukaisten merkkien ja merkintöjen lisäksi voidaan käyttää myös elektronisia tunnistusmerkkejä.

4 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu vaunun kadotessa tai vahingoittuessa

1 §. Rautatieliikenneyritys, jonka käyttöön vaunu on luovutettu kuljetusvälineeksi, vastaa vahingosta, joka on aiheutunut vaunun tai sen osien katoamisesta tai vahingoittumisesta, ellei se osoita, ettei vahinko ole aiheutunut sen syystä.

2 §. Rautatieliikenneyritys ei vastaa sellaisten irto-osien katoamisesta, joita ei ole merkitty vaunun pitkittäissivuille tai vaunussa olevaan luetteloon.

3 §. Vaunun tai sen osien kadotessa vahingonkorvaus rajoittuu siihen yleiseen arvoon, joka vaunulla tai sen osilla oli katoamispaikalla katoamisajankohtana, mutta muuta korvausta ei makseta. Ellei katoamispäivää tai katoamispaikkaa voida todeta, vahingonkorvaus rajoittuu siihen yleiseen arvoon, joka vaunulla oli käyttöönluovutuspäivänä käyttöönluovutuspaikalla.

4 §. Vaunun tai sen osien vahingoittuessa vahingonkorvaus rajoittuu korjauskustannuksiin, mutta muuta korvausta ei makseta. Korvaus ei saa ylittää sitä määrää, joka olisi maksettava vaunun kadotessa.

5 §. Sopimuspuolet voivat tehdä 1–4 §:stä poikkeavia sopimuksia.

5 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuurajoitusoikeuden menetys

Edellä 4 artiklan 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuja vastuurajoituksia ei sovelleta, jos osoitetaan, että vahinko johtuu rautatieliikenneyrityksen teosta tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuu.

6 artikla (SopS 51–52/2006)

Olettamus vaunun katoamisesta

1 §. Oikeudenomistaja voi muita todisteita esittämättä katsoa vaunun kadonneeksi, jos hän on pyytänyt rautatieliikenneyritystä, jonka käyttöön hän on luovuttanut vaunun kuljetusvälineeksi, etsimään vaunua eikä vaunua kolmen kuukauden kuluessa hänen pyyntönsä saapumisesta ole luovutettu hänelle tai ellei hän ole saanut mitään tietoa vaunun olinpaikasta. Tätä määräaikaa jatketaan vaunun seisonta-ajalla, jos se johtuu rautatieliikenneyrityksestä riippumattomasta syystä tai vaunun vahingoittumisesta.

2 §. Jos kadonneeksi katsottu vaunu löytyy sen jälkeen, kun vahingonkorvaus on maksettu, voi oikeudenomistaja kuuden kuukauden kuluessa löytymisilmoituksen saamisesta vaatia rautatieliikenneyritykseltä, jolle hän on luovuttanut vaunun kuljetusvälineeksi, että vaunu luovutetaan hänelle maksutta kotiasemalla tai muulla sovitulla paikalla korvauksen takaisinsuoritusta vastaan.

3 §. Ellei 2 §:ssä mainittua vaatimusta ole esitetty tai vaunu löytyy yli vuoden kuluttua vahingonkorvauksen maksamisesta, vaunu on sen rautatieliikenneyrityksen, jonka käyttöön oikeudenomistaja on luovuttanut vaunun kuljetusvälineeksi, käytettävissä vaunun olinpaikan lakien ja määräysten mukaisesti.

4 §. Sopimuspuolet voivat tehdä 1–3 §:stä poikkeavia sopimuksia.

7 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu vaunun aiheuttamista vahingoista

1 §. Se, joka on luovuttanut vaunun 1 artiklan mukaisen sopimuksen nojalla käyttöön kuljetusvälineeksi, vastaa vaunun aiheuttamista vahingoista, mikäli ne johtuvat hänen syystään.

2 §. Sopimuspuolet voivat tehdä 1 §:stä poikkeavia sopimuksia.

8 artikla (SopS 51–52/2006)

Sijaantulo

Jos sopimuksessa vaunujen käytöstä määrätään, että rautatieliikenneyritys saa luovuttaa vaunun muiden rautatieliikenneyritysten käyttöön kuljetusvälineeksi, voi rautatieliikenneyritys vaunun haltijan suostumuksella sopia muiden rautatieliikenneyritysten kanssa, että

a) se vastaa, varaten itselleen takautumisoikeuden, näiden puolesta haltijalle vaunun tai sen osien katoamisesta,

b) että vain haltija vastaa muille rautatieyrityksille vaunun aiheuttamista vahingoista mutta että vain sillä rautatieliikenneyrityksellä, joka on haltijan sopimuskumppani, on oikeus saattaa voimaan muiden rautatieyritysten vaateet.

9 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu henkilökunnasta ja muista henkilöistä

1 §. Sopimuspuolet vastaavat henkilökunnastaan ja muista sopimuksen toimeenpanoon käyttämistään henkilöistä näiden suorittaessa tehtäviään.

2 §. Elleivät sopimuspuolet ole toisin sopineet, katsotaan ne infrastruktuurihallinnot, joiden infrastruktuurilla rautatieliikenneyritys käyttää vaunua kuljetusvälineenä, rautatieliikenneyrityksen käyttämiksi henkilöiksi.

3 §. Tämän artiklan 1 ja 2 §:ää sovelletaan myös 8 artiklan mukaisessa sijaantulossa.

10 artikla (SopS 51–52/2006)

Muut kanteet

1 §. Kaikissa tapauksissa, joihin näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan, voidaan rautatieliikenneyritystä, jonka käyttöön vaunu on luovutettu kuljetusvälineeksi, vastaan ajaa kannetta vaunun tai sen osien katoamisen tai vahingoittumisen johdosta, tapahtuipa se millä perusteella tahansa, vain näissä säännöksissä edellytetyin ehdoin ja rajoituksin.

2 §. Tämän artiklan 1 § koskee myös 8 artiklan mukaista sijaantuloa.

3 §. Sama koskee kanteita henkilökuntaa ja muita henkilöitä vastaan, joista rautatieliikenneyritys, jonka käyttöön vaunu on luovutettu kuljetusvälineeksi, on vastuussa.

11 artikla (SopS 51–52/2006)

Laillinen tuomioistuin

1 §. Näiden yhtenäisten oikeussäännösten nojalla solmittuun sopimukseen perustuvat kanteet voidaan panna vireille sopimuspuolten sopimuksella määrätyissä tuomioistuimissa.

2 §. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, laillisia tuomioistuimia ovat sen jäsenmaan tuomioistuimet, jossa vastaajalla on kotipaikkansa. Ellei vastaajalla ole kotipaikkaa missään jäsenmaassa, laillisia tuomioistuimia ovat sen jäsenmaan tuomioistuimet, missä vahinko on tapahtunut.

12 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaateen vanhentuminen

1 §. 4 ja 7 artiklan mukaiset vaateet vanhentuvat kolmessa vuodessa.

2 §. Vanhentumisaika alkaa

a) 4 artiklan mukaisten vaateiden osalta päivästä, jolloin vaunun katoaminen tai vahingoittuminen todettiin tai jolloin oikeudenomistaja 6 artiklan 1 tai 4 §:n mukaan voi katsoa vaunun kadonneeksi;

b) 7 artiklan mukaisten vaateiden osalta päivästä, jolloin katoaminen tai vahinko tapahtui.

Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä (CUI – Yleissopimuksen liite E) (SopS 51–52/2006)

I osa (SopS 51–52/2006)

Yleiset määräykset

1 artikla (SopS 51–52/2006)

Soveltamisala

1 §. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan sopimuspuolten kotipaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta kaikkiin sopimuksiin, jotka koskevat rautatieinfrastruktuurin käyttöä yhtenäisten oikeussäännösten CIV ja yhtenäisten oikeussäännösten CIM mukaisten kansainvälisten rautatiekuljetusten suorittamiseen. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan myös silloin, kun rautatieinfrastruktuuria hallinnoivat tai käyttävät valtiot taikka valtion laitokset tai organisaatiot.

2 §. Ellei 21 artiklassa toisin määrätä, näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä ei sovelleta muihin oikeussuhteisiin, kuten erityisesti

a) kuljettajan tai infrastruktuurihallinnon vastuuseen henkilökuntaansa tai muihin tehtävien suorittamiseen käyttämiensä henkilöihin nähden;

b) kuljettajan tai infrastruktuurihallinnon ja kolmannen henkilön väliseen vastuuseen.

2 artikla (SopS 51–52/2006)

Ilmoitus vastuusta henkilövahingoista

1 §. Jokainen valtio voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei se sovella kaikkia vastuuta henkilövahingoista koskevia määräyksiä, kun vahinko tapahtuu sen alueella ja uhri on tämän valtion kansalainen tai hänellä on vakinainen asuinpaikka tässä valtiossa.

2 §. Valtio, joka on toimittanut 1 §:n mukaisen ilmoituksen, voi milloin tahansa luopua siitä ilmoittamalla tallettajalle. Luopumisilmoitus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin tallettaja on antanut asian tiedoksi jäsenvaltioille.

3 artikla (SopS 85/2011)

Käsitteiden määrittely

(Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitetaan)

b) "infrastruktuurihallinnolla" rautatieinfrastruktuurin käyttöönasettajaa, jolla on valtion, jossa infrastruktuuri sijaitsee, voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisia velvollisuuksia;

c) "kuljettajalla" sitä, joka kuljettaa henkilöitä tai tavaraa yhtenäisten oikeussäännösten CIV tai yhtenäisten oikeussäännösten CIM mukaisessa kansainvälisessä rautatieliikenteessä ja jolla on valtion, jossa kuljettaja harjoittaa tätä toimintaa, toimilupien myöntämistä ja tunnustamista koskevien voimassa olevien lakien ja määräysten mukainen toimilupa;

f) "toimiluvalla" valtion voimassa olevien lakiensa ja määräystensä mukaisesti rautatieyritykselle antamaa lupaa, jolla tunnustetaan sen kelpoisuus toimia kuljettajana;

g) "turvallisuustodistuksella" valtion, jossa infrastruktuuri sijaitsee, voimassa olevien lakien ja määräysten mukaista vahvistusta siitä, että kuljettajan

- yrityksen sisäinen organisaatio sekä

- henkilökunta ja kalusto, joita kyseisellä infrastruktuurilla on määrä käyttää,

täyttävät turvallisuusvaatimukset liikenteen harjoittamiseksi kyseisellä infrastruktuurilla vaaraa aiheuttamatta.

4 artikla (SopS 51–52/2006)

Pakottava oikeus

Ellei näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä nimenomaan toisin määrätä, on jokainen sopimus, joka suoraan tai epäsuorasti poikkeaa näistä yhtenäisistä oikeussäännöksistä, mitätön ja ilman oikeusvaikutusta. Tällaisten sopimusten mitättömyys ei tee käyttösopimuksen muita määräyksiä mitättömiksi. Sopimuspuolet voivat kuitenkin ottaa itselleen enemmän vastuuta ja velvollisuuksia kuin mitä näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä edellytetään, tai määrätä enimmäiskorvausmäärän esinevahingoista.

II osa (SopS 85/2011)

Käyttösopimus

5 artikla (SopS 85/2011)

Sisältö ja muoto

1 §. Käyttösopimuksessa määrätään infrastruktuurihallinnon ja kuljettajan tai valtion, jossa infrastruktuuri sijaitsee, voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti tällaisen sopimuksen tekemiseen oikeutetun muun henkilön suhteet.

2 §. Käyttösopimuksessa määrätään välttämättömät yksityiskohdat hallinnollisten, teknisten ja taloudellisten käyttöehtojen määrittämiseksi.

5 a artikla (SopS 54/2015)

Säädökset, joihin tämä liite ei vaikuta

1 §. Tämän liitteen 5 artiklan sekä 6, 7 ja 22 artiklan määräykset eivät vaikuta velvollisuuksiin, jotka infrastruktuurin käyttösopimuksen osapuolten on täytettävä valtion, jossa infrastruktuuri sijaitsee, voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti, tarvittaessa Euroopan unionin oikeus mukaan luettuna.

2 §. Tämän liitteen 8 ja 9 artiklan määräykset eivät vaikuta velvollisuuksiin, jotka infrastruktuurin käyttösopimuksen osapuolten on täytettävä EU:n jäsenvaltiossa tai valtiossa, jossa Euroopan unionin lainsäädäntöä sovelletaan Euroopan unionin kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten vuoksi.

6 artikla (SopS 85/2011)

Kuljettajan ja infrastruktuurihallinnon erityisvelvollisuudet

1 §. Kuljettajalla on oltava lupa harjoittaa rautatieliikennettä. Käytettävän henkilökunnan ja kulkuneuvojen on täytettävä turvallisuusvaatimukset. Infrastruktuurihallinto voi vaatia, että kuljettaja osoittaa näiden edellytysten täyttämisen esittämällä voimassa olevan toimiluvan ja turvallisuustodistuksen tai näiden virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset taikka millä muulla tavoin tahansa.

7 artikla (SopS 85/2011)

Sopimuksen irtisanominen

1 §. Infrastruktuurihallinto voi irtisanoa sopimuksen välittömästi, jos

a) kuljettajalla ei ole enää oikeutta harjoittaa rautatieliikennettä,

b) käytettävä henkilökunta ja kulkuneuvot eivät enää täytä turvallisuusvaatimuksia,

c) kuljettaja ei ole suorittanut maksuja

1. kahtena perättäisenä eräpäivänä ja maksamaton summa ylittää yhden kuukauden käyttömaksun tai

2. kahta perättäistä eräpäivää pitemmältä ajalta ja maksamaton summa ylittää kahden kuukauden käyttömaksun;

d) kuljettaja on vakavasti laiminlyönyt jotakin 6 artiklan 2 ja 3 §:n mukaista erityisvelvollisuuttaan.

2 §. Kuljettaja voi irtisanoa käyttösopimuksen välittömästi, jos infrastruktuurihallinto menettää oikeutensa hallinnoida infrastruktuuria.

3 §. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen välittömästi toisen osapuolen laiminlyödessä vakavasti jotakin sille kuuluvaa oleellista velvollisuutta, mikäli tämä velvollisuus koskee henkilöiden ja tavaroiden turvallisuutta; osapuolet voivat sopia tämän oikeuden käyttötavoista.

4 §. Sopimuspuoli, jonka syytä käyttösopimuksen irtisanominen on, vastaa toiselle sopimuspuolelle tästä aiheutuvasta vahingosta paitsi, jos se osoittaa, ettei vahinko ole aiheutunut sen syystä.

5 §. Sopimuspuolet voivat tehdä 1 §:n c ja d kohdasta sekä 4 §:stä poikkeavia sopimuksia.

III osa (SopS 51–52/2006)

Vastuu

8 artikla (SopS 51–52/2006)

Infrastruktuurihallinnon vastuu

1 §. Infrastruktuurihallinto vastaa seuraavista vahingoista, jotka aiheutuvat kuljettajalle tai hänen avustajilleen infrastruktuurin käytön aikana infrastruktuurista johtuvasta syystä:

a) henkilövahingot (kuolema, loukkaantuminen tai muu fyysisen tai henkisen koskemattomuuden loukkaaminen),

b) esinevahingot (irtainten ja kiinteiden esineiden tuhoutuminen tai vahingoittuminen),

c) omaisuusvahingot, jotka johtuvat siitä, että kuljettajan on suoritettava yhtenäisten oikeussäännösten CIV tai yhtenäisten oikeussäännösten CIM mukaisia vahingonkorvauksia.

2 §. Infrastruktuurihallinto on tästä vastuusta vapaa

a) henkilövahinkojen osalta sekä sellaisten omaisuusvahinkojen osalta, jotka johtuvat siitä, että kuljettajan on suoritettava yhtenäisten oikeussäännösten CIV mukaisia vahingonkorvauksia,

1. jos vahingon aiheuttanut tapahtuma johtuu radanpidosta riippumattomista seikoista, joita infrastruktuurihallinto ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää eikä estää niiden seurauksia,

2. jos vahingon aiheuttanut tapahtuma on vahingon kohteeksi joutuneen henkilön syytä,

3. jos vahingon aiheuttanut tapahtuma johtuu kolmannen henkilön käyttämisestä, jota infrastruktuurihallinto ei tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ole voinut välttää eikä estää sen seurauksia;

b) esinevahinkojen osalta sekä sellaisten omaisuusvahinkojen osalta, jotka johtuvat siitä, että kuljettajan on suoritettava yhtenäisten oikeussäännösten CIM mukaisia vahingonkorvauksia, jos vahinko on aiheutunut kuljettajan syystä tai kuljettajan ohjeesta, johon infrastruktuurihallinto ei ole syypää, tai seikoista, joita infrastruktuurihallinto ei ole voinut välttää eikä estää niiden seurauksia.

3 §. Jos vahingon aiheuttanut tapahtuma johtuu kolmannen henkilön käyttäytymisestä eikä infrastruktuurihallinto tästä huolimatta ole kokonaan vapaa 2 §:n a kohdan mukaisesta vastuustaan, se vastaa näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä määrätyin rajoituksin kaikesta, ottaen huomioon mahdolliset takautumisoikeutensa kolmanteen henkilöön nähden.

4 §. Sopimuspuolet voivat sopia siitä, vastaako infrastruktuurihallinto ja missä määrin vahingoista, jotka aiheutuvat kuljettajalle myöhästymisestä tai liikennehäiriöistä.

9 artikla (SopS 51–52/2006)

Kuljettajan vastuu

1 §. Kuljettaja vastaa

a) henkilövahingoista (kuolema, loukkaantuminen tai muu fyysisen tai henkisen koskemattomuuden loukkaaminen),

b) esinevahingoista (kiinteiden ja irtainten esineiden tuhoutuminen tai vahingoittuminen),

jotka kuljettajan käyttämät kuljetusvälineet tai kuljettamat henkilöt tai tavarat ovat infrastruktuurin käytön yhteydessä aiheuttaneet infrastruktuurihallinnolle tai sen avustajille.

2 §. Kuljettaja on tästä vastuusta vapaa

a) henkilövahinkojen osalta

1. jos vahingon aiheuttanut tapahtuma johtuu liikenteestä riippumattomista syistä, joita kuljettaja tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ei ole voinut välttää eikä estää niiden seurauksia,

2. jos vahingon aiheuttanut tapahtuma on vahingon kohteeksi joutuneen henkilön syytä,

3. jos vahingon aiheuttanut tapahtuma johtuu kolmannen henkilön käyttäytymisestä, jota kuljettaja tapauksen laadun edellyttämästä huolellisuudesta huolimatta ei ole voinut välttää eikä estää sen seurauksia;

b) esinevahinkojen osalta, jos vahinko on aiheutunut infrastruktuurihallinnon syystä tai infrastruktuurihallinnon ohjeesta, johon kuljettaja ei ole syypää, tai seikoista, joita kuljettaja ei ole voinut välttää eikä estää niiden seurauksia.

3 §. Jos vahingon aiheuttanut tapahtuma johtuu kolmannen henkilön syystä eikä kuljettaja tästä huolimatta ole kokonaan vapaa 2 §:n a kohdan mukaisesta vastuustaan, kuljettaja vastaa näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä määrätyin rajoituksin kaikesta, ottaen huomioon mahdolliset takautumisoikeutensa kolmanteen nähden.

4 §. Sopimuspuolet voivat sopia siitä, vastaako kuljettaja ja missä määrin vahingoista, jotka aiheutuvat infrastruktuurihallinnolle liikennehäiriöistä.

10 artikla (SopS 51–52/2006)

Syiden yhteisvaikutus

1 §. Jos infrastruktuurihallinnon vastuulla olevat syyt ja kuljettajan vastuulla olevat syyt ovat vaikuttaneet yhdessä, kumpikin sopimuspuoli vastaa vain siinä määrin kuin 8 tai 9 artiklan mukaisesti heidän vastuullaan oleva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen. Ellei voida todeta, missä määrin kulloinenkin syy on vaikuttanut vahingon syntymiseen, kumpikin sopimuspuoli kantaa kärsimänsä vahingon itse.

2 §. Tämän artiklan 1 § on voimassa vastaavasti, jos infrastruktuurihallinnon vastuulla olevat syyt sekä usean, samaa infrastruktuuria käyttävän kuljettajan vastuulla olevat syyt ovat vaikuttaneet yhdessä.

3 §. 9 artiklan mukaisissa vahingoissa 1 §:n ensimmäinen lause on voimassa vastaavasti, jos usean, samaa infrastruktuuria käyttävän kuljettajan vastuulla olevat syyt ovat vaikuttaneet yhdessä. Ellei voida todeta, missä määrin kulloinenkin syy on vaikuttanut vahingon syntymiseen, kuljettajat vastaavat infrastruktuurihallinnolle yhtä surin osuuksin.

11 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahingonkorvaus kuolemantapauksessa

1 §. Kuolemantapauksessa vahingonkorvaus käsittää:

a) kuolemasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, erityisesti ruumiin kuljetuksesta ja hautauksesta johtuvat;

b) ellei kuolema ole seurannut välittömästi, 12 artiklassa määrätyn korvauksen.

2 §. Jos kuoleman johdosta henkilöt, joita surmansa saanut lain nojalla oli tai olisi ollut tulevaisuudessa velvollinen elättämään, menettävät toimeentulonsa, on myös tämän menetys korvattava. Sellaisten henkilöiden vahingonkorvausvaateet, joita surmansa saanut on elättänyt lain häntä siihen velvoittamatta, ratkaistaan kotimaan oikeuden mukaan.

12 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahingonkorvaus loukkaantumistapauksessa

Jos henkilö on saanut ruumiinvamman tai hänen fyysistä tai henkistä koskemattomuuttaan on muuten loukattu, vahingonkorvaus käsittää:

a) korvauksen välttämättömistä kuluista, erityisesti hoidosta ja kuljetuksesta;

b) korvauksen joko täydellisestä tai osittaisesta työkyvyttömyydestä tai tarpeiden lisääntymisestä aiheutuneesta haitasta.

13 artikla (SopS 51–52/2006)

Muiden henkilövahinkojen korvaaminen

Kotimaan oikeuden mukaan ratkaistaan, onko ja missä määrin infrastruktuurihallinnon tai kuljettajan suoritettava korvausta muusta kuin 11 ja 12 artiklassa tarkoitetuista vahingoista.

14 artikla (SopS 51–52/2006)

Vahingonkorvauksen muoto ja yläraja kuoleman- ja loukkaantumistapauksessa

1 §. Edellä 11 artiklan 2 §:ssä ja 12 artiklan b kohdassa tarkoitettu vahingonkorvaus on suoritettava kertakaikkisen pääoman muodossa. Jos kuitenkin kotimaan oikeuden mukaan elinkoron maksaminen on sallittu, korvaus suoritetaan tässä muodossa, jos loukkaantunut tai 11 artiklan 2 §:ssä tarkoitetut oikeudenomistajat sitä pyytävät.

2 §. Tämän artiklan 1 §:n nojalla maksettavan vahingonkorvauksen suuruus määrätään kotimaan oikeuden mukaan. Näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovellettaessa ylärajana on kuitenkin 175 000 laskentayksikköä pääomana tai tätä pääomaa vastaavana elinkorkona jokaista henkilöä kohti siinä tapauksessa, että tämä raja kotimaan oikeuden mukaan on alhaisempi.

15 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuurajoitusoikeuden menetys

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitettuja vastuurajoituksia sekä kotimaan oikeuden säännöksiä, jotka rajoittavat vahingonkorvauksen tiettyyn määrään, ei sovelleta, jos osoitetaan, että vahinko johtuu sen aiheuttajan teosta tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai huolimattomuudesta ja tietäen, että tällainen vahinko todennäköisesti aiheutuu.

16 artikla (SopS 51–52/2006)

Korvausmäärän muuntaminen ja korko

1 §. Jos korvausmäärää laskettaessa on muunnettava ulkomaan valuutassa ilmoitettuja määriä, muuntaminen suoritetaan korvauksen maksupäivänä maksupaikalla voimassa olevan kurssin mukaan.

2 §. Oikeudenomistaja voi vaatia korvausmäärälle korkoa, joka lasketaan viiden prosentin mukaan vuodessa siitä päivästä, jolloin aloitetaan sovittelumenettely, vedotaan yleissopimuksen V osassa tarkoitettuun välimiesoikeuteen tai pannaan vireille kanne.

17 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu ydinonnettomuustapauksessa

Infrastruktuurihallinto ja kuljettaja ovat vapaat näiden yhtenäisten oikeussäännösten nojalla tulevasta vastuustaan, kun ydinonnettomuus on aiheuttanut vahingon ja kun jossakin sopimusvaltiossa voimassa olevien lakien ja määräysten nojalla, jotka koskevat vastuuta ydinenergian alalla, tästä vahingosta on vastuussa asianomainen haltija tai joku muu häneen verrattava henkilö.

18 artikla (SopS 51–52/2006)

Vastuu avustajista

Infrastruktuurihallinto ja kuljettaja vastaavat avustajistaan.

19 artikla (SopS 51–52/2006)

Muut kanteet

1 §. Kaikissa tapauksissa, joihin näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan, voidaan infrastruktuurihallintoa tai kuljettajaa vastaan ajaa vahingonkorvauskannetta perusteesta riippumatta vain näissä säännöksissä edellytetyin ehdoin ja rajoituksin.

2 §. Sama koskee kanteita avustajia vastaan, joista infrastruktuurihallinto tai kuljettaja vastaa 18 artiklan mukaisesti.

20 artikla (SopS 51–52/2006)

Prosessisopimukset

Sopimuspuolet voivat sopia ehdoista, joilla ne saattavat voimaan vahingonkorvaus-vaateensa toista sopimuspuolta vastaan tai luopuvat saattamasta niitä voimaan.

IV osa (SopS 51–52/2006)

Avustajien kanteet

21 artikla (SopS 51–52/2006)

Kanteet infrastruktuurihallintoa tai kuljettajaa vastaan

1 §. Kuljettajan avustajat voivat ajaa perusteesta riippumatta vahingonkorvauskanteita infrastruktuurihallintoa vastaan tämän aiheuttamista vahingoista vain näissä yhte- näisissä oikeussäännöksissä edellytetyin ehdoin ja rajoituksin.

2 §. Infrastruktuurihallinnon avustajat voivat ajaa perusteesta riippumatta vahingon- korvauskanteita kuljettajaa vastaan tämän aiheuttamista vahingoista vain näissä yhtenäisissä oikeusäännöksissä edellytetyin ehdoin ja rajoituksin.

V osa (SopS 51–52/2006)

Kanteiden toteuttaminen

22 artikla (SopS 51–52/2006)

Sovittelumenettely

Sopimuspuolet voivat sopia riita-asioissa sovittelumenettelystä tai kääntyä yleissopimuksen V osassa mainitun välimiesoikeuden puoleen.

23 artikla (SopS 51–52/2006)

Takautumisoikeus

Kuljettajan yhtenäisten oikeussäännösten CIM tai yhtenäisten oikeussäännösten CIV nojalla suorittaman maksun laillisuutta ei voida kiistää, jos vahingonkorvauksen on vahvistanut tuomioistuin sen jälkeen, kun infrastruktuurihallinnolle on asianmukaisesti annettu haasteessa tieto ja sillä on ollut mahdollisuus esiintyä väliintulijana jutussa.

24 artikla (SopS 51–52/2006)

Laillinen tuomioistuin

1 §. Näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaiset kanteet voidaan panna vireille jonkin jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka osapuolet määräävät sopimuksella.

2 §. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, laillisia tuomioistuimia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa infrastruktuurihallinnolla on kotipaikkansa.

25 artikla (SopS 51–52/2006)

Vaateen vanhentuminen

1 §. Näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaiset vaateet vanhentuvat kolmessa vuodessa.

2 §. Vanhentumisaika alkaa siitä päivästä, jolloin vahinko on tapahtunut.

3 §. Kuolemantapauksissa vahingonkorvausvaateet vanhentuvat kolmessa vuodessa ensimmäisestä kuolemaa seuraavasta päivästä lukien, kuitenkin viimeistään viidessä vuodessa ensimmäisestä vahingon aiheuttanutta tapahtumaa seuraavasta päivästä lukien.

4 §. Vastuussa olevaksi katsottu henkilö voi nostaa takautumiskanteen myös 1 §:n mukaisen vanhentumisajan jälkeen, mikäli kanne nostetaan sen määräajan kuluessa, joka on voimassa sen valtion lain mukaan, jossa menettely aloitetaan. Kanne saadaan kuitenkin nostaa vähintään 90 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin takautumiskanteen nostanut on tyydyttänyt vaateen tai jolloin hänelle on toimitettu haaste menettelyssä häntä itseään vastaan.

5 §. Vanhentuminen keskeytyy, kun osapuolet sopivat sovittelumenettelystä tai jättävät asian yleissopimuksen V osassa tarkoitetun välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

6 §. Muilta osin vanhentumisen pysähtymiseen ja keskeytymiseen sovelletaan kotimaan oikeutta.

Yhtenäiset oikeussäännökset kansain-välisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä (APTU – Yleissopimuksen liite F) (SopS 85/2011)

1 artikla (SopS 85/2011)

Soveltamisala

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä määrätään menettely kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamiseksi ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymiseksi.

2 artikla (SopS 85/2011)

Käsitteiden määrittely

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä, niiden liitteissä ja yhtenäisissä teknisissä määräyksissä tarkoitetaan yhtenäisten oikeussäännösten ATMF 2 artiklan lisäksi

a) "matkustajavaunulla" matkustajien kuljetukseen tarkoitettua rautatiekulkuneuvoa, jolla ei ole omaa käyttövoimaa; termi käsittää myös matkustajajunaan liitettäväksi tarkoitetun matkatavaravaunun;

b) "pitkälle edenneellä hankkeella" hanketta, joka on edennyt sellaiseen suunnittelu- tai rakennusvaiheeseen, että teknisten toimitusehtojen muuttaminen ei tulisi asianomaisen sopimusvaltion kannalta kysymykseen. Kyseinen este voi olla luonteeltaan oikeudellinen, sopimuksellinen, taloudellinen, rahoituksellinen, yhteiskunnallinen tai ympäristöön liittyvä, ja se on perusteltava asianmukaisesti;

c) "kunnossapidon yhteydessä tapahtuvalla osien vaihtamisella" osien vaihtamista toiminnaltaan ja suoritustasoltaan vastaaviin osiin ennakko- tai korjauskunnossapidon yhteydessä;

d) "teknisellä määräyksellä" jokaista yhtenäisiin teknisiin määräyksiin sisältyvää rautatiekaluston rakennetta, käyttöä, kunnossapitoa tai turvallisuusnäkökohtia taikka rautatiekalustoon liittyviä menettelyjä koskevaa sääntöä, joka ei ole tekninen normi;

e) "teknisellä normilla" jokaista vapaaehtoista normia, jonka hyväksytty kansainvälinen standardisoimislaitos on hyväksynyt soveltamiensa menettelyjen mukaisesti;

f) "vetokalustolla" omalla käyttövoimallaan liikkuvia rautatiekulkuneuvoja;

g) "tavaravaunulla" tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua rautatiekulkuneuvoa, jolla ei ole omaa käyttövoimaa;

3 artikla (SopS 85/2011)

Tavoite

1 §. Rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisella ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisellä pyritään

a) helpottamaan rautatiekulkuneuvojen vapaata liikkumista ja muun rautatiekaluston esteetöntä käyttöä kansainvälisessä liikenteessä,

b) parantamaan turvallisuutta, tehokkuutta ja käytettävyyttä kansainvälisessä liikenteessä,

c) ottamaan huomioon ympäristön ja yleisen terveyden suojelu.

2 §. Teknisiä normeja vahvistettaessa tai yhtenäisiä teknisiä määräyksiä hyväksyttäessä otetaan huomioon vain sellaiset normit ja määräykset, jotka on laadittu kansainvälisellä tasolla.

3 §. Mahdollisuuksien mukaan

a) kansainvälisessä liikenteessä tarvittavien teknisten järjestelmien ja komponenttien keskinäinen yhteentoimivuus on varmistettava;

b) teknisten normien ja yhtenäisten teknisten määräysten on koskettava kaluston suoritusta; tarvittaessa niiden on sisällettävä vaihtoehtoja.

4 artikla (SopS 85/2011)

Teknisten normien ja määräysten laadinta

1 §. Rautatiekalustoa koskevien teknisten normien laadinnasta sekä teollisten tuotteiden ja menetelmien standardisoinnista vastaavat hyväksytyt kansalliset ja kansainväliset standardisoimislaitokset.

2 §. Yhtenäisten teknisten määräysten laadinnasta vastaa 6 artiklan mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella teknisten kysymysten asiantuntijakomissio, jota avustavat tarkoituksenmukaiset työryhmät ja pääsihteeri.

5 artikla (SopS 85/2011)

Teknisten normien vahvistaminen

1 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio päättää teknisen normin tai sen tiettyjen osien vahvistamisesta yleissopimuksen 16 ja 20 artiklassa sekä 33 artiklan 6 §:ssä määrätyn menettelyn mukaisesti. Päätökset tulevat voimaan yleissopimuksen 35 artiklan 3 ja 4 §:n mukaisesti.

2 §. Teknisen normin vahvistamista voi hakea:

a) jokainen sopimusvaltio;

b) jokainen yhtenäisten oikeussäännösten ATMF 2 artiklan x kohdassa tarkoitettu alueellinen järjestö;

c) jokainen kansallinen tai kansainvälinen standardisoimislaitos, jonka tehtävänä on rautatiealan standardisointi; 3 artiklan 2 § on otettava huomioon;

d) jokainen edustava kansainvälinen liitto, jonka jäsenille voimassa olevat rautatiekaluston tekniset normit ovat niiden toiminnan turvallisuuden ja taloudellisuuden vuoksi välttämättömät.

3 §. Pääsihteeri julkaisee viittaukset vahvistettuihin teknisiin normeihin järjestön verkkosivuilla. Kun viittaus on julkaistu, kyseisen teknisen normin soveltaminen antaa perustan olettamukselle, että asianmukaisia yhtenäisiä teknisiä määräyksiä on noudatettu.

4 §. Vahvistettujen teknisten normien soveltaminen on vapaaehtoista; normista tai sen osasta voidaan kuitenkin tehdä pakollinen yhtenäisillä teknisillä määräyksillä.

6 artikla (SopS 85/2011)

Yhtenäisten teknisten määräysten hyväksyminen

1 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio päättää yhtenäisten teknisten määräysten tai niiden muuttamista koskevan määräyksen hyväksymisestä yleissopimuksen 16 ja 20 artiklassa sekä 33 artiklan 6 §:ssä määrätyn menettelyn mukaisesti. Päätökset tulevat voimaan yleissopimuksen 35 artiklan 3 ja 4 §:n mukaisesti.

2 §. Yhteisten teknisten määräysten tai niiden muuttamista koskevan määräyksen hyväksymistä 1 §:n mukaisesti voi hakea:

a) jokainen sopimusvaltio;

b) jokainen yhtenäisten oikeussäännösten ATMF 2 artiklan x kohdassa tarkoitettu alueellinen järjestö;

c) jokainen edustava kansainvälinen liitto, jonka jäsenille voimassa olevat rautatiekaluston yhteiset tekniset määräykset ovat niiden toiminnan turvallisuuden ja taloudellisuuden vuoksi välttämättömät.

7 artikla (SopS 85/2011)

Hakemusten muoto

Edellä 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut hakemukset on lähetettävä pääsihteerille ja osoitettava teknisten kysymysten asiantuntijakomissiolle jollakin työkielellä yleissopimuksen 1 artiklan 6 §:n mukaisesti. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi hylätä hakemuksen, jos se katsoo, että hakemus ei ole täydellinen, sellaisenaan ymmärrettävä ja asianmukaisesti perusteltu. Hakemukseen on sisällytettävä arvio yhteiskunnallisista, taloudellisista ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista.

7 a artikla (SopS 85/2011)

Vaikutusten arvio

1 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio tekee päätöksensä tutkittuaan hakijan esittämät perustelut.

2 §. Arviosta on käytävä ilmi todennäköiset vaikutukset kaikkien sopimusvaltioiden, liikenteenharjoittajien ja muiden merkityksellisten toimijoiden kannalta. Jos ehdotus vaikuttaa muihin kuin ehdotuksen suoranaisena kohteena oleviin yhteisiin teknisiin määräyksiin, nämä liitännät on myös otettava huomioon.

3 §. Kaikkien asianomaisten tahojen on osallistuttava arviointiin toimittamalla tarvittavat tiedot maksutta, elleivät nämä kuulu teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin.

8 artikla (SopS 85/2011)

Yhtenäiset tekniset määräykset

1 §. Hyväksytyt yhtenäiset tekniset määräykset julkaistaan järjestön verkkosivuilla.

2 §. Periaatteessa kutakin osajärjestelmää varten laaditaan yhdet yhtenäiset tekniset määräykset. Tarvittaessa osajärjestelmää varten voidaan laatia useita yhtenäisiä teknisiä määräyksiä tai yhdet yhtenäiset tekniset määräykset voivat kattaa useita osajärjestelmiä.

2 a §. Yhtenäisiä teknisiä määräyksiä sovelletaan uusiin osajärjestelmiin. Niitä sovelletaan myös vanhaan osajärjestelmään, kun se uusitaan tai kun sitä parannetaan sekä noudatettaessa 4 §:n f kohdassa tarkoitettua siirtymästrategiaa.

3 §. Yleissopimuksen 35 artiklan 3 ja 4 §:n mukaisen ilmoitusprosessin jälkeen ja vähintään kuukausi ennen voimaantuloa pääsihteeri julkaisee järjestön verkkosivuilla

a) hyväksytyt ja ilmoitetut yhtenäiset tekniset määräykset;

b) niiden voimaantuloajankohdan;

c) luettelon sopimusvaltioista, joihin kyseisiä yhtenäisiä teknisiä määräyksiä sovelletaan;

d) päivitetyn luettelon yhtenäisistä teknisistä määräyksistä ja niiden voimaantuloajankohdista.

4 §. Siinä määrin kuin se on tarpeen 3 artiklassa mainitun tavoitteen saavuttamiseksi osajärjestelmiä koskevissa yhtenäisissä teknisissä määräyksissä on vähintään

a) ilmoitettava sen aiottu soveltamisala (verkon tai kalustoyksikön osa; osajärjestelmä tai osajärjestelmän osa);

b) täsmennettävä olennaiset vaatimukset kullekin osajärjestelmälle ja sen liitännät muihin osajärjestelmiin nähden;

c) määriteltävä toiminnalliset ja tekniset eritelmät, jotka osajärjestelmän ja sillä muiden osajärjestelmien kanssa olevien liitäntöjen on täytettävä. Tarvittaessa nämä eritelmät voivat poiketa toisistaan osajärjestelmän käytön mukaan, esimerkiksi rataluokkien, solmukohtien ja/tai kulkuneuvojen mukaan;

d) määritettävä rakenneosat tai yhteentoimivuuden osatekijät ja liitännät, joita varten on oltava olemassa tekniset normit, jotka ovat välttämättömiä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden toteuttamiseksi;

e) ilmoitettava kussakin tapauksessa menettelyt, joita on käytettävä yhtenäisten teknisten määräysten noudattamisen arvioimiseksi. Näiden menettelyjen on perustuttava 8 §:ssä tarkoitetuissa yleisissä yhtenäisissä teknisissä määräyksissä määriteltyihin arviointimoduuleihin;

f) ilmoitettava yhtenäisten teknisten määräysten käyttöönottostrategia. On erityisesti täsmennettävä välivaiheet, joiden kautta siirrytään asteittain nykytilanteesta sellaiseen lopulliseen tilanteeseen, jossa yhtenäisten teknisten määräysten noudattaminen on sääntönä; kunkin vaiheen osalta on mainittava tarkoituksenmukaiset siirtymämääräykset ja

g) ilmoitettava asianomaisen henkilöstön osalta ammattipätevyyttä ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat edellytykset, joita kyseisen osajärjestelmän käyttö ja ylläpito sekä yhtenäisten teknisten määräysten täytäntöönpano edellyttävät.

5 §. Yhtenäisten teknisten määräysten kehittäminen perustuu olemassa olevan osajärjestelmän tutkimiseen, ja siinä esitetään yksi tai useampi tavoitteena oleva osajärjestelmä, joka voidaan saavuttaa asteittain kohtuullisessa ajassa. Tällä tavoin yhtenäisten teknisten määräysten asteittainen hyväksyminen ja niiden noudattaminen mahdollistaa rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden asteittaisen toteuttamisen.

6 §. Yhtenäiset tekniset määräykset säilyttävät asianmukaisella tavalla kunkin sopimusvaltion nykyisen rautatiejärjestelmän yhdenmukaisuuden. Tässä tarkoituksessa voidaan yhtenäisissä teknisissä määräyksissä määrätä yhtä tai useampaa sopimusvaltiota koskevista "erityistapauksista" sekä verkon että kulkuneuvojen osalta. Erityistä huomiota on kohdistettava kuormaulottumiin, raideleveyteen, raideväliin ja kulkuneuvoihin, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai joiden määränpäänä on kolmas maa. Kutakin erityistapausta varten yhtenäisissä teknisissä määräyksissä täsmennetään täytäntöönpanoa koskevat säännöt 4 §:n c-g kohdassa tarkoitetuille osatekijöille.

7 §. Jollei joitakin olennaisten vaatimusten mukaisia teknisiä seikkoja voida nimenomaan käsitellä yhtenäisissä teknisissä määräyksissä, ne on niissä yksilöitävä selvästi "avoimina kohtina".

8 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi antaa yhtenäisiä teknisiä määräyksiä, jotka eivät koske osajärjestelmiä, esimerkiksi yleisiä määräyksiä, olennaisia vaatimuksia tai arviointimoduuleja.

9 §. Yhtenäiset tekniset määräykset julkaistaan kaksipalstaisena. Koko sivun leveydeltä ilman palstoitusta julkaistava teksti on sama kuin Euroopan yhteisön yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä (YTE). Kahteen palstaan jaetussa tekstissä on eroja yhtenäisten teknisten määräysten ja vastaavien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien tai muiden vastaavien Euroopan yhteisön määräysten välillä. Vasemmanpuoleisella palstalla esitetään yhtenäisten teknisten määräysten (OTIF-määräysten) teksti ja oikeanpuoleisella palstalla Euroopan yhteisön yhteentoimivuuden teknisten eritelmien teksti. Äärimmäisenä oikealla on viittaus yhteentoimivuuden teknisiin eritelmiin.

8 a artikla (SopS 85/2011)

Yhtenäisten teknisten määräysten puutteet

1 §. Jos teknisten kysymysten asiantuntijakomissio saa tietoonsa, että hyväksyttyihin yhtenäisiin teknisiin määräyksiin sisältyy virheitä tai puutteita tai että hyväksytyt yhtenäiset tekniset määräykset eivät täytä olennaisia vaatimuksia kaikilta osin, komissio toteuttaa aiheelliset toimenpiteet mukaan lukien

a) päätöksen siitä, onko kyseisiä yhtenäisiä teknisiä määräyksiä tarpeen muuttaa 6 ja 8 artiklan mukaisesti ja

b) suositukset perustelluista väliaikaisista ratkaisuista.

2 §. Sopimusvaltioilla, alueellisilla järjestöillä ja arviointilaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä pääsihteerille, mikäli ne havaitsevat virheitä tai puutteita yhtenäisissä teknisissä määräyksissä.

9 artikla (SopS 85/2011)

Ilmoitukset

1 §. Jokainen sopimusvaltio voi neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin pääsihteeri ilmoittaa teknisten kysymysten asiantuntijakomission päätöksestä, toimittaa pääsihteerille perustellun ilmoituksen siitä, ettei se sovella vahvistettua teknistä normia tai hyväksyttyjä yhtenäisiä teknisiä määräyksiä alueellaan sijaitsevalla rautatieinfrastruktuurilla eikä tällä infrastruktuurilla tapahtuvaan liikenteeseen tai soveltaa sitä vain osittain.

2 §. Sopimusvaltioita, jotka ovat toimittaneet 1 §:n mukaisen ilmoituksen, ei oteta huomioon laskettaessa niiden valtioiden lukumäärää, joiden on esitettävä yleissopimuksen 35 artiklan 4 §:n mukainen muistutus, jotta teknisten kysymysten asiantuntijakomission päätös ei tulisi voimaan.

3 §. Valtio, joka on tehnyt 1 §:n mukaisen ilmoituksen, voi milloin tahansa peruuttaa sen ilmoittamalla pääsihteerille. Peruuttaminen tulee voimaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

10 artikla (SopS 85/2011)

"Teknisen yhtenäisyyden" voimassaolon lakkaaminen

Bernissä 21 päivänä lokakuuta 1882 allekirjoitettu, rautateiden teknistä yhtenäisyyttä koskeva kansainvälinen yleissopimus lakkaa olemasta voimassa, kun teknisten kysymysten asiantuntijakomission 6 artiklan 1 §:n mukaisesti hyväksymät yhtenäiset tekniset määräykset ovat tulleet voimaan kaikissa mainitun yleissopimuksen vuoden 1938 laitoksen sopimusvaltioissa.

11 artikla (SopS 85/2011)

Yhtenäisten teknisten määräysten etusija

1 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomission 6 artiklan 1 §:n mukaisesti hyväksymien yhtenäisten teknisten määräysten tultua voimaan niiden sisältämillä teknisillä normeilla ja yhtenäisillä teknisillä määräyksillä on sopimusvaltioiden välisissä suhteissa etusija Bernissä 21 päivänä lokakuuta 1882 allekirjoitetun, rautateiden teknistä yhtenäisyyttä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 1938 laitoksen määräyksiin nähden.

2 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomission 6 artiklan 1 §:n mukaisesti hyväksymien yhtenäisten teknisten määräysten tultua voimaan näillä yhtenäisillä oikeussäännöksillä sekä teknisillä normeilla ja yhtenäisillä teknisillä määräyksillä on sopimusvaltioissa etusija

a) sopimuksen matkustaja- ja matkatavaravaunujen keskinäisestä käytöstä kansainvälisessä liikenteessä (RIC) sekä

b) sopimuksen tavaravaunujen keskinäisestä käytöstä kansainvälisessä liikenteessä (RIV) teknisiin määräyksiin nähden.

12 artikla (SopS 85/2011)

Kansalliset tekniset vaatimukset

1 §. Sopimusvaltioiden on varmistettava, että pääsihteerille ilmoitetaan niiden kansallisista teknisistä vaatimuksista, jotka koskevat rautatiekulkuneuvoja ja muuta rautatiekalustoa. Pääsihteeri julkaisee nämä vaatimukset yhtenäisten oikeussäännösten ATMF 13 artiklassa tarkoitetussa tietopankissa.

Pääsihteerin on saatava tiedot kolmen kuukauden kuluessa tarkistettujen yhtenäisten säännösten voimaantulopäivästä.

Tällainen vaatimus voi olla voimassa ainoastaan siihen asti, kun se tai vastaava vaatimus saatetaan voimaan hyväksymällä määräyksiä edellä olevien artiklojen mukaisesti. Sopimusvaltio voi koska tahansa peruuttaa väliaikaisen määräyksen ja ilmoittaa tästä pääsihteerille.

2 §. Kun yhtenäiset tekniset määräykset on hyväksytty tai kun niitä on muutettu, sopimusvaltion on varmistettava, että pääsihteerille ilmoitetaan - perusteluineen - niistä 1 §:ssä mainituista kansallisista teknisistä vaatimuksista, joiden noudattamista se edelleen edellyttää varmistaakseen kulkuneuvojen ja sen kyseessä olevan verkoston välisen teknisen yhteensopivuuden; tämä koskee myös kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan teknisissä määräyksissä oleviin "avoimiin kohtiin" ja teknisissä määräyksissä asianmukaisella tavalla määriteltyihin erityistapauksiin.

Tiedoissa on ilmaistava "avoimet kohdat" ja/tai "erityistapaukset" yhtenäisissä teknisissä määräyksissä, joita kukin kansallinen vaatimus koskee.

Kansalliset tekniset vaatimukset pysyvät voimassa vain, jos pääsihteeri saa ilmoituksen kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona kyseinen tekninen määräys tai sen muutos tuli voimaan.

3 §. Tietoihin on sisällytettävä kansallisen teknisen määräyksen teksti kokonaisuudessaan jollakin sopimusvaltion virallisella kielellä sekä sen otsikko ja tiivistelmä jollakin valtioidenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) virallisella kielellä.

13 artikla (SopS 85/2011)

Vastaavuustaulukko

1 §. Jotta voitaisiin minimoida arvioinnit ja siten teknisen hyväksynnän hakemisesta aiheutuvat kustannukset, 12 artiklan mukaiset kansalliset tekniset vaatimukset luokitellaan näiden yhtenäisten oikeussäännösten liitteessä lueteltujen parametrien ja määriteltyjen periaatteiden mukaan. Luokittelun toteuttamisesta vastaa teknisten kysymysten asiantuntijakomissio. Sopimusvaltiot ja alueelliset järjestöt tekevät yhteistyötä teknisten kysymysten asiantuntijakomission ja pääsihteerin kanssa tämän tehtävän suorittamiseksi.

2 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi tehdä liitteeseen tarkistuksia ottaen huomioon kulkuneuvojen ristiinhyväksynnästä saadut kokemukset sopimusvaltioissa.

3 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomission on varmistettava, että laaditaan vertailuasiakirja, jossa viitataan ristiin kaikkiin ilmoitettuihin kansallisiin teknisiin vaatimuksiin. Vertailuasiakirjassa on myös ilmaistava yhtenäisten teknisten määräysten ja vastaavien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien merkitykselliset osat (8 artiklan 9 §). Vertailuasiakirja on julkaistava järjestön verkkosivuilla ja pidettävä ajan tasalla.

4 §. Ottaen huomioon kyseisten sopimusvaltioiden ja osallistuvien alueellisten järjestöjen kanta teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi päättää rautateiden turvallisuuden osalta julistaa vastaavuudesta

a) sopimusvaltioiden kansallisten teknisten vaatimusten välillä;

b) yhtenäisten teknisten määräysten ja vastaavien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien välillä; ja

c) yhden tai useamman sopimusvaltion kansallisten teknisten vaatimusten ja yhtenäisten teknisten määräysten ja/tai yhteentoimivuuden teknisten eritelmien välillä.

Vastaavuus on ilmaistava edellä 3 §:ssä mainittuun vertailuasiakirjaan sisältyvässä vastaavuustaulukossa.

Liite (SopS 85/2011)

Parametrit, jotka on tarkastettava muiden kuin yhtenäisten teknisten määräysten mukaisten kulkuneuvojen teknistä hyväksyntää ja kansallisten teknisten vaatimusten luokittelua varten

1. Luettelo parametreistä

1.1 Yleinen dokumentaatio

Yleinen dokumentaatio (kuten kuvaus uusista, uudistetuista tai parannetuista kalustoyksiköistä ja niiden käyttötarkoituksesta; rakennetta, korjaamista, käyttötoimintaa ja huoltoa koskevat tiedot; tekniset asiakirjat jne.)

1.2 Rakenne ja mekaaniset osat

Mekaaninen eheys ja kalustoyksiköiden välinen liityntä (mukaan luettuina puskimet ja vetolaitteet, käytävät), kalustoyksikön rakenteen ja varusteiden (esim. istuinten) lujuus, kuormauskyky, passiivinen turvallisuus (sisäinen ja ulkoinen törmäyksenkesto)

1.3 Kalustoyksikön ja radan vuorovaikutus sekä ulottumat

Mekaaniset rajapinnat infrastruktuuriin (mukaan luettuina staattinen ja dynaaminen käyttäytyminen, välykset ja sovitteet, ulottuma, pyörästöt jne.)

1.4 Jarrulaite

Jarruihin liittyvät osat (mukaan luettuina luistonestojärjestelmä, jarrun käyttölaitteet ja jarrutuskyky käyttö-, hätä- ja seisontatilassa)

1.5 Matkustajiin liittyvät osat

Matkustajien tilat ja matkustamoympäristö (mukaan luettuina ikkunat ja ovet, liikuntarajoitteisten henkilöiden asettamat vaatimukset jne.)

1.6 Ympäristöolot ja ilmavirran vaikutukset

Ympäristön vaikutus kalustoyksikköön ja kalustoyksikön vaikutus ympäristöön (mukaan luettuina aerodynaamiset olosuhteet ja rajapinta sekä kalustoyksikön ja rautatiejärjestelmän radan varressa olevan osan välillä että ulkoympäristön kanssa)

1.7 Ohjelmistojen ulkoiset varoitukset, merkinnät, toiminnot ja eheysvaatimukset

Ohjelmistojen ulkoiset varoitukset, merkinnät, toiminnot ja eheys, esim. turvallisuuteen liittyvät toiminnot, jotka vaikuttavat junan käyttäytymiseen, mukaan luettuna junan dataväylä

1.8 Kalustoyksikössä olevat virransyöttö- ja ohjausjärjestelmät

Kalustoyksikössä olevat käyttövoima-, virransyöttö- ja ohjausjärjestelmät sekä kalustoyksikön rajapinta virransyöttöinfrastruktuuriin ja kaikki sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

1.9 Henkilöstön tilat, rajapinnat ja ympäristö

Kalustoyksikössä olevat henkilöstön tilat, rajapinnat, työolosuhteet ja -ympäristö (mukaan luettuina junan ohjaamo, kuljettajan käyttöliittymä)

1.10 Paloturvallisuus ja evakuointi

1.11 Huolto

Kalustoyksikössä olevat laitteet ja rajapinnat huoltoa varten

1.12 Kalustoyksikössä olevat ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteet

Kaikki kalustoyksikössä olevat laitteet, joita tarvitaan turvallisuuden varmistamiseksi ja sellaisten junien kulun ohjaamiseksi ja hallitsemiseksi, joilla on lupa liikkua verkossa, ja näiden laitteiden vaikutukset rautatiejärjestelmän radan varressa olevaan osaan

1.13 Erityiset käyttövaatimukset

Kalustoyksikön erityiset käyttövaatimukset (mukaan luettuina vajaatoimintatila, kalustoyksikön hinaus)

1.14 Rahtiin liittyvät osat

Rahtiin liittyvät vaatimukset ja ympäristö (mukaan luettuina vaarallisten aineiden edellyttämät erityislaitteet)

Edellä kursiivilla merkityt selitykset ja esimerkit on annettu ainoastaan tiedoksi eivätkä ne ole parametrien määritelmiä.

2. Kansallisten teknisten vaatimusten luokittelu

Edellä 1 kohdassa lueteltuihin parametreihin liittyvät kansalliset tekniset vaatimukset on luokiteltava johonkin jäljempänä määritellyistä kolmesta ryhmästä. Huomioon ei oteta sääntöjä ja rajoituksia, jotka ovat luonteeltaan puhtaasti paikallisia. Niiden noudattaminen tarkastetaan rautatieyritysten ja infrastruktuurihallintojen yhdessä sopimalla tavalla.

Ryhmä A

Ryhmä A koostuu:

- kansainvälisistä normeista,

- kansallisista säännöistä, joiden katsotaan rautateiden turvallisuuden osalta vastaavan muiden jäsenvaltioiden sisäisiä sääntöjä,

- kansallisista säännöistä, joiden katsotaan rautateiden turvallisuuden osalta vastaavan yhtenäisiä teknisiä määräyksiä ja/tai yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä.

Ryhmä B

Ryhmä B koostuu kaikista säännöistä, jotka eivät kuulu ryhmään A tai C tai joita ei ole vielä voitu luokitella jompaankumpaan näistä ryhmistä.

Ryhmä C

Ryhmä C koostuu säännöistä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ja jotka liittyvät infrastruktuurin teknisiin ominaispiirteisiin, joilla varmistetaan turvallinen ja yhteentoimivuuden mahdollistava käyttö kyseisessä verkossa (esim. kuormaulottuma).

Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä (ATMF – Yleissopimuksen liite G) (SopS 85/2011)

1 artikla (SopS 85/2011)

Soveltamisala

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä määrätään menettely, jolla rautatiekulkuneuvot ja muu rautatiekalusto hyväksytään käyttöön kansainvälisessä liikenteessä.

2 artikla (SopS 85/2011)

Käsitteiden määrittely

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä ja niiden (tulevissa) liitteissä, yhtenäisissä oikeussäännöksissä APTU ja niiden liitteissä sekä yhtenäisten oikeussäännösten APTU yhtenäisissä teknisissä määräyksissä tarkoitetaan

a) "onnettomuudella" ei-toivottua tai tahatonta äkillistä tapahtumaa tai erityistä tällaisten tapahtumien ketjua, jolla on haitallisia seurauksia; onnettomuudet jaetaan seuraaviin luokkiin: törmäykset, raiteilta suistumiset, tasoristeysonnettomuudet, liikkeessä olevasta liikkuvasta kalustosta aiheutuneet henkilöonnettomuudet, tulipalot ja muut;

b) "rakennetyyppihyväksynnällä" myönnettyä oikeutta, jolla toimivaltainen viranomainen hyväksyy rautatiekulkuneuvon rakennetyypin lähtökohtana kyseistä rakennetyyppiä vastaavien kulkuneuvojen käyttöluvalle;

c) "käyttöluvalla" toimivaltaisen viranomaisen jokaiselle yksittäiselle rautatiekulkuneuvolle tai muulle rautatiekalustolle myöntämää oikeutta liikennöidä kansainvälisessä liikenteessä;

d) "teknisten kysymysten asiantuntijakomissiolla" yleissopimuksen 13 artiklan 1 §:n f kohdassa tarkoitettua komissiota;

da) "hankintayksiköllä" julkista tai yksityistä yksikköä, joka tilaa osajärjestelmän suunnittelun ja/tai rakentamisen tai uudistamisen tai parantamisen. Tämä yksikkö voi olla rautatieyritys, infrastruktuurihallinto, haltija taikka toimiluvan haltija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta;

e) "sopimusvaltiolla" jokaista järjestön jäsenvaltiota, joka ei ole tehnyt näistä yhtenäisistä oikeussäännöksistä yleissopimuksen 42 artiklan 1 §:n ensimmäisen lauseen mukaista ilmoitusta;

f) "ilmoituksella" näyttöä arvioinnista tai arviointien osasta, joka on suoritettu sen vahvistamiseksi, että kulkuneuvo, rakennetyyppi tai rakenneosa noudattaa yhtenäisiä oikeussäännöksiä APTU ja niiden yhtenäisiä teknisiä määräyksiä (mukaan lukien asiaa koskevat erityistapaukset ja voimassa olevat kansalliset vaatimukset yhtenäisten oikeussäännösten APTU 12 artiklan mukaisesti);

g) "rakenneosalla" tai "osatekijällä" rautatiekulkuneuvoon, muuhun rautatiekalustoon tai infrastruktuuriin kuuluvan tai siihen liitettäväksi tarkoitetun laitteen perusosaa, perusosien ryhmää, kokonaisuutta tai osakokonaisuutta; "rakenneosan" käsite kattaa aineellisten esineiden lisäksi myös aineettomat hyödykkeet kuten tietokoneohjelmat;

h) "kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä" kulkuneuvon kunnossapidosta vastaavaa yksikköä, joka on rekisteröity sellaiseksi kalustorekisteriin 13 artiklan mukaisesti; tämä määritelmä koskee myös muuta rautatiekalustoa;

i) "olennaisilla vaatimuksilla" kaikkia yhtenäisissä oikeussäännöksissä APTU asetettuja edellytyksiä, jotka rautatiejärjestelmän, osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöiden – myös liitäntöjen – on täytettävä;

j) "vaaratilanteella" tapahtumaa, joka ei ole onnettomuus tai vakava onnettomuus mutta joka liittyy junaliikenteeseen ja vaarantaa liikenteen turvallisuuden;

k) "infrastruktuurihallinnolla" jokaista yritystä tai viranomaista, joka hallinnoi rautatieinfrastruktuuria;

l) "kansainvälisellä liikenteellä" rautatiekulkuneuvojen liikennöintiä radoilla vähintään kahden sopimusvaltion alueella;

m) "tutkinnalla" onnettomuuden ja vaaratilanteen ehkäisemiseksi suoritettua toimintaa, johon kuuluu tietojen hankkiminen ja analysointi, johtopäätösten teko, syiden (onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen johtaneiden tekojen, laiminlyöntien, tapahtumien tai olosuhteiden taikka näiden yhdistelmän) selvittäminen ja tarvittaessa turvallisuuteen liittyvien suositusten antaminen;

n) "haltijalla" sitä, joka rautatiekulkuneuvon omistajana tai käyttöoikeuden omaavana käyttää kulkuneuvoa kuljetusvälineenä ja on rekisteröity sellaiseksi 13 artiklassa tarkoitettuun kalustorekisteriin;

o) "kunnossapitoasiakirjoilla" asiakirjoja, joissa eritellään kulkuneuvolle (tai kulkuneuvotyypille) tai muulle rautatiekalustolle tehtävät tarkastukset ja kunnossapitotehtävät ja jotka on laadittu yhtenäisissä teknisissä määräyksissä esitettyjen sääntöjen ja eritelmien mukaisesti, mukaan lukien erityistapaukset ja mahdollisesti ilmoitetut voimassa olevat kansalliset tekniset vaatimukset yhtenäisten oikeussäännösten APTU 12 artiklan mukaisesti;

p) "kunnossapitopäiväkirjalla" hyväksyttyä kulkuneuvoa tai muuta rautatiekalustoa koskevia asiakirjoja, joista käy ilmi sen käyttöhistoria ja sille tehdyt tarkastukset ja kunnossapitotoimenpiteet;

q) "verkolla" rautatiejärjestelmän turvallisen ja jatkuvan toiminnan varmistamiseksi tarvittavia ratoja, rautatieliikennepaikkoja, terminaaleja ja kaikenlaisia kiinteitä laitteita;

r) "avoimilla kohdilla" olennaisia vaatimuksia koskevia teknisiä näkökohtia, joita ei ole nimenomaisesti käsitelty yhtenäisissä teknisissä määräyksissä;

s) "muulla rautatiekalustolla" kaikkea muuta kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitettua liikkuvaa rautatiekalustoa kuin rautatiekulkuneuvoja;

t) "rautatieyrityksellä" jokaista yksityistä tai julkisoikeudellista yritystä

- jolla on oikeus kuljettaa henkilöitä tai tavaraa rautateitse ja jolla on käytettävissään vetokalusto

tai

- jolla on ainoastaan käytettävissään vetokalusto;

u) "rautatieinfrastruktuurilla" (tai lyhyemmin "infrastruktuurilla") kaikkia ratoja ja kiinteitä laitteita, mikäli niitä tarvitaan näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti hyväksyttyjen rautatiekulkuneuvojen ja muun rautatiekaluston yhdenmukaisuutta ja turvallista liikennöintiä varten;

v) "rautatiekalustolla" rautatiekulkuneuvoja, muuta rautatiekalustoa ja rautatieinfrastruktuureja;

w) "rautatiekulkuneuvolla" jokaista omalla käyttövoimallaan tai ilman omaa käyttövoimaa omilla pyörillään raiteilla liikkuvaa kulkuneuvoa;

x) "alueellisella järjestöllä" yleissopimuksen 38 artiklassa tarkoitettua järjestöä, joka käyttää sopimusvaltioiden sille luovuttamaa yksinomaista toimivaltaa;

y) "uudistamisella" osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan korvaamiseen liittyviä merkittäviä töitä, joilla ei muuteta osajärjestelmän yleistä suoritustasoa;

ya) "RIDillä" tarkoitetaan yleissopimuksen liitettä C;

z) "vakavalla onnettomuudella" junien törmäystä tai raiteilta suistumista, jossa kuolee vähintään yksi henkilö tai loukkaantuu vakavasti vähintään viisi henkilöä tai joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa liikkuvalle kalustolle, rautatieinfrastruktuurille tai ympäristölle, sekä muuta samankaltaista onnettomuutta, jos sillä on selvä vaikutus rautateiden turvallisuuden sääntelyyn tai sen hallinnointiin; "huomattavalla vahingolla" tarkoitetaan vahinkoa, jonka tutkintaelin voi välittömästi arvioida maksavan yhteensä vähintään 1,8 miljoonaa erityisnosto-oikeutta;

aa) "erityistapauksella" sopimusvaltioiden rautatiejärjestelmän osaa, jota varten yhtenäisiin teknisiin määräyksiin on sisällytettävä joko tilapäisiä tai pysyviä erityismääräyksiä maantieteellisten tai topografisten esteiden takia tai koska kaupunkiympäristö tai yhdenmukaisuus olemassa olevan järjestelmän kanssa asettaa rajoituksia. Tähän voivat sisältyä erityisesti muusta verkosta erillään olevat radat ja verkot, kuormaulottuma, raideleveys tai raideväli sekä ainoastaan paikalliseen, alueelliseen tai historiallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan käyttöön tarkoitetut kulkuneuvot ja muu rautatiekalusto sekä kulkuneuvot ja muu rautatiekalusto, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta tai joiden määränpäänä on kolmas maa;

bb) "osajärjestelmillä" rautatiejärjestelmän jakoa yhtenäisissä teknisissä määräyksissä esitetyllä tavalla; nämä osajärjestelmät, joille on määriteltävä olennaiset vaatimukset, voivat olla luonteeltaan rakenteellisia tai toiminnallisia;

cc) "teknisellä hyväksymisellä" toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa menettelyä rautatiekulkuneuvon tai muun rautatiekaluston hyväksymiseksi käyttöön kansainvälisessä liikenteessä tai rakennetyypin hyväksymiseksi;

dd) "teknisellä todistuksella" virallista näyttöä teknisestä hyväksymisestä voimassa olevan tyyppitodistuksen tai voimassa olevan käyttötodistuksen muodossa;

ee) "teknisillä asiakirjoilla" kulkuneuvoa tai muuta rautatiekalustoa koskevia asiakirjoja, joihin sisältyy kaikki sen (tyypin) tekniset tuntomerkit, mukaan lukien käyttäjän käsikirja ja kyseisten kohteiden yksilöimiseksi tarvittavat tuntomerkit;

eea) "YTE:llä" kutakin osajärjestelmää tai osajärjestelmän osaa koskevaa, direktiivien 96/48/EY, 2001/16/EY ja 2008/57/EY mukaisesti hyväksyttyä yhteentoimivuuden teknistä eritelmää, jolla mahdollistetaan olennaisten vaatimusten noudattaminen ja varmistetaan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus;

ff) "rakennetyypillä" rautatiekulkuneuvon tai muun rautatiekaluston suunnittelua koskevia perusominaisuuksia, jotka esitetään yhtenäisten teknisten määräysten SB-arviointimoduulissa kuvatussa yhtenäisessä tyyppitarkastustodistuksessa;

gg) "parantamisella" osajärjestelmän tai osajärjestelmän osan muuttamiseen liittyviä merkittäviä töitä, joilla parannetaan osajärjestelmän yleistä suoritustasoa.

3 artikla (SopS 85/2011)

Hyväksyminen kansainväliseen liikenteeseen

1 §. Jokaisen rautatiekulkuneuvon on oltava hyväksytty näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti, jotta sitä voitaisiin käyttää kansainvälisessä liikenteessä.

2 §. Teknisen hyväksymisen tarkoituksena on todeta, täyttävätkö rautatiekulkuneuvot

a) yhtenäisten teknisten määräysten rakennemääräykset,

b) RIDin rakenne- ja varustemääräykset,

c) 7 a artiklan mukaisen hyväksymisen erityisehdot.

3 §. Tämän artiklan 1 ja 2 §:ää sekä seuraavia artikloita sovelletaan vastaavasti muun rautatiekaluston sekä rautatiekulkuneuvojen ja muun rautatiekaluston yksittäisten rakenneosien tekniseen hyväksymiseen.

3 a artikla (SopS 85/2011)

Vuorovaikutus muiden kansainvälisten sopimusten kanssa

1 §. Kaikkien sopimusvaltioiden katsotaan hyväksyneen käyttöön rautatiekulkuneuvot ja muu rautatiekalusto, joka on otettu käyttöön sovellettavan Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännön ja vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti

a) mikäli sovellettavat YTE:t ja vastaavat yhtenäiset tekniset määräykset vastaavat toisiaan täysin ja

b) mikäli sovellettavat YTE:t, joiden perusteella rautatiekulkuneuvolle tai muulle rautatiekalustolle annettiin lupa, käsittävät kulkuneuvoon kuuluvien merkityksellisten osajärjestelmien kaikki näkökohdat ja

c) mikäli näihin YTE:iin ei sisälly avoimia kohtia, jotka koskevat teknistä yhteensopivuutta infrastruktuurin kanssa, ja

d) mikäli kulkuneuvoon tai muuhun rautatiekalustoon ei sovelleta poikkeusta.

Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, kulkuneuvoon tai muuhun rautatiekalustoon sovelletaan 6 artiklan 4 §:ää.

2 §. Rautatiekulkuneuvot ja muu rautatiekalusto, jotka on hyväksytty käyttöön näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti, katsotaan otetun käyttöön Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa ja valtioissa, joissa yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan Euroopan yhteisön kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten vuoksi,

a) mikäli sovellettavat yhtenäiset tekniset määräykset ja vastaavat YTE:t vastaavat toisiaan täysin ja

b) mikäli sovellettavat yhtenäiset tekniset määräykset, joiden perusteella rautatiekulkuneuvolle tai muulle rautatiekalustolle annettiin lupa, käsittävät kulkuneuvoon kuuluvien merkityksellisten osajärjestelmien kaikki näkökohdat ja

c) mikäli näihin yhtenäisiin teknisiin määräyksiin ei sisälly avoimia kohtia, jotka koskevat teknistä yhteensopivuutta infrastruktuurin kanssa, ja

d) mikäli kulkuneuvoon tai muuhun rautatiekalustoon ei sovelleta poikkeusta.

Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, kulkuneuvolta tai muulta rautatiekalustolta edellytetään lupaa sen lainsäädännön mukaan, jota sovelletaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa ja valtioissa, joissa yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan Euroopan yhteisön kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten vuoksi.

3 §. Ainoastaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa käytettävien rautatiekulkuneuvojen ja muun rautatiekaluston käyttölupia, käyttöä ja kunnossapitoa säännellään sovellettavalla yhteisön lainsäädännöllä ja kansallisella lainsäädännöllä. Tätä määräystä sovelletaan myös sopimusvaltioihin, joissa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan Euroopan yhteisön kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten vuoksi.

4 §. Tämän artiklan 1 ja 2 §:ää sovelletaan vastaavasti kulkuneuvotyyppien hyväksymisiin/ lupiin.

5 §. Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavan yksikön, joka on sertifioitu 15 artiklan 2 §:n mukaisesti, katsotaan olevan sertifioitu sovellettavan Euroopan yhteisön lainsäädännön ja vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja päinvastoin, mikäli rautatieturvallisuusdirektiivin 2004/49/EY 14 a artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksytty sertifiointijärjestelmä ja teknisten kysymysten asiantuntijakomission 15 artiklan 2 §:n mukaisesti hyväksymät säännöt vastaavat toisiaan täysin.

4 artikla (SopS 85/2011)

Menettely

1 §. Kulkuneuvon tekninen hyväksyminen tapahtuu

a) joko yhdessä vaiheessa myöntämällä käyttölupa tietylle yksittäiselle rautatiekulkuneuvolle,

b) tai kahdessa vaiheessa myöntämällä

- rakennetyyppihyväksyntä tietylle rakennetyypille

- ja käyttölupa tämän rakennetyypin mukaisille yksittäisille kulkuneuvoille yksinkertaistetulla menettelyllä, jolla vahvistetaan niiden yhdenmukaisuus kyseisen rakennetyypin kanssa.

2 §. Arviot siitä, onko kulkuneuvo tai rakenneosa sen hyväksymisen perusteena olevien yhtenäisten teknisten määräysten mukainen, voidaan jakaa osa-arviointeihin, joista kustakin tehdään ilmoitus. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio määrittelee osa-arvioinnit ja ilmoituksen muodon.

3 §. Rautatieinfrastruktuurin teknistä hyväksymistä koskeviin menettelyihin sovelletaan kyseisessä sopimusvaltiossa voimassa olevia oikeussääntöjä.

5 artikla (SopS 85/2011)

Toimivaltainen viranomainen

1 §. Teknisestä hyväksymisestä vastaavat ne kansalliset tai kansainväliset viranomaiset, jotka kunkin sopimusvaltion voimassa olevien lakien ja määräysten mukaan ovat toimivaltaisia tässä asiassa.

2 §. Edellä 1 §:ssä mainitut viranomaiset voivat siirtää tai, kyseisessä valtiossa voimassa olevien oikeussääntöjen mukaan, niiden on siirrettävä sopiviksi tunnustetuille laitoksille, joilla on kotipaikka tässä valtiossa, toimivalta tehdä kokonaisia tai osittaisia arviointeja, vastaavien ilmoitusten tekeminen mukaan luettuna.

Toimivallan siirtäminen

a) rautatieliikenneyritykselle,

b) infrastruktuurihallinnolle,

c) haltijalle,

d) kunnossapidosta vastaavalle yksikölle,

e) rautatiekaluston suunnittelijalle tai valmistajalle, joka suoraan tai epäsuorasti osallistuu rautatiekaluston valmistukseen,

edellä mainittujen tahojen tytäryhtiöt mukaan luettuina, on kielletty.

3 §. Jotta 2 §:ssä mainitut laitokset tunnustettaisiin sopiviksi, niiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Laitoksen on oltava organisaatioltaan, oikeudelliselta rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton rautatieyrityksistä, infrastruktuurihallinnosta, hakijasta ja hankintayksiköstä; sen johtaja ja arviointien suorittamisesta tai todistusten ja ilmoitusten antamisesta vastaava henkilökunta eivät saa suoranaisesti eivätkä edustajina osallistua osatekijöiden, kulkuneuvojen tai rautatiekaluston suunnitteluun, valmistukseen, rakentamiseen tai kunnossapitoon taikka niiden käyttöön. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa valmistajan tai rakentajan ja laitoksen välillä.

b) Laitoksen ja sen henkilökunnan on suoritettava arvioinnit mahdollisimman suurta ammattietiikkaa ja teknistä pätevyyttä osoittaen ja heidän on oltava riippumattomia kaikesta sellaisesta painostuksesta ja houkuttelusta, erityisesti taloudellisesta, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joiden etuihin arviointien tulokset vaikuttavat.

c) Arvioinneista vastaavan laitoksen ja henkilöstön on erityisesti oltava toiminnallisesti riippumattomia onnettomuuksien tutkinnasta vastaavista elimistä.

d) Laitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö ja välineet, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa arviointien suorittamiseen liittyvät hallinnolliset ja tekniset tehtävät. Sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erikoisarviointeihin vaadittavia laitteita.

e) Arvioinneista vastaavalla henkilöstöllä on oltava

- hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,

- riittävät tiedot tehtäviä arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten arviointien suorittamisesta ja

- kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla todennetaan arviointien tulokset.

f) Arvioinneista vastaavan henkilöstön riippumattomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa riippua suoritettujen arviointien määrästä eikä niiden tuloksista.

g) Laitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai jollei sopimusvaltio suorita itse näitä arviointeja.

h) Laitoksen henkilöstöllä on oltava salassapitovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, joita se saa suorittaessaan tehtäviään näiden yhtenäisten oikeussäännösten tai sopimusvaltion oikeudellisten vaatimusten ja/tai oikeussääntöjen, tarvittaessa myös Euroopan yhteisön oikeuden, mukaisesti (ei kuitenkaan suhteessa sen valtion toimivaltaisiin hallintoviranomaisiin, jossa laitos toimii).

4 §. Tämän artiklan 3 §:n vaatimuksia sovelletaan vastaavasti teknisestä hyväksymisestä vastaaviin viranomaisiin.

5 §. Sopimusvaltion on varmistettava tekemällä ilmoitus tai tarvittaessa Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisella keinolla tai niiden valtioiden lainsäädännön mukaisella keinolla, joissa yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan Euroopan yhteisön kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten vuoksi, että pääsihteerille ilmoitetaan arviointien, tarkastusten ja hyväksymisten suorittamisesta vastaavat laitokset ja kunkin laitoksen tehtäväalue. Pääsihteeri julkaisee luettelon näistä laitoksista, niiden tunnusnumeroista ja tehtäväalueista sekä huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

6 §. Sopimusvaltion on varmistettava, että 2 §:ssä mainittuja laitoksia valvotaan johdonmukaisesti, ja peruutettava toimivalta laitokselta, joka ei enää täytä 3 §:ssä mainittuja kriteerejä, jolloin sen on ilmoitettava asiasta pääsihteerille viipymättä.

7 §. Jos sopimusvaltio katsoo, ettei arvioinnista tai hyväksynnästä vastaava toisen sopimusvaltion viranomainen tai laitos, jolle tällainen viranomainen on siirtänyt toimivallan, täytä 3 §:ssä mainittuja kriteerejä, asia annetaan teknisten kysymysten asiantuntijakomission käsiteltäväksi, ja komission on neljän kuukauden kuluessa ilmoitettava sopimusvaltiolle kaikki muutokset, jotka ovat välttämättömiä, jotta laitos voisi säilyttää sille myönnetyn aseman. Tältä osin teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi päättää kehottaa sopimusvaltiota keskeyttämään tai peruuttamaan hyväksymiset kyseisen laitoksen tai viranomaisen tekemän työn perusteella.

6 artikla (SopS 85/2011)

Teknisten todistusten voimassaolo

1 §. Sopimusvaltion toimivaltaisen viranomaisen näiden yhteisten oikeussäännösten mukaisesti antamat tekniset todistukset ovat voimassa kaikissa muissa sopimusvaltioissa. Liikennöintiin ja käyttöön näiden muiden valtioiden alueilla kuitenkin sovelletaan tässä artiklassa esitettyjä edellytyksiä.

2 §. Käyttölupa antaa rautatieyrityksille mahdollisuuden käyttää kulkuneuvoa ainoastaan infrastruktuureilla, jotka ovat yhteensopivia kulkuneuvon kanssa sen eritelmien ja muiden hyväksymisehtojen mukaisesti; rautatieliikenneyrityksen tehtävänä on varmistaa tämä.

3 §. Käyttölupa, joka on annettu kaikkien sovellettavien yhtenäisten teknisten määräysten mukaiselle kulkuneuvolle, mahdollistaa kulkuneuvon vapaan liikennöinnin muiden sopimusvaltioiden alueilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 a artiklan soveltamista, edellyttäen että

a) kaikki olennaiset vaatimukset on käsitelty kyseisissä yhtenäisissä teknisissä määräyksissä ja

b) kulkuneuvoa ei koske

- mikään erityistapaus tai

- avoimia kohtia, jotka koskevat teknistä yhteensopivuutta infrastruktuurin kanssa tai

- mikään poikkeus.

Vapaan liikennöinnin edellytykset voidaan myös täsmentää merkityksellisissä yhtenäisissä teknisissä määräyksissä.

4 §. a) Mikäli käyttölupa sopimusvaltiossa on annettu kulkuneuvolle,

- jota koskee erityistapaus tai avoin kohta, joka koskee teknistä yhteensopivuutta infrastruktuurin kanssa, tai poikkeus, tai

- joka ei ole liikkuvaa kalustoa koskevien yhtenäisten teknisten määräysten ja kaikkien muiden merkityksellisten määräysten mukainen, tai

b) kaikkia olennaisia vaatimuksia ei ole käsitelty kyseisissä yhtenäisissä teknisissä määräyksissä,

muiden valtioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää hakijalta teknisiä lisätietoja kuten riskianalyysin ja/tai kulkuneuvoa koskevia testejä ennen täydentävän käyttöluvan myöntämistä.

Yhtenäisten teknisten määräysten tai niiden osan mukaisten kulkuneuvon osien osalta toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä tarkastukset, jotka muut toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet yhtenäisten teknisten määräysten mukaisesti. Kulkuneuvon muiden osien osalta toimivaltaisten viranomaisten on otettava yhtenäisten oikeussäännösten APTU 13 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko huomioon täysimääräisesti.

Tällöin ei arvioida uudestaan sitä, täyttyvätkö

a) identtiset määräykset ja vastaaviksi todetut määräykset,

b) määräykset, jotka eivät koske erityistapausta ja

c) määräykset, jotka eivät koske teknistä yhteensopivuutta infrastruktuurin kanssa.

5 §. Tämän artiklan 2–4 §:ää sovelletaan vastaavasti rakennetyyppihyväksyntään.

6 a artikla (SopS 85/2011)

Menettelyä koskevien asiakirjojen tunnustaminen

1 §. Viranomaiset ja toimivaltaiset laitokset, rautatieyritykset, haltijat ja infrastruktuurihallinnot kaikissa sopimusvaltioissa tunnustavat näiden yhtenäisten teknisten määräysten mukaisesti tehdyt arvioinnit, ilmoitukset ja muut asiakirjat sellaisenaan.

2 §. Jos vaatimus tai määräys on todettu vastaavaksi yhtenäisten oikeussäännösten APTU 13 artiklan mukaisesti, jo suoritettuja ja dokumentoituja arviointeja ja testejä ei tehdä uudestaan.

6 b artikla (SopS 85/2011)

Teknisten ja toiminnallisten testien tunnustaminen

Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi antaa sääntöjä sisällyttämisestä näiden yhtenäisten oikeussäännösten liitteeseen, ja vaatimuksista, jotka koskevat sisällyttämistä tiettyihin tai useampiin yhtenäisiin teknisiin määräyksiin, jotka koskevat teknisten tarkastusten, hyväksyttyjen kulkuneuvojen kunnossapitopäiväkirjojen ja jarrutustestien kaltaisten toiminnallisten testien sääntelyä ja vastavuoroista tunnustamista.

7 artikla (SopS 85/2011)

Kulkuneuvoihin sovellettavat määräykset

1 §. Voidakseen tulla hyväksytyiksi ja pysyäkseen hyväksyttyinä käyttöön kansainvälisessä liikenteessä rautatiekulkuneuvojen on täytettävä:

a) yhtenäiset tekniset määräykset ja

b) tarvittaessa RIDiin sisältyvät määräykset.

2 §. Jos osajärjestelmään sovellettavia yhtenäisiä teknisiä määräyksiä ei ole, tekninen hyväksyminen perustuu sovellettaviin kansallisiin teknisiin vaatimuksiin yhtenäisten oikeussäännösten APTU 12 artiklan mukaisesti siinä sopimusvaltiossa, jossa teknistä hyväksymistä on haettu.

3 §. Jos yhtenäiset tekniset määräykset eivät kata kaikkia olennaisia vaatimuksia tai jos on kyse erityistapauksista tai avoimista kohdista, tekninen hyväksyminen perustuu

a) yhtenäisiin teknisiin määräyksiin,

b) tarvittaessa RIDiin sisältyviin määräyksiin ja

c) sovellettaviin kansallisiin teknisiin vaatimuksiin yhtenäisten oikeussäännösten APTU 12 artiklan mukaisesti.

7 a artikla (SopS 85/2011)

Poikkeukset

Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio antaa ohjeita tai pakollisia määräyksiä poikkeuksista, jotka koskevat 7 artiklan määräyksiä, ja arviointimenetelmistä, joita voidaan tai on pakollista käyttää.

8 artikla (SopS 85/2011)

Rautatieinfrastruktuuriin sovellettavat määräykset

1 §. Sen varmistamiseksi, että näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti kansainväliseen liikenteeseen hyväksytty rautatiekulkuneuvo liikkuu turvallisesti käytettävällä rautatieinfrastruktuurilla ja on yhteensopiva rautatieinfrastruktuurin kanssa, tämän rautatieinfrastruktuurin on täytettävä

a) yhtenäiset tekniset määräykset ja

b) tarvittaessa RIDiin sisältyvät määräykset.

2 §. Infrastruktuurin hyväksymiseen ja sen kunnossapidon valvontaan sovelletaan edelleen sopimusvaltion, jossa infrastruktuuri sijaitsee, voimassa olevia oikeussääntöjä.

3 §. Tämän liitteen 7 ja 7 a artiklaa sovelletaan vastaavasti infrastruktuuriin.

9 artikla (SopS 85/2011)

Käyttömääräykset

1 §. Rautatieyritykset, jotka käyttävät kansainväliseen liikenteeseen hyväksyttyjä rautatiekulkuneuvoja, ovat velvollisia noudattamaan yhtenäisiä teknisiä määräyksiä kulkuneuvon käytöstä kansainvälisessä liikenteessä.

2 §. Sopimusvaltioiden yritykset tai hallinnot, jotka hallinnoivat kansainväliseen liikenteeseen tarkoitettua ja siihen soveltuvaa infrastruktuuria, turva- ja liikenteenohjausjärjestelmät mukaan luettuina, ovat velvollisia noudattamaan yhtenäisiä teknisiä määräyksiä sekä jatkuvasti täyttämään ne rakentaessaan ja hallinnoidessaan tällaista infrastruktuuria.

10 artikla (SopS 85/2011)

Teknisten todistusten ja ilmoitusten hakeminen ja antaminen ja niihin liittyvät edellytykset

1 §. Tekninen todistus myönnetään rautatiekulkuneuvon rakennetyypille tai itse rautatiekulkuneuvolle.

2 §. Teknistä todistusta voivat hakea:

a) valmistaja,

b) Rautatieyritys,

c) kulkuneuvon haltija,

d) kulkuneuvon omistaja,

e) infrastruktuurihallinto.

3 §. Teknistä todistusta, myös asianmukaisia ilmoituksia, koskeva hakemus voidaan esittää jollekin 5 artiklassa mainituista toimivaltaisista viranomaisista tai laitoksista sen toimivallan rajoissa jossakin sopimusvaltiossa.

4 §. Jos 6 artiklan 4 § koskee kulkuneuvoa, hakijan on ilmoitettava sopimusvaltiot (tarvittaessa linjat), joita varten tekniset todistukset tarvitaan vapaan liikennöinnin mahdollistamiseksi; tällöin toimivaltaisten viranomaisten ja osallistuvien arviointilaitosten on tehtävä yhteistyötä, jotta prosessi olisi hakijan kannalta helpompi.

5 §. Hakija vastaa kaikista hyväksymisprosessista aiheutuvista kustannuksia, ellei toisin säädetä sen valtion voimassa olevissa laeissa ja määräyksissä, jossa hyväksyminen myönnetään. Teknisten hyväksymisten suorittaminen voittoa tavoitellen ei ole sallittua.

5 a §. Kaikki päätökset, arvioinnit, testit ym. on tehtävä ketään syrjimättömällä tavalla.

6 §. Hakijan on laadittava tekniset asiakirjat ja kunnossapitoasiakirjat, jotka sisältävät yhtenäisissä teknisissä määräyksissä vaaditut tiedot, ja liitettävä ne hakemukseensa. Arviointilaitoksen tehtävänä on tarkastaa, korjata ja lisätä asianmukaiset tiedot näihin asiakirjoihin, jotta niistä käyvät ilmi kulkuneuvon ominaisuudet.

7 §. Arvioijan on dokumentoitava jokainen suoritettu arviointi arviointiraportissa, jossa vahvistetaan suoritetut arvioinnit ja todetaan, minkä määräysten perusteella kohde on arvioitu ja hyväksyttiinkö vai hylättiinkö kohde arvioinnissa.

8 §. Haettaessa käyttötodistusta yksinkertaistetulla teknisen hyväksymisen menettelyllä (4 artiklan 1 §:n b kohta) hakemukseen on liitettävä 11 artiklan 2 §:n mukaisesti laadittu tyyppitodistus sekä sopivalla tavalla todistettava, että kulkuneuvot, joille käyttötodistusta haetaan, ovat hyväksytyn rakennetyypin mukaisia.

9 §. Tekninen hyväksyminen myönnetään periaatteessa määräämättömäksi ajaksi; se voi olla yleinen tai rajoitettu.

10 §. Jos 7 artiklassa tarkoitettuja merkityksellisiä määräyksiä, joiden perusteella rakennetyyppi on hyväksytty, on muutettu ja jos ei voida soveltaa merkityksellisiä siirtymämääräyksiä, sopimusvaltio, jossa vastaava tyyppitodistus on annettu, päättää kuultuaan muita valtioita, joissa todistus on voimassa 6 artiklan mukaisesti, voiko todistus olla edelleen voimassa vai onko se uusittava. Kriteerit, jotka on tarkastettava tyyppihyväksyntää uusittaessa, voivat koskea ainoastaan muuttuneita määräyksiä. Tyyppihyväksynnän uusiminen ei vaikuta aiemmin hyväksyttyjen tyyppien perusteella jo myönnettyihin käyttölupiin.

11 §. Uusinnan tai parantamisen yhteydessä hankintayksikön tai valmistajan on lähetettävä kyseiselle sopimusvaltiolle hanketta kuvailevat asiakirjat. Sopimusvaltio tutkii nämä asiakirjat ja ottaen huomioon sovellettavissa yhtenäisissä oikeussäännöksissä ilmaistu täytäntöönpanostrategia päättää, tarkoittaako työn laajuus sitä, että tarvitaan uusi näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitettu käyttölupa.

Uusi käyttölupa tarvitaan, jos suunniteltu työ voi vaikuttaa haitallisesti kyseisen osajärjestelmän yleiseen turvallisuustasoon. Jos uusi lupa tarvitaan, sopimusvaltio päättää, missä määrin asiaan liittyviä yhtenäisiä teknisiä määräyksiä on sovellettava hankkeeseen.

Sopimusvaltion on tehtävä päätöksensä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakija toimitti täydelliset asiakirjat.

Kun uusi lupa tarvitaan ja jos yhtenäisiä teknisiä määräyksiä ei ole sovellettu täysimääräisesti, sopimusvaltioiden on ilmoitettava pääsihteerille

a) miksi yhtenäisiä teknisiä määräyksiä ei ole sovellettu täysimääräisesti,

b) yhtenäisten teknisten määräysten asemesta sovellettavat tekniset tuntomerkit ja

c) edellä a ja b kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen toimittamisesta vastaavat laitokset. Pääsihteeri julkaisee ilmoitetut tiedot järjestön verkkosivuilla.

12 §. Tämän artiklan 11 §:ää sovelletaan vastaavasti tyyppitodistukseen ja kaikkiin kyseistä rakennetta tai rakenneosia koskeviin ilmoituksiin.

10 a artikla (SopS 85/2011)

Teknisten todistusten voimassaolon peruuttamista ja keskeyttämistä koskevat säännöt

1 §. Jos muun kuin (ensimmäisen) käyttöluvan myöntäneen sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen havaitsee määräysten noudattamatta jättämisen, sen on ilmoitettava asiasta kaikkine yksityiskohtineen (ensimmäisen) luvan myöntäneelle viranomaiselle; jos määräysten noudattamatta jättäminen koskee tyyppitodistusta, asiasta on ilmoitettava myös todistuksen antaneelle viranomaiselle.

2 §. Käyttötodistus voidaan peruuttaa,

a) kun rautatiekulkuneuvo ei enää täytä

- yhtenäisiä teknisiä määräyksiä ja sovellettavia voimassa olevia kansallisia säännöksiä yhtenäisten oikeussäännösten APTU 12 artiklan mukaisesti, tai

- sen 7 a artiklan mukaisen hyväksymisen erityisehtoja tai

- RIDin rakenne- ja varustemääräyksiä tai

b) jos haltija ei asetetun määräajan kuluessa noudata toimivaltaisen viranomaisen kehotusta korjata puutteet tai

c) kun 10 artiklan 10 §:n mukaisesta rajoitetusta hyväksymisestä johtuvia määräyksiä ja ehtoja ei ole noudatettu.

3 §. Ainoastaan viranomainen, joka on myöntänyt tyyppitodistuksen tai käyttötodistuksen, voi peruuttaa sen.

4 §. Käyttötodistuksen voimassaolo keskeytyy,

a) jos kunnossapitoasiakirjoissa, yhtenäisissä teknisissä määräyksissä, 7 a artiklan mukaisen hyväksymisen erityisehdoissa tai RIDin rakenne- ja varustemääräyksissä määrättyjä rautatiekulkuneuvon teknisiä tarkastuksia ja kunnossapito- ja huoltotöitä ei ole suoritettu (tai jos määräaikoja ei ole noudatettu);

a) jos rautatiekulkuneuvo on vakavasti vaurioitunut eikä toimivaltaisen viranomaisen kehotusta esittää kulkuneuvo tarkastettavaksi ole noudatettu;

b) jos näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä ja yhtenäisiä teknisiä määräyksiä ei ole noudatettu;

c) jos sovellettavia voimassa olevia kansallisia säännöksiä yhtenäisten oikeussäännösten APTU 12 artiklan mukaisesti tai niitä vastaavaksi todettuja säännöksiä yhtenäisten oikeussäännösten APTU 13 artiklan mukaisesti ei ole noudatettu. Todistuksen voimassaolo keskeytyy kyseis(t)en sopimusvaltio(ide)n osalta.

5 §. Käyttötodistuksen voimassaolo päättyy, kun rautatiekulkuneuvo poistetaan käytöstä. Käytöstä poistaminen on ilmoitettava käyttöluvan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

6 §. Tämän artiklan 1–4 §:ää sovelletaan vastaavasti tyyppitodistukseen.

10 b artikla (SopS 85/2011)

Arviointeja ja menettelyjä koskevat säännöt

1 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio on toimivaltainen antamaan pakollisia lisämääräyksiä teknistä hyväksyntää koskevista arvioinneista ja menettelysäännöistä.

2 §. Lisäksi sopimusvaltiot tai alueelliset järjestöt voivat antaa (tai pitää voimassa) säännöksiä arviointeja koskevista, ketään syrjimättömistä, yksityiskohtaisista ja pakollisista arviointimenettelyistä sekä ilmoituksia koskevista vaatimuksista, kunhan säännökset eivät ole ristiriidassa teknisten kysymysten asiantuntijakomission 1 §:n mukaisesti antamien määräysten kanssa. Näistä säännöksistä on ilmoitettava pääsihteerille, joka ilmoittaa niistä teknisten kysymysten asiantuntijakomissiolle, ja järjestö julkaisee säännökset.

11 artikla (SopS 85/2011)

Tekniset todistukset ja ilmoitukset

1 §. Rakennetyyppihyväksynnästä ja käyttöluvasta annetaan eri asiakirjat: "tyyppitodistus" ja "käyttötodistus".

2 §. Tyyppitodistuksessa:

a) on mainittava rautatiekulkuneuvon rakennetyypin suunnittelija ja aiottu valmistaja;

b) on oltava liitteenä tekniset asiakirjat ja kunnossapitoasiakirjat;

c) on tarvittaessa mainittava erityiset käyttörajoitukset ja ehdot, joiden nojalla kulkuneuvotyyppi ja sen mukaiset rautatiekulkuneuvot saavat liikennöidä;

d) on oltava liitteenä arviointiraportti tai arviointiraportit;

e) on tarvittaessa mainittava kaikki siihen liittyvät ilmoitukset (vaatimustenmukaisuudesta ja tarkastuksista);

f) on mainittava todistuksen antava toimivaltainen viranomainen ja antamispäivä ja siinä on oltava viranomaisen allekirjoitus;

g) on tarvittaessa mainittava sen voimassaoloaika.

3 §. Käyttötodistuksen on sisällettävä

a) kaikki 2 §:ssä mainitut tiedot, ja

b) todistuksen kattaman/kattamien kulkuneuvo(je)n tunnistekoodi(t);

c) tiedot todistuksen kattaman/kattamien rautatiekulkuneuvo(je)n haltijasta todistuksen antamispäivänä;

d) tarvittaessa sen voimassaoloaika.

4 §. Käyttötodistus voi kattaa saman tyypin yksittäisten kulkuneuvojen ryhmän, jolloin 3 §:n mukaisesti vaaditut tiedot on annettava tunnistettavasti kustakin ryhmään kuuluvasta kulkuneuvosta, ja teknisten asiakirjojen on sisällettävä tunnistettava dokumentaatio kullekin kulkuneuvolle tehdyistä testeistä.

5 §. Teknisten asiakirjojen ja kunnossapitoasiakirjojen on sisällettävä yhtenäisten teknisten määräysten mukaiset tiedot.

6 §. Todistukset on painettava jollakin työkielellä yleissopimuksen 1 artiklan 6 §:n mukaisesti.

7 §. Todistukset ja ilmoitukset annetaan hakijalle.

8 §. Käyttötodistus koskee kohdetta. Kun kulkuneuvo on käytössä, käyttötodistuksen (myös teknisten asiakirjojen ja kunnossapitoasiakirjojen) haltijan - jos ei ole tämänhetkinen haltija - on viipymättä luovutettava todistus sekä kunnossapitopäiväkirja tämänhetkiselle haltijalle ja asetettava tämän käyttöön kaikki hallussaan vielä olevat yksityiskohtaiset (lisä)ohjeet kunnossapidosta ja käytöstä.

9 §. Tämän artiklan 8 §:ää sovelletaan vastaavasti 19 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin kulkuneuvoihin ja rautatiekalustoon, jolloin kyseessä olevat asiakirjat ovat hyväksymisasiakirjat ja kaikki muut asiakirjat, joihin sisältyvät tiedot ovat samanlaisia kuin teknisiä asiakirjoja, kunnossapitoasiakirjoja ja kunnossapitopäiväkirjaa koskeviin vaatimuksiin sisältyvät tiedot joko kokonaan tai osittain.

12 artikla (SopS 85/2011)

Yhtenäiset kaavat

1 §. Järjestö määrää yhtenäiset kaavat 11 artiklassa mainituille todistuksille, 4 artiklan 2 §:n mukaisesti päätetyille ilmoituksille ja 10 artiklan 7 §:n mukaiselle arviointiraportille.

2 §. Kaavat laatii ja hyväksyy teknisten kysymysten asiantuntijakomissio.

3 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi päättää sallia todistukset ja ilmoitukset, jotka on tehty muussa kuin näissä yhtenäisissä oikeusäännöksissä määrätyssä kaavassa, mutta jotka sisältävät 11 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot, tunnustettaviksi korvaavina vastikkeina.

13 artikla (SopS 85/2011)

Rekisterit

1 §. Järjestön johdolla perustetaan ja ylläpidetään sähköisen tietopankin muodossa oleva rekisteri, joka sisältää tiedot rautatiekulkuneuvoista, joille on annettu käyttötodistus, ja rakennetyypeistä, joille on annettu tyyppitodistus. Rekisteri sisältää 19 artiklan mukaisesti hyväksyt rautatiekulkuneuvot; siihen voidaan sisällyttää ainoastaan kansalliseen liikenteeseen hyväksyttyjä rautatiekulkuneuvoja.

2 §. Tietopankkiin kuuluu myös rekisteri, joka sisältää tiedot toimivaltaisista viranomaisista ja laitoksista, joille toimivaltaa on siirretty 5 artiklan mukaisesti, sekä 15 artiklan 2 §:n mukaisesti akkreditoiduista/tunnustetuista tarkastajista.

3 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi päättää sisällyttää tietopankkiin muita rautatietoiminnassa käytettäviä tietoja, kuten tietoja hyväksyttyjen kulkuneuvojen ilmoituksista, tarkastuksista ja kunnossapidosta (seuraavaksi suoritettava tarkastus mukaan luettuna), tietoja onnettomuuksista ja vaaratilanteista sekä rekistereitä kulkuneuvojen koodauksesta, sijaintipaikoista, rautatieliikenneyrityksistä, haltijoista, infrastruktuurihallinnoista, korjaamoista, valmistajista, kunnossapidosta vastaavista yksiköistä jne.

4 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio laatii tietopankin toiminnallisen ja teknisen rakenteen ja määrittää tarvittavat tiedot siitä, milloin ja miten tiedot toimitetaan ja millaiset tiedonsaantioikeudet ovat, sekä muista hallinnollisista ja organisatorisista järjestelyistä, myös siitä, mitä tietokantarakennetta sovelletaan. Haltijaa koskevat muutokset, kunnossapidosta vastaavaa yksikköä koskevat muutokset, käytöstä poistamiset, viranomaisten määräämät pysäyttämiset, todistusten, ilmoitusten tai muiden asiakirjojen voimassaolon keskeyttämiset ja peruuttamiset ja kulkuneuvoon tehdyt muutokset, jotka poikkeavat hyväksytystä rakennetyypistä, on kaikissa tapauksissa ilmoitettava pääsihteerille viipymättä.

5 §. Soveltaessaan tätä artiklaa teknisten kysymysten asiantuntijakomissio ottaa huomioon sopimusvaltioiden ja alueellisten järjestöjen perustamat rekisterit vähentääkseen alueellisten järjestöjen, sopimusvaltioiden, toimivaltaisten viranomaisten ja rautatiealan kaltaisten asianosaisten kohtuutonta rasitusta. Myös minimoidakseen järjestölle aiheutuvat kustannukset ja saadakseen aikaan johdonmukaiset rekisterijärjestelmät kaikkien osapuolten on koordinoitava järjestön kanssa suunnitelmansa ja näiden yhtenäisten oikeussäännösten soveltamisalaan kuuluvien rekistereiden kehittäminen.

6 §. Tietopankkiin tallennetut tiedot ovat vain ensinäkemätodiste rautatiekulkuneuvon teknisestä hyväksymisestä.

7 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi päättää, että käyttäjät kattavat tietopankin perustamis- ja ylläpitokustannukset kokonaan tai osittain; tietojen toimittaminen ja muuttaminen on maksutonta, kun taas tietojen hakemisesta voidaan periä maksu.

14 artikla (SopS 85/2011)

Merkit ja merkinnät

1 §. Käyttöön hyväksytyissä rautatiekulkuneuvoissa on oltava seuraavat merkit ja merkinnät:

a) merkki, joka osoittaa, että kulkuneuvo on hyväksytty käyttöön kansainvälisessä liikenteessä näiden yhtenäisten oikeussäännösten mukaisesti, sekä

b) muut yhtenäisten teknisten määräysten mukaiset merkit ja merkinnät, mukaan lukien ainutkertainen tunnistekoodi (kulkuneuvon numero).

Käyttöluvan myöntävän toimivaltaisen viranomaisen tehtävän on varmistaa, että kullekin kulkuneuvolle annetaan aakkosnumeerinen tunnistekoodi. Tämä koodi, johon sisältyy (ensimmäisen) luvan myöntäneen valtion maakoodi, on merkittävä kuhunkin kulkuneuvoon ja kirjattava kyseisen valtion kansalliseen kulkuneuvorekisteriin 13 artiklassa vaaditulla tavalla.

2 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio määrää 1 §:n a kohdassa mainitun merkin sekä siirtymäajat, joiden kuluessa kansainväliseen liikenteeseen hyväksytyissä kulkuneuvoissa saa vielä olla 1 §:stä poikkeavat merkit ja merkinnät.

15 artikla (SopS 85/2011)

Kunnossapito

1 §. Rautatiekulkuneuvot ja muu rautatiekalusto on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne noudattavat yhtenäisiä teknisiä määräyksiä ja täyttävät ne pysyvästi ja että ne eivät millään tavoin vaaranna liikenneturvallisuutta eivätkä vahingoita infrastruktuuria, ympäristöä eivätkä yleistä terveyttä käytettäessä niitä kansainvälisessä liikenteessä. Tämän vuoksi rautatiekulkuneuvot ja muu rautatiekalusto on huollettava, tarkastettava ja pidettävä kunnossa käyttötodistukseen liitettyjen kunnossapitoasiakirjojen, yhtenäisten teknisten määräysten, 7 a artiklan mukaisen hyväksymisen erityisehtojen ja RIDiin sisältyvien määräysten mukaisesti.

2 §. Kullakin rautatiekulkuneuvolla on oltava ennen sen käyttöön hyväksymistä tai käyttämistä verkossa sille osoitettu kunnossapidosta vastaava yksikkö, ja tämän yksikön on oltava rekisteröity tietopankkiin 13 artiklan mukaisesti. Kunnossapidosta vastaava yksikkö voi olla rautatieyritys, infrastruktuurihallinto tai haltija. Yksikön on varmistettava kunnossapitojärjestelmän avulla, että kulkuneuvot, joiden kunnossapidosta se on vastuussa, ovat turvallisessa käyttökunnossa. Kunnossapidosta vastaavan yksikön on tehtävä kunnossapitotyöt itse tai teetettävä ne sopimuskorjaamoilla.

Tavaravaunun kunnossapidosta vastaavalla yksiköllä on oltava voimassa oleva todistus, jonka on antanut jossakin sopimusvaltiossa akkreditoitu/tunnustettu ulkopuolinen tarkastaja.

Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio antaa yksityiskohtaisia lisäsääntöjä kunnossapidosta vastaavien yksikköjen sertifioinnista ja tarkastamisesta, akkreditoiduista/tunnustetuista tarkastajista, heidän akkreditoinnistaan/tarkastamisestaan, tarkastuksista ja tarkastustodistuksista. Säännöistä on käytävä ilmi, vastaavatko ne kunnossapidosta vastaavien yksikköjen sertifiointijärjestelmään liittyviä kriteerejä, jotka on hyväksytty Euroopan yhteisössä tai valtioissa, joissa yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan Euroopan yhteisön kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten vuoksi.

Nämä säännöt, joihin sisältyvät myös todistusten ja akkreditointien voimassaolon peruuttamista ja keskeyttämistä koskevat säännöt, määritellään näiden yhtenäisten oikeusäännösten liitteessä ja ovat näiden yhtenäisten oikeussäännösten erottamaton osa.

3 §. Rautatieyritys vastaa juniensa turvallisesta liikennöinnistä ja varmistaa, että liikenteessä olevat kulkuneuvot pidetään kunnossa asianmukaisesti. Tämän vuoksi kunnossapidosta vastaavan yksikön on varmistettava, että rautatieyrityksen käytettävissä on luotettavat tiedot kunnossapitoprosesseista, ja rautatieyrityksen on toimitettava kunnossapidosta vastaavalle yksikölle ajoissa tiedot käyttämistään kulkuneuvoista ja muusta rautatiekalustosta, josta kunnossapidosta vastaava yksikkö vastaa. Kummassakin tapauksessa kyseiset tiedot on määriteltävä 2 §:ssä tarkoitetussa liitteessä.

4 §. Hyväksytyn kulkuneuvon kunnossapidosta vastaavan yksikön on ylläpidettävä ja päivitettävä kyseistä kulkuneuvoa koskevaa kunnossapitopäiväkirjaa. Päiväkirjan on oltava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen saatavilla tarkastusta varten.

5 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi antaa ohjeita tai määräyksiä korjaamojen sertifioinnista ja tarkastamisesta sekä todistusten ja tarkastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tämän kohdan mukaiset määräykset määritellään näiden yhtenäisten oikeusäännösten liitteessä ja ovat näiden yhtenäisten oikeussäännösten erottamaton osa, ja ne julkaistaan järjestön verkkosivuilla.

16 artikla (SopS 85/2011)

Onnettomuudet, vaaratilanteet ja vakavat vauriot

1 §. Jos rautatiekulkuneuvolle sattuu onnettomuus, vaaratilanne tai vakava vaurio, kaikki osapuolet (infrastruktuurihallinnot, haltijat, kunnossapidosta vastaava yksikkö, asianomaiset rautatieyritykset ja muut mahdolliset tahot) ovat velvollisia

a) viipymättä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi sekä ympäristölle ja yleiselle terveydelle aiheutuvien haittojen estämiseksi ja

b) selvittämään onnettomuuden, vaaratilanteen tai vakavan vaurion syyt.

1 a §. Tämän artiklan 1 §:n mukaiset toimenpiteet on koordinoitava. Koordinointi on infrastruktuurihallinnon velvollisuus, ellei kyseisen valtion voimassa olevissa säännöksissä toisin säädetä. Osapuolia koskevan tutkintavelvollisuuden lisäksi sopimusvaltio voi vaatia riippumattoman tutkinnan suorittamista.

2 §. Kulkuneuvo katsotaan vakavasti vaurioituneeksi, ellei sitä voida yksinkertaisin toimenpitein korjata siten, että se pystyy kulkemaan junaan liitettynä omilla pyörillään vaarantamatta liikennettä. Mikäli korjaus voidaan suorittaa alle 72 tunnissa tai mikäli yhteenlasketut korjauskustannukset ovat alle 0,18 miljoonaa erityisnosto-oikeutta, vauriota ei pidetä vakavana.

3 §. Onnettomuudet, vaaratilanteet ja vakavat vauriot on viipymättä ilmoitettava viranomaiselle tai laitokselle, joka myönsi kulkuneuvolle käyttöluvan. Tämä viranomainen tai laitos voi vaatia vaurioituneen, mahdollisesti jo korjatun kulkuneuvon esittämistä tarkastettavaksi myönnetyn käyttöluvan voimassaolon tarkistamista varten. Tarvittaessa käyttöluvan myöntämismenettely on suoritettava uudelleen.

4 §. Sopimusvaltiot pitävät kirjaa, julkaisevat havaintonsa ja suosituksensa sisältäviä tutkintaraportteja, ilmoittavat hyväksymistodistuksen antaneelle viranomaiselle ja järjestölle alueellaan kansainvälisessä liikenteessä sattuneiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien vaurioiden syistä. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi tutkia kansainvälisessä liikenteessä sattuneiden vakavien onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien vaurioiden syitä yhtenäisiin teknisiin määräyksiin sisältyvien rautatiekulkuneuvojen ja muun rautatiekaluston rakenne- ja käyttömääräysten mahdollista edelleen kehittämistä silmällä pitäen, ja se voi tarvittaessa päättää kehottaa sopimusvaltioita lyhyen määräajan kuluessa keskeyttämään merkityksellisten käyttötodistusten, tyyppitodistusten tai tehtyjen ilmoitusten voimassaolon.

5 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi laatia ja antaa pakollisia lisäsääntöjä vakavien onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien vaurioiden tutkinnasta, riippumattomia valtion tutkintalaitoksia koskevista vaatimuksista sekä raporttien muodosta ja sisällöstä. Se voi myös muuttaa 2 §:ssä ja 2 artiklan ff kohdassa esitettyjä arvoja/lukuja.

17 artikla (SopS 85/2011)

Kulkuneuvojen pysäyttäminen ja palauttaminen

1 §. Toimivaltainen viranomainen, toinen rautatieyritys tai infrastruktuurihallinto ei saa palauttaa eikä pysäyttää rautatiekulkuneuvoja liikkumasta yhteensopivalla rautatieinfrastruktuurilla, jos näitä yhtenäisiä oikeussäännöksiä, yhtenäisiä teknisiä määräyksiä, luvan myöntäneen viranomaisen mahdollisesti asettamia hyväksymisen erityisehtoja sekä RIDiin sisältyviä rakenne- ja varustemääräyksiä on noudatettu.

2 §. Toimivaltaisen viranomaisen oikeuteen tarkastaa ja pysäyttää kulkuneuvo ei vaikuta se, että epäillään 1 §:n noudattamatta jättämistä, mutta tarkastus varmuuden saamiseksi on suoritettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluessa.

3 §. Jos sopimusvaltio ei kuitenkaan keskeytä tai peruuta todistuksen voimassaoloa 5 artiklan 7 §:n tai 16 artiklan 4 §:n mukaisessa määräajassa, muilla sopimusvaltioilla on oikeus palauttaa tai pysäyttää kyseinen kulkuneuvo tai kyseiset kulkuneuvot.

18 artikla (SopS 85/2011)

Määräysten noudattamatta jättäminen

1 §. Tämän artiklan 2 §:n sekä tämän liitteen 10 a artiklan 3 §:n c kohdan tapauksia lukuun ottamatta näiden yhtenäisten oikeussäännösten ja yhtenäisten teknisten määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvat oikeudelliset seuraamukset ratkaistaan sen sopimusvaltion voimassa olevien säännösten mukaan, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt ensimmäisen käyttöluvan, konfliktisäännökset mukaan luettuna.

2 §. Näiden yhtenäisten oikeussäännösten sekä yhtenäisten teknisten määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuvat siviili- ja rikosoikeudelliset seuraamukset ratkaistaan infrastruktuurin osalta sen sopimusvaltion voimassa olevien säännösten mukaan, jossa infrastruktuurihallinnolla on kotipaikkansa, konfliktisäännökset mukaan luettuna.

19 artikla (SopS 85/2011)

Siirtymämääräykset

1 §. Tämän liitteen 3 artiklan 1 §:ää sovelletaan parannettuihin, uudistettuihin ja olemassa oleviin kulkuneuvoihin. Tässä artiklassa annetaan siirtymämääräyksiä sellaisten kulkuneuvojen osalta, jotka on hyväksytty kansainväliseen liikenteeseen RIV-sopimuksen, RIC-sopimuksen tai muiden merkityksellisten kansainvälisten sopimusten mukaisesti ja jotka on merkitty tätä vastaavasti.

2 §. Näiden yhtenäisten oikeussäännösten tullessa voimaan olemassa olevat kulkuneuvot, joissa on merkintä RIV tai RIC osoituksena tämänhetkisestä RIV 2000 -sopimuksen (1.1.2004 tarkistettu laitos) tai RIC-sopimuksen teknisten määräysten noudattamisesta, katsotaan hyväksytyiksi käyttöön sopimusvaltioiden verkoissa vastaten yhteensopivuutta niiden rautatieinfrastruktuurien kanssa (vaunussa olevien merkintöjen osalta), joihin jokin sopimusvaltioista on ne hyväksynyt.

2 a §. Olemassa olevat kulkuneuvot, joissa ei ole merkintää RIV tai RIC mutta jotka on hyväksytty ja merkitty järjestölle ilmoitettujen sopimusvaltioiden kahden- tai monenvälisten sopimusten mukaisesti, katsotaan myös hyväksytyiksi käyttöön sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa verkoissa.

3 §. Tämän artiklan 2 §:n ja 2 a §:n mukainen siirtymäkaudella annettu hyväksyntä on voimassa siihen asti, kunnes kulkuneuvolle tarvitaan uusi hyväksyntä 10 artiklan 11 §:n mukaisesti.

4 §. Kulkuneuvossa olevaa merkintää RIV tai RIC tai muuta merkintää, jonka teknisten kysymysten asiantuntijakomissio on hyväksynyt, yhdessä 13 artiklassa tarkoitettuun tietokantaan tallennettujen tietojen kanssa pidetään riittävänä osoituksena hyväksymisestä. Tämän merkinnän muuttamista ilman lupaa pidetään petoksena ja sen perusteella nostetaan syyte kansallisen oikeuden mukaisesti.

5 §. Näistä siirtymämääräyksistä riippumatta kulkuneuvon ja sitä koskevien asiakirjojen on noudatettava voimassa olevia yhtenäisiä teknisiä määräyksiä merkinnöistä ja kunnossapidosta; voimassa olevien RIDin määräysten noudattaminen on myös tarvittaessa varmistettava. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi myös päättää, että yhtenäisillä teknisillä määräyksillä käyttöön otettuja turvallisuuteen perustuvia määräyksiä on noudatettava tietyn määräajan kuluessa riippumatta siirtymämääräyksistä.

6 §. Olemassa olevat kulkuneuvot, jotka eivät kuulu 2 §:n ja 2 a §:n soveltamisalaan, voidaan hyväksyä käyttöön hakijan esitettyä pyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle. Viranomainen voi pyytää hakijalta teknisiä lisätietoja, riskianalyysin ja/tai kulkuneuvoa koskevia testejä ennen täydentävän käyttöluvan myöntämistä. Toimivaltaisten viranomaisten on kuitenkin otettava yhtenäisten oikeussäännösten APTU 13 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko huomioon täysimääräisesti.

7 §. Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi antaa muita siirtymämääräyksiä.

20 artikla (SopS 85/2011)

Erimielisyydet

Teknisten kysymysten asiantuntijakomissio voi ratkaista kansainväliseen liikenteeseen tarkoitettujen rautatiekulkuneuvojen ja muun rautatiekaluston teknistä hyväksymistä koskevat erimielisyydet, elleivät osapuolet ole voineet ratkaista niitä neuvotteluteitse. Tällaiset erimielisyydet voidaan yleissopimuksen V osassa määrätyn menettelyn mukaisesti alistaa myös välimiesoikeuden ratkaistaviksi.

Muutokset ja ilmoitukset:

Asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta tehdyn vuoden 1990 pöytäkirjan voimaansaattamisesta 25.10.1996/757 (SopS 75/1996)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Bernissä 20 päivänä joulukuuta 1990 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 5/1985) muuttamisesta tehty vuoden 1990 pöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä elokuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Sveitsin hallituksen huostaan 2 päivänä syyskuuta 1991,tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Vuoden 1990 pöytäkirja 9 päivänä toukokuuta 1980 allekirjoitetun kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta

Bernissä 9 päivänä toukokuuta 1980 allekirjoitetun kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 6 artiklan sekä 19 artiklan 2 §:n mukaisesti valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) toinen yleiskokous pidettiin 17-20 päivänä joulukuuta 1990 Bernissä.

Ottaen huomioon, että COTIF:n määräyksiä on välttämätöntä muuttaa niiden mukauttamiseksi kansainvälisen yhteisön ja kansainvälisten rautatiekuljetusten uusiin tarpeisiin

sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa:

Yleiskokouksen päättämät muutokset

I artikla

Itse yleissopimusta koskevat muutokset

l) COTIF 2 artikla

2 §:ään lisätään uusi 2 kappale, jonka sanamuoto on seuraava:

– –

2) COTIF 3 artikla

2 §:ää muutetaan seuraavasti:

– –

3 §:n l kappaletta täydennetään seuraavasti:

– –

3) COTIF 4 artikla

Sanamuotoa täydennetään seuraavasti:

– –

4) COTIF 7 artikla

1 §:n 1 kappaletta muutetaan seuraavasti:

– –

l §:n 2 kappaleen ensimmäisestä lauseesta poistetaan seuraavat sanat:

– –

2 §:n a)-kohtaa täydennetään seuraavasti:

– –

2 §:n d)-kohtaan lisätään uusi 2 kappale, jonka sanamuoto on seuraava:

– –

5) COTIF 11 artikla

7 § korvataan seuraavalla:

– –

6) COTIF 19 artikla

3 §:ään lisätään uusi a)-kohta, jonka sanamuoto on seuraava:

– –

Nykyisestä a)-kohdasta tulee b)-kohta ja b)-kohdasta c)-kohta.

OTIF:n erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan jälkeen lisätään seuraava liite:

– –

II artikla

CIV:n yhtenäisiä oikeussäännöksiä koskevat muutokset

l) CIV 1 artikla

l §:ää muutetaan seuraavasti:

– –

2) CIV 14 artikla

1 §:ään lisätään seuraava lause:

– –

3) CIV 17 artikla

2 §:n nykyistä sanamuotoa muutetaan seuraavasti ja siihen lisätään uusi 2 kappale:

– –

4) CIV 41 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti: ''Moottoriajoneuvot'' 1 §:ää muutetaan seuraavasti:

– –

3 §:ää muutetaan seuraavasti:

– –

4 §:ää muutetaan seuraavasti:

– –

Nykyisen 3 §:n toisesta lauseesta tulee 5 §:

– –

Nykyisestä 5 §:stä tulee jonkin verran muutetussa muodossa uusi 6 §:

– –

5) CIV 42 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti:

– –

Ensimmäistä kappaletta muutetaan seuraavasti:

– –

Toinen kappale poistetaan.

6) CIV 43 artikla

Otsikkoa täydennetään seuraavasti:

– –

Lisätään uusi 1 §, jonka sanamuoto on seuraava:

– –

Nykyiset 1–4 §:t muutetaan 2–5 §:ksi.

7) CIV 53 artikla

1 §:n 1 kappaletta muutetaan seuraavasti:

– –

8) CIV 55 artikla

2 §:n 2 kappaletta muutetaan seuraavasti:

– –

a)- ja b)-kohdat poistetaan.

III artikla

CIM:n yhtenäisiä oikeussäännöksiä koskevat muutokset

l) CIM 1 artikla

1 §:n loppua täydennetään seuraavasti:

– –

2) CIM 18 artikla

Tekstiä yksinkertaistetaan seuraavasti:

– –

Viimeinen lause poistetaan.

3) CIM 40 artikla

2 §:stä poistetaan seuraavat sanat:

– –

4 § poistetaan.

4) CIM 43 artikla

l §:ää muutetaan seuraavasti:

– –

5) CIM 44 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti:

– –

Ensimmäistä kappaletta muutetaan seuraavasti:

– –

Toinen kappale jää pois.

6) CIM 47 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti:

– –

47 artiklaan lisätään uusi 1 §, jonka sanamuoto on seuraava:

– –

1, 2 ja 3 §:t muutetaan 2, 3 ja 4 §:ksi.

7) CIM 58 artikla

1 §:n c)-kohtaa täydennetään seuraavasti:

– –

1 §:n d)-kohta poistetaan.

e)-kohdasta tulee d)-kohta.

Loppumääräykset

IV artikla

Allekirjoitus, ratifiointi ja hyväksyminen

1 § Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten niille valtioille, jotka oli kutsuttu valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) toiseen yleiskokoukseen, 30 päivään kesäkuuta 1991 saakka tallettajahallituksena toimivan Sveitsin hallituksen toimipaikassa Bernissä.

2 § COTIF:n 20 artiklan l §:n määräysten mukaisesti tämä pöytäkirja on ratifioitava tai hyväksyttävä; ratifiointi tai hyväksymisasiakirjat talletetaan mahdollisimman pian tallettajahallituksen huostaan.

V artikla

Voimaantulo

Tämän pöytäkirjan päätökset tulevat voimaan kahdennentoista kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä kuukaudesta lukien, jonka kuluessa tallettajahallitus on ilmoittanut jäsenvaltioille, että asiakirja, jolla COTIF:n 20 artiklan 2 §:n ehdot täytetään, on talletettu.

VI artikla

Liittyminen

Ne valtiot, jotka oli kutsuttu OTIF:n toiseen yleiskokoukseen, mutta jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä pöytäkirjaa IV artiklan l §:ssä mainitun määräajan kuluessa, voivat liittyä siihen tallettamalla liittymisasiakirjan tallettajahallituksen huostaan.

VII artikla

COTIF:n ja pöytäkirjan suhde

Tämän pöytäkirjan sopimusosapuolina voivat olla vain COTIF:n sopimusvaltiot.

VIII artikla

Pöytäkirjan tekstit

Tämä pöytäkirja on laadittu ja allekirjoitettu ranskankielisenä.

Ranskankieliseen tekstiin on liitetty viralliset käännökset saksan, englannin, arabian, italian ja hollannin kielellä.

Vain ranskankielinen teksti on todistusvoimainen.

Tehty Bernissä, 20 päivänä joulukuuta 1990, yhtenä ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Sveitsin Valaliiton arkistoon. Oikeaksi todistettu jäljennös toimitetaan kullekin jäsenvaltiolle.

Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) liitteen (RID) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16.6.2004/526 (SopS 172/2004)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sopimusmääräysten voimaansaattaminen

Sinaiassa 17–21 päivänä marraskuuta 2003 hyväksyttyjen kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Eräiden sopimusmääräysten julkaisematta jättäminen

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevan ohjesäännön (RID) teknisen liitteen muutoksia ei julkaista Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa muilta kuin eduskunnan hyväksymiltä osin. Muutokset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä liikenne- ja viestintäministeriössä ja saatavilla sieltä. Liikenne- ja viestintäministeriö myös antaa liitteestä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

3 §

Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 21.12.2004/1181 (SopS 173/2004)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Sinaiassa 17–21 päivänä marraskuuta 2003 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 4―5/1985) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) hallitustenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) RID-asiantuntijakomission 40. kokouksessa tehdyt muutokset, joista eduskunta on hyväksynyt 1 päivänä kesäkuuta 2004 liitteen 1.10 luvun määräykset, ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä kesäkuuta 2004, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) liitteen (RID) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki (526/2004) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

3 §

Yleissopimuksen liitteen B (CIM) liitteen (RID) muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

(Yleissopimuksen RID-liitteen muut muutokset kuin luku 1.10 ovat nŠhtŠvinŠ ja saatavissa liikenne- ja viestintŠministerišssŠ, joka myšs antaa nŠistŠ muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) liitteeseen I (RID) tehdyt muutokset

Luku 1.10

– –

Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16.6.2004/525 (SopS 51/2006)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sopimusmääräysten voimaansaattaminen

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), jäljempänä COTIF-yleissopimus, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset, sellaisina kuin ne ovat mainitun yleissopimuksen muuttamisesta Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla muutettuina, ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Eräiden sopimusmääräysten julkaisematta jättäminen

COTIF-yleissopimuksen vaarallisten aineiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevan ohjesäännön (RID) teknisen liitteen määräyksiä ei julkaista Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa muilta kuin eduskunnan hyväksymiltä osin. Liite on kokonaisuudessaan nähtävissä liikenne- ja viestintäministeriössä ja saatavissa sieltä. Liikenne- ja viestintäministeriö myös antaa liitteestä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

3 §

Toimivaltainen viranomainen

COTIF-yleissopimuksen liitteen G (ATMF) 5 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Ratahallintokeskus.

COTIF-yleissopimuksen liitteessä C tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja tarkastuslaitoksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa.

4 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta 29.6.2006/551 (SopS 52/2006)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 päivätyllä pöytäkirjalla tehdyt muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 1 päivänä kesäkuuta 2004 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 ja joita koskeva hyväksymisasiakirja on talletettu hallitusten välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön OTIF:n huostaan 4 päivänä elokuuta 2004, tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 § on kumottu A:lla 12.8.2011/957, joka on voimassa 1.9.2011 alkaen. (SopS 82/2011)

3 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki (525/2004) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

4 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.8.2011/957 (SopS 82/2011)

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

Yleissopimuksen RID-liitteen määräykset julkaistaan Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa ainoastaan eduskunnan hyväksymiltä osin. RID-liitteen luku 1.10 on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa n:o 173/2004. Liite on kokonaisuudessaan nähtävissä liikenne- ja viestintäministeriössä ja saatavissa sieltä.)

Pöytäkirja, tehty 3 päivänä kesäkuuta 1999, 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta (vuoden 1999 pöytäkirja)

Bernissä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen, jäljempänä "vuoden 1980 COTIF", 6 artiklan sekä 19 artiklan 2 §:n mukaisesti valtioidenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) viides yleiskokous pidettiin toukokuun 26 ja kesäkuun 3 päivän 1999 välisenä aikana Vilnassa.

- Vakuuttuneena sellaisen hallitustenvälisen järjestön tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, joka käsittelee mahdollisuuksien mukaan kaikkia kansainvälistä rautatieliikennettä koskevia kysymyksiä valtioiden tasolla,

- katsoen, että OTIF on sopivin järjestö tähän tarkoitukseen, ottaen huomioon, että vuoden 1980 COTIFia soveltaa 39 Euroopan, Aasian ja Afrikan valtiota sekä näiden valtioiden rautatieyritykset,

- katsoen, että vuoden 1980 COTIFia, erityisesti yhtenäisiä säännöksiä CIV ja yhtenäisiä säännöksiä CIM, on kehitettävä edelleen sen mukauttamiseksi kansainvälisen rautatieliikenteen uusiin tarpeisiin,

- katsoen, että vaarallisten aineiden kansainvälisten rautatiekuljetusten turvallisuus vaatii RIDin muuttamista julkisoikeudelliseksi järjestelyksi, joiden soveltaminen ei riipu yhtenäisten säännösten CIM mukaisen kuljetussopimuksen solmimisesta,

- katsoen, että COTIFin allekirjoittamisen jälkeen 9 päivänä toukokuuta 1980 monissa jäsenvaltioissa tapahtuneet poliittiset, taloudelliset ja oikeudelliset muutokset edellyttävät yhtenäisten säännösten laatimista ja kehittämistä muille kansainvälisen rautatieliikenteen kannalta tärkeille oikeuden aloille,

- katsoen, että valtioiden tulisi erityisen yleisen edun mukaisesti ryhtyä tehokkaampiin toimenpiteisiin kansainvälisessä rautatieliikenteessä vielä olevien rajanylitysesteiden poistamiseksi,

- katsoen, että kansainvälisen rautatieliikenteen etu vaatii rautatiealan nykyisten monenvälisten kansainvälisten sopimusten saattamista ajan tasalle ja tarvittaessa yhdistämistä yleissopimukseen,

yleiskokous on päättänyt seuraavasta:

1 artikla

Yleissopimuksen uusi muoto

Vuoden 1980 COTIF muutetaan tämän pöytäkirjan erottamattomana osana olevan liitteen mukaiseen muotoon.

2 artikla

Väliaikainen tallettaja

1 §. Vuoden 1980 COTIFin 22 – 26 artiklassa määrättyjä tallettajana toimivan hallituksen tehtäviä hoitaa OTIF väliaikaisena tallettajana tämän pöytäkirjan allekirjoitettavaksi avaamisen ja sen voimaantulon välisenä aikana.

2 §. Väliaikainen tallettaja ilmoittaa jäsenvaltioille:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoittamisista sekä ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

b) tämän pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesta voimaantulopäivästä,

sekä hoitaa muut tallettajan tehtävät, jotka luetellaan 23 päivänä toukokuuta 1969 tehdyn valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen VII osassa.

3 artikla

Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen ja liittyminen

1 §. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten jäsenvaltioille 31 päivään joulukuuta 1999 saakka. Allekirjoittaminen tapahtuu väliaikaisen tallettajan toimipaikassa Bernissä.

2 §. Tämä pöytäkirja on ratifioitava tai hyväksyttävä vuoden 1980 COTIFin 20 artiklan 1 §:n mukaisesti. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan mahdollisimman pian väliaikaisen tallettajan huostaan.

3 §. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä pöytäkirjaa 1 §:ssä mainittuun päivään mennessä, sekä valtiot, joiden hakemus liittymisestä vuoden 1980 COTIFiin on hyväksytty oikeudellisesti sitovasti sen 23 artiklan 2 §:n mukaisesti, voivat ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa liittyä siihen tallettamalla liittymiskirjan väliaikaisen tallettajan huostaan.

4 §. Kun valtio liittyy COTIFiin sen 23 artiklan mukaisesti, ja se on jättänyt hakemuksensa tämän pöytäkirjan allekirjoitettavaksi avaamisen ja sen voimaantulon välisenä aikana, liittyminen koskee sekä vuoden 1980 COTIFia että tämän pöytäkirjan liitteen mukaista COTIFia.

4 artikla

Voimaantulo

1 §. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä kuukaudesta lukien, jonka kuluessa väliaikainen tallettaja on ilmoittanut jäsenvaltioille, että asiakirja, jonka tallettamisen seurauksena vuoden 1980 COTIFin 20 artiklan 2 §:n ehdot täytetään, on talletettu. Kyseisen 20 artiklan 2 §:n mukaisiksi jäsenvaltioiksi katsotaan ne valtiot, jotka olivat jäsenvaltioita viidennen yleiskokouksen päätöksen ajankohtana ja ovat edelleen jäsenvaltioita tämän pöytäkirjan voimaantulon ehtojen täyttyessä.

2 §. 3 artiklaa sovelletaan kuitenkin siitä lähtien, kun tämä pöytäkirja avataan allekirjoittamista varten.

5 artikla

Selitykset ja varaumat

Tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen yleissopimuksen 42 artiklan 1 §:ssa tarkoitettuja selityksiä ja varaumia voidaan tehdä milloin tahansa, myös ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa. Ne tulevat voimaan samanaikaisesti tämän pöytäkirjan kanssa.

6 artikla

Siirtymämääräykset

1 §. Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta OTIFin pääsihteeri kutsuu koolle yleiskokouksen

a) nimittämään hallintokomitean jäsenet seuraavalle toimikaudelle (tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen COTIFin 14 artiklan 2 §:n b kohta) sekä tarvittaessa päättämään nykyisen hallintokomitean toimikauden päättymisestä;

b) vahvistamaan kuusivuotiskaudeksi enimmäismäärän, johon järjestön kulut kunakin budjettikautena saavat nousta (tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen COTIFin 14 artiklan 2 §:n e kohta) sekä

c) valitsemaan tarvittaessa pääsihteerin (tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen COTIFin 14 artiklan 2 §:n c kohta).

2 §. Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta OTIFin pääsihteeri kutsuu koolle teknisten kysymysten asiantuntijakomission.

3 §. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan hallintokomitean toimikausi, joka on määrätty vuoden 1980 COTIFin 6 artiklan 2 §:n b kohdan mukaisesti, päättyy yleiskokouksen vahvistamana ajankohtana, jonka on oltava sama päivä, jona yleiskokouksen nimittämien hallintokomitean jäsenten ja varajäsenten (tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen COTIFin 14 artiklan 2 §:n b kohta) toimikausi alkaa.

4 §. Tämän pöytäkirjan voimaan tullessa virassa olevan keskustoimiston pääjohtajan toimikausi päättyy sen ajanjakson päättyessä, jolle hänet on vuoden 1980 COTIFin 7 artiklan 2 §:n d kohdan mukaisesti nimitetty. Tämän pöytäkirjan voimaantulosta lähtien pääjohtaja hoitaa pääsihteerin tehtäviä.

5 §. Sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, vuoden 1980 COTIFin 6, 7 ja 11 artiklan määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen

a) järjestön tilien tarkastukseen ja tilinpäätöksen hyväksymiseen,

b) jäsenvaltioiden lopullisten maksuosuuksien, joilla ne osallistuvat järjestön kuluihin, määräämiseen,

c) maksuosuuksien maksamiseen,

d) ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa vahvistettuun enimmäismäärään, johon järjestön kulut viisivuotiskautena saavat nousta.

Tämän artiklan a–c kohta koskee tämän pöytäkirjan voimaantulovuotta sekä sitä edeltävää vuotta.

6 §. Jäsenvaltioiden lopulliset maksuosuudet tämän pöytäkirjan voimaantulovuoden osalta lasketaan vuoden 1980 COTIFin 11 artiklan 1 §:n perusteella.

7 §. Sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jonka maksuosuus on tämän pöytäkirjan liitteen mukaisen COTIFin 26 artiklan perusteella laskettuna korkeampi kuin vuodelta 1999 peritty jäsenmaksu, yleiskokous voi vahvistaa sen maksuosuuden kolmen tämän pöytäkirjan voimaantuloa seuraavan vuoden osalta seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a) siirtymäkauden maksuosuutta vahvistettaessa käytetään perustana 26 artiklan 3 §:n mukaista vähimmäismäärää tai vuodelta 1999 peritty maksua, jos se on vähimmäismäärää korkeampi;

b) maksuosuutta muutetaan enintään kolmessa vaiheessa lopullisen 26 artiklan perusteella lasketun maksuosuuden mukaiseksi.

Tätä määräystä ei sovelleta jäsenvaltioihin, joilta peritään vähimmäismäärä, joka on joka tapauksessa maksettava.

8 §. Sellaiseen matkustajien tai tavaran kuljetusta kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevaan sopimukseen, joka on tehty jäsenvaltioiden välillä vuoden 1980 yhtenäisten säännösten CIV tai vuoden 1980 yhtenäisten säännösten CIM mukaisesti, sovelletaan tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen edelleen sopimuksen tekohetkellä voimassa olleita yhtenäisiä säännöksiä.

9 §. Yhtenäisten säännösten CUV ja yhtenäisten säännösten CUI pakottavia määräyksiä sovelletaan ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin vuoden ajan pöytäkirjan voimaantulosta.

7 artikla

Pöytäkirjan tekstit

1 §. Tämä pöytäkirja on tehty ja allekirjoitettu englannin, ranskan ja saksan kielellä. Tekstien poiketessa toisistaan on ranskankielinen teksti ratkaiseva.

2 §. Jäsenvaltion pyynnöstä järjestö julkaisee tämän pöytäkirjan virallisia käännöksiä myös muilla kielillä, edellyttäen, että kyseinen kieli on virallinen kieli vähintään kahden jäsenvaltion alueella. Käännökset laaditaan yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tehty Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999, englannin, ranskan ja saksan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka tekstit talletetaan OTIFin arkistoon. Kullekin jäsenvaltiolle toimitetaan näiden tekstien oikeaksi todistetut jäljennökset.

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF)

Tehty 9 päivänä toukokuuta 1980 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn muutospöytäkirjan mukaisena

– –

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutoksista Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyyn pöytäkirjaan tehdystä varaumasta 30.6.2006 (SopS 53/2006)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Suomi on tehnyt varauman kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä COTIF 1999-yleissopimus) liitteeseen E (Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä), liitteeseen F (Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteeseen G (Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä). Tasavallan presidentti on päättänyt varauman tekemisestä 8 päivänä kesäkuuta 2006 ja se on talletettu hallitusten välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) huostaan 16 päivänä kesäkuuta 2006.

Liite

Varauma kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan COTIF 1999-yleissopimukseen

Suomi ei sovella kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF 1999–yleissopimuksen liitettä E (Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä), liitettä F (Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) eikä liitettä G (Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä).

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 22.12.2006/1358 (SopS 112/2006)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Madridissa 21–25 päivänä marraskuuta 2005 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 51–52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) hallitustenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) RID-asiantuntijakomission 42. kokouksessa tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 2006, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) muutosten voimaantulosta 19.12.2008 (SopS 123/2008)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että hallitustenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on ilmoittanut 3 päivänä joulukuuta 2008 kirjeellä A 81-03/506.2008, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 172–173/2004) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti RID-asiantuntijakomission 44. ja 45. kokouksessaan päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2009) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan. Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 23 päivänä lokakuuta 2008.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa saksan- ja englanninkielisinä liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) muutosten voimaantulosta 16.11.2010 (SopS 110/2010)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on ilmoittanut 10 päivänä marraskuuta 2010 kirjeellä A 81―03/505.2010, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 52/2006) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti RID-asiantuntijakomitean 47. ja 48. kokouksissaan päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2011) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan. Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 14 päivänä lokakuuta 2010.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa saksan-, ranskan- ja englanninkielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.otif.org. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus niistä muutoksista, jotka on tehty kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla 28.4.2011 (SopS 57/2011)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, II osan 9 artiklaa (Laskentayksikkö) ja IV osan 27 artiklaa (Tilintarkastus) on muutettu siten kuin kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö OTIF on 9. yleiskokouksessaan 9–10 päivänä syyskuuta 2009 päättänyt. Artiklat, sellaisina kuin ne ovat liitteessä, ovat tulleet voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja.

Vuoden 1999 pöytäkirjan II osan 9 artiklan ja IV osan 27 artiklan muutokset

II osa

Yhteiset määräykset

9 artikla

Laskentayksikkö

– –

IV osa

Järjestön talous

27 artikla

Tilintarkastus

– –

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen E, F G tehdyn varauman peruuttamisesta ja sanottujen liitteiden muutoksista 18.8.2011 (SopS 85/2011)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Suomi on 1 päivänä heinäkuuta 2011 peruuttanut kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla (SopS 52/2006), liitteeseen E (CUI - Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä), liitteeseen F (APTU - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteeseen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) 8 päivänä kesäkuuta 2006 tekemänsä varauman.

Liitteitä E, F ja G on muutettu OTIF:n 9. yleiskokouksessa 9–10 päivänä syyskuuta 2009. Suomi soveltaa muutettuja liitteitä 1 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen EU:n jäsenvaltiona.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa osoitteessa http://www.otif.org/en/law/revisioncommittee/ notification-texts.html ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Yleissopimuksen liitteiden E, F ja G muutokset

Liite E

I osa

Yleiset määräykset

3 artikla

Käsitteiden määrittely

– –

II osa

Käyttösopimus

5 artikla

Sisältö ja muoto

– –

5 a artikla

Säädökset, joihin tämä liite ei vaikuta

– –

6 artikla

Kuljettajan ja infrastruktuurihallinnon erityisvelvollisuudet

– –

7 artikla

Sopimuksen irtisanominen

– –

Liite F

1 artikla

Soveltamisala

– –

2 artikla

Käsitteiden määrittely

– –

3 artikla

Tavoite

– –

4 artikla

Teknisten normien ja määräysten laadinta

– –

5 artikla

Teknisten normien vahvistaminen

– –

6 artikla

Yhtenäisten teknisten määräysten hyväksyminen

– –

7 artikla

Hakemusten muoto

– –

7 a artikla

Vaikutusten arvio

– –

8 artikla

Yhtenäiset tekniset määräykset

– –

8 a artikla

Yhtenäisten teknisten määräysten puutteet

– –

9 artikla

Ilmoitukset

– –

10 artikla

"Teknisen yhtenäisyyden" voimassaolon lakkaaminen

– –

11 artikla

Yhtenäisten teknisten määräysten etusija

– –

12 artikla

Kansalliset tekniset vaatimukset

– –

13 artikla

Vastaavuustaulukko

– –

Liite

Parametrit, jotka on tarkastettava muiden kuin yhtenäisten teknisten määräysten mukaisten kulkuneuvojen teknistä hyväksyntää ja kansallisten teknisten vaatimusten luokittelua varten

– –

Liite G

1 artikla

Soveltamisala

– –

2 artikla

Käsitteiden määrittely

– –

3 artikla

Hyväksyminen kansainväliseen liikenteeseen

– –

3 a artikla

Vuorovaikutus muiden kansainvälisten sopimusten kanssa

– –

4 artikla

Menettely

– –

5 artikla

Toimivaltainen viranomainen

– –

6 artikla

Teknisten todistusten voimassaolo

– –

6 a artikla

Menettelyä koskevien asiakirjojen tunnustaminen

– –

6 b artikla

Teknisten ja toiminnallisten testien tunnustaminen

– –

7 artikla

Kulkuneuvoihin sovellettavat määräykset

– –

7 a artikla

Poikkeukset

– –

8 artikla

Rautatieinfrastruktuuriin sovellettavat määräykset

– –

9 artikla

Käyttömääräykset

– –

10 artikla

Teknisten todistusten ja ilmoitusten hakeminen ja antaminen ja niihin liittyvät edellytykset

– –

10 a artikla

Teknisten todistusten voimassaolon peruuttamista ja keskeyttämistä koskevat säännöt

– –

10 b artikla

Arviointeja ja menettelyjä koskevat säännöt

– –

11 artikla

Tekniset todistukset ja ilmoitukset

– –

12 artikla

Yhtenäiset kaavat

– –

13 artikla

Rekisterit

– –

14 artikla

Merkit ja merkinnät

– –

15 artikla

Kunnossapito

– –

16 artikla

Onnettomuudet, vaaratilanteet ja vakavat vauriot

– –

17 artikla

Kulkuneuvojen pysäyttäminen ja palauttaminen

– –

18 artikla

Määräysten noudattamatta jättäminen

– –

19 artikla

Siirtymämääräykset

– –

20 artikla

Erimielisyydet

– –

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) tehtyjen muutosten voimaantulosta 26.4.2012 (SopS 19/2012)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, liitettä F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitettä G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) on muutettu siten kuin valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on kokouksessaan 14. – 15. syyskuuta 2011 päättänyt. Muutokset tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Muutokset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology.html ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) tehtyjen muutosten voimaantulosta 14.12.2012 (SopS 97/2012)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, liitettä F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitettä G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) on muutettu siten kuin valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on kokouksessaan 14. – 15 päivänä syyskuuta 2011 ja 23 – 24 päivänä toukokuuta 2012. Muutokset ovat tulleet voimaan 1 päivänä joulukuuta 2012.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Muutokset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology.html ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) muutosten voimaantulosta 18.12.2012 (SopS 98/2012)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on ilmoittanut 5 päivänä marraskuuta 2012 kirjeellään (A 81-03/506.2012), että COTIF-sopimuksen (SopS 52/2006) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti OTIF:n vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia käsittelevän RID-asiantuntijakomitean 50. ja 51. kokouksissaan päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2013) COTIF-sopimuksen C-liitteen määräyksiin (RID) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan. Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 20 päivänä syyskuuta 2012.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englannin-, saksan- ja ranskankielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.otif.org/en/dangerous-goods/notification-texts/2013.html. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) nojalla tehdyn kalustorekisteriä koskevan päätöksen voimaantulosta 28.2.2013 (SopS 30/2013)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön OTIF teknisten asiantuntijoiden komitea on 5. kokouksessaan 23 – 24 päivänä toukokuuta 2012 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) 13 artiklan 1 §:n nojalla tehnyt päätöksen OTIFin jäsenvaltioiden välisestä kalustorekisteristä (A 94-20/2.2012). Päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. OTIFin teknisten asiantuntijoiden komitean päätös kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Päätöksessä todetaan, että se ei koske Euroopan unionin jäsenvaltioita.

Päätös on nähtävänä ja saatavissa englanninkielisenä osoitteessa http://www.otif.org/ en/technology.html ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten ja riskien arviointia koskevia yhteisiä turvallisuusmenetelmiä koskevien teknisten määräysten sekä rakenteellisia ja toiminnallisia osajärjestelmiä koskevista teknisistä määräyksistä haettavia poikkeuksia koskevista vaatimuksista ja menettelystä annettujen määräysten voimaantulosta 21.1.2014 (SopS 8/2014)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) nojalla valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on kokouksessaan 12 päivänä kesäkuuta 2013 päättänyt antaa tavaravaunuja koskevat tekniset määräykset (UTP WAG: Doc. A 94-02/2.2012 ver. 07), riskien arviointia koskevia yhteisiä turvallisuusmenetelmiä koskevat tekniset määräykset (UTP GEN-G: Doc. A 94-01G/1.2012 ver. 03) sekä määräykset rakenteellisia tai toiminnallisia osajärjestelmiä koskevista teknisistä määräyksistä haettavista poikkeuksista koskevista vaatimuksista ja menettelystä. (ATMF – Annex B: Doc. A 94–40/3.2012 ver. 04) Määräykset ovat tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä Suomessa sovelleta.

Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteesssa http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta 18.12.2014 (SopS 107/2014)

18.12.2014

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on vahvistanut 28 päivänä marraskuuta 2014 päivätyllä kirjeellään (A 81-03/508.2014), että COTIF-sopimuksen (SopS 52/2006) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti OTIFin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia käsittelevän RID-asiantuntijakomitean päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2015) COTIF-sopimuksen C-liitteen määräyksiin (RID) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 25 päivänä syyskuuta 2014.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englannin-, saksan- ja ranskankielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.otif.org/en/dangerous-goods/notification-texts/2015.html.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, sekä yleissopimuksen liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta 18.12.2014 (SopS 108/2014)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on 7. kokouksessaan 5 päivänä kesäkuuta 2014 päättänyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla ja yleissopimuksen liitteen F (APTU - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) nojalla antaa vetureita ja henkilöliikenteen liikkuvaa kalustoa koskevat tekniset määräykset (UTP LOC 2015), vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä koskevat tekniset määräykset (UTP PRM 2015) sekä vaunujen merkintöjä koskevat tekniset määräykset (UTP MARKING 2015). Lisäksi komitea on päättänyt muuttaa olennaisia vaatimuksia koskevat tekniset määräykset (UTP GEN-A 2015), teknisiä asiakirjoja koskevat tekniset määräykset (UTP GEN-C 2015), tavaravaunuja koskevat tekniset määräykset (UTP WAG 2015) sekä kansallisia kalustorekistereitä koskevat tekniset määräykset (NVR 2015). Määräykset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä Suomessa sovelleta.

Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 25.6.2015/825 (SopS 54/2015)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) Bernissä 25–26 päivänä kesäkuuta 2014 valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön tarkistuskomitean päätöksillä CR 25/NOT/Add. 1, CR 25/NOT/Add. 2 ja CR 25/NOT/Add. 3 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 7 päivänä marraskuuta 2014.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Yleissopimuksen 27 artiklaan ja liitteisiin D ja E tehdyt muutokset

27 artikla muutetussa muodossaan

27 artikla

Tilintarkastus

– –

Liitteen D (CUV - Yhtenäiset oikeussäännökset vaunujen käyttöä kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskevista sopimuksista 2 artiklan c kohta muutetussa muodossa

2 artikla

Määritelmät

Näissä yhtenäisissä oikeussäännöksissä tarkoitetaan

c) – –

Liitteen E (CUI - Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä) 5a artiklan 1 ja 2§ muutetussa muodossaan

5a artikla

Säädökset, joihin tämä liite ei vaikuta

– –

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitteen G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatie- kaluston teknisestä hyväksymisestä) muutosten voimaantulosta 26.6.2015 (SopS 56/2015)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) tarkistuskomitea on 24. kokouksessaan 25 -26 päivänä kesäkuuta 2015 päättänyt muuttaa kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitettä F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) ja liitettä G (ATMF - Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä). Liitteen F muutoksella muutetaan yhtenäisiä teknisiä määräyksiä koskevaa liitteen 8 artiklaa ja kansallisia teknisiä vaatimuksia koskevaa liitteen 12 artiklaa. Liitteen G muutoksella muutetaan liitteen 2 artiklaa (Käsitteiden määrittely), 3a artiklaa (Vuorovaikutus muiden kansainvälisten sopimusten kanssa), 4 artiklaa (Menettely), 5 artiklaa (Toimivaltainen viranomainen), 6 artiklaa (Teknisten todistusten voimassaolo), 6a artiklaa (Menettelyä koskevien asiakirjojen tunnustaminen), 7 artiklaa (Kalustoyksiköihin sovellettavat määräykset), 7a artiklaa (Poikkeukset), 8 artiklaa (Rautatieinfrastruktuuriin sovellettavat määräykset), 10 artiklaa (Teknisten todistusten ja ilmoitusten hakeminen ja antaminen ja niihin liittyvät edellytykset), 10a artiklaa (Teknisten todistusten voimassaolon peruuttamista ja keskeyttämistä koskevat säännöt), 10b artiklaa (Arviointeja ja menettelyjä koskevat säännöt), 11 artiklaa (Tekniset todistukset), 12 artiklaa (Yhtenäiset mallit), 13 artiklaa (Rekisterit), 14 artiklaa (Merkit ja merkinnät), 15 artiklaa (Kalustoyksiköiden kunnossapito), 15a artiklaa (Junan kokoonpano ja liikennöinti), 16 artiklaa (Onnettomuudet, vaaratilanteet ja vakavat vauriot), 17 artiklaa (Kalustoyksiköiden pysäyttäminen ja palauttaminen), 18 artiklaa (Määräysten noudattamatta jättäminen), 19 artiklaa (Siirtymämääräykset) sekä 20 artiklaa (Erimielisyydet). Muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä Euroopan unionin ja valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) välisen liittymissopimuksen mukaan Suomessa sovelleta.

Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Oikeusministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen B (CIM) muutosten voimaantulosta 29.9.2015 (SopS 69/2015)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Oikeusministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) tarkistuskomissio on kokouksessaan 20 päivänä huhtikuuta 2015 päättänyt muuttaa kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen B (CIM—Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta tavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta) 6 artiklan 7 §:ää. Muutos tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016.

Määräys on nähtävänä ja saatavissa englanninkielisenä osoitteessa http://www.otif.org/en/law/revision-committee/notification-texts.html ja oikeusministeriössä, joka myös tarvittaessa antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) muutosten sekä liikkuvan kaluston melua koskevien teknisten määräysten (UTP Noise) ja tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten (UTP WAG 2015) liitteiden G ja J - M muutosten voimaantulosta 26.11.2015 (SopS 78/2015)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on kokouksessaan 10 päivänä kesäkuuta 2015 päättänyt muuttaa kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä) liitettä A (ATMF Annex A - Rules for certification and auditing of entities in charge of maintenance ECM) sekä antaa liikkuvan kaluston melua koskevat uudet tekniset määräykset (UTP NOI) ja muuttaa tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten (UTP WAG 2015) liitteitä G ja J - M. Määräykset tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä Suomessa sovelleta.

Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa "http://www.otif.org/en/technology" http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU) nojalla yhteisten turvallisuusmenetelmien käytöstä riskien arvioinnissa annettujen määräysten (UTP GEN-G) muutosten ja saman liitteen nojalla annettujen tavaravaunuja koskevien määräysten (UTP WAG) muutosten voimaantulosta 30.11.2016 (SopS 74/2016)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on kokouksessaan 7 ja 8 päivänä kesäkuuta 2016 päättänyt muuttaa kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) nojalla yhteisten turvallisuusmenetelmien käytöstä riskien arvioinnissa annettuja määräyksiä (UTP GEN-G) ja saman liitteen nojalla annettuja tavaravaunuja koskevia määräyksiä (UTP WAG). Muutokset tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2016.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Määräykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eikä niitä Suomessa sovelleta.

Määräykset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://www.otif.org/en/technology ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta 22.12.2016 (SopS 90/2016)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on vahvistanut 30 päivänä marraskuuta 2016 päivätyllä kirjeellään (RID-16008-CE54), että COTIF-sopimuksen (SopS 52/2006) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti OTIFin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia käsittelevän RID-asiantuntijakomitean päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2017) COTIF-sopimuksen C liitteen määräyksiin (RID) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 22 päivänä syyskuuta 2016.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englannin-, saksan- ja ranskankielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://otif.org/en/?page_id=146 . Liikenteen turvallisuusvirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta 21.12.2017 (SopS 105/2017)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) teknillisten asiantuntijoiden komitea on 26 päivänä kesä- kuuta 2017 päättänyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytä- kirjalla ja yleissopimuksen liitteen F (APTU – Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) nojalla antaa tavaraliikennepalvelujen telemaattisia sovelluksia kokevat tekniset määräykset (UTP TAF) sekä muuttaa olennaisia vaatimuksia koskevaa teknistä määräystä (UTP GEN-A), osajärjestelmiä koskevaa teknistä määräystä (UTP GEN-B) ja osajärjestelmien ominaisuuksien teknistä tiedostoa koskevaa teknistä määräystä (UTP GEN-C). Määräykset ja niihin tehdyt muutokset tulivat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

Euroopan unioni on liittynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 Vilnassa tehdyllä pöytäkirjalla, 1 päivänä heinäkuuta 2011. Muutokset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://otif.org/en/?page_id=194 ja Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta 18.1.2019 (SopS 3/2019)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on vahvistanut 7 päivänä marraskuuta 2018 päivätyillä kirjeillään (NOT/RID/18003 ja NOT/RID/18004), että COTIF-sopimuksen (SopS 52/2006) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti OTIFin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia käsittelevän RID-asiantuntijakomitean päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2019 ja NOT/RID/18004) COTIF-sopimuksen C liitteen määräyksiin (RID) ovat tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 sisältäen kuuden kuukauden siirtymäajan.

(Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englannin-, saksan- ja ranskankielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: https://otif.org/en/?page_id=146. Liikenne- ja viestintävirasto antaa näistä muutoksista tarvittaessa tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi)

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020 2.4.2020/181 (SopS 28/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukainen Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus RID 1/2020, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 30 päivästä maaliskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään joulukuuta 2020.

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020 2.4.2020/183 (SopS 30/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukainen Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus RID 2/2020, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 30 päivästä maaliskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisista monenkeskisestä sopimuksista RID 1/2020 ja RID 2/2020 3.4.2020 (SopS 32/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaiset monenkeskiset sopimukset RID 1/2020 ja 2/2020 ovat nähtävinä ja saatavissa englanninkielisinä osoitteessa http://otif.org (Reference Texts > RID 2019 > Notifications from the Member States > 1.5.1.1 Temporary derogations) ja Liikenne- ja viestintävirastossa (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kansainvaliset-vak-rautatiesopimukset), joka myös tarvittaessa antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Monenkeskinen erillissopimus RID 1/2020 on tullut voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään joulukuuta 2020. Monenkeskinen erillissopimus RID 2/2020 on tullut voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020 16.4.2020/220 (SopS 37/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukainen Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus RID 4/2020, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 14 päivästä huhtikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020 17.4.2020 (SopS 39/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukainen monenkeskinen sopimus RID 4/2020 on nähtävänä ja saatavissa englanninkielisenä osoitteessa http://otif.org (Reference Texts >RID 2019 > Notifications from the Member States > 1.5.1.1 Temporary derogations) ja Liikenne- ja viestintävirastossa (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kansainvaliset-vak-rautatiesopimukset), joka myös tarvittaessa antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Monenkeskinen erillissopimus RID 4/2020 on saatettu asetuksella voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja erillissopimus on voimassa 1 päivään syyskuuta 2020.

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 2.10.2020 (SopS 92/2020) (kumottu)

Ilmoitus on kumottu sopimuksella SopS 3/2021.

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on 24 päivänä kesäkuuta 2020 hyväksynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulon maakunnassa (BESLUT LTB 55/2020–LTB 57/2020) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020 3.12.2020/924 (SopS 105/2020)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukainen Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2020 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus RID 6/2020, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 30 päivästä marraskuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020 ja on voimassa 1 päivään maaliskuuta 2021.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineiden-rautatiekuljetukset). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräyksiin (RID) tehdyistä muutoksista 16.12.2020 (SopS 115/2020)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) pääsihteeri on vahvistanut 2 päivänä marraskuuta 2020 päivätyllä kirjeellään (OTIF-RID-20044), että COTIF-sopimuksen (SopS 52/2006) 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti OTIFin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia käsittelevän RIDasiantuntijakomitean päättämät muutokset (OTIF/RID/NOT/2021 ja OTIF-RID-20016) COTIF-sopimuksen C liitteen määräyksiin (RID) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 niin kuin niitä on sovittu.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset 17 päivänä syyskuuta 2020.

Muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa englannin-, saksan- ja ranskankielisinä sähköisessä muodossa osoitteessa: http://otif.org/en/?page_id=1105. Liikenne- ja viestintävirasto antaa muutoksista tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 27.1.2021 (SopS 3/2021)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö kumoaa Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2020 annetun ministeriön ilmoituksen (SopS 92/2020) monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivien 20 päivänä marraskuuta 2020 tekemän uuden ilmoituksen (nr 255/2020) mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivät ei ole hyväksynyt 24 päivänä kesäkuuta kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantuloa maakunnassa (BESLUT LTB 55/2020–LTB 57/2020) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2021 18.2.2021/143 (SopS 8/2021)

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukainen Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2021 allekirjoitettu monenkeskinen sopimus RID 1/2021, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla, on voimassa 15 päivästä helmikuuta 2021 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2021 ja on voimassa 1 päivään lokakuuta 2021.

Sopimus on nähtävänä ja saatavissa englanniksi Liikenne- ja viestintäviraston www-sivuilla (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kansainvaliset-vakrautatiesopimukset). Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen RID 1/2021 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 22.6.2021 (SopS 41/2021)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivien 10 päivänä toukokuuta 2021 tekemän ilmoituksen mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivät ei ole hyväksynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen RID 1/2021 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantuloa maakunnassa (BESLUT LTB 82/2021) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimuksiin RID 6/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa 22.6.2021 (SopS 42/2021)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa, että Ahvenanmaan maakuntapäivien 14 päivänä huhtikuuta 2021 tekemän ilmoituksen mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivät ei ole hyväksynyt kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen RID 6/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantuloa maakunnassa (BESLUT LTB 74/2021) siltä osin kuin ne kuuluvat maakunnan toimivaltaan.