Sisällysluettelo

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen välinen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskeva sopimus

Laki Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 24.6.1976/643 (SopS 42/1976)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 1 momentissa ja 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 allekirjoitetun Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen välisen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Asetus Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 29.7.1976/644 (SopS 43/1976)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen välinen Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 tehty Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetulla lailla (643/76) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 24 päivänä kesäkuuta 1976 ja jonka ratifioimiskirjat on vaihdettu 16 päivänä heinäkuuta 1976, tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen välinen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskeva sopimus

Sopimukseen kohdistuvat muutokset ja ilmoitukset:

SopS 43/1984

SopS 6/1992

SopS 2/1996

Suomen Tasavallan hallitus ja Kanadan hallitus,

todeten, että sekä Suomi että Kanada ovat ydinaseettomia valtioita, jotka ovat ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen osapuolia;

todeten, että Suomi ja Kanada ovat edellä mainitun sopimuksen mukaan sitoutuneet olemaan valmistamatta tai muuten hankkimatta ydinaseita tai muita ydinräjähteitä ja että kumpikin hallitus on tehnyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen liittyvän valvontasopimuksen;

ottaen huomioon, ettei vielä ole kehitetty sellaisia monenkeskisiä ratkaisuja, joilla saadaan poistetuksi ydinalan toimituksia koskevien kahdenkeskisten sopimusten tarve;

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Tätä sopimusta on sovellettava sen A liitteessä tarkoitettuihin kohteisiin, jos ennen A liitteen i) kohdassa mainittujen kohteiden siirtoa

A) molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset ovat sopineet kirjallisesti, että viimeksi mainitut kohteet kuuluvat tämän sopimuksen alaisuuteen, ja jos

B) vastaanottajaosapuolen asianomainen viranomainen on ilmoittanut toimittajaosapuolen asianomaiselle viranomaiselle, että näiden kohteiden luovutus on järjestetty tapahtuvaksi vastaanottajaosapuolen oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluville valtuutetuille henkilöille.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämän sopimuksen 2 artiklaa ei tule soveltaa tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettuihin kohteisiin, elleivät molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset ole nimenomaan kirjallisesti sopineet ennen tämän sopimuksen A liitteen i) kohdassa mainittujen kohteiden siirtoa osapuolten välillä, että viimeksi mainitut kohteet kuuluvat tämän sopimuksen 2 artiklan määräysten alaisuuteen.

3. Tämän sopimuksen B liitteessä luetellut erityiset kohteet katsotaan toimitetuiksi osapuolten välillä tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja ne kuuluvat tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden estämättä kaikkien tämän sopimuksen määräysten alaisuuteen.

2 artikla

1. Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettuja laitteita, materiaalia, ydinmateriaalia ja laitoksia siirretään osapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toisen osapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tietoaineistoa siirretään vastaanottajaosapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toimittajaosapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettua ydinmateriaalia rikastetaan tai jälleenkäsitellään ainoastaan molempien osapuolten etukäteen tekemällä kirjallisella sopimuksella.

2. Mikäli jompikumpi osapuoli katsoo, ettei se voi antaa suostumustaan tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetussa asiassa, sen on annettava toiselle osapuolelle tilaisuus ryhtyä välittömästi perusteellisiin asiaa koskeviin neuvotteluihin. Kumpikaan osapuoli ei ole oikeutettu tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetussa asiassa epäämään suostumustaan saavuttaakseen kaupallisia etuja.

3 artikla

1. A liitteessä tarkoitettua ydinmateriaalia ei saa käyttää tai siirtää käytettäväksi ydinaseisiin tai muihin ydinräjähteisiin.

2. Jollei Kansainvälinen atomienergiajärjestö jostakin syystä tai jonakin aikana toteuta jommankumman osapuolen alueella sanotun osapuolen ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä solmitun, ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen liittyvän valvontasopimuksen mukaista valvontaa, molemmat osapuolet sitoutuvat hyväksymään valvonnan sellaisen sopimuksen esittämässä muodossa, joka tehdään Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa järjestön perussäännön ja tuona ajankohtana voimassa olevan valvontajärjestelmän mukaisesti siinä yksinomaisessa tarkoituksessa, että näin todennettaisiin tämän artiklan 1 kappaleen nojalla omaksuttujen velvoitteiden täyttäminen.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen mukaisten velvoitteiden täyttämisen osalta on sovellettava seuraavaa menettelyä:

A) Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun osapuolen on tehtävä Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa toista osapuolta tyydyttävä sopimus järjestön valvontajärjestelmän soveltamisesta joko

a) kaikkeen kyseessä olevan osapuolen oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvaan ydinmateriaaliin, tai

b) kaikkiin molempien osapuolten yhteisesti laatimassa luettelossa mainittuihin kohteisiin; tai

B) Osapuolten tulee yhdessä pyytää järjestöä tekemään sopimus järjestön valvontajärjestelmän soveltamisesta osapuolten yhteisesti laatimassa luettelossa mainittuihin kohteisiin.

4. Osapuolten on yhteisesti laadittava edellä tarkoitettu luettelo tämän sopimuksen 5 artiklassa määrätyn hallinnollisen järjestelyn määräysten mukaan laaditun viimeisimmän inventaarin pohjalta.

5. Kuitenkin, milloin Kansainvälinen atomienergiajärjestö ei jonakin aikana toteuta ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen liittyvää tai minkään muunkaan edellä tarkoitetun valvontasopimuksen tai molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen mukaista valvontaa, toisella osapuolella on oikeus toteuttaa sen osapuolen alueella, johon Kansainvälinen atomienergiajärjestö ei enää toteuta valvontaa, järjestön valvontajärjestelmän menettelytapamääräyksiin perustuvaa valvontaa, joka kohdistuu edellä tarkoitetussa luettelossa mainittuihin kohteisiin siinä yksinomaisessa tarkoituksessa, että näin todennettaisiin tämän artiklan 1 kappaleen noudattaminen. Molemmat osapuolet neuvottelevat keskenään ja auttavat toisiaan tällaisen valvonnan toteuttamisessa.

4 artikla

Osapuolet sopivat ryhtyvänsä kulloinkin arvioitua uhkaa vastaaviin tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitetun oikeudenkäyttövallassaan olevan ydinmateriaalin fyysiseksi suojelemiseksi sekä sopivat soveltavansa sellaisia tätä tarkoittavia toimenpiteitä, jotka täyttävät Kansainvälisen atomienergiajärjestön ydinmateriaalin fyysisestä suojelemisesta antamien suositusten vaatimukset.

5 artikla

1. Molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset neuvottelevat keskenään vuosittain, tai milloin tahansa muulloinkin jommankumman osapuolen pyynnöstä, varmistaakseen tämän sopimuksen velvoitteiden tehokkaan täyttämisen. Osapuolet voivat yhdessä pyytää Kansainvälistä atomienergiajärjestöä osallistumaan sellaisiin neuvotteluihin.

2. Varmistaakseen tämän sopimuksen velvoitteiden tehokkaan täyttämisen molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset sopivat myös hallinnollisesta järjestelystä. Tämän sopimuskohdan mukaisesti sovittua hallinnollista järjestelyä voidaan muuttaa molempien osapuolten asianomaisten viranomaisten välisellä sopimuksella.

3. Kummankin osapuolen asianomainen viranomainen vastaa itse tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun hallinnollisen järjestelyn perusteella toimitettavikseen kuuluvien raporttien ja pidettäväkseen kuuluvan kirjanpidon kustannuksista.

6 artikla

Tätä sopimusta voidaan muuttaa molempien osapuolten suostumuksella.

7 artikla

Jokainen tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta johtuva erimielisyys, jota ei ole ratkaistu neuvotteluin tai muulla osapuolten sopimalla tavalla, saatetaan jommankumman osapuolen pyynnöstä kolme välimiestä käsittävän välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Kumpikin osapuoli nimittää yhden välimiehen ja näin nimitetyt kaksi välimiestä valitsevat kolmannen, joka toimii puheenjohtajana. Jollei jompikumpi osapuoli ole kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua välitysmenettelypyynnön esittämisestä nimittänyt välimiestä, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä määräämään välimiehen. Samaa menettelyä sovelletaan, ellei kolmatta välimiestä ole valittu kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua toisen välimiehen nimittämisestä tai määräämisestä. Välimiesoikeus on päätösvaltainen jäsenistön enemmistön ollessa läsnä. Kaikki päätökset on tehtävä välimiesoikeuden koko jäsenistön enemmistöäänin. Välimiesoikeus määrää itse välimiesmenettelyä koskevat sääntönsä. Välimiesoikeuden päätökset, mukaan luettuina kaikki sen perustamista, menettelytapoja, toimivaltaa ja välimiesmenettelyn kustannusten jakoa osapuolten kesken koskevat päätökset, sitovat kumpaakin osapuolta, ja osapuolet soveltavat niitä perustuslakiensa asianomaisten säännösten mukaisesti. Välimiesten palkkiot määrätään samoin perustein kuin Kansainvälisen tuomioistuimen jotakin määrättyä tapausta hoitamaan asetettujen tuomareiden palkkiot.

8 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1. "Järjestön valvontajärjestelmällä" Kansainvälisen atomienergiajärjestön asiakirjassa INFCIRC/66/Rev. 2 esitettyä valvontajärjestelmää sekä kaikkia sen myöhempiä muutoksia, jotka Suomen hallitus ja Kanadan hallitus ovat hyväksyneet.

2. "Asianomaisella viranomaisella" Suomen osalta kauppa- ja teollisuusministeriötä tai sen nimittämää edustajaa ja Kanadan osalta atomienergian valvontatoimikuntaa.

3. "Laitteilla" C liitteen A kohdassa lueteltuja kohteita ja niiden pääosia.

4. "Laitoksella" jokaista laitosta, rakennusta tai rakennelmaa, jossa käytetään, johon liittyy tai joka sisältää laitteita, ydinmateriaalia, materiaalia tai tietoaineistoa.

5. "Materiaalilla" C liitteen B kohdassa mainittuja kohteita.

6. "Ydinmateriaalilla" kaikkea "lähtöainetta" tai "erityistä halkeamiskelpoista ainetta" siten kuin nämä käsitteet on määritelty Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön 20 artiklassa.

7. "Tietoaineistolla" aineelliseen muotoon saatettuja teknisiä tietoja, mukaan luettuina, mutta ei yksinomaan: tekniset piirustukset, valokuvanegatiivit ja -vedokset, ääni- ja kuvatallenteet, suunnittelutiedot sekä tekniset ja käyttöohjeet, joita voidaan käyttää laitteiden, ydinmateriaalin tai materiaalin suunnittelussa, tuotannossa, käytössä tai koestuksessa, lukuun ottamatta kuitenkaan osapuolten välillä siirtyvää yleisön saatavilla olevaa (siis kirjoissa tai aikakausjulkaisuissa julkaistua) tietoaineistoa.

9 artikla

1. Tämä sopimus on ratifioitava. Tämän sopimuksen ratifioimisasiakirjat vaihdetaan Ottawassa.

2. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä ja on sen jälkeen voimassa kolmenkymmenen (30) vuoden ajan. Jollei kumpikaan osapuoli ole ilmoittanut toiselle osapuolelle viimeistään kuutta (6) kuukautta ennen sanotun ajan päättymistä irtisanovansa tämän sopimuksen, sopimuksen voimassaolo jatkuu vielä tämän jälkeen, kunnes kuusi (6) kuukautta on kulunut jommankumman osapuolen toiselle osapuolelle tekemästä irtisanomisilmoituksesta. Tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta pysyvät kuitenkin 2, 3, 4 ja 5 artiklan määräykset voimassa kunnes osapuolten kesken on sovittu, että tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitetut kohteet, olivatpa tällaiset kohteet olemassa jo tällöin tai syntyvätpä ne myöhemmin, samoin kuin osapuolelta toiselle siirtynyt tietoaineisto eivät enää sovellu käytettäväksi ydinaseen tai muun ydinräjähteen valmistamiseen tai hankkimiseen, tai osapuolten kesken on muutoin sovittu, ettei mainittuja artikloja enää sovelleta.

Tehty Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 kahtena suomen-, englannin- ja ranskankielisenä kappaleena siten, että jokaisella kielellä laadittu sopimusteksti on yhtä todistusvoimainen.

A liite

i) osapuolten välillä siirretyt laitteet, materiaalit, ydinmateriaalit, laitokset ja tietoaineisto,

ii) laitteet, materiaalit, ydinmateriaalit ja laitokset, jotka on tuotettu tai kehitetty tai joita käytetään yllä mainittua tietoaineistoa hyväksi käyttäen,

iii) materiaalit ja ydinmateriaalit, joita käytetään tai jotka on tuotettu, käsitelty, jälleenkäsitelty, rikastettu, valmistettu tai konvertoitu tahi muutoin muutettu muodoltaan tai sisällöltään yllä i) tai ii) kohdassa tarkoitettuja laitteita tai laitosta hyväksi käyttäen,

iv) ydinmateriaali, jota käytetään tai joka on tuotettu, käsitelty, jälleenkäsitelty, rikastettu, valmistettu tai konvertoitu tahi muutoin muutettu muodoltaan tai sisällöltään edellä tarkoitetusta ydinmateriaalista tai materiaalista taikka sellaista hyväksi käyttäen, ja

v) kaikki edellä i), ii), iii) ja iv) kohdissa tarkoitetun ydinmateriaalin myöhemmät kehityspolvet.

B liite

Teollisuuden Voima Oy – Industrins Kraft Ab:n (Suomi) ja Eldorado Nuclear Ltd:n (Kanada) välisen 15 päivänä elokuuta 1974 päivätyn sopimuksen perusteella suoritetut alla mainitut toimitukset, mikäli ne ovat tapahtuneet ennen tämän sopimuksen voimaantuloa:

Lähtö Kanadasta Toimitetun UF6:n sisältämä uraanimäärä
1975 Marraskuu 16 000 kg
1976 Kesäkuu 48 000 kg
  Heinäkuu 24 000 kg
  Elokuu 49 200 kg
  Syyskuu 73 800 kg
  Lokakuu 73 800 kg
  Marraskuu 26 443 kg

Huomautus:

Laivausajankohtia ja -määriä voidaan muuttaa Teollisuuden Voima Oy – Industrins Kraft Ab:n ja Eldorado Nuclear Ltd:n välisin kaupallisin järjestelyin. Molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti keskenään vastaavista muutoksista ylläolevaan aikatauluun.

C liite

A) 1. Ydinreaktorit, joissa voidaan ylläpitää säädettävää itsestään jatkuvaa ytimien halkeamisketjureaktiota lukuun ottamatta nollaenergiareaktoreita. Nollaenergiareaktorilla tarkoitetaan reaktoria, jonka laskettu plutoniumin enimmäistuottokyky on korkeintaan 100 g vuodessa.

"Ydinreaktori" käsittää ensisijaisesti reaktoriastiassa sijaitsevat tai siihen suoraan liitetyt rakenneosat, reaktorin sydämen tehotasoa säätävät laitteet sekä ne osat, jotka yleensä sisältävät reaktorin sydämen primäärijäähdytteen tai ovat siihen suorassa kosketuksessa tahi säätävät sitä.

Tarkoituksena ei ole jättää lukuun ottamatta reaktoreita, jotka voisivat olla mielekkäästi muutettavissa tuottamaan huomattavasti enemmän kuin 100 g plutoniumia vuodessa. Reaktoreita, jotka on suunniteltu jatkuvasti toimimaan merkittävällä tehotasolla, ei niiden plutoniumin tuottokykyyn katsomatta pidetä "nollaenergiareaktoreina".

2. Reaktorien paineastiat: metalliastiat, kokonaisina yksikköinä tai niiden konepajavalmisteisina pääosina, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään edellä 1 kohdassa määritellyn ydinreaktorin sydämen ja jotka kestävät primäärijäähdytteen käyttöpaineen.

Reaktorin paineastian kansi on eräs paineastiaan kuuluva konepajavalmisteinen pääosa.

3. Reaktorien sisäkappaleet (esim. sydämen ja muiden sisäkappaleiden kannatussauvat ja -levyt, säätösauvojen ohjausputket, lämpösuojukset, virtauksen jakolevyt, sydämen hilalevyt, virtauksen ohjauslevyt jne.).

4. Reaktorien polttoaineen lataus- ja poistokoneet: käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu edellä 1 kohdassa määritellyn ydinreaktorin polttoaineen lataamista tai poistamista varten ja jotka pystyvät toimimaan käynnin aikana tai joilla on teknisesti pitkälle vietyjä asemointi- tai aksiaalisuusominaisuuksia monimutkaisten latausten mahdollistamiseksi seisokin aikana esimerkiksi tilanteissa, joissa suora näkö- tai muu yhteys polttoaineeseen ei yleensä ole mahdollinen.

5. Reaktorien säätösauvat: sauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu reaktionopeuden säätämiseksi edellä 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa.

Tähän kohtaan kuuluvat neutroniabsorptio-osan lisäksi sen tukemiseen tai ripustamiseen tarkoitetut rakenteet, milloin ne toimitetaan erikseen.

6. Reaktorien paineputket: putket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineelementtien ja primäärijäähdytteen koteloksi edellä 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa kun käyttöpaine on yli 50 ilmakehää.

7. Zirkoniumputket: zirkoniummetalli ja -seokset yli 500 kg määrissä putkina tai putkisarjoina jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi edellä 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa ja joissa hafniumin painosuhde zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500.

8. Primäärijäähdytepumput: pumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kierrättämään sulaa metallia primäärijäähdytteenä edellä 1 kohdassa määritellyissä ydinreaktoreissa.

9. Säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitokset ja niitä varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut laitteet.

"Säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitokseen" kuuluvat ne laitteet ja osat, jotka yleensä ovat suorassa kosketuksessa säteilytetyn polttoaineen sekä tärkeimpien ydinmateriaalien ja fissiotuotteiden prosessivirtoihin ja välittömästi säätävät niitä. Teknologian nykytilanteessa sanonnan "ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet" katsotaan koskevan vain kahta kohdetta. Nämä ovat:

a) säteilytettyjen polttoaine-elementtien pilkkomiskoneet: kauko-ohjatut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi edellä määritellyssä jälleenkäsittelylaitoksessa ja jotka on tarkoitettu katkaisemaan, pilkkomaan tai leikkaamaan säteilytettyjä polttoaine-elementtisarjoja, -nippuja tai -sauvoja;

b) kriittisyyden kannalta turvalliset säiliöt (esim. pienihalkaisijaiset, rengasmaiset tai laattasäiliöt), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi edellä määritellyssä jälleenkäsittelylaitoksessa ja joiden tarkoituksena on säteilytetyn ydinpolttoaineen liuottaminen sekä jotka kestävät kuumaa, erittäin syövyttävää nestettä ja voidaan ladata ja huoltaa kauko-ohjatusti.

10. Polttoaine-elementtien valmistuslaitokset

"Polttoaine-elementtien valmistuslaitokseen" kuuluvat laitteet:

a) jotka yleensä ovat suorassa yhteydessä tai suoraan käsittelevät tai säätävät ydinmateriaalin tuotantoprosessin kulkua;

b) jotka sulkevat ydinmateriaalin kuoreensa.

Edellä mainittuihin toimintoihin tarvittava laitteisto kokonaisuudessaan samoin kuin yksittäiset laitteet johonkin edellä mainituista toiminnoista ja muihin polttoaineen valmistustoimiin, kuten kuoren tai sulkukohdan eheyden tarkastamiseen ja kiinteän polttoaineen pintakäsittelyyn.

11. Uraani-isotooppien erottamista varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet, analyyttisiä kojeita lukuun ottamatta

"Uraani-isotooppien erottamista varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet, analyyttisiä kojeita lukuun ottamatta" käsittää jokaisen suurehkon mainittua erottamisprosessia varten erityisesti suunnitellun tai valmistetun laitteen.

12. Raskaan veden valmistuslaitokset

"Raskaan veden valmistuslaitokseen" kuuluvat varsinainen laitos sekä deuteriumin tai sen yhdisteiden rikastamista varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.

B) Reaktoreissa käytettävät ei ydinmateriaalit:

1. Deuterium ja raskas vesi: deuterium ja kaikki deuteriumyhdisteet, joissa deuteriumin suhde vetyyn ylittää 1:5000 ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi C liitteen A) 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa, 200 kg ylittävissä määrissä deuteriumatomeja kunakin 12 kuukauden ajanjaksona.

2. Reaktoripuhdas grafiitti: grafiitti, jonka puhtausaste on parempi kuin 5 miljoonasosaa booriekvivalenttia ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,50 g/cm3, 30 tonnia ylittävissä määrissä kunakin 12 kuukauden ajanjaksona.

Muutokset ja ilmoitukset:

Asetus Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 10.8.1984/587 (SopS 43/1984)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984 tapahtuneella noottienvaihdolla Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen (SopS 42–43/76) soveltamisesta tehty sopimus on voimassa 8 päivästä kesäkuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1984.

Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamisesta tehty sopimus

Noottienvaihto

1. Kanadan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Valtiosihteeri,

1. Viittaan kunnioittavasti Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 allekirjoitettuun Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen väliseen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevaan sopimukseen (jota seuraavassa kutsutaan Sopimukseksi) ja etenkin Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleeseen, joka kuuluu:

"Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettuja laitteita, materiaalia, ydinmateriaalia ja laitoksia siirretään osapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toisen osapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tietoaineistoa siirretään vastaanottajaosapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toimittajaosapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettua ydinmateriaalia rikastetaan tai jälleenkäsitellään ainoastaan molempien osapuolten etukäteen tekemällä kirjallisella sopimuksella."

2. Ehdotan kunnioittavasti, että tässä nootissa esitetyt suuntaviivat säätelisivät Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleeseen sisältyvää jälleenkäsittelyä koskevaan keskinäiseen yhteisymmärrykseen liittyvän määräyksen soveltamista. Nämä suuntaviivat, joista Suomi ja Kanada ovat sopineet, ovat seuraavat:

A) jälleenkäsittelyä sekä plutoniumin varastointia ja käyttöä suunnittelevan osapuolen tulee olla lujasti sitoutunut ydinaseiden leviämisen estämiseen ja pitää sitoumuksensa jatkuvasti voimassa;

B) ydinaineen, jota koskee sitoumus, että sitä käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin, tulee olla jälleenkäsittelyyn ja plutoniumin varastointiin ja käyttöön käytettävissä laitoksissa Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvonnan alaisena;

C) ydinaineeseen, jota koskee sitoumus, että sitä käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin, tulee jälleenkäsittelyyn käytettävissä laitoksissa soveltaa riittäviä turvajärjestelyjä, samoin kuin jälleenkäsittelyä seuraaviin varastointiin ja käyttöön liittyviin toimenpiteisiin, kuljetus mukaan lukien;

D) osapuolten välillä tulee olla käytössä kumpaakin tyydyttävät ilmoituksia ja materiaaliraportointia koskevat menettelyt;

E) jälleenkäsittelyä tai plutoniumin varastointia suunnittelevan osapuolen tulee antaa kuvaus nykyisestä ja suunnitellusta ydinenergiaohjelmastaan, etenkin yksityiskohtainen selvitys jälleenkäsittelyyn ja plutoniumin varastointiin ja käyttöön liittyvistä suunnitelmista sekä asianomaisista laeista ja määräyksistä;

F) osapuolten tulee sopia pitävänsä säännöllisesti ja ajallaan konsultaatioita, joissa muun muassa saatettaisiin ajan tasalle yllä olevan E)suuntaviivan nojalla toimitettuja tietoja ja joissa tarkasteltaisiin mahdollisimman täydellisesti oleellisia ydinenergiaohjelman muutoksia;

G) jälleenkäsittelyyn sekä plutoniumin varastointiin ja käyttöön saa ryhtyä vasta, kun asianomaisen osapuolen ydinenergiaohjelmaa koskevat tiedot on saatu, kun suuntaviivoissa vaaditut sitoumukset ja niiden edellyttämät järjestelyt ja muu tieto ovat kunnossa tai kun ne on saatu ja kun osapuolet ovat sopineet, että jälleenkäsittely ja plutoniumin varastointi ja käyttö ovat erottamaton osa kuvattua ydinenergiaohjelmaa;

H) jälleenkäsittelyä ja plutoniumin varastointia ja käyttöä saa suorittaa vain niin kauan kuin asianomaisen osapuolen sitoumus ydinaseiden leviämisen estämisestä pysyy muuttumattomana ja niin kauan kuin F)-suuntaviivassa mainittua sitoumusta säännöllisesti ja ajallaan pidettävistä neuvotteluista kunnioitetaan.

3. Totean, että Kanada ja Suomi ovat yksimielisiä siitä, että kumpikin hallitus on hyväksynyt edellä esitettyjen suuntaviivojen tavoitteet.

4. Totean edelleen, että Suomi on lujasti sitoutunut ydinaseiden leviämisen ehkäisemiseen ja että Suomi on alistanut kaiken asianomaisen materiaalin IAEA:n valvontaan ja riittäviin turvajärjestelyihin. Totean myös, että Suomi on toimittanut Kanadalle kuvauksen nykyisestä ja suunnitellusta ydinenergiaohjelmastaan, että Kanada ja Suomi ovat sopineet jälleenkäsittelyn ja plutoniumin varastoinnin olevan ohjelman erottamaton osa sekä että ilmoituksia ja materiaaliraportointia koskevat menettelyt ovat kunnossa.

5. Totean lopuksi, että näissä järjestelyissä otetaan huomioon muun muassa tulokset, joita kyseessä olevia toimintoja koskevissa kansainvälisen polttoainekiertoselvityksen (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation) tutkimuksissa on saatu. Totean edelleen, että osapuolet katsovat plutoniumin erottamisen, varastoinnin, kuljetuksen ja käytön vaativan erityistoimia ydinaseiden leviämisvaaran vähentämiseksi, että osapuolet edelleen määrätietoisesti tukevat jälleenkäsittelyä ja plutoniumia koskevien kansainvälisten valvontatoimien ja muiden ydinsulkutoimien kehittämistä, mukaanlukien tehokas ja yleisesti hyväksytty plutoniumin kansainvälinen varastointijärjestelmä; ja että osapuolet tunnustavat jälleenkäsittelyn merkityksen merkittävien ydinenergiaohjelmien yhteydessä, silloin kun se liittyy käytettävissä olevien luonnonvarojen mahdollisimman tarkkaan hyödyntämiseen, käytettyyn polttoaineeseen sisältyvien materiaalien käsittelyyn tai muihin rauhanomaisiin, räjähdekäyttöön liittymättömiin tarkoituksiin, mukaan luettuna tutkimus.

6. Ilmoitan kunnioittavasti teille, että Kanadan hallitus edellä mainittujen järjestelyjen mukaisesti hyväksyy täten, että Sopimuksen ehtojen alaista ydinmateriaalia voidaan jälleenkäsitellä ja plutoniumia varastoida ja käyttää nykyisen ja suunnitellun kuvauksen mukaisen ja ajoittain ajantasalle saatetun ydinenergiaohjelman mukaisesti.

7. Ilmoitan edelleen kunnioittavasti teille, että Kanadan hallituksen 6 kappaleessa antama hyväksyminen pysyy voimassa niin kauan kuin seuraavat ehdot ovat täytetyt:

i) Suomen hallitus pitää yllä ydinsulkusitoumuksensa, minkä se on ilmaissut liittymällä sopimukseen ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä Sopimuksessa;

ii) Suomen hallitus konsultoi Kanadan hallituksen pyynnöstä Sopimukseen liittyvistä asioista, mukaan luettuna tässä noottienvaihdossa tarkoitetut asiat.

8. Vahvistan kunnioittavasti, että Kanadan hallitus antaa Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen mukaisen suostumuksen kuvatussa Suomen ydinenergiaohjelmassa ennakoituihin ydinaineen siirtoihin sillä edellytyksellä, että siirrettävä ydinaine tulee kumpaakin osapuolta tyydyttävien ydinsulku- ja valvontajärjestelyjen kohteeksi.

9. Vahvistan kunnioittavasti, että osapuolet ovat sopineet, että Sopimuksen A-liitteessä mainittua ydinainetta saa rikastaa 20-prosenttiseksi.

10. Ehdotan kunnioittavasti, että osapuolet sopivat konsultoivansa jommankumman osapuolen esittämän pyynnön saapumisesta 40 päivän kuluessa kirjallisesti sovittavista ehdoista, joita noudattaen on mahdollista rikastaminen isotoopin U235 suhteen yli 20-prosenttiseksi tai jälleenkäsittely, joka ei ole erottamaton osa kuvattua ohjelmaa, ja joita noudattaen tulokseksi saatua yli 20-prosenttiseksi rikastettua uraania sekä plutoniumia voidaan varastoida ja käyttää.

11. Vahvistan kunnioittavasti, että asiakirjat, joissa on kuvattu Suomen nykyinen ja suunniteltu ydinenergiaohjelma, pysyvät vain osapuolten tiedossa.

12. Jos edellä esitetty on Suomen hallituksen hyväksyttävissä, esitän kunnioittavasti, että tämä nootti, joka on todistusvoimainen englannin- ja ranskankielisenä, yhdessä teidän vastauksenne kanssa muodostavat Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa mainitun sopimuksen. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin teidän vastausnoottinne on päivätty.

2. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Kanadan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Suurlähettiläs,

Ilmoitan kunnioittavasti vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 8 päivänä kesäkuuta 1984 päivätyn nootin n:o 9, jonka englanninkielinen teksti kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahvistan kunnioittavasti, että Suomen hallitus hyväksyy Teidän Ylhäisyytenne nootissa esitetyt suuntaviivat sekä suostuu siihen, että ne säätelevät Sopimuksen kohteena olevan aineen jälleenkäsittelyä ja näin saadun plutoniumin käsittelyä ja varastointia.

Vahvistan edelleen kunnioittavasti, että Suomen hallitus hyväksyy sen, että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastaus muodostavat Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa edellytetyn sopimuksen, ja että tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin tämä nootti on päivätty.

3. Kanadan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Valtiosihteeri,

1. Viittaan kunnioittavasti Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 allekirjoitettuun Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen väliseen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitosten ja tietoaineiston käyttöä koskevaan sopimukseen (jota jatkossa kutsutaan Sopimukseksi) sekä hallitustemme viranomaisten käymiin keskusteluihin Sopimuksen tulkinnasta.

Ehdotan kunnioittavasti, että Sopimuksen tulkintaan sovelletaan seuraavaa:

1. A liitteen iv) ja v) kohdassa mainittu ydinaine tarkoittaa:

a) kutakin kemiallisin tai fysikaalisin prosessein, isotooppien erotus mukaan luettuna, valmistettua ydinainelajia sellainen määrä, että se on samassa suhteessa tämän ydinainelajin kokonaismäärään kuin prosessissa käytettävän, Sopimuksen kohteena olevan ydinaineen määrä on siinä käytetyn ydinaineen kokonaismäärään; sekä

b) kaikkia myöhempiä neutronisäteilytyksellä tuotettuja ydinaineen kehityspolvia sellainen määrä, että se on samassa suhteessa tuotetun ydinaineen kokonaismäärään kuin Sopimuksen kohteena oleva ydinaine on osallisena tuotannossa.

2. Ydinaineeseen ei sovelleta Sopimusta vain sillä perusteella, että:

a) sitä säilytetään A-liitteessä mainituissa laitoksissa tai A-liitteessä mainitun ydinaineen tai muun aineen tai laitteiden yhteydessä

b) sitä jälleenkäsitellään jälleenkäsittelylaitoksessa, rikastetaan rikastuslaitoksessa, valmistetaan polttoaineenvalmistuslaitoksessa tai konvertoidaan konversiolaitoksessa yhtä aikaa kuin A-liitteessä mainittua ydinainetta, jonka yhteyteen se tällöin joutuu.

3. A-liitteen ii)-kohdassa mainittuihin laitteisiin sisältyvät laitteet, jotka:

a) aloittavat toimintansa ensi kerran vastaanottajaosapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvassa paikassa 20 vuoden kuluessa siitä, kun Sopimuksen kohteena olevat laitteet ovat aloittaneet toimintansa;

b) ovat samantyyppisiä (toisin sanoen niiden suunnittelu, rakenne tai toimintaperiaatteet perustuvat samoihin tai samankaltaisiin fysikaalisiin tai kemiallisiin prosesseihin) kuin Sopimuksen A-liitteen i)-kohdassa mainitut laitteet; sekä

c) vastaanottajaosapuoli tai toimittajaosapuoli konsultoituaan vastaanottajaosapuolen kanssa on sellaiseksi nimennyt.

4. Ennen kuin mitään laitteita tai tietoaineistoa siirretään, osapuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti, minkälaiset fysikaaliset tai kemialliset prosessit ovat siirrettäville laitteille tai tietoaineistolle tyypillisiä tai olennaisia.

Mikäli edellä esitetty on Suomen hallituksen hyväksyttävissä, ehdotan kunnioittavasti, että tämä nootti, joka on todistusvoimainen englannin- ja ranskankielisenä, yhdessä teidän vastauksenne kanssa, jossa vahvistetaan, että Suomen hallitus hyväksyy nämä ehdotukset, katsotaan hallitustemme välisen Sopimuksen hyväksytyksi tulkinnaksi, joka tulee voimaan päivänä, jolloin teidän vastausnoottinne on päivätty.

4. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Kanadan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Herra Suurlähettiläs,

Ilmoitan kunnioittavasti vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 8 päivänä kesäkuuta 1984 päivätyn nootin n:o 10, jonka englanninkielinen teksti kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahvistan kunnioittavasti, että Suomen hallitus hyväksyy Teidän Ylhäisyytenne noottiin sisältyvät ehdotukset.

Vahvistan edelleen kunnioittavasti, että Suomen hallitus suostuu siihen, että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastaus katsotaan hallitustemme välisen Sopimuksen hyväksytyksi tulkinnaksi, joka tulee voimaan päivänä, jolloin tämä nootti on päivätty.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Kanadan välisen siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamista koskevan sopimuksen voimaantulosta 13.1.1992 (SopS 6/1992)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomen ja Kanadan välillä Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1991 kirjeenvaihdolla tehty sopimus siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitosten ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen (SopS 43/76) soveltamisesta on voimassa 22 päivänä marraskuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

Suomen ja Kanadan välisen siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamista koskeva sopimus

Noottienvaihto

1. Kanadan Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministerille

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1991

Ylhäisyytenne,

Viittaan kunnioittavasti 5 päivänä maaliskuuta 1976 allekirjoitettuun Suomen tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen väliseen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitosten ja tietoaineiston käyttöä koskevaan sopimukseen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (jota seuraavassa kutsutaan sopimukseksi).

2. Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa määrätään muun muassa, että "sopimuksen A liitteessä tarkoitettuja laitteita, materiaalia ja laitoksia siirretään osapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toisen osapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella." Tämän määräyksen toteuttamisen helpottamiseksi minulla on kunnia ehdottaa, että

a) luonnon uraanin, köyhdytetyn uraanin, muiden lähtöaineiden, isotoopin U-235 suhteen alle 20-prosenttiseksi rikastetun uraanin sekä raskaan veden osalta Kanada antaa suostumuksensa siihen, että Suomen tasavalta siirtää näitä aineita kolmansille osapuolille oikeudenkäyttövaltansa ulkopuolelle seuraavin ehdoin:

(i) Kanada on ajoittain kirjallisesti nimennyt ja hyväksynyt tällaiset kolmannet osapuolet,

(ii) Suomen tasavalta ilmoittaa jokaisen siirron kohdalla kolmannelle osapuolelle, että siirretty materiaali ja ydinmateriaali kuuluvat Suomen tasavallan ja Kanadan välisen ydinvoiman käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen määräysten piiriin,

(iii) Suomen tasavalta soveltaa kaikkia sopimuksen määräyksiä edellä (i) alakohdan mukaisesti nimetyn kolmannen osapuolen alueelta Suomeen siirrettyyn materiaaliin ja ydinmateriaaliin heti ne vastaanotettuaan, milloin kolmas osapuoli ilmoittaa Suomen tasavallalle, että materiaali kuuluu Kanadan ja asianomaisen kolmannen osapuolen välisen ydinvoiman käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen piiriin, ja

(iv) molempien osapuolten hyväksymä ilmoitusta ja raportointia koskeva menettelytapa kyseisten siirtojen osalta on sovittu.

b) Muiden kuin edellä a) kohdassa mainittujen siirtojen kohdalla tarvitaan edelleen Kanadan etukäteen myöntämä kirjallinen lupa.

3. Sopimuksen 2 artiklan 1 kappaleen mukaisesti Kanada täten antaa suostumuksensa siihen, että Suomi siirtää oikeudenkäyttövaltansa ulkopuolelle mihin tahansa valtioon, joka on ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen osapuoli, kunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana seuraavia määriä seuraavia materiaaleja:

(i) erityistä halkeamiskelpoista ydinainetta (enintään 50 tehokasta grammaa),

(ii) luonnon uraania (enintään 500 kilogrammaa),

(iii) köyhdytettyä uraania (enintään 1000 kilogrammaa),

(iv) toriumia (enintään 1000 kilogrammaa).

Asianomaiset viranomaiset sopivat raportointia koskevasta menettelytavasta tämän määräyksen toteuttamisen tarkistamista varten.

4. Sopimuksen 1 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti Kanada esittää osapuolten välillä sovittavaksi, että milloin Suomi vastaanottaa luonnon uraania, köyhdytettyä uraania, muuta lähtöainetta, isotoopin U-235 suhteen alle 20-prosenttiseksi rikastettua uraania ja raskasta vettä edellä 2 kappaleen a) (i) alakohdan mukaisesti nimetyltä kolmannelta osapuolelta, joka on tunnustanut materiaalit Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen piiriin kuuluviksi, tämän kirjeenvaihdon katsotaan täyttävän siinä mainitut vaatimukset. Tällöin materiaalit tulevat sopimuksen piiriin heti, kun ne on vastaanotettu.

Esitän kunnioittavasti, että jos edellä esitetty on Suomen hallituksen hyväksyttävissä, tämä kirje, joka on todistusvoimainen englannin ja ranskan kielellä, yhdessä Teidän Ylhäisyytenne vahvistavan vastauksen kanssa muodostavat sopimuksen soveltamista koskevan sopimuksen.

2. Suomen ulkoasiainministeri Kanadan Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsinki, 22 päivänä marraskuuta 1991

Ylhäisyytenne,

Viittaan kunnioittavasti 5 päivänä maaliskuuta 1976 allekirjoitettuun Suomen tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen väliseen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitosten ja tietoaineiston käyttöä koskevaan sopimukseen (jota jäljempänä kutsutaan sopimukseksi) samoin kuin seuraavan sisältöiseen 22 päivänä marraskuuta 1991 päivättyyn kirjeeseenne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen Tasavallan hallitus hyväksyy edellä olevan ehdotuksen ja katsoo siten, että Teidän kirjeenne ja tämä vastaus muodostavat sopimuksen soveltamista koskevan sopimuksen.

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Kanadan välisen siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen soveltamista koskevan sopimuksen voimaantulosta 8.1.1996 (SopS 2/1996)

Ilmoitusta ei ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomen ja Kanadan välillä 21 päivänä joulukuuta 1995 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen ja Kanadan välisen siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskevan sopimuksen (SopS 43/76) soveltamisesta on voimassa 21 päivästä joulukuuta 1995.

Noottienvaihto, jolla vahvistetaan Suomen jäsenyyden Euroopan atomienergiayhteisössä edellyttämät muutokset mainitun sopimuksen soveltamiseen, on nähtävänä ja saatavissa kauppa- ja teollisuusministeriössä, joka myös antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.