Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista tehty sopimus

Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 7.4.1977/337 (SopS 19/1977)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä 15 päivänä marraskuuta 1976 keskinäisellä noottienvaihdolla tehty sopimus näiden maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista on voimassa 15 päivästä marraskuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista tehty sopimus

Noottienvaihto

Suomen Kööpenhaminassa, Oslossa ja Tukholmassa oleva suurlähetystö on jättänyt asemamaansa ulkoasiainministeriölle seuraavansisältöisen 15 päivänä marraskuuta 1976 päivätyn verbaalinootin, ja Suomen ulkoasiainministeriö on vastaanottanut Norjan, Ruotsin ja Tanskan Helsingissä olevilta suurlähetystöiltä vastaavansisältöisen 15 päivänä marraskuuta 1976 päivätyn verbaalinootin:

Suomen suurlähetystö viittaa pohjoismaisen reaktoriturvallisuutta käsittelevän työryhmän ja pohjoismaisen atomienergiakysymyksiä käsittelevän yhdyselimen neuvotteluihin Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista. Näissä neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen niistä suuntaviivoista, joita koskeva teksti seuraa tämän nootin liitteenä. Suurlähetystö ilmoittaa täten, että Suomen hallituksella on tarkoitus noudattaa näitä suuntaviivoja vastavuoroisuuden pohjalla ottaen huomioon myös Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Tukholmassa 19 päivänä helmikuuta 1974 allekirjoitetun ympäristönsuojelusopimuksen määräykset, sikäli kuin ne täydentävät suuntaviivoja.

Suuntaviivojen soveltaminen voidaan lopettaa ilmoittamalla tästä muille maille.

Liite

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivat

Turvatakseen, että kaikki asiaankuuluvat tiedot ja näkökohdat ovat rakentajamaan viranomaisten käytettävissä näiden päättäessä ydinlaitosten sijoituspaikasta, rakentamisesta ja käytöstä sekä ylläpitääkseen ja laajentaakseen hyviä naapuruusoikeudellisia suhteitaan Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska ovat sopineet seuraavien suuntaviivojen noudattamisesta, mistä ei aiheudu minkäänlaisia muutoksia luvanhakijan ja rakentajamaan viranomaisten välillä vallitseviin suhteisiin.

1 §.

Rakentajamaan viranomaisten tulee tehdä naapurimaan viranomaisille ilmoitus, johon sisältyy asiaankuuluva tietoaineisto ydinlaitoksen *) sijoituspaikasta, paitsi milloin laitoksen merkitys on tai rakentajamaa katsoo sen olevan naapurimaan turvallisuusolojen kannalta vähäpätöinen. Sama koskee ydinlaitoksen rakentamis- ja/tai käyttölupaa sekä lupaehtojen muuttamista.

__________

*) Ydinlaitoksella tarkoitetaan:

1) reaktorilaitosta lukuun ottamatta atomikäyttöisiä aluksia,

2) tehdasta ydinaineiden valmistusta tai käsittelyä varten,

3) tehdasta ydinpolttoaineiden isotooppien erottamista varten,

4) tehdasta säteilytettyjen ydinpolttoaineiden jälleenkäsittelyä varten,

5) laitosta ydinaineen tai radioaktiivisten jätteiden säilytystä varten, lukuun ottamatta tilapäistä säilytystä kuljetuksen aikana,

6) viranomaisten määräysten mukaisesti muuta laitosta, jossa on ydinpolttoaineita tai radioaktiivisia aineita.

2 §.

Ilmoitukset, joihin sisältyy asiaankuuluva tietoaineisto (vrt. 1 ja 3 §), tulee lähettää niin hyvissä ajoin, että rakentajamaa voi ottaa kaikki naapurimaan mahdolliset näkökohdat ja huomautukset huomioon päätöksentekoa edeltävässä hakemusaineiston käsittelyssään. Naapurimaan viranomaiset sitoutuvat viipymättä käsittelemään vastaanotettua aineistoa.

3 §.

Naapurimaan viranomaisten tulee pyynnöstä avustaa sellaisten naapurimaata koskevien selvitysten kuten asutusta, väestöjakaumaa jne. koskevien tietojen hankkimisessa, jotka ovat välttämättömiä rakentajamaan viranomaisille heidän ydinlaitosta koskevassa arvioinnissaan.

Luvanhakijan tulee maksaa edellä olevassa kohdassa mainittujen tietojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset samojen suuntaviivojen mukaan, jotka ovat voimassa rakentajamaassa.

4 §.

Rakentajamaan ja naapurimaan viranomaisten tulee neuvotella ydinlaitoksen sijoituspaikkaa, rakentamista ja käyttöä koskevista turvallisuustekijöistä, mikäli jompikumpi maista esittää asiasta perustellun toivomuksen.

5 §.

Viranomaiset sitoutuvat asianomaisen maan lainsäädännön sallimassa määrin keskinäisesti ottamaan huomioon toistensa asettamat rajoitukset heille näiden suuntaviivojen mukaisesti annettujen tietojen ja aineiston jakamisesta ja julkistamisesta, sikäli kuin on kysymys teknisistä laitteista tahi menettelytavoista taikka käyttö- tai liikeolosuhteista, joilla on olennainen taloudellinen merkitys sille henkilölle tai toiminnalle, jota tieto koskee.