Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välinen sopimus yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla

Laki Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 24.6.1969/576 (SopS 38/1969)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä ja 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1969 Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä atomienergian rauhanomaisesta käytöstä tehdyn yhteistyösopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta 5.9.1969/577 (SopS 39/1969)

Sitten kun Suomen ja Neuvostoliiton välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1969 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen määräykset on 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetulla lailla (576/69) hyväksytty, tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen ja ratifioimiskirjat 29 päivänä elokuuta 1969 vaihdettu Moskovassa, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 28 päivänä syyskuuta 1969 niin kuin siitä on sovittu.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välinen sopimus yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla

Sopimukseen kohdistuvat muutokset ja ilmoitukset:

SopS 17/1972

Suomen Tasavallan hallitus (josta jäljempänä käytetään nimitystä Suomen hallitus) ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitus (josta jäljempänä käytetään nimitystä Neuvostoliiton hallitus),

haluten olla yhteistoiminnassa atomienergian rauhanomaisen käytön laajentamisessa ja kehittämisessä;

ottaen huomioon molempien maiden asianomaisten viranomaisten ja tiedemiesten tähänastiset yhteydet atomienergian rauhanomaisen käytön alalla;

pyrkien edelleen laajentamaan näitä yhteyksiä ja aikaansaamaan entistä kiinteämpää yhteistyötä asianomaisten viranomaisten välillä;

ottaen huomioon, että molemmat hallitukset hyväksyvät ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen periaatteet,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ovat asianomaisten viranomaisten kautta yhteistoiminnassa atomienergian rauhanomaisen käytön laajentamisessa ja kehittämisessä tämän Sopimuksen mukaisesti, ottaen huomioon materiaalin saantimahdollisuudet, niiden käytettävissä olevan henkilökunnan, kolmansien henkilöiden oikeudet sekä Suomessa ja Neuvostoliitossa voimassa olevat lait, säännökset ja erikoislupavaatimukset. Tätä yhteistyötä harjoitetaan erikseen sovittavissa muodoissa sekä ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen määräysten mukaisesti.

Ks. 1 artiklan voimassaolosta 9 artikla.

2 artikla

Tämän Sopimuksen 1 artiklan mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa, mutta sulkematta pois muita yhteistyömuotoja:

1. Neuvostoliitto voi Suomen hallituksen tai sen valtuuttamien sen lainkäyttövallan alaisten henkilöiden pyynnöstä ja ehdoilla, joista voidaan erikseen sopia,

a) toimittaa Suomen hallitukselle tai sen valtuuttamille sen lainkäyttövallan alaisille henkilöille tai avustaa näitä saamaan kaupallisella pohjalla Neuvostoliitosta atomienergian rauhanomaista käyttöä varten Suomessa reaktoreita, laitteita ja materiaaleja sekä avustaa Neuvostoliitossa kehitettyjen eri tyyppisten reaktoreiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käyttämisessä;

b) myydä Suomen hallitukselle tai sen valtuuttamille sen lainkäyttövallan alaisille henkilöille polttoainetta, lähtöainetta tai erityistä halkeamiskelpoista ainetta siinä muodossa ja sellaisina määrinä kuin on tarpeen 1 a kohdassa tarkoitettujen reaktoreiden tehokasta ja jatkuvaa käyttöä varten toimitettavaksi tiettynä ajankohtana tai tiettyä ajanjaksoa varten, kuten erikseen tehtävissä sopimuksissa voidaan sopia;

c) käsitellä käytön jälkeen edellä 1 b kohdan mukaisesti toimitettua polttoainetta tai rikastettua polttoainetta tai lähtöainetta tai erityistä halkeamiskelpoista ainetta ja

d) auttaa Suomen hallitusta tai sen valtuuttamia sen lainkäyttövallan alaisia henkilöitä polttoainevalmistuslaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa Suomeen.

2. Suomen hallitus voi Neuvostoliiton asianomaisten viranomaisten pyynnöstä oikeuttaa, mikäli erityinen valtuutus katsotaan tarpeelliseksi, sen lainkäyttövallan alaisia henkilöitä toimittamaan Neuvostoliitolle sellaisilla ehdoilla ja sellaisina määrinä, joista voidaan sopia erikseen tehtävissä sopimuksissa, laitteita ja materiaaleja, lukuunottamatta ydinmateriaaleja, atomienergian rauhanomaista käyttöä varten Neuvostoliitossa.

3. Neuvostoliitto voi Suomen hallituksen tai sen valtuuttamien sen lainkäyttövallan alaisten henkilöiden pyynnöstä suorittaa kaupallisilla ehdoilla, joista voidaan erikseen sopia, uraanin rikastamispalveluksia atomienergian rauhanomaista käyttöä varten Suomessa. Edelleen Neuvostoliitto voi myydä tieteellisiä tarkoituksia varten ydinmateriaalia pieninä määrinä ja ehdoilla, joista erikseen sovitaan.

Ks. 2 artiklan voimassaolosta 9 artikla.

3 artikla

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset suorittavat keskenään atomienergian rauhanomaiseen käyttöön kummassakin maassa liittyvien erityistutkimuksia, selostuksia, luonnoksia, malleja yms. sisältävien tieteellisteknisten tietojen vaihtoa edellyttäen, että tiedot eivät ole salaisia.

2. Tämän Sopimuksen puitteissa toimitettuja tietoja voidaan vapaasti käyttää vastaanottajan maassa, ellei tietoja toimittava osapuoli erikseen toisin vaadi. Patenttioikeuksin suojattuja tietoja voidaan antaa vain kummankin maan lainsäädännön edellyttämissä puitteissa.

3. Kaupallista arvoa sisältäviä tietoja vaihdetaan kussakin tapauksessa erikseen sovittavin kaupallisin ehdoin, ottaen huomioon kolmansien henkilöiden oikeudet.

Ks. 3 artiklan voimassaolosta 9 artikla.

4 artikla

Kumpikin hallitus varmistaa, että tämän Sopimuksen mukaisesti sen lainkäyttövallan alaisuuteen siirrettyjä reaktoreita, reaktoreiden pääosia, polttoainetta ja muuta materiaalia sekä erityistä halkeamiskelpoista ainetta, joka on peräisin niiden käytöstä,

a) käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin;

b) siirretään sen lainkäyttövallan piirissä vain valtuutetuille henkilöille;

c) siirretään sen lainkäyttövallan ulkopuolelle toisen sopimuspuolen suostumuksella; niissä tapauksissa, joissa kulloinkin voimassa oleva Järjestön valvontajärjestelmä sitä edellyttää, niihin on siirron tapahduttua sovellettava Järjestön hyväksymiä valvontamääräyksiä.

5 artikla

1. Sopimuspuolet pyytävät Kansainvälistä atomienergiajärjestöä viipymättä ottamaan vastatakseen valvonnan soveltamisesta tämän Sopimuksen perusteella Suomeen toimitetun ydinmateriaalin ja laitosten rauhanomaisen käytön valvomiseksi Järjestön valvontaperiaatteiden mukaisesti sekä ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin vastaavan sopimuksen aikaansaamiseksi Järjestön kanssa. Sanotun sopimuksen tultua voimaan Suomen hallitus ja Neuvostoliiton hallitus sopivat tämän Sopimuksen 6 artiklan mukaisten valvontaoikeuksien keskeyttämisestä siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin Järjestö huolehtii näistä tehtävistä.

2. Jos Suomen hallitus ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen hengessä ja omasta pyynnöstään on tehnyt Järjestön kanssa sen perussäännön III artiklan A (5) kohdan mukaisesti sopimuksen, Suomen hallitus ja Neuvostoliiton hallitus neuvottelevat keskenään siitä, missä määrin Suomen hallituksen ja Järjestön välisen sopimuksen määräykset täyttävät 5 artiklan 1 kohtaan sisältyvät valvontamääräykset. Suomen hallitus ja Neuvostoliiton hallitus sopivat tämän Sopimuksen 6 artiklan mukaisten valvontaoikeuksien keskeyttämisestä siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin Järjestö huolehtii näistä tehtävistä, lähtien siitä, että tänä aikana tämän Sopimuksen tarkoittamaan ydinmateriaaliin ja laitoksiin sovelletaan sanotussa sopimuksessa edellytettyä Järjestön valvontajärjestelmää.

6 artikla

Suomen hallitus ja Neuvostoliiton hallitus, todeten, että tämän Sopimuksen puitteissa vastaanotettuja materiaaleja ja laitoksia käytetään yksinomaan rauhanomaisiin tarkoituksiin, voivat sopia, milloin 5 artiklassa tarkoitettua valvontaa ei voida suorittaa Kansainvälisen atomienergiajärjestön toimesta, että Suomen hallitus ja Neuvostoliiton hallitus huolehtivat Järjestön valvontaa edellyttävien materiaalien ja laitosten valvonnasta kulloinkin voimassa olevan Järjestön valvontajärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Sanottua valvontaa voidaan kuitenkin suorittaa vasta sen jälkeen, kun valvontaa koskevista menettelytavoista on erikseen sovittu sopimuspuolten kesken.

7 artikla

1. Tämän Sopimuksen perusteella myöhemmin tehtävät sopimukset voivat sisältää tarvittavia takuita, joista sovitaan kussakin tapauksessa erikseen. Ellei sellaisissa sopimuksissa ole toisin sovittu niin

a) sopimuspuolet ja niiden asianomaiset viranomaiset sitoutuvat tekemään parhaansa varmistaakseen, että tämän Sopimuksen mukaisesti välitetyt tiedot (mukaanluettuina rakennepiirustukset ja erittelyt) ovat täsmällisiä ja täydellisiä, takaamatta kuitenkaan tällaisten tietojen täsmällisyyttä tai täydellisyyttä;

b) ottaen huomioon alla olevan 2 kohdan, kumpikaan sopimuspuoli tai sen asianomaiset viranomaiset eivät ota vastuuta seurauksista, jotka aiheutuvat tämän Sopimuksen mukaisesti toimitettujen tietojen, materiaalin tai laitteiden käyttämisestä;

c) kumpikaan sopimuspuoli tai sen asianomaiset viranomaiset eivät takaa tällaisten tietojen, materiaalin tai laitteiden sopivuutta johonkin toiseen käyttöön.

2. Tämän Sopimuksen puitteissa tapahtuvasta atomienergian rauhanomaisesta käytöstä aiheutuvien mahdollisten ydinvahinkotapahtumien osalta sopimuspuolet sopivat:

A) että Suomen hallitus vapauttaa Neuvostoliiton hallituksen ja sen lainkäyttövallan alaisen henkilön kaikesta vahingonvastuusta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaanluettuna vastuu kolmatta henkilöä kohtaan), jotka saattavat kohdistua Neuvostoliiton hallitukseen tai edellä tarkoitettuun henkilöön sellaisesta ydinvahinkotapahtumasta johtuvan ydinvahingon osalta,

a) joka on sattunut Suomeen tämän Sopimuksen perusteella kokonaan tai osittain toimitetussa reaktorissa taikka johon on myötävaikuttanut tämän Sopimuksen pohjalla saatu materiaali tai sellaisen reaktorin tai materiaalin käyttämisen yhteydessä saatu radioaktiivinen tuote ja

b) joka on tapahtunut sinä aikana, jolloin reaktori taikka vahingon aiheuttanut materiaali tai radioaktiivinen tuote oli Suomen hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisten henkilöiden hallussa;

B) että Neuvostoliiton hallitus vapauttaa Suomen hallituksen ja sen lainkäyttövallan alaisen henkilön kaikesta vahingonvastuusta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaanluettuna vastuu kolmatta henkilöä kohtaan), jotka saattavat kohdistua Suomen hallitukseen tai edellä tarkoitettuun henkilöön sellaisesta ydinvahinkotapahtumasta johtuvan ydinvahingon osalta,

a) joka on sattunut Neuvostoliittoon tämän Sopimuksen perusteella kokonaan tai osittain toimitetussa reaktorissa taikka johon on myötävaikuttanut tämän Sopimuksen nojalla saatu materiaali tai sellaisen reaktorin tai materiaalin käyttämisen yhteydessä saatu radioaktiivinen tuote ja

b) joka on tapahtunut sinä aikana, jolloin reaktori tai vahingon aiheuttanut materiaali tai radioaktiivinen tuote oli Neuvostoliiton hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisten henkilöiden hallussa.

8 artikla

Tässä sopimuksessa:

"Järjestö" tarkoittaa Kansainvälistä atomienergiajärjestöä;

"Asianomainen viranomainen" tarkoittaa Suomen osalta Kauppa- ja teollisuusministeriötä tai sen valtuutettua edustajaa ja Neuvostoliiton osalta SNTL:n ulkomaankauppaministeriötä, SNTL:n ministerineuvoston ulkomaisia taloudellisia suhteita hoitavaa valtionkomiteaa ja SNTL:n atomienergian käyttöä hoitavaa valtionkomiteaa;

"Peräisin oleva" tarkoittaa yhdestä tai useammasta prosessista peräisin olevaa;

"Laitos" tarkoittaa sellaisia koneisto- ja laiteyhdistelmiä, kuten esim. reaktori-, polttoaineenvalmistus- tai käsittelylaitoksia, jotka on konstruoitu täydellisiksi toimintayksiköiksi ja joissa käytetään tai käsitellään lähtöainetta, polttoainetta tai erityistä halkeamiskelpoista ainetta;

"Laitteet" tarkoittaa sellaisia koneita, laitteistoja ja niiden pääosia, joita käytetään yksinomaan atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevissa tehtävissä;

"Polttoaine" tai "ydinpolttoaine" tarkoittaa ainetta tai aineyhdistelmää, jota valmistetaan käytettäväksi reaktorissa itsensä ylläpitävää hajoamisketjureaktiota varten;

"Materiaali" tarkoittaa polttoainetta, lähtöainetta, erityistä halkeamiskelpoista ainetta, raskasta vettä, puhdasta grafiittia ja kaikkea muuta ainetta, mikä laadultaan tai puhtaudeltaan sopii yksinomaan atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevien tehtävien suorittamiseen;

"Radioaktiivinen tuote" tarkoittaa muuta radioaktiivista ainetta kuin ydinpolttoainetta sekä radioaktiivista jätettä, jos aine tai jäte on muodostunut ydinpolttoainetta valmistettaessa tai käytettäessä tai se on tullut radioaktiiviseksi sellaisen valmistamisen tai käytön yhteydessä tapahtuneesta säteilytyksestä;

"Ydinvahinko" tarkoittaa osaksi vahinkoa, jonka aiheuttavat ydinpolttoaineessa tai radioaktiivisessa tuotteessa olevat radioaktiiviset ominaisuudet tai sellaiset ominaisuudet yhdessä aineessa tai tuotteessa olevien myrkyllisten, räjähtävien tai muiden vaarallisten ominaisuuksien kanssa, osaksi vahinkoa, jonka aiheuttaa ionisoiva säteily ydinlaitoksessa olevasta muusta säteilylähteestä kuin ydinpolttoaineesta tai radioaktiivisesta tuotteesta;

"Ydinvahinkotapahtuma" tarkoittaa sellaista tapahtumaa tai samasta alkuperästä johtuvaa tapahtumasarjaa, joka aiheuttaa ydinvahingon;

"Henkilö" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, yksityistä tai julkista yhteisöä, valtion laitosta tai yritystä;

"Reaktori" tarkoittaa ydinreaktoria, joka on suunniteltu käytettäväksi tieteellisissä tai teknisissä tutkimuksissa, mukaanluettuna materiaalien koestus, tai joka on tarkoitettu sähkö- tai muun energian tuotantoon;

"Lähtöaineella" ja "erityisellä halkeamiskelpoisella aineella" on sama merkitys kuin niille on annettu Järjestön perussäännössä;

"Ydinmateriaali" tarkoittaa lähtöainetta ja erityistä halkeamiskelpoista ainetta.

9 artikla

1. Tämä Sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan 30 päivän kuluttua ratifioimisasiakirjojen vaihtamisesta.

2. Tämän Sopimuksen 1, 2, 3 ja 11 artiklat lakkaavat olemasta voimassa kun kolmekymmentä vuotta on kulunut sen voimaantulosta, ellei niitä sopimuspuolten välisellä sopimuksella uusita. Muut artiklat jäävät voimaan tämän jälkeen kaikkien tämän Sopimuksen mukaisesti ennen sanottua päivämäärää tehtyjen sopimusten voimassaoloajaksi ja ovat sen jälkeen voimassa, kunnes ne sopimuspuolten välisellä sopimuksella kumotaan, mitä tulee:

a) erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on peräisin tämän Sopimuksen nojalla saadun reaktorin, reaktorin pääosan, polttoaineen tai muun materiaalin käytöstä;

b) polttoaineeseen ja muuhun lähtöaineeseen, tai erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on saatu tämän Sopimuksen nojalla.

10 artikla

1. Lukuunottamatta sitä aikaa, jolloin valvontaa suoritetaan tämän Sopimuksen 5 artiklan mukaisesti, kummallakin sopimuspuolella on oikeus siinä tapauksessa, että jokin laiminlyönti tapahtuu toisen sopimuspuolen taholta sen Sopimuksen 4 ja 6 artikloissa mainittujen sitoumusten täyttämisessä, vaatia toista sopimuspuolta ryhtymään toimenpiteisiin mainittujen artiklojen edellyttämien sitoumusten täyttämiseksi. Ellei tällaisiin toimenpiteisiin ole ryhdytty kohtuullisen ajan kuluessa, on sitä vaativalla sopimuspuolella oikeus purkaa tämä Sopimus toiselle sopimuspuolelle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

2. Purkaessaan tämän Sopimuksen tähän artiklaan perustuvalla ilmoituksella kummallakin sopimuspuolella on oikeus vaatia kaikkien sen nojalla tehtyjen sopimusten purkamista ja koko sen lähtöaineen ja erityisen halkeamiskelpoisen aineen määrän palauttamista lainkäyttövaltaansa, jotka aineet ovat toisen sopimuspuolen 4 ja 6 artiklojen edellyttämien sitoumusten alaisia purkamispäivänä, maksamalla niistä sen päivän käyvän hinnan.

11 artikla

1. Sopimuspuolet katsovat, että tämän Sopimuksen mukaisen yhteistyön käytännöllisestä toteuttamisesta sovitaan erikseen tehtävissä sopimuksissa.

2. Sopimuspuolten edustajat tapaavat aika ajoin neuvotellakseen tämän Sopimuksen soveltamisesta johtuvista kysymyksistä.

3. Sopimuspuolet tai tarvittaessa niiden asianomaiset viranomaiset voivat sopia muista kuin tämän Sopimuksen 2 ja 3 artikloissa luetelluista yhteistyömuodoista atomienergian rauhanomaisen käytön kehittämisessä.

Ks. 11 artiklan voimassaolosta 9 artikla.

Tehty Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1969 kahtena suomen ja venäjän kielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Muutokset ja ilmoitukset:

Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen mukaisten valvontaoikeuksien keskeyttämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 12.5.1972/396 (SopS 17/1972)

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1969 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen (SopS 39/69) mukaiset valvontaoikeudet on 24 päivänä helmikuuta 1972 Moskovassa suoritetulla noottienvaihdolla sovittu keskeytettäviksi, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanotulla noottienvaihdolla tehty sopimus on voimassa niin kuin siltä on sovittu.

Neuvostoliiton kanssa tehdyn atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen mukaisten valvontaoikeuksien keskeyttämisestä tehty sopimus

Noottienvaihto

1. Suomen Moskovan suurlähettiläs SNTL:n varaulkoministeri A. A. Smirnoville

Moskova, 24 päivänä helmikuuta 1972.

Herra Varaministeri,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille seuraavaa: Suomen Tasavallan hallituksen ja SNTL:n hallituksen kesken 14 päivänä toukokuuta 1969 yhteistyötä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla tehdyn sopimuksen (jäljempänä "yhteistyösopimus") 5 artiklassa edellytetään, että sopimuspuolet pyytävät Kansainvälistä atomienergiajärjestöä ottamaan vastatakseen yhteistyösopimuksen perusteella Suomeen toimitetun ydinmateriaalin ja laitosten rauhanomaisen käytön valvonnan soveltamisesta. Tässä tapauksessa yhteistyösopimuksen 6 artiklassa edellytetty valvonta keskeytetään siksi ajaksi ja siinä laajuudessa kuin Järjestö huolehtii näistä tehtävistä.

Ottaen huomioon, että Suomen Tasavalta on 11 päivänä kesäkuuta 1971 tehnyt IAEA: n kanssa 5 päivänä maaliskuuta 1970 voimaan tulleen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 kohdan mukaisen sopimuksen valvonnan soveltamisesta Suomen ydinenergia-alan rauhanomaisiin toimintoihin, Suomen hallitus esittää, että tämän Suomen ja IAEA:n välisen valvontasopimuksen katsotaan täyttävän yhteistyösopimuksen 5 ja 6 artikloissa valvonnalle asetetut päämäärät ja että SNTL:n hallitus sen vuoksi keskeyttää yhteistyösopimukseen perustuvat valvontaoikeutensa Suomessa siksi ajaksi, kun edellä sanottu Suomen ja IAEA:n kesken tehty valvontasopimus on voimassa.

Koska yhteistyösopimuksessa on määrätty, että SNTL: n Suomelle luovuttamaa ydinmateriaalia käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin, Suomen hallitus toteaa, että SNTL:stä saatua ydinmateriaalia ei voida siirtää pois IAEA: n valvonnasta sen käyttämiseksi muussa toiminnassa, jota ydinaseiden leviämisen estämistä koskevassa sopimuksessa ei ole kielletty.

Mikäli SNTL:n hallitus hyväksyy tämän sopimuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tämän nootin yhdessä Teidän samansisältöisen vastauksenne kanssa katsottaisiin muodostavan molempien hallitusten välisen sopimuksen asiassa edellä mainituin ehdoin ja että sopimus tulee voimaan.

2. SNTL: n varaulkoministeri A. A. Smirnov Suomen Moskovan suurlähettiläälle

Moskova, 24 päivänä helmikuuta 1972.

Herra Suurlähettiläs,

Vahvistan kunnioittaen vastaanottaneeni Teidän tänään päivätyn SNTL:n ja Suomen kesken 14 päivänä toukokuuta 1969 yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla tehdyn sopimuksen edellyttämien valvontaoikeuksien keskeyttämistä koskevan seuraavansisältöisen noottinne:

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -”

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa, että SNTL: n hallitus hyväksyy nootissanne esitetyt ehdotukset sekä sen että tämä noottienvaihto katsottaisiin molempien Hallitusten väliseksi sopimukseksi edellämainituin ehdoin.